Informator broj 6660-6661 od 04. siječnja 2021.

UVODNIK

Zapošljavanje stranaca iz trećih zemalja prema novom Zakonu o strancima

Novi Zakon o strancima (Nar. nov., br. 133/20), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., donosi određene promjene u uređenju ulaska, boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj. No, za razliku od prije važećeg Zakona o strancima, koji se odnosio na sve strance koji borave na području RH (državljane Europskog gospodarskog prostora, državljane trećih zemalja i upućene radnike), novi Zakon odnosi se samo na državljane trećih zemalja, dok se položaj i prava državljana Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te položaj i prava upućenih radnika uređuju posebnim zakonom. O novom Zakonu o strancima piše Marina Kasunić Peris, univ. spec. europskih studija.
Autor: Marina Kasunić Peris, univ. spec. europskih studija

Sadržaj

Zapošljavanje stranaca iz trećih zemalja prema novom Zakonu o strancima
Autor: Marina Kasunić-Peris

Stručni članak

Novi Zakon o strancima (Nar. nov., br. 133/20), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., donosi određene promjene u uređenju ulaska, boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj. No, za razliku od prije važećeg Zakona o strancima, koji se odnosio na sve strance koji borave na području RH (državljane Europskog gospodarskog prostora, državljane trećih zemalja i upućene radnike), novi Zakon odnosi se samo na državljane trećih zemalja, dok se položaj i prava državljana Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te položaj i prava upućenih radnika uređuju posebnim zakonom. O novom Zakonu o strancima piše Marina Kasunić Peris, univ. spec. europskih studija.

Riječ glavne urednice
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Drage čitateljice i čitatelji Informatora! Stigla je Nova godina.

ORDINES EQUESTRES
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U kanonskom pravu i pravu Države Vatikanskog Grada, naziv ordines equestres koristi se ponajprije za jedina dva duhovna viteška reda koja priznaje i štiti Sveta Stolica: Suvereni Malteški viteški red (Supremus Militaris Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis Hierosolymitani Rhodiensis et Melitensis) i Viteški red Sv. Groba Jeruzalemskog (Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani).

Beskamatni zajam jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Nevenka Brkić

Stručni članak

Beskamatni zajam jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave omogućen je zbog potrebe za ublažavanjem ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa i zadržavanja održivosti financiranja na cijelom području Republike Hrvatske. U članku autorica donosi više informacija o beskamatnom zajmu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te načinu njegova povrata.

Ništetnost odredbe općih uvjeta kasko osiguranja o gubitku prava iz osiguranja zbog nedostatka kontrole alkoholiziranosti
Autor: Marko Križanec

Stručni članak

U ovom članku obrađuje se specifična situacija kod sklopljenog ugovora o osiguranju posebne vrste imovine (motornog vozila) - osiguranja automobilskog kaska, i to konkretni slučaj kada je sklopljen ugovor o osiguranju, kada je osiguranik platio osiguratelju premiju osiguranja te kada je nastao osigurani slučaj (prometna nesreća). U tom kontekstu postavlja se pitanje ima li osiguratelj pravo odbiti isplatiti osiguraniku osigurninu, pozivom na odredbu općih uvjeta osiguranja, koji su sastavni dio ugovora o osiguranju, u specifičnoj situaciji kada vozilom upravlja vozač koji "neposredno nakon prometne nesreće sam ne osigura kontrolu svoje alkoholiziranosti". Važnost odgovora na to pitanje ukazuje se posebno bitnim u svjetlu činjenice brojnosti sklopljenih ugovora o osiguranju automobilskog kaska te učestalosti nastanka prometnih nesreća.

Prividni pravni poslovi pri unosu nekretnine u trgovačko društvo
Autor: Leonardo Žagrić

Stručni članak

Autor u članku piše o poreznim oslobođenjima pri unosu nekretnine u trgovačko društvo, u obliku unosa nekretnine u kapital trgovačkog društva te stjecanja nekretnine putem statusnih promjena trgovačkog društva. U praksi su moguće zloporabe tih poreznih oslobođenja, zbog čega Porezna uprava ima mogućnost utvrđivanja prividnosti pravnih poslova i njihove karakterizacije sukladno stvarnoj namjeri ugovornih strana.

Financiranje obnove zgrada oštećenih potresom
Autor: Miroslav Gregurek

Stručni članak

Donošenjem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, o kojem smo pisali početkom lipnja 2020., započeo je proces stvaranja pretpostavki za obnovu zgrada oštećenih u potresu, koji se na području Zagreba i dviju navedenih županija dogodio u ožujku 2020. Pritom, nesumnjivo je da će obnova zgrada od svakog sudionika procesa zahtijevati ulog znatnih sredstava. Autor pojašnjava pravni okvir koji uređuje financiranje obnove zgrada oštećenih potresom, s posebnim naglaskom na osiguranje sredstava za obnovu privatnih zgrada.

Vinodolski zakon – 6. siječnja 1288.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Početne odredbe Vinodolskog zakona usmjerene su na prava biskupa i kneza.

Abecedarij upravnog postupka: Usmena rasprava
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 54. st. 5. i 6. ZUP-a

Prikaz knjige: Katolička Crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav
Autor: Henrik-Riko Held

Stručni članak

U izdanju Novog informatora objavljena je knjiga Katolička Crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav autora Marka Petraka, redovitog profesora u trajnom zvanju i predstojnika Katedre za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Frane Staničića, izvanrednog profesora na Katedri za upravno pravo na istoj ustanovi. Autori su dokazani znanstvenici u svojim područjima, uključujući i ovu temu.

Stvarno pravo - Dosjelost
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za stjecanje prava vlasništva dosjelošću na stvarima koje su prije 8. listopada 1991. bile u društvenom vlasništvu, treba u vrijeme dosjelosti računati i vrijeme prije 8. listopada 1991., ako se time ne vrijeđaju vlasnička prava osoba koje ta prava nisu stekle na temelju odredbe čl. 388. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), nego na temelju drugih odredaba toga Zakona

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za ostvarenje bitnih obilježja prekršaja iz članka 27. stavka 1. točke 27. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (Nar. nov., br. 125/08, 55/09, 119/09, 94/13 i 45/17), nužno je kumulativno ispunjenje dvaju uvjeta, i to da je u tisku objavljena fotografija ili crtež osobe koja puši te da se takva objava može smatrati objavom u promidžbene svrhe

Stvarno pravo – Pravo vlasnika na naknadu štete i koristi od nepoštenog posjednika (zastarijevanje)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zahtjev vlasnika nekretnine za naknadu štete i naknadu svih koristi koje je nepošteni posjednik imao za vrijeme svojega posjedovanja, zastarijeva u roku od tri godine od dana kada mu je stvar predana

Građansko procesno pravo
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Tužbu kojom se traži poništenje ugovornih odredaba sud ne može odbaciti zbog nepostojanja pravnog interesa

Honner protiv Francuske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da odluke tužene države kojima se zabranjuju kontakti između podnositeljice zahtjeva i djeteta koje je uz pomoć potpomognute oplodnje rođeno u istospolnoj zajednici, nakon što je ta zajednica prestala, ne predstavlja povredu konvencijskih prava podnositeljice na privatni i obiteljski život jer prava podnositeljice zahtjeva ne mogu imati prednost pred najboljim interesima djeteta

Redoviti otkaz radnika, tijek otkaznog roka i mogućnost drukčijeg uređenja dana prestanka ugovora o radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li radni odnos radnika, koji je poslodavcu dao redoviti otkaz, prestati prema Zakonu o radu (mjesec dana od dana otkaza), iako je nakon tog otkaza bio privremeno nesposoban za rad te istovremeno nije oslobođen radne obveze za vrijeme trajanja otkaznog roka ili radni odnos prestaje protekom otkaznog roka od mjesec dana produženim za broj dana privremene nesposobnosti za rad? Radnik je, naime, u samom otkazu naveo da mu radni odnos prestaje istekom mjesec dana od dana davanja otkaza poslodavcu i inzistira da s tim datumom, unatoč bolovanju, radni odnos prestane.

Prijevod inozemne privatne isprave u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

U upravnom postupku koji se vodi stranka je kao dokaz dostavila inozemnu ispravu koja nema svojstvo javne isprave, a službena osoba zatražila je da stranka dostavi i ovjereni prijevod te isprave. Je li službena osoba ovlaštena tražiti prijevod podneska inozemne isprave koja nema svojstvo javne isprave?

Plaća sezonskog radnika u poljoprivredi u 2021.

Vi pitate - mi odgovaramo

Namjeravamo zaposliti sezonske radnike u poljoprivredi pa nas zanima koji je najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika koji obavlja privremene odnosno povremene poslove u poljoprivredi u 2021.?

Reguliranje stimulacija i dodataka na plaću

Vi pitate - mi odgovaramo

Gradonačelnik želi donijeti opći akt (pravilnik) o stimulacijama i dodacima na plaću kojim se, između ostaloga, uređuje isplata dodatka na plaću (stimulacije) službenicima koje se angažira na obavljanju poslova izvan opisa poslova njihova radnog mjesta. S tim u svezi, ima li gradonačelnik ovlast za donošenje opisanog općeg akta?

Zapreke za ovrhu na nekretnini nakon izmjena Ovršnog zakona u 2020.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje su zakonske zapreke provođenju ovrhe radi naplate novčane tražbine na nekretnini ovršenika (fizičke osobe) u kojoj stanuje nakon izmjena Ovršnog zakona 2020?

Filteri