Informator broj 6620-6621 od 30. ožujka 2020. i 06. travnja 2020.

UVODNIK

Novosti u podnošenju prijedloga za upis u zemljišnu knjigu elektroničkim putem

Tijekom 2019. godine donesen je niz propisa kojima se potiče elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu, a elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama uređeno je sistematično kroz čitav niz propisa. Zakonom o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 63/19) elektroničko poslovanje postavljeno je kao redovito poslovanje u zemljišnim knjigama, da bi zaključno donošenjem Pravilnika o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga (Nar. nov., br. 108/19), pitanje elektroničke komunikacije ovlaštenih korisnika sa zemljišnoknjižnim sudovima u cijelosti bilo zaokruženo.
Autor: Andrea Simić Rukavina, dipl. iur.

 

Sadržaj

Novosti u podnošenju prijedloga za upis u zemljišnu knjigu elektroničkim putem
Autor: Andrea Simić-Rukavina

Stručni članak

Tijekom 2019. godine donesen je niz propisa kojima se potiče elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu, a elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama uređeno je sistematično kroz čitav niz propisa. Zakonom o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 63/19) elektroničko poslovanje postavljeno je kao redovito poslovanje u zemljišnim knjigama, da bi zaključno donošenjem Pravilnika o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga (Nar. nov., br. 108/19), pitanje elektroničke komunikacije ovlaštenih korisnika sa zemljišnoknjižnim sudovima u cijelosti bilo zaokruženo, o čemu piše Andrea Simić Rukavina, dipl. iur.

SI QUIS IN ALIENO SOLO SUA MATERIA DOMUM AEDIFICAVERIT, ILLIUS FIT AEDIFICIUM, CUIUS ET SOLUM EST
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Inaedificatio označava jednu od vrsta prirasta (accessio) pokretne stvari zemljištu, kao izvornog načina stjecanja prava vlasništva, koja nastupa kada određena osoba svojim materijalom sagradi zgradu na tuđem zemljištu.

Značenje pojma izvršnosti upravnog akta
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Za izvršenje većine upravnih akata preduvjet je nastup izvršnosti, a samo ako je tako propisano zakonom, i nastup pravomoćnosti akta. Autor podsjeća na koji su način različiti zakoni utvrdili nastup izvršnosti upravnih akata i ukazuje na moguća različita značenja pojma izvršnosti akta.

Pravo na naknadu plaće za vrijeme njege člana obitelji
Autor: Jasenka Pap

Stručni članak

Naknada plaće za privremenu spriječenost za rad radi njege člana obitelji jedno je od prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u okviru prava na novčane naknade koje mogu ostvarivati osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku teksta: HZZO), prema odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 98/19 - u nastavku teksta: ZOZO).

Kaznena i prekršajna odgovornost za širenje koronavirusa i postupanje u slučaju neizvršenja izrečenih mjera za zaštitu od zaraznih bolesti
Autor: Igor Martinović

Stručni članak

Hrvatska i svijet suočeni su sa zabrinjavajućom epidemiološkom situacijom. Svakodnevni rast broja zaraženih koronavirusom (COVID-19) ozbiljno ugrožava zdravlje građana, a osobito je ranjiv zdravstveni sustav. Premda i apeli građanima da se pridržavaju preporuka liječnika, znanstvenika i javnih vlasti dovode do određenih rezultata u sprječavanju širenja te zarazne bolesti, bez učinkovitog sankcioniranja prijestupnika oni teško mogu dovesti do njezina optimalnog suzbijanja. S obzirom na to da kaznena odgovornost ima prednost pred prekršajnom, u članku najprije analiziramo kaznenu odgovornost za kazneno djelo širenja i prenošenja zarazne bolesti, a potom razmatramo prekršajne i upravne odredbe primjenjive na novonastalu situaciju.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak dio su mjera za pomoć gospodarstvu zbog nastupa posebnih okolnosti odnosno epidemije koronavirusa. Mjere propisane u sustavu poreza na dohodak imaju cilj olakšati poslovanje fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost, a dio je usmjeren i na građane, koji mogu očekivati brži povrat više uplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. U članku autorica donosi više pojedinosti.

Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit
Autor: Stjepan Gadžo

Stručni članak

Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit stupila je na snagu 20. ožujka 2020., s ciljem izbjegavanja negativnih poreznih efekata u slučaju da obveznik poreza na dobit primi neku od mjera potpore propisanih kao potporu gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa. Više pojedinosti autor donosi u nastavku.

Menadžerski ugovor s elementima ugovora o radu
Autor: Mladen Pavlović

Stručni članak

Menadžerski ugovor je ugovor sui generis (svoje vrste) hrvatskog obveznog prava koji sklapaju poslodavac i menadžer (ovdje prokurist). Bitni uglavci tog ugovora odnose se na prava i obveze te ovlasti menadžera, plaći i drugim primanjima, a posebno o sudjelovanju u dobiti društva kojoj pridonosi menadžer svojim aktivnostima, sukladno članku 247. Zakona o trgovačkim društvima i dr. U slučajevima u kojima menadžerski ugovor ima i elemente ugovora o radu, kao što je u slučaju koji razmatramo u ovom članku, tada je riječ o mješovitom ugovoru koji ima elemente menadžerskog ugovora i ugovora o radu. Inače, u svakom konkretnom slučaju pravno se procjenjuje je li riječ o menadžerskom ugovoru ili ugovoru o radu, odnosno bolje rečeno treba li se dio odredaba takvog mješovitog ugovora procjenjivati prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o trgovačkim društvima, a dio odredaba prema Zakonu o radu, ovisno o tome što se u konkretnom slučaju među ugovarateljima ukaže prijepornim, a s tim je u svezi i stvarna nadležnost suda.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u provedbi Zakona o gradnji
Autor: Sven Kološ

Stručni članak

Provedba Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) nakon više od šest godina od njegova stupanja na snagu otvara pitanja u zainteresiranoj javnosti i pokazuje kako je zakonom, ili bilo kojim drugim propisom, teško predvidjeti svaku situaciju koja se može dogoditi u praksi. Stoga je u mnogo slučajeva odredbe Zakona potrebno interpretirati kako bi se one primijenile na konkretne okolnosti. U tom smislu odgovori Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja predstavljaju nezaobilazan alat za primjenu Zakona.

Vremeplov: Sporazum iz Fesa o francuskom protektoratu nad Marokom – 30. ožujka 1912.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Kordijalnom antantom, tajnim sporazumom između Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske iz 1904., stvoreni su, bez pitanja marokanskog sultana, preduvjeti za preuzimanje vlasti Francuza nad Marokom.

Abecedarij upravnog postupka: Zastupanje stranke
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 32. st. 1. ZUP-a

Dopuna Općeg poreznog zakona
Autor: Jasna Kropf

Stručni članak

Na svojoj sjednici 19. ožujka 2020., Hrvatski sabor je po hitnom postupku izglasao Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 32/20), koji je stupio na snagu 20. ožujka 2020. Vlada Republike Hrvatske donijela je dopune Općeg poreznog zakona u sklopu ekonomskih mjera za zadržavanje radnih mjesta i rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena zbog epidemije koronavirusa. Riječ je o plaćanju poreza u posebnim okolnostima, o čemu više u nastavku.  

PRILOG: Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu kroz sudsku praksu
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

U hrvatskom zakonodavstvu postoji više vrsta redovitog otkaza. No, jedna od najzastupljenijih vrsta otkaza je poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu. Razlog učestalosti tih otkaza je, između ostalog, i činjenica da poslovno uvjetovani otkaz rijetko dolazi pojedinačno. Naime, često poslodavac istovremeno donosi više poslovno uvjetovanih otkaza ugovora o radu, a ponekad u procesu reorganizacije većina radnika dobije poslovno uvjetovani otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu. Zakonske odredbe koje uređuju tu vrstu otkaza često nisu dostatne niti dovoljno jasne pa je upravo zbog toga izuzetno bitno poznavati sudsku praksu na ovom području radnog prava.

M.M. protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Činjenica da je podnositelj pokrenuo parnični postupak za naknadu štete protiv države, koji je još uvijek u tijeku, u kojem se, između ostalog, namjerava pregledati i preslušati snimka njegova poziva policiji večer prije tragičnog događaja, čini zahtjev podnositelja preuranjenim

Pravično suđenje, pravo vlasništva – priznavanje svojstva osiguranika na mirovinsko osiguranje
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tijela javne vlasti moraju postupati osobito pozorno kada je riječ o postupcima o kojima u konačnici ovisi materijalna egzistencija pojedinaca. Navedeno osobito podrazumijeva dužnost postupanja na vrijeme te na prikladan i dosljedan način

Radno pravo – raspuštanje radničkog vijeća
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Član radničkog vijeća kao fizička osoba nema aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe radi raspuštanja radničkog vijeća

Obvezno pravo – neposredan zahtjev izvođačevih suradnika prema naručitelju
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Podizvođači se radi naplate svojih tražbina prema izvođaču mogu obratiti neposredno naručitelju i zahtijevati od njega da im isplati te tražbine na teret iznosa koji u tom trenutku duguju izvođaču, pri čemu moraju biti ispunjene dvije zakonske pretpostavke: a) postojanje tražbine podizvođača (izvođačeva suradnika) prema izvođaču i b) dospjelost tražbine podizvođača prema izvođaču i dospjelost tražbine izvođača prema naručitelju

Prekršajno pravo – svojstvo službene osobe
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prometni komunalni redar, kada obavlja poslove prometnog redara, ima svojstvo službene osobe jer je riječ o službeniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prijava prebivališta kao dokaz da se nekretnina koristi za stalno
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prijava prebivališta osobe na određenoj adresi, niti činjenica da je to jedina nekretnina u vlasništvu te osobe, ne znači da se nekretnina koristi za stalno, nego je tu činjenicu potrebno dokazivati i drugim odgovarajućim dokazima

Evidencija radnog vremena za radnike koji zbog epidemije koronavirusa rade od kuće

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li poslodavac i za radnika kojega je zbog epidemije uputio da radi od kuće, voditi evidenciju o radu tog radnika ili je može voditi i radnik?

Naknada štete

Vi pitate - mi odgovaramo

Pravomoćnom presudom utvrđeno je da je otkaz ugovora o radu bio nezakonit. Postupak se vodio deset godina i tijekom tog vremena radnica je oboljela i zdravlje joj je ostalo trajno narušeno. Ima li pravo potraživati naknadu nematerijalne štete od poslodavca?

Prijenos nekretnine s obrta na fizičku osobu

Vi pitate - mi odgovaramo

Plaća li se porez na promet nekretnina u slučaju prijenosa nekretnine s obrta na fizičku osobu vlasnika obrta?

Povrat u prijašnje stanje

Vi pitate - mi odgovaramo

Hoće li sud odbiti prijedlog za povrat u prijašnje stanje iz razloga što predlagatelj nije prisustvovao ročištu, koje je određeno povodom tog prijedloga?

Način uračunavanja prije plaćenog komunalnog doprinosa

Vi pitate - mi odgovaramo

Općina je rješenjem utvrdila obvezu plaćanja komunalnog doprinosa za građevinu obujma 500 m3. Obveznik je komunalni doprinos platio, ali nije započeo gradnju na temelju izdane građevinske dozvole, već je građevinsko zemljište prodao i pritom plaćeni komunalni doprinos pisanim ugovorom prenio na novog vlasnika. Od trenutka plaćanja komunalnog doprinosa do zaključenja ugovora o prodaji zemljišta Općinsko vijeće donijelo je izmjene Odluke o komunalnom doprinosu i povećalo iznos komunalnog doprinosa u svim zonama. Novi vlasnik zemljišta ishodio je novu građevinsku dozvolu, ali ovaj put za građevinu obujma 550 m3, i zatražio da se prije plaćeni komunalni doprinos uračuna tako da se prizna zapremina za koju je doprinos plaćen (500 m3), a ne iznos koji je plaćen. Treba li prije plaćeni doprinos priznati u vrijednosti koja je plaćena, ili treba priznati obujam za koji je doprinos plaćen?

Filteri