Informator broj 6646 od 28. rujna 2020.

UVODNIK

Ustavnosudska ocjena zabrane rada nedjeljom i obveze nošenja zaštitnih maski

Ustavni sud Republike Hrvatske donio je 14. rujna 2020. više odluka kojima se odlučilo o nizu prijedloga za ocjenu zakonitosti i ustavnosti ovlasti i rada Stožera civilne zaštite. Od njih u ovom članku dr. sc. Robert Peček analizira odluke br. U-II-2379/2020 i U-II-3170/2020, u kojima je Ustavni sud odlučio o zakonitosti i ustavnosti zabrane rada nedjeljom, koja je postojala u travnju i svibnju ove godine, i obveze nošenja zaštitnih maski u javnom prijevozu i javnim prostorima.
Autor: dr. sc. Robert Peček

Sadržaj

Ustavnosudska ocjena zabrane rada nedjeljom i obveze nošenja zaštitnih maski
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Ustavni sud Republike Hrvatske donio je 14. rujna 2020. više odluka kojima se odlučilo o nizu prijedloga za ocjenu zakonitosti i ustavnosti ovlasti i rada Stožera civilne zaštite. Od njih u ovom članku dr. sc. Robert Peček analizira odluke br. U-II-2379/2020 i U-II-3170/2020, u kojima je Ustavni sud odlučio o zakonitosti i ustavnosti zabrane rada nedjeljom, koja je postojala u travnju i svibnju ove godine, i obveze nošenja zaštitnih maski u javnom prijevozu i javnim prostorima.

ACCESSORIUM NATURAM SEQUI CONGRUIT PRINCIPALIS
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U svojoj uvodno citiranoj formulaciji  - accessorium naturam sequi congruit principalis – navedena izreka sadržana je kao pravna regula u zbirci kanonskog prava Liber Sextus (5, 13, 42), pape Bonifacija VIII. iz 1298. godine. Međutim, najčešće se koristi u svojoj skraćenoj inačici: accessorium sequitur principale („pripadak prati glavnu stvar”)

Prikaz knjige: Pravo međunarodne kupoprodaje prema Konvenciji UN-a o međunarodnoj prodaji robe
Autor: Ivan Tot

Stručni članak

U travnju 2020. godine navršilo se četrdeset godina od potpisivanja Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, poznate pod uobičajenom kraticom CISG, prema njezinu nazivu na engleskom jeziku, a u nas i pod uvriježenim nazivom „Bečka konvencija“, prema mjestu njezina potpisivanja.

Vrednovanje marke u financijskim izvještajima
Autor: Baldo Hreljac

Stručni članak

Ocjenjivanje vrijednosti marke složen je posao za koji postoje razni pristupi i metode. Snažna marka može povećati cijenu proizvoda ili usluge, povećati obujam prodaje, sniziti troškove te povećati iskorištenost imovine poslovnog subjekta. Pristupe i metode vrednovanja marke razvila su međunarodna regulatorna tijela, ali i razne skupine znanstvenika i konzultantske kuće. Budući da na vrijednost marke utječe velik broj faktora, autor u članku iscrpno pojašnjava pojedinosti njezina vrednovanja.

Mogu li djelatnosti izgradnje i remonta plovnih objekata ujedno biti lukrativne?
Autor: Ante Vuković

Stručni članak

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k. o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic. Riječ je o brodogradilišnoj luci važnoj za Republiku Hrvatsku, u koju primatelj koncesije namjerava uložiti preko četrdeset milijuna kuna, kao investicijsko ulaganje. S druge strane, primatelj koncesije obvezuje se davatelju koncesije (državi) na ime koncesijske naknade plaćati godišnje 727.800,00 kuna (stalni dio) te 15 % prihoda ostvarenog na pomorskom dobru koje se daje u koncesiju (promjenjivi dio). Autor se pita može li se koncesija dana pod navedenim uvjetima isplatiti za vrijeme njezina trajanja.

Obveze tijela javnog sektora u osiguranju digitalne pristupačnosti
Autor: Melita Grüll

Stručni članak

Na tragu daljnje informatizacije poslovanja državnih tijela i drugih institucija, Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora utvrđene su obveze tijela javnog sektora u osiguranju digitalne pristupačnosti korisnicima, a osobito osobama s invaliditetom. Autorica podsjeća na koji način te u kojim rokovima tijela javnog sektora moraju prilagoditi svoje mrežne stranice i programska rješenja za pokretne uređaje. 

Posebna naknada zbog dužnikova zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze u poslovnim transakcijama
Autor: Antonio Marečić

Stručni članak

U ugovornim odnosima između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, u slučaju zakašnjenja dužnika s ispunjenjem novčane obveze, osim zateznih kamata postoji zakonom propisana obveza dužnika na plaćanje posebne paušalne naknade vjerovniku u iznosu od 40 eura u kunskoj protuvrijednosti. Imajući na umu postojeću sudsku praksu sudova u Republici Hrvatskoj, autor ovog članka zapaža da vjerovnici nemaju praksu potraživati tu naknadu. Stoga je korisno ukazati na relevantne propise koji uređuju tu naknadu, uz osvrt na sudsku praksu i dvojbe koje su se pojavile, a poglavito pred Sudom Europske unije.

Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata u praksi
Autor: Iva Šuler

Stručni članak

Primjena instituta oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata u praksi pokazala je da postoji niz nejasnoća i dvojbi povezanih s primjenom toga instituta na konkretne odnose. Mnoge odgovore na pitanja kako pravilno primijeniti ovaj institut nalazimo u bogatoj praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Autorica obrađuje institut oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, uz poseban osvrt na oslanjanje na tuđe obrazovne i stručne kvalifikacije te relevantno stručno iskustvo, i prikaz prakse Državne komisije i Visokog upravnog suda.

Vremeplov: Ugovor o miru između Dubrovnika i velikog župana Raške Stefana Nemanje – 27. rujna 1186.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Stefan Nemanja, veliki župan Raške (srednjovjekovne srpske države) i utemeljitelj dinastije Nemanjića, vladao je Raškom od 1168. do 1196., kada se odrekao prijestolja u korist najstarijeg sina, Stefana Prvovjenčanog.

Abecedarij upravnog postupka: Odustanak od zahtjeva i obustava postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 46. st. 5. ZUP-a

Izvanparnični postupak – promjena mjesta stanovanja maloljetnog djeteta i preseljenje u drugu državu – povreda prava na poštovanja obiteljskog života
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U predmetima koji se odnose na djecu, odluka suda mora biti rezultat ocjene osobitih okolnosti konkretnog slučaja i uravnoteženja svih relevantnih čimbenika, pri čemu je od najveće važnosti razmatranje najboljeg interesa djeteta na objektivan način i u skladu s dugoročnim ciljevima dobrobiti djeteta, uzimajući pritom u obzir djetetov budući život i okruženje

Obvezno pravo – ugovor o zakupu poslovnog prostora – zakupodavac nevlasnik
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zakupodavac je aktivno legitimiran zahtijevati isplatu zakupnine neovisno o tome što nije vlasnik poslovnog prostora

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu – licencija za obavljanje javnog prijevoza putnika
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Uber prijevoz javni je prijevoz putnika neovisno o tome što se narudžba obavlja elektroničkom aplikacijom

Radno pravo – dostava odluke o otkazu
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Dostava nove odluke o otkazu ugovora o radu izvršena opunomoćeniku radnika na ročištu u radnom sporu nije pravilno izvršena jer nije osobno obavljena, a opunomoćenik za zastupanje u radnom sporu nije istovremeno i opunomoćenik za preuzimanje druge odluke o otkazu

Miljević protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Pravo na slobodu izražavanja u sudnici u okviru obrane u kaznenom postupku, pravo je koje uživa konvencijsku zaštitu te se ograničenje tog prava može prihvatiti samo u iznimnim okolnostima u demokratskom društvu

Oštećenje balkona na stambenoj zgradi

Vi pitate - mi odgovaramo

Komunalni redar zaprimio je dojavu građana u svezi s oštećenjem zgrade koje može predstavljati opasnost za ljude i imovinu na javnoj površini. Tijekom izvršenog očevida komunalni je redar utvrdio da je riječ o oštećenju jednoga od balkona na zgradi te da je oštećenje takve naravi i intenziteta da predstavlja opasnost za ljude i imovinu na javnoj površini. Treba li u slučaju oštećenja balkona postupati komunalni redar ili građevinska inspekcija?

Nedopuštena izravna naplata po zadužnici

Vi pitate - mi odgovaramo

Ovrhovoditelj je izravnom naplatom po bjanko zadužnici preko Fine naplatio dio potraživanja koje sam mu prije naplate po zadužnici, dobrovoljno platio. Treba li u tom slučaju tražiti da se ovrha izravnom naplatom po zadužnici proglasi nedopuštenom?

Ekspertna pravna mišljenja u sudskom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

U postupku koji vodi sud jedna od stranaka je, u prilog svojem traženju, dostavila ekspertno pravno mišljenje. S tim u svezi, molimo da nam odgovorite je li riječ o dokaznom sredstvu, odnosno u kojoj je mjeri sud vezan takvim mišljenjem?

Uplatni računi poreza, doprinosa i drugih javnih davanja

Vi pitate - mi odgovaramo

Novoosnovani poslovni subjekt započeo je s poslovanjem. S obzirom na to da on ima obvezu podmiriti određene porezne obveze te s obzirom na činjenicu da će i ubuduće morati podmirivati obveze po osnovi raznih javnih davanja, gdje su propisani uplatni računi poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te druge pojedinosti važne za ispravnu uplatu, kao što su model i poziv na broj primatelja?

Rad u inozemstvu kao izdvojeno mjesto rada

Vi pitate - mi odgovaramo

Naš radnik ima potrebu oko dva mjeseca raditi od kuće, ali fizički bi bio u inozemstvu (u Sjevernoj Makedoniji), tj. na adresi svoje supruge koja je strana državljanka. Takav rad trajao bi oko dva mjeseca i poslodavac je s time načelno suglasan. Međutim, nameće nam se pitanje može li se, u smislu Zakona o radu (čl. 17.), radom na izdvojenom mjestu rada („kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca“) smatrati rad i izvan prostora Republike Hrvatske?

Filteri