Informator broj 6717 od 07. veljače 2022.

UVODNIK

Nova Okvirna mjerila za rad sudaca
Objektivno provjerljivi parametri ili ne?

Ako postoji pitanje povodom kojeg će se uvijek imati što raspravljati i koje će se čak nametati kao izvor pravnih (i političkih) dvojbi, onda je to svakako sudačka (pre)opterećenost odnosno okvirna mjerila za rad sudaca. Stoga, polazeći od pretpostavke da je kvaliteta sudske vlasti, kao cjeline, u korelaciji s kvalitetom rada svakog pojedinog suca, nužno se postavlja pitanje načina, procedura i mjerila za vrednovanje rada sudaca određenih sudova. Ipak, prihvaćanje ili odbacivanje nove de lege lata paradigme nije samo stvar pravno-političke ocjene, nego je ponajprije stvar odabrane metodološke procjene pružaju li nova mjerila pouzdanu i kvalitetnu osnovu za ocjenjivanje stručnosti i savjesnosti sudačkog rada.
Autor: izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

Nova Okvirna mjerila za rad sudaca
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Ako postoji pitanje povodom kojeg će se uvijek imati što raspravljati i koje će se čak nametati kao izvor pravnih (i političkih) dvojbi, onda je to svakako sudačka (pre)opterećenost odnosno okvirna mjerila za rad sudaca. Stoga, polazeći od pretpostavke da je kvaliteta sudske vlasti, kao cjeline, u korelaciji s kvalitetom rada svakog pojedinog suca, nužno se postavlja pitanje načina, procedura i mjerila za vrednovanje rada sudaca određenih sudova. Ipak, prihvaćanje ili odbacivanje nove de lege lata paradigme nije samo stvar pravno-političke ocjene, nego je ponajprije stvar odabrane metodološke procjene pružaju li nova mjerila pouzdanu i kvalitetnu osnovu za ocjenjivanje stručnosti i savjesnosti sudačkog rada.

Troškovi osiguranja dokaza u parničnom postupku
Autor: Renata Marić-Ivanović

Stručni članak

U članku autorica, kroz sudsku praksu i pravnu regulativu instituta osiguranja dokaza u parničnom postupku, analizira koji zakonski uvjeti moraju biti ispunjeni u tom slučaju, kao i tko ima pravo na naknadu troškova nastalih u postupku osiguranja dokaza, i na koji ih način može ostvariti.

Administrativno-teritorijalno spajanje općina i gradova
Autor: Dubravka Jurlina Alibegović

Stručni članak

Teritorijalni ustroj Republike Hrvatske sa svojom velikom rascjepkanošću česta je tema rasprava na stručnim i političkim razinama, ali bez do sada konkretnih i vidljivih pomaka u cilju reforme toga ustrojstva. Da bi se u taj proces ipak moglo krenuti, najavljeni su poticaji za spajanje općina i gradova planiranjem sredstava za dobrovoljno funkcionalno i stvarno spajanje lokalnih jedinica u Državnom proračunu od po 100 milijuna kuna u sljedeće tri fiskalne godine (u proračunu za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.). Kako su proces spajanja općina i gradova provodile europske države, koje su probleme imale na tom putu odnosno o iskustvima tih zemalja, a koja bi uvelike mogla pomoći Republici Hrvatskoj u pristupu reformi teritorijalnog preustroja, piše dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović.

Obračun spomeničke rente za 2021.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Obveza obračuna i plaćanja spomeničke rente uređena je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21 – u nastavku teksta Zakon). Zakonom su propisane obveze i prava vlasnika kulturnih dobara, mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, vrste kulturnih dobara, uspostavljanje zaštite nad kulturnim dobrom, ali i financiranje njihove zaštite i očuvanja, kao i druga pitanja u svezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara. Zakonom je propisana i obveza godišnjeg obračuna spomeničke rente, o čemu pišemo u ovom članku.

Svojstvo osiguranika u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Jedna od blagodati za građane Europske unije je i prekogranična zdravstvena zaštita koju državljani država članica Europske unije mogu koristiti u drugim državama članicama. Međutim, dvojba se pojavila nakon što je zdravstvenu zaštitu zatražila korisnica mirovine s prebivalištem izvan države koja joj isplaćuje mirovinu pa je u konkretnom slučaju o pravu na prekograničnu zdravstvenu zaštitu odlučivao i Sud EU-a. Autor predstavlja odluku Suda EU-a i pojašnjava njezine najvažnije dijelove.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u provedbi Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju
Autor: Sven Kološ

Stručni članak

Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Zakon o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13, 65/17, 114/18 39/19 i 98/19) u primjeni su osam godina. U primjeni tih Zakona od početka važenja postoje dvojbe i sporna pitanja, a kao adekvatan put u pronalaženju rješenja u praksi služe mišljenja ministarstva nadležnog za poslove gradnje. Stoga su mišljenja, koja u sklopu odgovora na upite fizičkih i pravnih osoba iznosi ministarstvo nadležno za graditeljstvo, osobito važna za njihovu pravilnu primjenu.

Vremeplov: Kubanska borba za neovisnost: Pakt iz Zanjona – 10. veljače 1878.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Prvi od triju oslobodilačkih ratova koje su pokrenuli Kubanci za neovisnost od Španjolske, bio je Desetogodišnji rat, poznat i kao Veliki rat (1868.-1878.). Okončan je 10. veljače 1878., potpisivanjem Pakta iz Zanjona (Mirovni ugovor iz Zanjona) (selo u kubanskoj provinciji Camaguey), kojim su predstavnici kubanskih pobunjenika prihvatili uvjete koje im je predočio general Arsenio Martinez Campos, zapovjednik španjolskih snaga u ratu. Potpisivanje Pakta nije u stvarnosti predstavljao čin pobjede ni jedne strane, nego više obostrano priznanje o iscrpljenosti ili „kupljeni mir“, kako ga je nazvao pobunjenički general Salamanca.

Abecedarij upravnog postupka: Osobna dostava
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 85. st. 4., 5. i 6. ZUP-a

Kazneni postupak – odmjeravanje kazne
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Uzimanje u obzir prijašnje osuđivanosti okrivljenika, kao jedne od otegotnih okolnosti, iako je već prije donošenja prvostupanjske presude nastupila rehabilitacija, protivno je pretpostavci nedužnosti zajamčenoj člankom 28. Ustava i člankom 6. st. 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Obvezno pravo – naknada štete – kumuliranje naknade štete i osigurane svote
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za pitanje mogućnosti kumuliranja naknade štete i osigurane svote odlučno je o kakvom je osiguranju riječ, odnosno na temelju kojeg je osiguranja oštećeniku isplaćena naknada. Ako je riječ o ugovoru o osiguranju od nesretnog slučaja, dopuštena je kumulacija zahtjeva prema štetniku i osiguratelju. Međutim, kumulacija zahtjeva nije dopuštena kad je osiguranje od posljedica nesretnog slučaja ugovoreno kao osiguranje od odgovornosti.

Predškolski odgoj i obrazovanje – upis/uključivanje djeteta u obvezni program predškole
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na upis u predškolu koja se provodi u dječjem vrtiću, primjenjuju se uvjeti za upis u dječji vrtić, pa time i uvjet urednog cijepljenja protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja.

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako u činjeničnom opisu djela nije navedeno da se trgovina nekog proizvoda obavlja bez registracije za obavljanje kupnje i prodaje robe, opisano djelo nije prekršaj iz članka 70. st. 1. podst. 1. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08, 96/08, 116/08, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20).

Radno pravo – osobno uvjetovani otkaz
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada zdravstvene smetnje koje su uzrokovale učestale kratkotrajne izostanke tužitelja (tegobne za tuženika) nisu trajne prirode, što je pretpostavka za osobno uvjetovani otkaz, tada osobno uvjetovani otkaz nije dopušten.

Đ. Zaklan protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Zbog dugotrajnog prekida prekršajnog postupka do okončanja sukcesije, podnositelj zahtjeva nije imao mogućnost potraživati novac koji su mu zaplijenile savezne vlasti SFRJ niti od Republike Hrvatske, niti od Srbije, čime mu je nametnut prekomjeran individualni teret.

Naknada za autorsko djelo nastalo u državnoj službi

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenik Ministarstva je, obavljajući svoje redovite radne zadaće, izradio publikaciju (skriptu) koja na jednostavan, sažet i razumljiv način opisuje različite postupke javne nabave. S obzirom na to da je Zakon o javnoj nabavi prilično velik i zahtjevan za primjenu, neka su državna i druga tijela iskazala interes za korištenje opisane publikacije. Nakon što je Ministarstvo publikaciju dostavilo u nekoliko državnih tijela, službenik se obratio službi za ljudske resurse navodeći da je on autor publikacije i da, kao autor, ima pravo na naknadu ako se publikacija daje na uporabu drugim državnim tijelima. S tim u vezi, molimo da nam odgovorite ima li službenik (autor) pravo na dodatnu naknadu zbog toga što poslodavac (Ministarstvo) raspolaže njegovim autorskim djelom?

Svrha primjene slobodne ocjene u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada je javnopravno tijelo zakonom ovlašteno stvar riješiti po slobodnoj ocjeni, ali svrha te ocjene nije propisana zakonom, može li stranka u žalbi i tužbi osporavati svrhovitost primjene slobodne ocjene u konkretnom slučaju?

Punomoćnik stranke u ovršnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Kao direktor društva podnio sam Financijskoj agenciji osnovu za plaćanje na prisilnu naplatu. S obzirom na to da ću dulje vrijeme biti odsutan zbog zdravstvenih razloga, tko može (u slučaju potrebe) umjesto mene poduzimati radnje pred Financijskom agencijom?

Prikupljanje i obrada osobnih podataka učenika od škola zbog epidemije bolesti COVID-19

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li prikupljanje i obrada osobnih podataka učenika od škola zbog epidemije bolesti COVID-19, zakonski utemeljena? Roditelje se traži da dostave osobne podatke djeteta (ime i prezime, OIB, adresu te podatke o obiteljskom liječniku/pedijatru), kao i ime i prezime obaju roditelja/zakonskih zastupnika te adrese elektroničke pošte i telefonske kontakte, a ti se podatci, u slučaju COVID pozitivne osobe, dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ kako bi se kontaktirali roditelji i kako bi se ostalima koji su bili u kontaktu izrekla mjera samoizolacije.

Filteri