Informator broj 6753 od 17. listopada 2022.

UVODNIK

Obveze države u zaštiti života osobe na psihijatrijskom liječenju

Ustavom zajamčeno pravo na život dolazi pod lupu stručne i zainteresirane javnosti i u svezi sa zaštitom života osoba koje se nalaze na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi, a koje mogu biti opasne za sebe i druge. Prema praksi Europskog suda za ljudska prava, država je obvezna poduzeti odgovarajuće korake radi zaštite života osoba koje se nalaze pod njezinom jurisdikcijom. S tim u svezi, dr. sc. Robert Peček analizira odluku Ustavnoga suda RH, koji je odlučivao u slučaju samoubojstva osobe koja je za vrijeme liječenja u psihijatrijskoj ustanovi bila puštena na tzv. „terapijski vikend“.
Autor: dr. sc. Robert Peček

Sadržaj

Obveze države u zaštiti života osobe na psihijatrijskom liječenju
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Ustavom zajamčeno pravo na život dolazi pod lupu stručne i zainteresirane javnosti i u svezi sa zaštitom života osoba koje se nalaze na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi, a koje mogu biti opasne za sebe i druge. Prema praksi Europskog suda za ljudska prava, država je obvezna poduzeti odgovarajuće korake radi zaštite života osoba koje se nalaze pod njezinom jurisdikcijom. S tim u svezi, dr. sc. Robert Peček analizira odluku Ustavnoga suda RH, koji je odlučivao u slučaju samoubojstva osobe koja je za vrijeme liječenja u psihijatrijskoj ustanovi bila puštena na tzv. „terapijski vikend“.

Stipulatio non valet in rei promittendi arbitrium collata condicione
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Stipulatio non valet in rei promittendi arbitrium collata condicione, lat. nije valjana stipulacija ako je uz nju postavljen uvjet koji ovisi o volji dužnika. Riječ je o izreci rimskog pravnika Ulpijana prenesenoj putem Justinijanove kodifikacije, sadržanoj u Digestama (Digesta 45, 1, 17), koja se češće navodi kao jedna od brokarda, pravnih načela i pravila koja su sakupljana u posebnim zbirkama tijekom srednjeg vijeka. 

Porezne i računovodstvene zakonske promjene
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj zahtijeva prilagodbu hrvatskog zakonodavstva i izmjenu znatnog broja propisa. Porezni i računovodstveni propisi nisu iznimka pa u nastavku donosimo informacije o zadnjim poreznim i računovodstvenim zakonskim promjenama, koje se pretežito odnose na prilagodbu uvođenju eura.

Porezni praktikum: Isplata neoporezivog pomorskog dodatka
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Zbog otežanih uvjeta na brodu, pomorci - članovi posade broda odnosno osobe koje imaju status pomoraca prema posebnim propisima ostvaruju pravo na pomorski dodatak odnosno pravo na naknadu. Propisima o porezu na dohodak propisan je iznos pomorskog dodatka koji ne podliježe oporezivanju, o čemu pišemo u ovom poreznom praktikumu.

Posebni obiteljski parnični postupci
Autor: Lidija Vojković

Stručni članak

U posebne obiteljske parnične postupke ubrajamo bračne sporove, sporove radi utvrđivanja ili osporavanja majčinstva ili očinstva, sporove o roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima djeteta s roditeljem i sporove o uzdržavanju. Odredbama Obiteljskog zakona određene su posebne pretpostavke za navedene postupke, dok su opće pretpostavke koje se odnose na postupak pred sudom uređene odredbama postupovnog prava, odnosno parničnog postupka. U određenim slučajevima u obiteljskim sporovima primjenjuju se i odredbe međunarodnog, kao i europskog prava, posebno Uredba Vijeća Europske unije u svezi s nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Specifičnosti navedenih postupaka autorica prezentira u ovom članku te se poziva na aktualnu sudsku praksu

Mišljenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Autori: Sven Kološ Marta Mustur

Stručni članak

KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADNJA, OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM

Događaji: »Uz kavu i pokoju riječ o pravu«
Autor: Novi informator

Stručni članak

Baš kako je i bilo zamišljeno, Informatorova inicijativa “Uz kavu i pokoju riječ o pravu”, održana 6. listopada 2022. u Informatorovoj knjižari u Petrinjskoj 13, u Zagrebu, okupila je pravnice i pravnike – suce, odvjetnike, korporativne pravnike, profesore prava, one koji se bave zaštitom ljudskih prava, lokalnom samoupravom ili državnom upravom, na druženju na kojem su se neki upoznali, a neki prepoznali, i u opuštenoj atmosferi razgovarali o onome što ih povezuje – o pravu, ljudima u pravu, pravnim aktualnostima i novostima.

Vremeplov: Anglo-američki sporazum o granici između Kanade i SAD-a – 20. listopada 1818.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Sporazum o ribarstvu, granicama i vraćanju robova, poznat i pod imenima Londonski sporazum, Anglo-američki sporazum iz 1818. ili pak Ugovor iz 1818., međunarodni je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva, potpisan u Londonu 20. listopada 1818., o granici između SAD-a i Kanade, kojim su riješeni dugogodišnji granični sporovi između tih dviju država (Kanada je tek 1867. postala britanski dominion), zbog čega su SAD 1812. objavile i rat Ujedinjenom Kraljevstvu. 

Abecedarij upravnog postupka: Otklanjanje pogrešaka u rješenju
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 104. ZUP-a

Naknada štete zbog propusta države - pravo na život u materijalnom aspektu
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Da bi za državu nastala pozitivna obveza zaštite života pojedinaca, mora se utvrditi da su vlasti u relevantnom trenutku znale ili su morale znati za postojanje stvarne i neposredne opasnosti za život točno određene osobe ili osoba od kažnjivog djela treće osobe, te da nisu poduzele mjere u okviru svojih ovlasti za koje se razumnom prosudbom moglo očekivati da će se njima ta opasnost izbjeći.

Kazneni postupak – europski uhidbeni nalog – predaja hrvatskog državljanina - povrede
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada je europski uhidbeni nalog izdan u svrhu vođenja kaznenog postupka, a tražena osoba je državljanin Republike Hrvatske, tada će sud predaju te osobe uvjetovati njezinim vraćanjem u Republiku Hrvatsku, ako joj bude izrečena sankcija u državi izdavanja, a ta osoba (ovdje bitno) pristala je izdržavati izrečenu sankciju u Republici Hrvatskoj. Sud je povrijedio Kazneni zakon ako nije ispitao traženu osobu postoji li njezin pristanak da izdržava sankciju u Republici Hrvatskoj.

Prekršajno pravo – dostavljanje financijskih izvješća Financijskoj agenciji
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Dostavljanje financijskih izvješća Financijskoj agenciji ulazi u djelokrug redovitih poslova uprave trgovačkog društva, a ne u dužnosti izvanrednog povjerenika propisane Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Nar. nov., br. 32/17).

Ovršno pravo – prethodna mjera (aktivna legitimacija nakon ustupanja tražbine)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako koja od stranaka otuđi stvar ili pravo o kojem teče parnica, to ne sprječava da se parnica među istim strankama dovrši, ali tužiteljev uspjeh u parnici ovisi o tome hoće li svoje procesnopravno ponašanje uskladiti s novonastalom materijalnopravnom situacijom.

Medicinsko vještačenje u upravnom sporu
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada tuženik ne ospori ocjenu sudskog vještaka, a zainteresirana osoba ocjenu samo paušalno ospori, tada okolnost što vještak svoj nalaz i mišljenje nije usmeno obrazložio na raspravi nije procesna povreda takvog intenziteta koja može dovesti do drukčije odluke.

Huber protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Razdoblja u kojima je podnositelj zahtjeva imao na raspolaganju manje od tri četvorna metra osobnog prostora u zatvoru, nisu bila ni kratka ni povremena, što upućuje na povredu članka 3. Konvencije prilikom izdržavanja kazne zatvora.

Organiziranje privremenog prijevoza školske djece

Vi pitate - mi odgovaramo

U Gradu se neočekivano pojavila potreba za organiziranjem prijevoza djece koja žive na obližnjem otoku, a koja pohađaju školu u Gradu, od luke (pristaništa) u koju ih doveze brod do škole koju pohađaju. Naime, na navedenoj lokaciji nema redovite linije javnog prijevoza pa Grad mora organizirati prijevoz za vrijeme dok se prijevoz djece ne organizira na drugi način. Na koji način to može učiniti?

Učinak upisa zabilježbe prvenstvenoga reda

Vi pitate - mi odgovaramo

Koliko dugo zabilježba prvenstvenoga reda ima pravni učinak?

Odgovornost za dugove ostavitelja u slučaju ustupanja nasljednog dijela

Vi pitate - mi odgovaramo

Ustupio sam svoj nasljedni dio drugom nasljedniku u ostavinskom postupku i sada vjerovnici ostavitelja i od mene traže da podmirim dug ostavitelja. Ima li zakonske osnove za to?

Dokazivanje doprinosa ekološkim ciljevima pri predaji zahtjeva za investicijski zajam iz NPOO-a

Vi pitate - mi odgovaramo

Na koji se način dokazuje doprinos okolišnim ciljevima kada je riječ o predaji zahtjeva za investicijski zajam iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije?

Zahtjev poslodavca za sudski raskid ugovora o radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li u radnom sporu moguće da poslodavac podnese zahtjev za sudski raskid ugovora o radu, ako otkaz ugovora o radu bude ocijenjen nedopuštenim, s tim da u zahtjevu predloži da dan raskida ugovora o radu bude određen retroaktivno, dakle s datumom prije datuma podnošenja takvog zahtjeva?

Filteri