Informator broj 6832 od 22. travnja 2024.

UVODNIK

Objektni postupak oduzimanja imovinske koristi

Autorica u članku analizira postupak oduzimanja imovinske koristi, postupak proširenog oduzimanja imovinske koristi i njegove specifičnosti, kao i postupanje suda u pojedinim specifičnim slučajevima kao što je smrt okrivljenika, utvrđivanja raspravne nesposobnosti ili nedostupnosti okrivljenika koji je stekao protupravnu imovinsku korist.
Autor: Marina Kapikul, mag.iur.

Sadržaj

Objektni postupak oduzimanja imovinske koristi
Autor: Marina Kapikul

Stručni članak

Autorica u članku analizira postupak oduzimanja imovinske koristi, postupak proširenog oduzimanja imovinske koristi i njegove specifičnosti, kao i postupanje suda u pojedinim specifičnim slučajevima kao što je smrt okrivljenika, utvrđivanja raspravne nesposobnosti ili nedostupnosti okrivljenika koji je stekao protupravnu imovinsku korist.

Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat, lat. akt treba više tumačiti tako da bude valjan, nego da propadne, pravilo je pripadno rimskoj pravnoj tradiciji prema kojem pravni akt, ugovor u sumnji glede njegove valjanosti treba tumačiti u smislu njegova održanja na snazi. 

Upisi prava vlasništva na pomorskom dobru prema novom zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama
Autor: Ante Vuković

Stručni članak

Svrha ovog članka je analizirati odredbe članka 217. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kojima zakonodavac želi konačno razriješiti sve upise prava vlasništva na pomorskom dobru u zemljišnim knjigama hrvatskih sudova. Opće je pravilo da su svi upisi prava vlasništva na nekretninama koje su pomorsko dobro nevaljani i bez pravnog učinka. Od općeg pravila postoje izuzeci koji se tiču upisa prava vlasništva na nekretninama koje su na temelju odluke nadležnog tijela koje je upravljalo pomorskim dobrom ili nekog drugog tijela javne vlasti do 24. svibnja 1974., kad je na snagu stupio Zakon o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima, bile izdvojene iz pomorskog dobra, neovisno o tome bi li one i sada u cijelosti ili djelomice predstavljale pomorsko dobro.

Ovlasti Povjerenstva u postupku davanja koncesijskih odobrenja na zaštićenim područjima
Autor: Ivan Šprajc

Stručni članak

U postupku davanja koncesijskog odobrenja na zaštićenim područjima, na temelju javnog prikupljanja ponuda, podzakonskim je aktom utvrđeno formiranje posebnog tijela - povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima davanja koncesijskog odobrenja - koje u postupku ima značajnu ulogu. Autor ukazuje na nedosljednosti prilikom normativnog uređenja navedenog instituta, podsjeća kakve posljedice to može izazvati u praktičnom postupanju i predlaže način na koji se uočeni problem može riješiti.

Novele zakona u području kulture u 2024.
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Razdoblje od 2023. do 2024. bilo je osobito dinamično za propise u području kulture. Tijekom 2023. donesen je novi Zakon o kazalištima, a početkom 2024. izmijenjeno je i nadopunjeno nekoliko zakona koji se odnose na knjižnice i knjižničnu djelatnost, arhivsko gradivo i arhive te muzeje. Usto, izmjene određenih zakona iz područja kulture planirane su i u nastavku 2024. Autor daje pregled nedavnih izmjena zakona u području kulture i onih koji se planiraju u nastavku 2024., pojašnjava utjecaj i doseg opisanih izmjena i iznosi prijedloge de lege ferenda.

Događaji - Pomorsko upravljanje: pravni okviri i upravne nadležnosti
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Informator redovito prati upravnopravne susrete sudaca i profesora pravnih znanosti iz Italije, Slovenije i Hrvatske (ICERNA), koji se svakog proljeća održavaju u Trstu.

Novčana naknada za neispunjenje kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom za 2024.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom propisana je obveza poslodavcima koji zapošljavaju najmanje 20 radnika da na primjerenom radnom mjestu, prema vlastitom odabiru i u primjerenim radnim uvjetima, zapošljavaju određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju. Poslodavac koji tu obvezu ne ispuni, plaća novčanu naknadu koja za 2024. iznosi 168,00 eura za svaku osobu s invaliditetom koju je trebao zaposliti.

Uvođenje razmjene informacija o kriptoimovini za potrebe oporezivanja
Autor: Jelena Korica

Stručni članak

Direktivom o administrativnoj suradnji u području oporezivanja, poznatom i kao DAC8, uvodi se novina vezana uz proširenje automatske razmjene informacija o kriptoimovini, ali se i mijenjaju pojedine odredbe u svrhu unaprjeđenja administrativne suradnje. Time se nastoje zaštititi porezni prihodi država članica i osigurati jednaki uvjeti te veća transparentnost na tržištu kriptoimovine u Europskoj uniji, poštujući međunarodne standarde usvojene na razini OECD-a. Nove obveze odnose se na pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom i druge subjekte povezane s kriptoimovinom koji će biti obvezni provoditi postupke dubinske analize i dostavljati poreznim tijelima relevantne informacije o kriptoimovini, a u članku autorica donosi iscrpne pojedinosti.

Vremeplov: Ciparski referendum o Annanovu planu ujedinjenja otoka – 24. travnja 2004.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Ciparsko pitanje dugotrajni je spor između zajednice ciparskih Grka i ciparskih Turaka o prevlasti nad otokom. 

Abecedarij upravnog postupka: Ništetnost upravnog ugovora
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 151. ZUP-a

Dopuna nalaza i mišljenja vještaka prije odlučivanja o istražnom zatvoru
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

S obzirom na to da je od prethodnog mišljenja i nalaza vještaka prošlo godinu i pol, prvostupanjski će sud, prije donošenja odluke o daljnjem produljenju istražnog zatvora pozvati vještake da dopune nalaze i mišljenja na način da se izjasne o tome kakvo je aktualno psihičko stanje optuženika i kako je na njega djelovao dosadašnji boravak u istražnom zatvoru, u smislu postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.

Pravo društava - Upis u sudski registar promjene zastupnika ustanove (dječji vrtić)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Povjerenik Vlade RH ovlaštena je osoba koja radi nužnog osiguranja nesmetanog rada pravnih osoba, čiji je osnivač ili vlasnik jedinica lokalne samouprave, može imenovati vršitelja dužnosti zastupnika te pravne osobe.

Radno pravo – Plaća - Prekovremeni rad - Obračun
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prekovremeni rad obračunava se prema vremenu stvarnog rada povrh formalnog redovitog radnog vremena, a ne primjenjuje se predmnjeva da se svaki započeti sat povrh redovitog radnog vremena obračunava kao puni sat rada.

Pravično suđenje - zastara prava na utvrđivanje porezne obveze
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ustavnopravno je prihvatljivo stajalište da za nastup apsolutne zastare utvrđenja porezne obveze nije od utjecaja kad je drugostupanjsko porezno rješenje dostavljeno poreznom obvezniku, nego kad je doneseno.

Bogdan protiv Ukrajine
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Okolnost da okrivljenik pati od sindroma ustezanja od droge, predstavlja oblik ranjivosti koji u načelu može dovesti u sumnju valjanost njegova odricanja od prava na branitelja te domaćim sudovima nameće dužnost da na uvjerljiv način utvrde je li u specifičnim okolnostima svakog slučaja odricanje bilo dobrovoljno i valjano.

Zakon o trošarinama – naknadno miješanje trošarinskih proizvoda
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Naknadno miješanje trošarinskih proizvoda izvan trošarinskog skladišta, nezakonita je radnja proizvodnje novog energenta.

Prekršajno pravo – prekoračenje optužnog prijedloga
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako prvostupanjski sud presudom proglasi krivim i odgovornu osobu u okrivljenoj pravnoj osobi, iako optužni prijedlog protiv odgovorne osobe nije bio izričito podnesen, počinjena je bitna povreda odredbi prekršajnog postupka iz članka 195. stavak 1. točka 6. Prekršajnog zakona, prekoračenjem optužnog prijedloga, iz razloga što se u smislu članka 179. stavak 3. Prekršajnog zakona presuda može odnositi samo na osobu protiv koje je podnesen optužni prijedlog.

Naplata dospjelih prekograničnih novčanih potraživanja s područja EU

Vi pitate - mi odgovaramo

Kao pravna osoba koja se bavi opskrbom energijom u Republici Hrvatskoj, imamo dospjelo nenaplaćeno potraživanje prema državljaninu Europske unije koji je vlasnik nekretnine u RH, prema neplaćenim računima za pružene uslugu opskrbe energijom. Kako možemo naplatiti potraživanje?

Upis u Registar poreznih obveznika

Vi pitate - mi odgovaramo

Osnovali smo trgovačko društvo (društvo s ograničenom odgovornošću) i nedugo po osnivanju dobili od Porezne uprave pisani poziv da se javimo u nadležnu ispostavu i dostavimo dokumentaciju vezanu uz osnivanje tog trgovačkog društva. O čemu je riječ i iz kojeg razloga nam je to dostavljeno?

Izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenik u upravnom tijelu Općine ujedno je i član predstavničkog tijela druge jedinice lokalne samouprave. Mogu li mu se za sudjelovanje na sjednicama predstavničkog tijela druge jedinice odobriti dani godišnjeg odmora? Ako ne, što mora sadržavati sporazum iz članka 31. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi?

Naknada plaće za dan parlamentarnih izbora (neradni dan) ako je radnik na bolovanju

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnica je na dan parlamentarnih izbora 2024. (17. travnja 2024., srijeda) bila na bolovanju. Budući da je taj dan proglašen neradnim danom, postavlja se pitanja na koji iznos naknade plaće radnica ima pravo za taj dan – onaj sukladno Zakonu o radu ili onaj sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, jer su osnovice različite?

Filteri