Informator broj 6801 od 18. rujna 2023.

UVODNIK

Propisi EU-a o reguliranju rada internetskih platformi

U članku autor donosi pregled najvažnijih propisa Europske unije, kojima je reguliran rad internetskih platformi, osobito s aspekta nezakonitog sadržaja. Naglasak toga prikaza nije na detaljnom pregledu odredaba pojedinih propisa, već na cjelokupnom pravnom okviru, kontekstu regulacije i ciljevima koji se žele postići.
Autor: Domagoj Maričić

Sadržaj

Propisi EU-a o reguliranju rada internetskih platformi
Autor: Domagoj Maričić

Stručni članak

U članku autor donosi pregled najvažnijih propisa Europske unije, kojima je reguliran rad internetskih platformi, osobito s aspekta nezakonitog sadržaja. Naglasak toga prikaza nije na detaljnom pregledu odredaba pojedinih propisa, već na cjelokupnom pravnom okviru, kontekstu regulacije i ciljevima koji se žele postići.

Probatio operis
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Probatio operis (II.), lat. provjera djela, ili adprobatio operis, lat. potvrda djela, u rimskoj pravnoj tradiciji označava akt naručitelja djela kod locatio conductio operis kojim on potvrđuje da je djelo uredno izvršeno i preuzima ga.

Oporezivanje plaće ostvarene od rada u Republici Hrvatskoj za inozemnog poslodavca
Autor: Sandra Pezo

Stručni članak

Fizičke osobe rezidenti Republike Hrvatske mogu sklopiti ugovor o radu s inozemnim poslodavcem, a rad obavljati u Republici Hrvatskoj. Pri isplati plaće takvom radniku primjenjuju se hrvatski propisi o porezu na dohodak (propisi zemlje izvora dohotka). U takvim slučajevima radnik može ostati u sustavu socijalne sigurnosti Republike Hrvatske pa se pri obračunu i plaćanju doprinosa primjenjuju hrvatski propisi o doprinosima. Autorica u članku donosi detaljan pregled obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak te obveznih doprinosa po osnovi plaće ostvarene od rada u Republici Hrvatskoj za inozemnog poslodavca.

Praksa Europskog suda za ljudska prava o pitanjima zaštite obiteljskog života
Autor: Maja Pavić

Stručni članak

U ovom članku autorica razmatra primjenu članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u dijelu prava na poštovanje obiteljskog života, i to ponajprije kroz relevantnu praksu Europskog suda za ljudska prava, s naglaskom na predmete koji se odnose na Republiku Hrvatsku. U prvom dijelu članka autorica piše općenito o stajalištima Europskog suda za ljudska prava u odnosu na pravo na poštovanje obiteljskog života, zatim o pravnom položaju djece rođene izvan braka, stajalištima toga suda o pitanjima utvrđivanja i osporavanja očinstva i materinstva te oduzimanja ili ograničavanja prava na roditeljsku skrb, udomiteljstva i posvojenja. U drugom dijelu članka analizira stajališta Europskog suda za ljudska prava u odnosu na pravo djeteta na život uz oba roditelja, s posebnim osvrtom na odluke protiv Republike Hrvatske u tom području.  

Oporezivanje unosa nekretnine fizičke osobe u rezerve kapitala trgovačkog društva
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Fizička osoba građanin, član trgovačkog društva može unijeti nekretninu u trgovačko društvo čiji je član. U članku razmatramo porezni položaj unosa nekretnine u rezerve kapitala trgovačkog društva, ali i fizičke osobe - člana trgovačkog društva koja je otuđila nekretninu unosom u trgovačko društvo.

»Kriptostečajevi« - izazovi za sud i stečajne upravitelje
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Pojam i problem formiranja stečajne mase jedno je od središnjih pitanja svakog stečajnog postupka. Bez unovčenja stečajne mase nema namirenja ni troškova postupka ni tražbina. Međutim, da bi stečajni upravitelj mogao unovčiti stečajnu masu i namiriti vjerovnike, u pravilu, potrebno je da preuzme imovinu koja ulazi u stečajnu masu. Predmet analize u ovom članku su važeće norme, imajući na umu moguće posljedice nepotpune i neadekvatne regulacije položaja kriptoimovine u stečajnom postupku.

Vremeplov: Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 777 (1992) – 19. rujna 1992.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Prva rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda vezana uz raspad Jugoslavije bila je Rezolucija 713 (1991) od 25. rujna 1991.

Abecedarij upravnog postupka: Oglašivanje rješenja ništavim
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 128. st. 2. i 4. ZUP-a 

Opasnost od bijega kao osnova za istražni zatvor
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Navodi optuženika, državljanina Republike Austrije, da su Republika Hrvatska i Republika Austrija države članice Europske unije pa da se optuženikova nazočnost u kaznenom postupku može osigurati primjenom europskog uhidbenog naloga, nisu doveli u sumnju odluku suda o određivanju mjere istražnog zatvora, a iz razloga što bi optuženik u slučaju puštanja na slobodu mogao otići i u neku od država koje nisu članice Europske unije, a ne isključivo u Republiku Austriju.

Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Socijalnu zaštitu u obliku nacionalne naknade za starije osobe zakonodavac je osigurao državljanima s dugogodišnjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, jer navedeni institut ulazi u doseg socijalnog prava, a koje je vezano uz državljanstvo i teritorijalnost.

Obvezno pravo – stjecanje bez osnove
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za mogućnost zadržanja plaćenog bez osnove potrebno je da je osoba koja je platila znala da plaća nešto što nije dužna platiti, dakle da je kod nje postojala svijest o tome da plaća nešto što nije bila dužna platiti. Nije odlučno je li mogla (ili trebala) znati da plaća nešto što nije dužna, odnosno je li platila zbog propusta ili nemara, nego je odlučno je li to znala u trenutku kad je plaćala.

Parnični postupak – bitne povrede – nemogućnost raspravljanja
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada primjerak pravodobne, potpune i dopuštene žalbe nije dostavljen protivnoj stranci na odgovor, tada joj je oduzeta mogućnost izjasniti se o navodima žalitelja. Tim propustom onemogućena je u raspravljanju, čime joj je počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 6. Zakona o parničnom postupku.

Prekršajno pravo – ovlašteni predstavnik okrivljene pravne osobe
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nakon otvaranja stečajnog postupka nad okrivljenom pravnom osobom, isključivo stečajni upravitelj ima ovlast predstavljati i zastupati pravnu osobu u prekršajnom postupku.

Bank M.
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Direktivi o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima ne protivi se tumačenje nacionalnog prava prema kojem potrošač ima pravo od kreditne institucije zahtijevati naknadu koja premašuje povrat plaćenih mjesečnih obroka i troškova plaćenih na ime ispunjenja ugovora te plaćanje zateznih kamata po zakonskoj stopi računajući od poziva na plaćanje, pod uvjetom da se poštuju ciljevi te Direktive i načelo proporcionalnosti. S druge strane, protivi joj se tumačenje nacionalnog prava prema kojem kreditna institucija ima pravo od potrošača zahtijevati naknadu koja premašuje povrat glavnice isplaćene na ime ispunjenja ugovora i plaćanje zateznih kamata.

Rad stranca s EU plavom kartom – dodatni rad

Vi pitate - mi odgovaramo

Smije li visokokvalificirani državljanin treće države, koji je na temelju dozvole za boravak i rad (EU plava karta), zaposlen i radi u punom radnom vremenu kod jednog, dakle matičnog poslodavca, sklopiti ugovor o dodatnom radu za drugog poslodavca koji je ujedno s matičnim poslodavcem povezano društvo u smislu Zakona o trgovačkim društvima?

Doplatak za tuđu pomoć i njegu ostvaren prema propisima o socijalnoj skrbi i naknada štete

Vi pitate - mi odgovaramo

Tužbom se zahtijeva naknada štete za trajnu tuđu pomoć i njegu (rentu) od štetnikova osiguratelja, a oštećena osoba ne prima doplatak za tuđu pomoć i njegu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i odbija pokrenuti postupak kod nadležnog Centra za socijalnu skrb radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu po osnovi socijalnog osiguranja. Je li sud dužan kao o prethodnom pitanju sam utvrditi postoji li pravo oštećene osobe na naknadu za tuđu pomoć prema Zakonu o socijalnoj skrbi i u kojoj visini, i onda utvrditi postoji li razlika stvarne štete i naknade koju prima od Centra za socijalnu skrb?

Tuzemni prijenos porezne obveze u graditeljstvu – izbor ili obveza

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo, građevinski izvođač (koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost kao i mi), pružilo nam je građevinsku uslugu. Konkretno, riječ je o ugradnji sustava grijanja u naš poslovni objekt (zgradu), tijekom izgradnje. Međutim, na računu izvođača iskazan je porez na dodanu vrijednost umjesto primjene tuzemnog prijenosa porezne obveze u graditeljstvu. Izvođač tvrdi da se obračunava porez na dodanu vrijednost jer je u strukturi računa veći dio robe, a manji dio usluga (65/35 %). Molimo vas odgovor što je ispravno prema poreznim propisima.

Prijavljivanje sukoba interesa

Vi pitate - mi odgovaramo

Općina želi provesti postupak javne nabave male vrijednosti, tako da poziv za dostavu ponude uputi trima trgovačkim društvima. Jedno od tih društava je i trgovačko društvo čiji je član uprave sin službenice zaposlene u Općini. Jesu li u opisanom slučaju navedena službenica i općinski načelnik u sukobu interesa?

Zabilježba spora u upisniku brodova

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li za zabilježbu spora (parničnog postupka) u upisniku brodova nužno da je konkretna parnica počela teći?

Filteri