Informator broj 6761 od 12. prosinca 2022.

UVODNIK

Ponavljanje postupka u parnici povodom konačne presude Europskog suda za ljudska prava

Kada Europski sud za ljudska prava utvrdi povredu ljudskog prava ili temeljne slobode zajamčene Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, tada stranka može nadležnom domaćem sudu, koji je sudio u prvom stupnju u postupku u kojemu je donesena odluka kojom je povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda, zatražiti ponavljanje postupka. Svaka presuda protiv Republike Hrvatske u kojoj je taj Sud utvrdio povredu Konvencije, za sudove pred kojima su bili u tijeku postupci u kojima su donesene odluke kojima je povrijeđena Konvencija, predstavlja novu činjenicu koja mora dovesti do ispitivanja o osnovanosti zahtjeva za izmjenu pravomoćne sudske odluke na temelju odluke navedenog Suda, ako takav zahtjev bude podnesen.
Autorica: Renata Marić-Ivanović, sutkinja na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu

Sadržaj

Ponavljanje postupka u parnici povodom konačne presude Europskog suda za ljudska prava
Autor: Renata Marić-Ivanović

Stručni članak

Kada Europski sud za ljudska prava utvrdi povredu ljudskog prava ili temeljne slobode zajamčene Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, tada stranka može nadležnom domaćem sudu, koji je sudio u prvom stupnju u postupku u kojemu je donesena odluka kojom je povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda, zatražiti ponavljanje postupka. Svaka presuda protiv Republike Hrvatske u kojoj je taj Sud utvrdio povredu Konvencije, za sudove pred kojima su bili u tijeku postupci u kojima su donesene odluke kojima je povrijeđena Konvencija, predstavlja novu činjenicu koja mora dovesti do ispitivanja o osnovanosti zahtjeva za izmjenu pravomoćne sudske odluke na temelju odluke navedenog Suda, ako takav zahtjev bude podnesen.

Officium iudicis nobile
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Officium iudicis nobile, lat. plemenita uloga suca, u rimskoj pravnoj tradiciji označava ovlast suca da pruži pravnu zaštitu, da tužbu, prigovor ili povrat u prijašnje stanje usprkos nepostojanju pravne osnove za to, ili odbije zahtjev za pravnom zaštitom, iako bi prema pravnim pravilima on morao biti prihvaćen te iniciran postupak.

Korištenje obiteljskog dodatka u kontekstu prava na slobodno kretanje u Europskoj uniji
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Sud Europske unije donio je 29. rujna 2022. presudu u predmetu br. C-2/21, u vezi s pravom na korištenje obiteljskog dodatka državljanke jedne države članice EU-a nakon preseljenja u drugu državu članicu EU-a. Naime, Visoki sud Irske Sudu Europske unije uputio je zahtjev za tumačenje odredaba Uredbe 883/2004 i irskoga zakonodavstva te autor ovim člankom analizira donesenu odluku Suda Europske unije.

Obveze članova i organa društva kapitala u slučaju gubitka
Autor: Nevenka Marković

Stručni članak

U članku autorica prikazuje kako trebaju postupiti članovi i organi društva s ograničenom odgovornošću i dioničkog društva u slučaju gubitka, kako upotrebiti dobit i pokriti gubitak te kako iskazivanje gubitka utječe na prava i obveze organa društva.

Prigodni darovi za državne, javne i lokalne službenike
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

Različiti izvori radnog prava uređuju uvjete i druga pitanja vezana uz isplatu prigodnih darova zaposlenicima državnih i lokalnih institucija te javnih ustanova. Naime, riječ je o materiji koja je propisana kolektivnim ugovorima ili internim aktima poslodavaca, a čija složenost osobito i proizlazi iz činjenice da se pravni temelji isplate prigodnih darova državnim, lokalnim i javnim službenicima razlikuju. U članku autorica sistematizira propise na temelju kojih se može izvršavati isplata prigodnih darova, pojašnjava moguće načine isplate (u novcu ili u naravi) te kako se s isplaćenim prigodnim nagradama postupa u ovršnom postupku.

Porezni praktikum: Oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost za usluge u kulturi
Autor: Ana Adorić

Stručni članak

U ovom poreznom praktikumu autorica donosi informacije vezane uz primjenu oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost za usluge u kulturi koje obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastim i druge osobe (primjerice, muzeji, knjižnice kazališta i slično). Usto, u svrhu jednostavnijeg prikaza porezne materije, autorica tablično prikazuje usluge u kulturi koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost i one koje to nisu.

Red prvenstva zemljišnoknjižnih podnesaka
Autor: Robert Peček

Stručni članak

U članku autor donosi prikaz jedne recentne odluke Ustavnog suda glede primjene propisa zemljišnoknjižnog prava. Naime, Rješenjem br. U-II-2259/2019 od 27. rujna 2022. taj je Sud odlučio o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH članka 54. stavka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova, te prijedlog nije prihvatio. U članku autor pojašnjava razloge za takvo stajalište Ustavnog suda.

Oporezivanje blagdanskog darivanja u 2022.
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

U blagdansko vrijeme aktualizira se i pitanje prigodnog odnosno blagdanskog darivanja. Poslodavci, fizičke i pravne osobe prigodno daruju svoje zaposlenike, a prava radnika odnosno obveze poslodavaca vezano uz takva darivanja uređuju se nekim od izvora radnog prava, često općim aktima poslodavaca. Usto, prisutno je i darivanje među poslovnim partnerima. U nastavku donosimo osvrt na porezno gledište blagdanskog darivanja radnika i poslovnih partnera te druge zanimljive pojedinosti.

Vremeplov: Ustav Ruske Federacije – 12. prosinca 1993.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 12. prosinca 1993. na nacionalnom referendumu usvojen je Ustav Ruske Federacije (na ruskom: Конститу́ция Росси́йской Федера́ции), koji je stupio na snagu 25. prosinca 1993., kad je službeno objavljen. Tim Ustavom službeno je ukinut Ustav Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike, koji je neposredno prije toga doživio promjene zbog raspada Sovjetskog Saveza i uspostavljanja suverene Ruske Federacije.

Abecedarij upravnog postupka: Predaja žalbe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 110. ZUP-a

Svojstvo državnih tijela da imaju javne ovlasti
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Notorno je da sudbena tijela, zajedno sa zakonodavnim i tijelima izvršne vlasti, imaju javne ovlasti te stoga tu činjenicu prvostupanjski sud nije trebao posebno obrazlagati odnosno, kako tvrdi žalitelj, „učiniti je transparentnom“.

Odbijanje produljenja boravka radi spajanja s obitelji – odgoda
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ocjena hoće li javni interes biti ugrožen i hoće li nekom nastati šteta, u smislu članka 67. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, ako bi se odgodila upravna rješenja kojima se strancu odbija produljenje boravka radi spajanja s obitelji i nalaže da napusti Europski gospodarski pojas, obuhvaća ocjenu svih činjenično pravnih okolnosti slučaja.

Radno pravo – poslovno uvjetovani otkaz – razlozi
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kako će poslodavac organizirati svoje poslovanje, a što obuhvaća broj i vrstu radnih mjesta, njegovo je autonomno pravo, i u pravilnost tih odluka sud ne može ulaziti.

Zakon o trošarinama – miješanje trošarinskih proizvoda
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Naknadno miješanje trošarinskih proizvoda izvan trošarinskog skladišta predstavlja nezakonito postupanje jer se time proizvodi novi energent različit od onoga ulaznog.

Malagić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Budući da je bivši suprug bio ili u pritvoru ili mu je bilo zabranjeno približavanje podnositeljici zahtjeva ukupno oko tri i pol godine, tijekom kojih se nije oglušio na tu zabranu, ESLJP nije mogao zaključiti da je odluka domaćeg suda o ukidanju zabrana prilaska bila nerazumna ili očito nerazmjerna okolnostima.

Dvojno iskazani iznosi temeljnih kapitala u sudskom registru

Vi pitate - mi odgovaramo

Uvidom u sudski registar utvrdio sam da je iznos temeljenog kapitala društva s ograničenom odgovornošću dvojno iskazan iako društvo nije donijelo odluku niti zatražilo promjenu u sudskom registru. Znači li to da se ne mora provesti izmjena društvenog ugovora nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj?

Upravni spor protiv postupovne odluke

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li dopušteno pokrenuti upravni spor protiv rješenja o obustavi postupka, s obzirom na ograničenje za vođenje spora propisano u članku 4. st. 3. Zakona o upravnim sporovima?

Postupanje komunalnog redara prema Zakonu o građevinskoj inspekciji

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje mjere komunalni redar može poduzeti u slučaju kada utvrdi da su na zemljištu započeti radovi bez dokumentacije?

Pravni lijek protiv rješenja izvršnog tijela JLS-a

Vi pitate - mi odgovaramo

Kojem se tijelu izjavljuje pravni lijek protiv rješenja gradonačelnika o drukčijem radnom vremenu ugostiteljskog objekta, donesenog u skladu s odredbom članka 9. st. 3. al. 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti?

Evidentiranje subvencije električne energije

Vi pitate - mi odgovaramo

Dobili smo račun za električnu energiju (kupac iz kategorije Poduzetništvo). Račun je djelomično umanjen temeljem Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (Nar. nov., br. 104/22, 106/22 i 121/22). Smatra li se to smanjenje prihodom odnosno je li navedeno prihod od primljene potpore?

Filteri