Informator broj 6725 od 04. travnja 2022.

UVODNIK

Druga novela Stečajnog zakona

Stečajni zakon doživio je svoju drugu izmjenu i dopunu u kojoj je ponajprije implementirana Direktiva (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 (SL L 172/18), a izmijenjena su i pravila o stečajnim upraviteljima, stečajnom planu i oslobođenju od preostalih obveza. Stoga u ovom članku sutkinja Jelena Čuveljak ukratko izlaže najvažnije promjene te ističe najvažnije razlike u odnosu na prije propisana pravila.
Autorica: doc. dr. sc. Jelena Čuveljak

Sadržaj

Druga novela Stečajnog zakona
Autor: Jelena Čuveljak

Stručni članak

Stečajni zakon doživio je svoju drugu izmjenu i dopunu u kojoj je ponajprije implementirana Direktiva (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 (SL L 172/18), a izmijenjena su i pravila o stečajnim upraviteljima, stečajnom planu i oslobođenju od preostalih obveza. Stoga u ovom članku sutkinja Jelena Čuveljak ukratko izlaže najvažnije promjene te ističe najvažnije razlike u odnosu na prije propisana pravila.

Zabrana novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 17. ožujka 2022., donijela je Odluku o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Nar. nov., br. 35/22), koja se počela primjenjivati 25. ožujka 2022. Za razliku od Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama iz 2016., nova Odluka na ponešto drukčiji način regulira zabranu novoga zapošljavanja u tim službama, posebice u svezi s pravilima i uvjetima prema kojima je, iznimno, to zapošljavanje dopušteno.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Jakša Barbić

Stručni članak

Neposredan povod za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, objavljenog u Nar. nov., br. 34/22 od 16. ožujka 2022., obveza je da se u hrvatski pravni sustav prenesu odredbe Direktive (EU) 2019/1151 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava od 14. lipnja 2017. (Tekst značajan za EGP) (SL L 186, 11.7.2019.). Kao što je postalo već uobičajeno, ta je prigoda iskorištena da se izmijene i neke druge odredbe u Zakonu o trgovačkim društvima. Novela Zakona stupa na snagu 1. lipnja 2022., osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2023., na koje ćemo i posebno uputiti u članku.

Rodiljni i roditeljski dopust s inozemnim elementom
Autor: Renata Turčinov

Stručni članak

U članku autorica razrađuje specifičnosti rodiljnog i roditeljskog dopusta s inozemnim elementom pozivajući se na odredbe Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kao i Uredbe (EZ) br. 883/2004. Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, koje se primjenjuju u pojedinim slučajevima. Ujedno, analizira i visinu naknade plaće ovisno o uvjetima staža osiguranja.

Promjene u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Promjene u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, koje su u najvećoj mjeri stupile na snagu 1. travnja 2022., imaju za cilj smanjiti udar na standard građana zbog lančanog povećanja cijena proizvoda i usluga u posljednje vrijeme. Novost u Zakonu je i odredba prema kojoj povredu porezne tajne ne predstavljaju podaci o tome da je porezni obveznik znao ili morao znati da sudjeluje u transakcijama čija je namjera izbjegavanje plaćanja PDV-a. Ostale izmjene i dopune u Zakonu su nomotehničke prirode.

Dnevnice za rad na terenu i dnevnice za službeno putovanje
Autori: Dražen Opalić Gordana Lončar

Stručni članak

Dnevnice za rad na terenu i dnevnice za službeno putovanje razlikuju se. Naime, dnevnica za rad na terenu može se isplatiti samo kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana uz rad na terenu, dok je dnevnica za službeno putovanje naknada za pokriće izdataka koji mogu nastati na službenom putovanju neovisno o djelatnosti poslodavca. O poreznom uređenju tih dviju vrsta dnevnica i njihovom razlikovanju autori podrobno pišu u nastavku, s osvrtom na osobe zaposlene u javnom sektoru.

Vremeplov: Sjevernoatlantski ugovor – 4. travnja 1949.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Unatoč savezništvu Zapadnih sila i Sovjetskog Saveza tijekom Drugog svjetskog rata protiv zajedničkih neprijatelja, Sila Osovine, odnosi među njima nakon rata bili su sve samo ne idilični. Širenje sovjetskog utjecaja u istočnim europskim zemljama, neslaganje oko pitanja Berlina te prijetnje koje su se nadvile nad Grčkom i Turskom, konsolidiralo je zapadne vlade u nakani stvaranja saveza kojim bi se uspostavio zajednički obrambeni sustav i osigurala međusobna pomoć.

Abecedarij upravnog postupka: Vrijeme dostave
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 92. ZUP-a

Kazneni postupak - oduzimanje imovinske koristi
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okrivljeniku nije nametnut prekomjeran teret odnosno povrijeđeno pravo vlasništva odlukom o oduzimanju imovinske koristi donesenom u kaznenom postupku u kojem je on uživao sva prava kontradiktornog postupka, a oduzeta imovina upravo korespondira imovinskoj koristi ostvarenom kaznenim djelom za koje je osuđen.

Stvarno pravo – razvrgnuće suvlasničke zajednice – etažno vlasništvo (uspostava)
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nepostojanje sporazuma između suvlasnika o uspostavi etažnog vlasništva, ne predstavlja zapreku da se suvlasnička zajednica razvrgne uspostavom etažnog vlasništva.

Zakon o upravnim sporovima - Zakon o općem upravnom postupku
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U sporu pokrenutom zbog šutnje uprave sud prvoga stupnja ne može presudom odbiti tužbeni zahtjev, uz obrazloženje da je tuženik o pravnom lijeku odlučio rješenjem dok ne utvrdi je li takvo rješenje uredno dostavljeno tužitelju, jer i propust uredne dostave rezultira učinkom šutnje.

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zakon o koncesijama (Nar. nov., br. 69/17 i 107/20) primjenjiv je na sve vrste djelatnosti, pa i u situaciji kada se djelatnost obavlja na pomorskom dobru, slijedom čega je i Carinska uprava ovlašteni tužitelj za prekršaj počinjen obavljanjem djelatnosti na pomorskom dobru bez koncesije.

Procesno pravo – prigovori stečajnog dužnika u parnici radi utvrđivanja osporene tražbine u stečajnom postupku
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Činjenica da prigovor zastare, eventualno, nije bio istican kao razlog osporavanja tražbine u stečajnom postupku, ne može utjecati na pravo tuženika da u parnici za utvrđenje osporene tražbine istakne taj prigovor, a sud je dužan o njemu odlučiti.

Reyes Jimenez protiv Španjolske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Španjolski sudovi nisu dali odgovarajući odgovor na pitanje jesu li roditelji podnositelja zahtjeva doista dali informirani pristanak za svaki kirurški zahvat, u skladu s domaćim pravom, pa je došlo do povrede članka 8. Konvencije.

Ovrha na temelju presude dostavljene putem e-komunikacije

Vi pitate - mi odgovaramo

Sud nam je dostavio presudu kroz sustav e-komunikacije. Može li se na temelju tako dostavljene presude zatražiti ovrha putem Fine?

Rok za podnošenje privatne tužbe zbog uvrede

Vi pitate - mi odgovaramo

Postoji li rok za podnošenje privatne tužbe zbog uvrede?

Upravni spor i smrt stranke

Vi pitate - mi odgovaramo

Što treba učiniti ako se utvrdi da osoba, koja je navedena u tužbi upravnom sudu kao tužitelj, u vrijeme podnošenja tužbe nije bila živa, a tužbu podnese opunomoćenik ne znajući da je njegov opunomoćitelj u međuvremenu umro?

Osnovica za obračun naknade plaće za vrijeme bolovanja

Vi pitate - mi odgovaramo

Ulaze li u osnovicu za izračun naknade plaće za bolovanje, osim plaće, i drugi primici koji se prema poreznim propisima smatraju plaćom i na koje su plaćeni doprinosi?

Promjena vrijednosti trgovačkog društva - isporučitelja vodnih usluga

Vi pitate - mi odgovaramo

Zakonom o vodnim uslugama utvrđeno je da će se u procesu ustrojavanja jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga, poslovni udjeli odnosno dionice u društvu preuzimatelju odrediti prema stanju kapitala i rezervi društva preuzimatelja i društava koja se pripajaju, na dan 31. prosinca 2018. Kako se udjeli pripojenih društava u društvu preuzimatelju određuju ako je njihova vrijednost od 31. prosinca 2018. do trenutka preuzimanja znatno porasla?

Filteri