Informator broj 6752 od 10. listopada 2022.

UVODNIK

Jačanje sustava pravne zaštite u javnoj nabavi
- povodom novele Zakona (Nar. nov., br. 114/22)

Hrvatski sabor je 23. rujna 2022., na svojoj 12. sjednici, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. Riječ je o prvoj noveli Zakona o javnoj nabavi, koji predstavlja temeljni normativni okvir sustava javne nabave u RH. Najvažnije izmjene koje ona donosi odnose se na izmjene u sustavu pravne zaštite, koje imaju za cilj osigurati efikasnost i ekonomičnost provedbe postupaka pravne zaštite i time skratiti prosječne rokove rješavanja žalbenih predmeta i spriječiti procesne zloporabe. Autor u tekstu pojašnjava te i druge izmjene koje donosi novela Zakona o javnoj nabavi.
Autor: Ante Loboja, dipl. iur.

Sadržaj

Jačanje sustava pravne zaštite u javnoj nabavi
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Hrvatski sabor je 23. rujna 2022., na svojoj 12. sjednici, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. Riječ je o prvoj noveli Zakona o javnoj nabavi, koji predstavlja temeljni normativni okvir sustava javne nabave u RH. Najvažnije izmjene koje ona donosi odnose se na izmjene u sustavu pravne zaštite, koje imaju za cilj osigurati efikasnost i ekonomičnost provedbe postupaka pravne zaštite i time skratiti prosječne rokove rješavanja žalbenih predmeta i spriječiti procesne zloporabe. Autor u tekstu pojašnjava te i druge izmjene koje donosi novela Zakona o javnoj nabavi.

Electa una via per partem ad aliam non potest venire
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Electa una via per partem ad aliam non potest venire, lat. nakon što je izabran jedan put ne može se doći na drugi. 

Porezni praktikum: Neoporeziva isplata potpore za novorođenče
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Porezne pogodnosti omogućavaju poslodavcima da svoje radnike financijski potpomažu u određenim životnim okolnostima. Jedna od njih može biti i činjenica rođenja djeteta radnika pa je u tom smislu dozvoljena neoporeziva isplata jednokratne potpore za novorođenče do 10.000,00 kuna. Iako je propisan prag neoporezive isplate, važno je spomenuti da taj prag ne zabranjuje isplatu iznad neoporezive svote, ali je ta razlika oporeziva.

Još o drugoj noveli Stečajnog zakona
Autor: Jelena Čuveljak

Stručni članak

U članku objavljenom u Informatoru, broj 6725 od 4. 4. 2022. istaknute su najvažnije novosti koje je donijela zadnja izmjena Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 36/22)1. S obzirom na veći broj razlika koje su nastupile ponajprije zbog implementacije Direktive (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU)2, u ovom članku autorica izlaže ostale važne promjene koje nisu analizirane u prethodno objavljenom članku.

Porezni i računovodstveni položaj ulaganja u investicijsko zlato
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Pojam investicijskog zlata definiran je propisima o porezu na dodanu vrijednost, te je s tog aspekta potrebno primijeniti poseban postupak oporezivanja investicijskog zlata. Međutim, ne postoji zaseban računovodstveni standard koji definira investicijsko zlato, kao niti računovodstveni tretman ulaganja u investicijsko zlato. Stoga autorica u članku izlaže problematiku računovodstvenog tretmana ulaganja u investicijsko zlato te daje prijedlog mogućeg rješenja.

Dužnosti stranke i rizici njezine pasivnosti u upravnom postupku
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Upravni postupak sadržava brojne odredbe kojima se stranci propisuju određene obveze i dužnosti u postupku, a njihovo neispunjavanje u pravilu podrazumijeva i neku postupovnu posljedicu. Naime, pasivnost stranke u upravnom postupku negativno će se odraziti na zaštitu njezinih prava i pravnih interesa. U članku, autor sistematizira odredbe Zakona o općem upravnom postupku koje utvrđuju dužnosti stranke u postupku i upućuje na posljedice koje pasivnost stranke donosi.

Vremeplov: Proglašenje neovisnosti Ugande – 9. listopada 1962.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Republika Uganda (na svahiliju: Jamhuri ya Uganda), zemlja na istoku Afrike, dobila je ime po Kraljevstvu Buganda, koje se prostiralo na jugu Ugande, a putem kojeg je Velika Britanija 1894. uspostavila svoj protektorat nad njime i ostatkom zemlje, i tako vladala cijelom Ugandom sve do 1962., opredijelivši se pritom za svahili naziv za Ugandu. Dana 9. listopada 1962. Uganda je proglasila svoju neovisnost i istog je dana na snagu stupio Ustav Ugande.

Abecedarij upravnog postupka: Jamstvo stjecanja prava
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 103. ZUP-a

Obligatorni istražni zatvor
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pri izricanju presude uvijek će se odrediti pritvor protiv okrivljenika kojem je izrečena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna. Pritom je sud dužan primijeniti postupovni zakon koji je na snazi u trenutku donošenja rješenja.

Oduzimanje imovinske koristi – pravo na pravično suđenje, pravo vlasništva u postupovnom aspektu
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Osoba od koje se oduzima imovinska korist u kaznenom postupku ima pravo, jednako kao i okrivljenik, dokazivati zakonito podrijetlo svoje imovine i predlagati dokaze i glede postojanja samog kaznenog djela, jer njezina obveza vraćanja protupravne imovinske koristi predvidivo proizlazi iz kaznene odgovornosti počinitelja. Da bi se mogla koristiti tim svojim pravima, takva osoba mora imati pravo biti prisutna tijekom čitave glavne rasprave i sud joj je dužan to omogućiti, a na njoj je da odabere hoće li se ili se neće koristiti tim pravima.

Radno pravo – zasnivanje radnog odnosa – specijalni propis
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odredbe Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, kao poseban propis, imaju prednost u odnosu na Zakon o radu, kao opći propis. Radni odnos između odgojitelja i dječjeg vrtića može se zasnovati samo na temelju javnog natječaja, odnosno samo iznimno može se sklopiti ugovor o radu i bez natječaja, ali na određeno vrijeme ne dulje od 60 dana, i to kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, odnosno kad potreba za poslom ne traje dulje od 60 dana.

Prekršajno pravo – nezakoniti dokaz
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako osumnjičenik nije upozoren na svoje pravo da nije dužan iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja, te na svoje pravo da može uzeti branitelja koji može biti nazočan njegovu ispitivanju, ili takvo upozorenje i očitovanje osumnjičenika o tim pravima nije uneseno u zapisnik o ispitivanju osumnjičenika, riječ je o nezakonitom dokazu, te se u smislu članka 158. stavka 8. Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), na takvom dokazu ne smije temeljiti odluka o prekršaju.

Zakon o upravnim sporovima – prethodno pitanje
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nije riječ o prethodnom pitanju kad je za rješavanje toga pitanja nadležan isti sud.

Iznenađujuća presuda u parničnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Što je iznenađujuća presuda u parničnom postupku i na što se odnosi?

Dostava podataka o poslovnim prostorima za potrebe fiskalizacije

Vi pitate - mi odgovaramo

Na koji se način Poreznoj upravi dostavljaju podaci o poslovnom prostoru u slučaju poreznog obveznika koji nema obvezu korištenja elektroničkog sustava Porezne uprave ePorezna?

Izračun površine stana za potrebe obračuna komunalne naknade

Vi pitate - mi odgovaramo

Na doneseno rješenje o komunalnoj naknadi stranka je izjavila žalbu u kojoj, između ostaloga, ističe da je pogrešno obračunata površina stana, jer nadležno tijelo nije uvažilo odredbe Uredbe o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine. S tim u svezi, molimo da nam pojasnite hoće li utvrđivanje površine stana primjenom citirane Uredbe, za potrebe obračuna komunalne naknade, promijeniti i veličinu suvlasničkih udjela koje su suvlasnici utvrdili u međuvlasničkom ugovoru.

Osnovica za obračun naknade plaće za vrijeme pripravnosti u ugostiteljstvu

Vi pitate - mi odgovaramo

Obveznici smo primjene Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo (Nar. nov., br. 50/22). Ulazi li u obračun naknade plaće za pripravnost (satnicu) osnovna plaća uvećana za dodatak na radni staž ili samo osnovna plaća?

Oporezivanje naslijeđenih novčanih sredstava iz inozemstva

Vi pitate - mi odgovaramo

Podliježu li hrvatski rezidenti oporezivanju porezom na nasljedstva i darove u Republici Hrvatskoj ako naslijede novčana sredstva iz inozemstva, koja se nalaze na bankovnim računima ostavitelja u inozemnim bankama?

Filteri