Informator broj 6765 od 09. siječnja 2023.

UVODNIK

Novosti u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora

U Narodnim novinama, broj 152/22 od 23. prosinca 2022. objavljen je novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. Iako doneseni propis počiva na istim temeljima kao i dosad važeći Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama te ne uvodi bitne razlike glede kategorija korisnika, prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora ni načina njihova priznavanja i korištenja, donosi promjene koje su podrobnije izložene u ovom tekstu, uz osvrt na praktične razlike i usporedbu s dosadašnjim zakonskim rješenjima.
Autorica: Jelena Šeler, dipl. iur.

Sadržaj

Novosti u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora
Autor: Jelena Šeler

Stručni članak

U Narodnim novinama, broj 152/22 od 23. prosinca 2022. objavljen je novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. Iako doneseni propis počiva na istim temeljima kao i dosad važeći Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama te ne uvodi bitne razlike glede kategorija korisnika, prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora ni načina njihova priznavanja i korištenja, donosi promjene koje su podrobnije izložene u ovom tekstu, uz osvrt na praktične razlike i usporedbu s dosadašnjim zakonskim rješenjima.

Utrum iudex debeat iudicare secundum allegata an secundum conscientiam
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Utrum iudex debeat iudicare secundum allegata an secundum conscientiam, lat. mora li sudac suditi na temelju onoga što je navedeno u postupku ili prema svojoj savjesti, doktrinarno je pitanje koje se javlja u počecima razvoja literature rimsko-kanonskog postupka tijekom 12. stoljeća o dopuštenosti da sud odluči u sporu na temelju činjenica koje je sam saznao izvan postupka, odnosno neovisno o navodima stranaka u postupku.

Predstavnik posebnih kategorija radnika u tijelu javne ustanove
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Prema Zakonu o radu, ali i nizu zakona koji uređuju osnivanje i rad ustanova u različitim upravnim područjima (socijalna skrb, kultura, zdravstvo, itd.), u tijelu upravljanja javne ustanove (upravnom vijeću ili drugom tijelu sličnih ovlasti) uvijek su zastupljeni i radnici. Međutim, zakoni koji uređuju različita upravna područja na različit način uređuju i predstavljanje radnika u tijelu upravljanja ustanove. Autor nas vodi kroz zakone koji uređuju to pitanje i pojašnjava kako su radnici zastupljeni u tijelima upravljanja različitih vrsta ustanova.

Novela Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi skinuta s dnevnog reda Hrvatskoga sabora
Autor: Marina Krajnović

Stručni članak

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi1 (u nastavku teksta: ZPLPRS) nije mijenjan od donošenja 2010. godine. Stoga je zanimanje javnosti izazvala informacija da je nedavno Vlada Republike Hrvatske predložila izmjene i dopune ZPLPRS-a, koje su na dnevni red sjednice Hrvatskog sabora uvrštene u prosincu, prema hitnom postupku. Međutim, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastavku teksta: ZIDZPLPRS) povučen je iz zakonodavnog postupka.

Revizija u parničnom postupku
Autor: Lidija Vojković

Stručni članak

Sudske odluke postaju pravomoćne kad se više ne mogu pobijati žalbom. Međutim, u određenim slučajevima, ako Vrhovni sud Republike Hrvatske to dopusti, protiv drugostupanjske presude može se podnijeti revizija ako o određenom pravnom pitanju nema prakse revizijskog suda, ako je praksa nižih sudova protivna praksi revizijskog suda, ako zbog promjene u pravnom sustavu treba preispitati sudsku praksu ili ako stranka učini vjerojatnim da joj je zbog osobito teških povreda odredaba parničnog postupka ili pogrešne primjene materijalnog prava povrijeđeno kakvo temeljno ljudsko pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Zbog toga je bitno kako je uređen ovaj institut jer odluke donesene u pojedinim slučajevima važne su za rješavanje sličnih slučajeva u sudskoj praksi.

Pokretanje novog upravnog postupka umjesto predlaganja obnove postupka ili nastavka vođenja postupka u tijeku
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Postoje situacije u kojima je za stranku upravnog postupka bolje pokrenuti novi postupak nego ustrajati na održavanju postupka u kojem još nije donesen akt, ili osporavati doneseni upravni akt izvanrednim pravnim lijekovima ili prijedlogom za obnovu postupka. Naime, koncepcija presuđene stvari, koja se u drugim granama prava dosljedno primjenjuje, u upravnom postupku poprima drukčiji oblik. Slijedom toga, autor nas podsjeća u kojem je slučaju za stranku bolje pokrenuti novi postupak nego nastaviti sudjelovanje u postupku koji je u tijeku.

Porezni praktikum: Ostala oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost za isporuke od javnog interesa
Autor: Ana Adorić

Stručni članak

U ovom poreznom praktikumu autorica donosi informacije vezane uz primjenu oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost za ostale isporuke od javnog interesa. Konkretno pojašnjava odredbu koja se odnosi na postupak zajedničkog podmirivanja troškova obavljanja usluga koje isporučuju udruženja osoba svojim članovima (cost-sharing arrangement) te odredbu koja propisuje oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost kad neprofitne osobe obavljaju usluge i s njima usko povezane isporuke dobara svojim članovima.

Vremeplov: Proglašenje Narodne Socijalističke Republike Albanije – 10. siječnja 1946.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Albanija, zemlja na jugoistoku Europe, stoljećima pod Otomanskim Carstvom, proglasila je svoju neovisnost od toga Carstva 1912., a njezina suverenost potvrđena je na Mirovnoj konferenciji u Londonu (1912. – 1913.), koja je, između ostalog, imala zadatak odlučiti o sudbini te zemlje nakon Balkanskih ratova.

Abecedarij upravnog postupka: Odgodni učinak žalbe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 112. st. 1. ZUP-a

PRILOG: Novosti u Zakonu o radu
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

U prosincu 2022. Hrvatski sabor izglasao je donošenje dugoočekivanog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22). Razloga za donošenje izmjena i dopuna je nekoliko: potreba prilagođavanja suvremenim okolnostima i novim standardima obvezujućih pravnih akata Europske unije, omogućavanje pokretanja gospodarstva i poduzetničkih aktivnosti, kao i usklađivanje s razvojem suvremenog tržišta rada, koji je u znatnoj mjeri omogućila digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, kao i s tim vezane nove prakse koje podrazumijevaju sve fleksibilnije mogućnosti poslovanja i rada, a osobito nove oblike rada u području radnih odnosa. Stoga u ovom radu donosimo sustavan pregled novosti u pravima i obvezama stranaka u radnopravnim odnosima, uz određena pojašnjenja i upute za ispravno postupanje u praksi.

Svrha instituta uvjetnog otpusta
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Smisao i svrha instituta uvjetnog otpusta je ocjena izostanka potrebe za daljnjim izdržavanjem kazne lišenja slobode ako je osuđenikovo ponašanje korigirano, što znači da uvjetni otpust ovisi o resocijalizaciji osuđenika te pozitivnim rezultatima u odnosu na osobnost i daljnje ponašanje zatvorenika.

Nedopustivost ovrhe
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada je tužitelj na pokretanje parnice upućen iz razloga nastupanja zastare tražbine o kojoj je odlučeno ovršnom ispravom, tada prvostupanjski sud u parnici nije ovlašten ispitivati je li tražbinu tuženika tužitelj podmirio. Naime, eventualno podmirenje tražbine može predstavljati samo žalbeni razlog, a tužitelj iz tog razloga nije upućen na parnicu pa prvostupanjski sud nije mogao o tome raspravljati i odlučivati.

Parnični postupak – svrhovita delegacija – razlozi
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okolnost da su stranke dugogodišnji odvjetnici sa sjedištem ureda u sjedištu nadležnog suda, te da svakodnevno dolaze na isti sud, ne predstavlja važan razlog za svrhovitu delegaciju.

Prekršajno pravo – zastara izvršenja novčane kazne
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako od pravomoćnosti odluke o prekršaju protekne više od tri godine, izrečena novčana kazna ne može se izvršiti, a nema ni zakonske osnove za zamjenu neplaćene novčane kazne radom za opće dobro ili zatvorom.

Zakon o veterinarstvu – naknada štete
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada veterinarski inspektor, radi suzbijanja zarazne bolesti, ne izrekne mjeru usmrćenja ili prisilnog klanja zaraženih životinja, tada nisu ispunjeni uvjeti iz članka 34. Zakona o veterinarstvu za naknadu štete.

Stečajno pravo – nastavak parnice radi utvrđivanja tražbine osporene u predstečajnom postupku (tužbeni zahtjev)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Predstečajni postupak utječe na sve tražbine koje su nastale do dana otvaranja predstečajnog postupka pa tako utječe i na tužiteljevu tražbinu iz predmetnog računa.

Komlenac protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Razlika u pravima umirovljenika prema zakonima druge zemlje ne može se tumačiti kao razlika u postupanju hrvatskih vlasti, tako da je podnositelju zahtjeva neopravdano uskraćeno pravo na starosnu mirovinu i da je kao srpski državljanin diskriminiran u odnosu na hrvatske osiguranike.

Ugovor o radu na određeno vrijeme – prijelazni režim prema Noveli Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22)

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako novela Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22) utječe na ugovore o radu na određeno vrijeme, sklopljene prije 1. siječnja 2023., i koje su mogućnosti nastavka rada na određeno vrijeme nakon toga datuma, kad navedeni ugovor istekne?

Sadržaj upute o pravnom lijeku u upravnom aktu

Vi pitate - mi odgovaramo

Nedavno nas je stranka u postupku utvrđivanja i naplate komunalnog doprinosa upozorila da rješenje koje smo joj uručili ne sadržava potpunu i ispravnu uputu o pravnom lijeku. S tim u vezi, možete li nas uputiti što sve mora sadržavati zakonita uputa o pravnom lijeku protiv upravnog akta?

Unošenje riječi »Hrvatska« i njezine izvedenice te drugih državnih znamenja u tvrtku trgovačkog društva

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li moguće i na koji način u svoju tvrtku trgovačkog društva unijeti naziv Hrvatska?

Minimalna svota temeljnog kapitala u eurima

Vi pitate - mi odgovaramo

Koliko od 2023. godine odnosno od uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi minimalna svota temeljnog kapitala kad je riječ o društvu s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću?

Vrijednost predmeta spora

Vi pitate - mi odgovaramo

U parničnom postupku povodom pravodobnog prigovora tuženika, sud je propustio provjeriti točnost naznačene vrijednosti predmeta spora na pripremnom ročištu. Je li nastupila prekluzija odlučivanju o vrijednosti predmeta spora jer je zaključeno pripremno ročište?

Kamatna stopa na zajam između povezanih osoba u 2023.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja je propisana kamatna stopa na zajam dan povezanoj osobi za 2023.?

Filteri