Informator broj 6666 od 15. veljače 2021.

UVODNIK

Novosti glede naknada i nagrada javnih bilježnika u ovršnom postupku

U ovom članku Sanja Mandić, dipl. iur., iznosi novosti vezane uz naknadu javnih bilježnika u ovršnom postupku jer je 11. veljače 2021. godine na snagu stupio Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku, koji je objavljen u Nar. nov., br. 9/21, a temeljem kojeg javnom bilježniku u provođenju pojedinog ovršnog postupka za sve radnje u tom postupku pripada jedna naknada, koja se određuje prema vrijednosti zahtjeva.
Autor: Sanja Mandić, dipl. iur.

Sadržaj

Novosti glede naknada i nagrada javnih bilježnika u ovršnom postupku
Autor: Sanja Mandić

Stručni članak

U ovom članku Sanja Mandić, dipl. iur., iznosi novosti vezane uz naknadu javnih bilježnika u ovršnom postupku jer je 11. veljače 2021. godine na snagu stupio Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku, koji je objavljen u Nar. nov., br. 9/21, a temeljem kojeg javnom bilježniku u provođenju pojedinog ovršnog postupka za sve radnje u tom postupku pripada jedna naknada, koja se određuje prema vrijednosti zahtjeva.

IN OMNIBUS NEGOTIIS IURIDICIS PAROCHUS PERSONAM GERIT PAROECIAE
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Navedeni sudski predmet također svjedoči o relevantnosti kanonskog prava u hrvatskog sudskoj praksi glede određenih pravnih materija.

Još o digitalizaciji građanskog pravosuđenja: upravljanje i rad na sudskim predmetima
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Analize ukazuju da dodjeljivanje predmeta u rad, kako u okviru suda tako i prema drugim tijelima koja imaju funkciju povjerenika suda u najširem smislu te riječi, treba slijediti objektivne i unaprijed definirane kriterije s ciljem zaštite i ostvarivanja prava na nezavisnog i nepristranog suca. U tom smislu u sudovima i državnim odvjetništvima implementirani su elektronički sustavi upravljanja predmetima. Na taj način osigurava se automatska raspodjela predmeta prema unaprijed postavljenim algoritmima, dok čelnik tijela vodi računa o njihovu raspoređivanju na odgovarajuće poslove na godišnjoj osnovi. Iako bi automatski način dodjeljivanja predmeta trebao osigurati pravičan ishod dodjele predmeta koji nije moguće predvidjeti, u ovom članku doc. dr. sc. Dejan Bodul analizira neka pozitivnopravna rješenja i njihovu otpornost na moguće zloupotrebe.

Odgovornost za nalet vozila na divljač
Autor: Robert Peček

Stručni članak

U ovom članku podsjećamo na različite zakonske režime odgovornosti lovoovlaštenika i specifičnosti sadašnjeg režima, kao i razloge zbog kojih Ustavni sud svojedobno nije pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom izmijenjene odredbe stavka 6. članka 80. Zakona o lovstvu.

Abecedarij upravnog postupka: Nagodba
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 57. st. 4.-6. ZUP-a

Krivotvorenje lijekova u kontekstu borbe protiv pandemije koronavirusa
Autor: Maja Bilić Paulić

Stručni članak

U ovom članku tematiziramo pojavu krivotvorenja lijekova kao farmaceutskih proizvoda, koja u razdoblju aktualne pandemije koronavirusa poprima sve veći zamah. Radi potpunijeg razumijevanja funkcioniranja tržišta krivotvorenih lijekova, definiramo pojmove koji su ključni za predmetnu tematiku, dajemo pregled  pravnih instrumenata, odnosno regulative koja čini zakonodavni okvir u području tržišta krivotvorenih lijekova kao i pregled propisanih postupanja u slučaju identifikacije takvih krivotvorenih proizvoda od raznih subjekata na tržištu. Na samom kraju dajemo pregled aktivnosti poduzetih u okviru borbe protiv krivotvorenih lijekova i njihovih štetnih učinaka, kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini.

Prava upućenih radnika prema Zakonu o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni
Autor: Olivera Fišeković

Stručni članak

Od 30. srpnja 2021. članice EU i druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru1 (u nastavku teksta: EGP) moraju u području prava upućenih radnika primjenjivati nova pravila uspostavljena Direktivom (EU) 2018/957 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga. Slijedom toga došlo je do promjena i u hrvatskoj regulativi.

Troškovnik kao sastavni dio ponude u postupcima javne nabave
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

U postupku javne nabave naručitelj je, između ostaloga, dokumentaciji o nabavi obvezan priložiti troškovnik u standardiziranom obliku, kojim naručitelj od ponuditelja traži da opiše predmet nabave i utvrdi količinu koju će isporučiti te jediničnu i ukupnu cijenu koju naručitelj treba platiti. S tim u svezi, autor nam, izlažući neke primjere iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda RH, pojašnjava važnost ispravno popunjenog troškovnika u postupku javne nabave.

Vremeplov: Sokratovo suđenje – 15. veljače 399. pr. Kr.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Na krilima liberalizma i demokracije tadašnjeg društva, Sokrat je razvio sustav vrijednosti i uvjerenja koja su po mnogo čemu odudarala od većine njegovih sugrađana.

Guđmundur Andri Astrađsson protiv Islanda
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Zbog ozbiljnih nepravilnosti u postupku imenovanja sudaca, sud se ne može smatrati »zakonom ustanovljenim sudom«

Radno pravo – izvanredni otkaz ugovora o radu – razlozi za otkaz
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada radnik zaposlen u kazalištu, sklapa poslove iz djelatnosti koju obavlja njegov poslodavac te umjetnički djeluje bez prethodne suglasnosti intendanta, i suprotno zabranama kazališnog vijeća, takvo postupanje ima važnost osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa i opravdan je razlog za izvanredni otkaz

Prekršajno pravo – prekoračenje optužnog prijedloga
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Dodavanjem u činjenični opis riječi ‘’postupajući protivno zahtjevima profesionalne pažnje’’ prvostupanjski sud učinio je samo jasnijim činjenični opis djela unutar okvira zakonske odredbe čl. 32. Zakona o zaštiti potrošača, koja određuje kakvo se postupanje trgovca smatra nepoštenom poslovnom praksom, te time nije prekoračio optužni prijedlog

Ovršno pravo – dokazivanje pretpostavki za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Da bi mogao ispitati postojanje zakonskih pretpostavki za određivanje privremene mjere, sud mora cijeniti istinitost činjenica na koje se poziva predlagatelj, i to na temelju onih dokaza na koje se poziva predlagatelj i koje je priložio uz prijedlog, jednako kao što je to dužan učiniti u parničnom postupku. Razlika je samo u stupnju uvjerenja suda u istinitost činjenica na kojima stranke zasnivaju svoje zahtjeve, jer je za razliku od parničnog postupka u kojem je bitne činjenice potrebno utvrditi sa sigurnošću, u postupku osiguranja dovoljno to učiniti do stupnja vjerojatnosti

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji – najniža mirovina
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odredba o najnižoj mirovini iz čl. 49. ZoHBDR-a odnosi se i na hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su pravo na mirovinu ostvarili prema općem propisu prije stupanja na snagu tog Zakona

Pravo na naknadu plaće nakon prestanka mandata

Vi pitate - mi odgovaramo

Ostvaruje li dužnosnik koji na izborima ne osvoji mandat, a koji je dužnost obavljao profesionalno, pravo na naknadu plaće i staž osiguranja u trajanju od 6 mjeseci automatski, ili je s tim u svezi potrebno donijeti odgovarajući akt?

Uređivanje imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina

Vi pitate - mi odgovaramo

Da li se naknada iz čl. 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ne plaća između osoba javnog prava ako je riječ: 1. o izgradnji infrastrukturnih građevina od interesa za RH i u interesu JLP(R)S-a, i 2. radi uspješnijeg sudjelovanja u Kohezijskoj politici Europske unije i u korištenju sredstava iz fondova Europske unije, odnosno moraju li uvjeti pod 1. i 2. biti kumulativno ispunjeni da se ne bi plaćala navedena naknada između osoba javnog prava?

Utvrđivanje konačnog dohotka

Vi pitate - mi odgovaramo

Koji se dohoci smatraju konačnim dohotkom i može li porezni obveznik za te dohotke koristiti pravo na osobni odbitak i druge porezne olakšice po godišnjem obračunu?

Snimanje kandidata za vrijeme online rješavanja testa iz vlastitog doma u selekcijskom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Postoji li pravni temelj da poslodavac u selekcijskom postupku prilikom provođenja natječaja radi zapošljavanja snima kandidata za vrijeme online rješavanja testa iz vlastitog doma (riječ je o psihološkom testu i testu apstraktnog razmišljanja)? Je li nužna privola ili postoji neki drugi pravni temelj za takvo postupanje?

Osnivanje političke stranke uz epidemiološka ograničenja

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako epidemiološke mjere zabranjuju okupljanje propisanog broja osnivača političke stranke, može li politička stranka biti osnovana online, uz odgovarajuće video i druge zapise kojima se dokazuje osnivanje?

Filteri