Informator broj 6648 od 12. listopada 2020.

UVODNIK

Ukidanje dijela Novele Zakona o najmu stanova iz 2018.

Ustavni sud je Odlukom i Rješenjem broj: U-I-3242/2018 od 14. rujna 2020. ukinuo članke od 28.1 do 28.n Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18) te članak 6. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 68/18 - u nastavku teksta: ZIDZoNS/18). Ovim člankom dr. sc. Robert Peček daje prikaz temeljnih odrednica navedene Odluke.
Autor: dr. sc. Robert Peček

Sadržaj

Ukidanje dijela Novele Zakona o najmu stanova iz 2018.
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Ustavni sud je Odlukom i Rješenjem broj: U-I-3242/2018 od 14. rujna 2020. ukinuo članke od 28.1 do 28.n Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18) te članak 6. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 68/18 - u nastavku teksta: ZIDZoNS/18). Ovim člankom dr. sc. Robert Peček daje prikaz temeljnih odrednica navedene Odluke.

QUOD LATENTER, AUT PER VIM, VEL ALIAS ILLICITE INTRODUCTUM EST, NULLA DEBET STABILITATE SUBSISTERE
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Hrvatski izraz “istinit posjed” ne predstavlja odgovarajući prijevod za rimski izraz possessio non vitiosa.

Novosti u oslobađanju i odgodi od plaćanja turističke pristojbe u posebnim okolnostima
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Turistička pristojba prihod je turističkih zajednica, koje ju koriste za izvršavanje svojih zadaća i poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu. Međutim, zbog epidemije COVID-19 propisane su odredbe o oslobađanju ili odgodi plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. U nastavku pišemo o novostima u području te problematike, koje donosi Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Nar. nov., br. 105/20).

Otvorena pitanja glede paulijanske tužbe na koja (ni)je moguć jednoznačan odgovor
Autor: Nebojša Vitez

Stručni članak

Paulijanska tužba, kao pravno sredstvo osujećivanja postupanja dužnika da vjerovniku onemogući naplatu njegove novčane tražbine, predstavlja sve važniji pravni institut obveznog prava u Republici Hrvatskoj. Kada se čita zakonski tekst i činjenice koje se moraju dokazati, laičko poimanje daje impresiju da je uspjeh takve tužbe neupitan. No, poznavanje temeljnih načela i teoretskih postavki materijalnog građanskog prava te njegovo dovođenje u vezu s (isključivim) raspravnim načelom u parničnom postupku, dovodi do spoznaje da je za uspjeh paulijanske tužbe (ili prigovora) potrebno detaljno poznavati sve okolnosti u kojima je dužnik sklopio pravni posao ili poduzeo pravnu radnju koja se kvalificira kao pravna radnja dužnika na štetu vjerovnika. U ovom članku nastojimo ukazati na neke karakteristične probleme te koji su preduvjeti da bi uspjeh paulijanske tužbe bio što izgledniji.

Novosti u Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Autor: Mladenka Karačić

Stručni članak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 108/20), koji je stupio na snagu 8. listopada 2020., donosi niz novosti. One će se primjenjivati na knjigovodstvene evidencije od 1. siječnja 2021. te u proračunskim procesima vezanim uz razdoblje 2021. do 2023., dok će se za 2020., računovodstveno evidentiranje primjenjivati po dosadašnjim pravilima. U članku autorica podrobno pojašnjava novosti u ovom važnom podzakonskom aktu proračunskog računovodstva.

Uvid u ponude u postupcima javne nabave
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

U postupcima javne nabave natjecatelj ili ponuditelj ima pravo na uvid u dokumentaciju postupka javne nabave (zapisnike, ponude, zahtjeve za sudjelovanje, odluke i ostalu dokumentaciju postupka javne nabave). Autor u članku obrađuje temu uvida u ponude u postupcima javne nabave kroz primjere iz prakse Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u nastavku teksta: Ministarstvo), Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (u nastavku teksta: Državna komisija) i Visokoga upravnoga suda Republike Hrvatske (u nastavku teksta: VUS)[*].  

Oblici ostvarivanja sudačke samouprave u Republici Hrvatskoj
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Samostalnost i neovisnost sudaca ne postoji zbog toga da sucima osigura cehovske ili kastinske interese, niti da prikrije nepravilnosti u sudačkom radu, već radi zbiljskog ostvarivanja pravne zaštite stranaka i vladavine prava. Autor podsjeća na različite načine na koje se, sukladno propisima, ostvaruje  sudačka samouprava.

Pristup tržištu usluga priveza i odveza u hrvatskim lukama otvorenima za javni promet
Autor: Božena Bulum

Stručni članak

U članku se razmatra problematika pružanja lučkih usluga priveza i odveza u hrvatskim morskim lukama otvorenima za javni promet. Analiziraju se relevantni izvori prava Republike Hrvatske i Europske unije koji uređuju predmetnu materiju. Ukazuje se na moguću primjenu instituta očite pogreške (engl. manifest error) te instituta izokretanja ovlaštenja kada je riječ o pitanjima organizacije pružanja lučkih usluga priveza i odveza u hrvatskim lukama otvorenima za javni promet. Naposljetku, predlaže se donošenje nacionalnih propisa kojima će se urediti pitanje samostalnog obavljanju lučkih usluga od brodara te donošenje preciznih pravila kojima će se regulirati uvjeti pod kojima lučka uprava može imati ulogu pružatelja lučkih usluga priveza i odveza.

Vremeplov: Sporazum o svemiru – 10. listopada 1967.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Temelj međunarodnog svemirskog prava čini Sporazum o svemiru, tj. Sporazum o načelima koja uređuju aktivnosti država u istraživanju i korištenju svemira, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela.

Abecedarij upravnog postupka: Utvrđivanje činjeničnog stanja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 47. st. 3. - 5. ZUP-a

Privatnopravni spor - pravo na dom (priznanje prava plodouživanja i predaja nekretnine u posjed)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ne mora riječ biti o povredi prava na dom ako sudovi u parničnom postupku između privatnopravnih osoba nisu ocijenili je li nalog za iseljenje predstavljao opravdano miješanje u to pravo, a iz postupka proizlazi da su sudovi adekvatno razmotrili prava koja svaka od njih ima, a osoba koja prigovara povredi prava na dom, prethodno je imala mogućnost zaštite toga prava podnošenjem odgovarajućih pravnih lijekova i pokretanjem odgovarajućih postupaka

Zakon o mirovinskom osiguranju – nasljeđivanje neisplaćenih mirovina
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Naslijediti se mogu samo mirovine koje pripadaju pokojnom korisniku. Kada je pravomoćnim rješenjem utvrđeno da pokojnom ne pripada pravo na isplatu mirovine, tada ne postoje ni mirovine koje bi mogle biti isplaćene nasljedniku

Načelo ne bis in idem i zatezne kamate
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zatezne kamate na doprinose nemaju prirodu i težinu prekršajnih sankcija te se na njih ne može primjenjivati načelo ne bis in idem

Stečajno pravo – predstečajni postupak – odbačaj prijedloga
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud može odbaciti prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka i nakon što je pravomoćnim rješenjem otvoren predstečajni postupak ako su u vrijeme odlučivanja o prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka postojali razlozi za odbacivanje

S. M. protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava utvrdilo je da se propusti tužene države da detaljno istraži sve činjenice i okolnosti povodom navoda o prisili na prostituciju, mogu smatrati povredom pozitivne obveze države iz članka. 4. Konvencije, koji propisuje zabranu ropstva

Ovrha sudskih penala

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja je pravna priroda rješenja o izricanju sudskih penala u ovršnom postupku, odnosno ima li svojstvo rješenja o ovrsi?

Upravni ugovor i porezna nagodba

Vi pitate - mi odgovaramo

Postoji li mogućnost sklapanja nagodbe s Poreznom upravom tako da se porezne obveze utvrđene poreznim nadzorom namire obročno?

Vrste prigovora prema Zakonu o općem upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se prigovor izjaviti pozivom na članak 122. Zakona o općem upravnom postupku, ili za to mora postojati još neka osnova u navedenom Zakonu, primjenjiva u odnosu na konkretni slučaj?

Rok zaprimanja zahtjeva za dodjelu potpore za samozapošljavanje

Vi pitate - mi odgovaramo

Nezaposlena osoba ima namjeru od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti potporu za samozapošljavanje. Budući da je u svrhu ishođenja potpore, uz zahtjev potrebno dostaviti i poslovni plan u kojem će biti obrazložena prihvatljivost poslovne ideje te dostaviti ponude odnosno predračune uz troškovnik, kao i pisma namjere te drugu dokumentaciju, što može potrajati neko vrijeme, postoji li rok do kojeg se može prijaviti za dodjelu potpore za samozapošljavanje?

Valjanost punomoći nakon prestanka mandata tijela udruge

Vi pitate - mi odgovaramo

Tijelima upravljanja Udruge istekao je mandat prije nego što je održana izborna skupština i izabrana nova tijela Udruge. Međutim, Izvršni odbor Udruge je prije isteka mandata, sukladno Statutu, opunomoćio jednoga od članova Udruge za poduzimanje određenih radnji u ime i za račun Udruge. Može li osoba koja je dobila punomoć od Izvršnog odbora za vrijeme dok je Izvršni odbor još bio u mandatu, na temelju te punomoći poduzimati radnje i nakon što je Izvršnom odboru mandat prestao?

Filteri