Informator broj 6692-6693 od 16. kolovoza 2021. i 23. kolovoza 2021.

UVODNIK

O dopuštenosti prijenosa osobnih podataka trećoj osobi na teritoriju Europske unije u due diligence postupcima

U članku se razmatra pitanje je li u tijeku provođenja postupka dubinske analize dopušten prijenos osobnih podataka kroz tzv. “data room”, što se sve smatra osobnim podatkom i pod kojim će uvjetima takav prijenos biti dopušten. Sanja Krasnec, mag. iur., daje pregled relevantnih zakonskih propisa, sudske prakse, tumačenja i upozorava na uočene rizike. Konačno, autorica zaključuje da je u sklopu provođenja postupka dubinske analize društva zasigurno dopušten prijenos anonimiziranih podataka, jer takvi podaci ne predstavljaju osobne podatke, dok je za sve ostale podatke nužno provesti test razmjernosti.
Autorica: Sanja Krasnec, mag. iur.

Sadržaj

O dopuštenosti prijenosa osobnih podataka trećoj osobi na teritoriju Europske unije u due diligence postupcima
Autor: Sanja Krasnec

Stručni članak

U članku se razmatra pitanje je li u tijeku provođenja postupka dubinske analize dopušten prijenos osobnih podataka kroz tzv. “data room”, što se sve smatra osobnim podatkom i pod kojim će uvjetima takav prijenos biti dopušten. Sanja Krasnec, mag. iur., daje pregled relevantnih zakonskih propisa, sudske prakse, tumačenja i upozorava na uočene rizike. Konačno, autorica zaključuje da je u sklopu provođenja postupka dubinske analize društva zasigurno dopušten prijenos anonimiziranih podataka, jer takvi podaci ne predstavljaju osobne podatke, dok je za sve ostale podatke nužno provesti test razmjernosti.

IMPENSAE UTILES, lat. korisni troškovi
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

ZV explicite ovlašćuje poštenog posjednika zahtijevati naknadu korisnih troškova, dok o možebitnom takvom pravu nepoštenog posjednika ne sadrži nikakvih izravnih odredbi, smatramo kako treba zaključiti da nepošteni posjednik nema pravo zahtijevati naknadu korisnih troškova (usp. Vedriš/Klarić, Građansko pravo, Zagreb, 1998, str. 290).

Predstavnik radnika u školskom odboru
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Zakon o radu, između ostaloga, uređuje i pitanje imenovanja predstavnika radnika u organ poslodavca koji nadzire vođenje poslova. Međutim, izbor predstavnika radnika dodatno je uređen i nekim zakonima koji uređuju posebna upravna područja. Na tom tragu, autor nas uvodi u izbor predstavnika radnika u školski odbor i podsjeća na različita tumačenja koja su s tim u vezi davala državna tijela.

Porezni tretman državnih nagrada prema propisima koje donosi Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

U članku autorica daje detaljne informacije o državnim nagradama prema propisima koje donosi Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, kao i o njihovu poreznom tretmanu. Riječ je ponajprije o državnoj nagradi za humanitarni rad, nagradi „Ivan Filipović“, državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić“ i nagradi „Vladimir Nazor“. Također, autorica u članku pojašnjava na koji je način moguće izvršiti isplatu te je li o njoj potrebno izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu JOPPD.

Kolektivno otkazivanje ugovora o radu
Autor: Josipa Verović

Stručni članak

U ovom članku autorica piše o institutu kolektivnog otkazivanja viška radnika u hrvatskom zakonodavstvu i u pravu Europske unije. Prikazat će kako je u teoriji i praksi zamišljeno da poslodavac koji otpušta višak radnika provodi obvezno savjetovanje s radničkim vijećem te na koji način mora provesti postupak kolektivnog otkazivanja da bi ispunio sve zakonske obveze. Poseban naglasak pritom je stavljen na problem definiranja poslodavca i pogona. Obrađuje se i pitanje poduzeća koje kontrolira poslodavca te njegova uloga u postupku kolektivnog otkazivanja.

O prisilnome dovođenju svjedoka u parničnome postupku
Autor: Luka Brajković

Stručni članak

U članku autor razmatra postupovnu ovlast suda da svjedoka, ako se ne odazove pozivu i ne opravda svoj dolazak, prisilno dovede na raspravu. Uspoređuje rješenja hrvatskoga Zakona o parničnom postupku1 s rješenjima nekih drugih država da bi se vidjele sličnosti i razlike u zakonodavnom uređenju ove materije. Na temelju poredbenog prikaza i pravne doktrine, autor daje svoj prijedlog kako bi nova odredba hrvatskoga ZPP-a trebala izgledati.

Vremeplov: Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu – 18. kolovoza 1948.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Prva poslijeratna međunarodna konferencija na kojoj su Istok i Zapad imale priliku odmjeriti snage bila je Konferencija o rijeci Dunavu, sazvana u Beogradu (tadašnja Jugoslavija), čiji je cilj bio razviti novi međunarodni režim kontrole plovidbe tom rijekom.

Abecedarij upravnog postupka: Podnošenje podneska unutar roka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 72. ZUP-a

Ostavinski postupak – ostavinska imovina – pravo prvokupa stana zaštićenog najmoprimca
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravo prvokupa stana zaštićenog najmoprimca je osobno pravo kojim njegov nositelj ne može raspolagati pa kao takvo ne ulazi u ostavinu i ne može biti predmet nasljeđivanja

Prekršajno pravo – sigurnosna mjera samoizolacije
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za ostvarenje bića djela iz članka 76a. točke 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Nar. nov., br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), nužno je da činjenični opis djela sadržava navod da se okrivljenik nije pridržavao sigurnosne mjere samoizolacije

Obvezno pravo – ugovor o djelu - isplate naknade nakon raskida ugovora
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sve dok naručeno djelo nije dovršeno naručitelj može raskinuti ugovor kad god hoće, ali je u tom slučaju dužan isplatiti izvođaču ugovorenu naknadu, umanjenu za iznos troškova koje ovaj nije imao, a koje bi inače imao da ugovor nije raskinut, kao i za iznos zarade što ju je ostvario na drugoj strani ili što ju je namjerno propustio

Radno pravo – razlog za izvanredni otkaz
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada se rad odvija u kući u kojoj poslodavac fizička osoba istovremeno i živi, tada ponašanje radnika koje ukazuje na namjeru ostvarivanja intimne veze s bračnim drugom poslodavca opravdava zaključak da je izgubljeno povjerenje poslodavca u radnika

Stvarno pravo – založno pravo
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Založni vjerovnik ima ovlaštenje tražiti namirenje svoje dospjele i uknjižene tražbine iz vrijednosti založenih nekretnina, ali samo one tražbine koja po visini ne prelazi iznos tražbine upisane u zemljišnim knjigama na založenim nekretninama

Vavrička i drugi protiv Republike Češke
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Iako obvezno, cijepljenje nije jedini europski model za postizanje procijepljenosti. Europski sud za ljudska prava naglasio je da su nacionalne vlasti u najboljoj poziciji ocijeniti prioritete, upotrebu sredstava i potrebe društva, pa se zakonska obveza cijepljenja onih za koje cijepljenje predstavlja neznatan rizik ne može smatrati neproporcionalnom, imajući na umu društvenu solidarnost i zaštitu djece koja cjepivo ne mogu primiti

Povrat plaćenog poreza na promet nekretnina

Vi pitate - mi odgovaramo

Kupac nekretnine kupio je nekretninu (zemljište) i uknjižio se kao vlasnik u zemljišnim knjigama. Međutim, zbog određenih specifičnih okolnosti kupoprodaje, ugovorne strane odlučile su raskinuti ugovor. S obzirom na to da je kupac platio porez na promet nekretnina u svoti koja nije zanemariva, može li ostvariti pravo na povrat toga plaćenog poreza na promet nekretnina?

Proširenje kruga umirovljenika koji mogu raditi bez obustave mirovine – korisnici obiteljske mirovine

Vi pitate - mi odgovaramo

Smiju li korisnici obiteljske mirovine raditi do polovice punog radnog vremena?

Naknada štete zbog smrti bliskog srodnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Na kome je teret dokaza da je opasna stvar sudjelovala u šteti, u parnici zbog naknade štete zbog smrti bliskog srodnika, kada tužitelji svoj zahtjev temelje na odredbama članka 173. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01)?

Izbor zamjenika iz reda predstavničke manjine

Vi pitate - mi odgovaramo

Budući da niti statut Grada niti poslovnik predstavničkog tijela ne sadržavaju precizne odredbe o tome tko može podnijeti prijedlog Gradskom vijeću, molimo da nam odgovorite može li svaki od oporbenih vijećnika samostalno predložiti sebe ili drugu osobu za potpredsjednika Gradskog vijeća, ili prijedlog moraju zajednički i suglasno dati oporbeni zastupnici?

Članstvo u strukovnoj udruzi i obvezno mirovinsko osiguranje

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li članstvo u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika dovoljno za zaključak da je osoba, koja na mirovinsko osiguranje nije obvezno osigurana po drugoj osnovi, obvezno osigurana na temelju članka 10. t. 5. Zakona o mirovinskom osiguranju?

Filteri