Informator broj 6678 od 10. svibnja 2021.

UVODNIK

Uz zadnju Novelu Zakona o energetskoj učinkovitosti: potrebna suglasnost za energetsku obnovu pročelja višestambene zgrade

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (Nar. nov., br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21), energetska obnova stambenih zgrada podrazumijeva poboljšanja energetskog svojstva zgrade. Za energetsku obnovu (pročelja zgrade) donedavno je bilo potrebno da suvlasnici zgrade sklapaju takav posao temeljem iznadpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika nekretnine (čl. 29. st. 1. i čl. 30. st. 2.). Ipak, povodom prijedloga za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH ukinuti su istoimeni članci Zakona o energetskoj učinkovitosti (Nar. nov., br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21), s odgodom do 15. rujna 2021. Budući da je prije isteka odgodnog roka zakonodavac implementirao izmjene predmetnog Zakona (Nar. nov., br. 41/21), redefinirajući odnosno precizirajući dostatnu suglasnost za sklapanje predmetnog ugovora, u članku 
doc. dr. sc. Dejan Bodul razmatra značenje, sadržaj i pravni učinak Odluke Ustavnog suda RH te njezin pravni učinak za zakonodavca i suvlasnike.
Autor: doc. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

Vremeplov: Akt vojne predaje Njemačke u Drugom svjetskom ratu – 8. svibnja 1945.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Raspad i „lančana“ predaja vojnih snaga Nacističke Njemačke krenula je nakon samoubojstva Adolfa Hitlera, 30. travnja 1945.

Privremena porezna rješenja o utvrđenom porezu na dohodak za 2020.
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Privremena porezna rješenja o dohotku ostvarenom u 2020., Porezna uprava mora dostaviti poreznim obveznicima najkasnije do 30. lipnja 2021. Na taj način utvrđuje se razlika poreza na dohodak za povrat odnosno uplatu. U nastavku donosimo više informacija o donošenju privremenih poreznih rješenja o utvrđenom godišnjem porezu na dohodak za 2020. te pojedinosti o povratu poreza odnosno obvezi za uplatu.

Nabava društvenih i drugih posebnih usluga u novijoj praksi prema Zakonu o javnoj nabavi
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Autor u članku obrađuje postupke za dodjelu ugovora za društvene i druge posebne usluge u praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave1. Zakon o javnoj nabavi2 uz postupke javne nabave za sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, predviđa tehnike i instrumente za elektroničku i zbirnu nabavu: okvirni sporazum, dinamički sustav nabave i elektroničku dražbu te posebne režime nabave - dodjelu ugovora za društvene i druge posebne usluge i pravila za provedbu projektnih natječaja, o čemu više u nastavku.

Porezni aspekti isplate COVID dodatka umirovljenicima
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Jednokratna novčana isplata umirovljenicima, odnosno COVID dodatak, isplaćuje se umirovljenicima u svrhu ublažavanja financijskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19. Pravo na COVID dodatak imaju korisnici mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, zatečeni u isplati mirovine za ožujak 2021., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za ožujak 2021. ne prelazi iznos od 4.000,00 kn i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja. U članku autorica donosi više pojedinosti o poreznom tretmanu COVID dodatka, ali i o utjecaju takvog primanja na status uzdržavanog člana.

Američki model Sudova za drogu
Autor: Marina Kapikul

Stručni članak

Sudovi za droge su specijalizirani programi izvaninstitucionalnog tretmana ovisnika u Sjedinjenim Američkim Državama koji počine lakša kaznena djela kao punoljetne osobe ili maloljetnika koji su tempore criminis djelovali u stanju ovisnosti o alkoholu i drogama. U članku autorica predstavlja taj američki model Sudova za droge (The American Drug Court Model) navodi razloge njihova osnivanja te prednosti i nedostatke.

Informatorovi pravni alati: Zabilježba prvenstvenog reda
Autor: Novi informator

Stručni članak

Člankom 50. Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 63/19 – u nastavku teksta: ZZK) propisano je da se prvenstveni red upisa u zemljišnu knjigu utvrđuje prema trenutku u kojem je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog za upis odnosno odluka drugoga suda ili tijela kojom se određuje upis.

Stečena prava stranke na primjeru naknade plaće za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta
Autor: Mateja Held

Stručni članak

Autorica u članku analizira opravdanost promjene osnovice za naknadu plaće u tijeku i nakon isteka rodiljnog dopusta. Odlučivanje o pravima rodilja za vrijeme rodiljnog dopusta posebno je osjetljivo egzistencijalno pitanje jer nije riječ samo o pravima majke, nego i o pravima novorođenog djeteta te o pravu na dostojan život. Osim toga, u članku su isplaćene naknade plaće promatrane kao stečena prava te je zadiranje u njih ograničenog dosega.

COMMUNIO MATER RIXARUM
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Svakom suvlasniku pripada pravo u svako vrijeme zahtijevati s tužbom nazvanom actio communi dividundo razvrgnuće suvlasničke zajednice.

Abecedarij upravnog postupka: Vještačenje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 65. st. 1. ZUP-a

Uporaba obilježja JL P(R)S-a u nazivu i djelovanju javnih ustanova i udruga
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Uporabu svojih obilježja (naziva, zastave, grba i svečane pjesme) općine, gradovi i županije, u pravilu, uređuju statutom, tako da u jednoj ili više odredbi utvrde uvjete pod kojima ih druga fizička ili pravna osoba može rabiti. Autor podsjeća na odredbe propisa koje uređuju obilježja jedinice samouprave i pojašnjava, uz isticanje primjera konkretnih akata i odluka koje s tim u vezi treba donijeti, na koji način treba urediti pitanje njihove uporabe od drugih fizičkih i pravnih osoba.

Uz zadnju Novelu Zakona o energetskoj učinkovitosti: potrebna suglasnost za energetsku obnovu pročelja višestambene zgrade
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (Nar. nov., br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21), energetska obnova stambenih zgrada podrazumijeva poboljšanja energetskog svojstva zgrade. Za energetsku obnovu (pročelja zgrade) donedavno je bilo potrebno da suvlasnici zgrade sklapaju takav posao temeljem iznadpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika nekretnine (čl. 29. st. 1. i čl. 30. st. 2.). Ipak, povodom prijedloga za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH ukinuti su istoimeni članci Zakona o energetskoj učinkovitosti (Nar. nov., br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21), s odgodom do 15. rujna 2021. Budući da je prije isteka odgodnog roka zakonodavac implementirao izmjene predmetnog Zakona (Nar. nov., br. 41/21), redefinirajući odnosno precizirajući dostatnu suglasnost za sklapanje predmetnog ugovora, u članku doc. dr. sc. Dejan Bodul razmatra značenje, sadržaj i pravni učinak Odluke Ustavnog suda RH te njezin pravni učinak za zakonodavca i suvlasnike.

Upravni spor – sigurnosna zapreka za primanje u hrvatsko državljanstvo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na upravnim sudovima je utvrditi je li i u kojoj mjeri uskraćivanje povjerljivih podataka ili dokaza osobi koje se tiču i s time povezana nemogućnost te osobe da iznese svoja očitovanja o njima takvo da može utjecati na dokaznu snagu povjerljivih dokaza. Učinkovitost sudskog nadzora podrazumijeva da se upravni sud uvjeri da ta odluka, koja tu osobu osobno pogađa temelji na dovoljno čvrstoj činjeničnoj osnovi

Pomorsko pravo – plaćanje lučke pristojbe (obveza brodara)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Obveznik plaćanja lučkih pristojbi je brodar kao nositelj plovidbenog poduhvata, posjednik broda, ujedno i središnja osoba pomorskog imovinskog prava

Prekršajno pravo – naknada troškova prekršajnog postupka okrivljeniku za nužne izdatke i nagradu branitelja kod zastare prekršajnog progona
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Temeljem izričite odredbe članka 140. stavka 2. u svezi sa stavkom 1. Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 110/15, 70/17 i 118/18), ako je okrivljenik oslobođen od optužbe ili je optužba protiv okrivljenika odbijena ili je prekršajni postupak protiv okrivljenika obustavljen, od 1. siječnja 2019. okrivljenik ima pravo na naknadu troškova za nužne izdatke i nagradu branitelja

Radno pravo – prestanak ugovora o radu sklopljenog pod raskidnim uvjetom
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklopljen je uz uvjet da radnik mora u roku položiti stručni ispit. Ako radnik taj ispit ne položi, radni odnos može mu prestati posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita jer je ugovor o radu sklopljen pod raskidnim uvjetom

Jurčić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Odbijanje zapošljavanja ili pružanja pogodnosti zasnovanih na zaposlenju trudnicama, a koje je utemeljeno na trudnoći, predstavlja izravnu diskriminaciju na temelju spola

Prodaja zemljišta koje se nalazi unutar građevinskog područja

Vi pitate - mi odgovaramo

Fizička osoba koja obavlja obrtničku djelatnost i upisana je u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, prodaje zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja, drugoj fizičkoj osobi. Za navedeno zemljište nije izdana građevinska dozvola, lokacijska dozvola, rješenje za građenje niti jedan drugi akt kojim se odobrava građenje. Smatra li se to zemljište građevinskim zemljištem na koje pri prodaji treba obračunati porez na dodanu vrijednost jer se nalazi unutar građevinskog područja, ili se navedeno zemljište može smatrati ostalim zemljištem na koje stjecatelj plaća porez na promet nekretnina?

Prava radnika pravoslavne vjeroispovijesti za uskrsne blagdane

Vi pitate - mi odgovaramo

Na koje točno dane radnici, vjernici pravoslavne vjeroispovijesti, imaju pravo na neradni dan i što ako tada moraju raditi?

Pravo na pravni lijek ovršenikovog dužnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li ovršenikov dužnik, u ovršnom postupku koji se vodi na temelju glave XIII. Ovršnog zakona, pravo izjaviti žalbu protiv rješenja o ovrsi koje je doneseno u odnosu na novčanu tražbinu koju ovršenik ima prema trećoj osobi, koja je ovršenikov dužnik?

Ovjeravanje upravnih akata pečatom manjeg promjera

Vi pitate - mi odgovaramo

Jedinstveni upravni odjel rabi dva pečata s grbom Republike Hrvatske, jedan promjera 25 mm, a drugi promjera 38 mm. Radi kontrole uporabe pečata, načelnik je predložio da se za ovjeravanje upravnih akata (rješenja) koje Odjel donosi rabi samo manji pečat, promjera 25 mm. Je li to dopušteno?

Raspored na radno mjesto ravnatelja sudske uprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li na upražnjeno radno mjesto ravnatelja sudske uprave biti raspoređen državni službenik (sudski savjetnik) koji za to ispunjava uvjete, a u konkretnom sudu je u službi na određeno vrijeme? Je li pritom mjerodavna odredba članka 45. Zakona o državnim službenicima?

Filteri