Informator broj 6837-6838 od 27. svibnja 2024. i 03. lipnja 2024.

UVODNIK

Odluka suda o troškovima postupka osobito je važna, jer o načinu na koji sud o njima odlučuje može ovisiti ostvarenje prava stranke na pristup sudu i prava na mirno uživanje vlasništva. Europski sud za ljudska prava u praksi je razvio standarde koji sprječavaju da odluka o troškovima postupka naruši samu bit „prava na sud“. Autorica podsjeća na relevantnu praksu ovog Suda u predmetima koji su vođeni protiv Republike Hrvatske i prikazuje kako su njegova stajališta prenesena u praksu domaćih sudova kad odlučuju o troškovima postupka.
Autorica: mr. sc. Iris Gović Penić

Sadržaj

Zakonodavni okvir sterilizacije žena i muškaraca u Republici Hrvatskoj
Autori: Katarina Knol Radoja Ivan Radoja

Stručni članak

Do izmjena Obiteljskog zakona, osobe lišene poslovne sposobnosti mogle su bez sudskog nadzora biti podvrgnute sterilizaciji pod okriljem legitimne medicinske skrbi ili pristanka drugih u njihovo ime. Prisilna sterilizacija događa se kad je osoba sterilizirana nakon što je izričito odbila postupak, bez njezina znanja ili joj nije dana prilika dati pristanak. Sudska odluka o sterilizaciji osoba lišenih poslovne sposobnosti, temeljna je pretpostavka provođenja postupka sterilizacije na zahtjev roditelja, kojima je produljeno roditeljsko pravo, ili skrbnika osoba lišenih poslovne sposobnosti te je, s tim u svezi, nužno usklađivanje propisa koji uređuju ta pitanja.

Error in persona
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Error in persona, lat. zabluda o osobi, ili preciznije zabluda o osobi s kojom se sklapa pravni posao, jedan je od oblika zablude (error) kao pravnog instituta koji je razvijen u prvom redu u djelima klasičnih rimskih pravnika glede kupoprodaje.

Sankcije iz Zakona o subvencioniranju stambenih kredita - ozbiljne nedorečenosti s ozbiljnim posljedicama
Autor: Stjepan Novak

Stručni članak

U srpnju 2017. stupio je na snagu Zakon o subvencioniranju stambenih kredita, koji je uredio pitanje pomoći građanima prilikom kupnje stana ili kuće, odnosno gradnje kuće, radi rješavanja stambenog pitanja. Međutim, nakon nekoliko godina primjene i učinjenih izmjena i dopuna, i dalje postoje dvojbe u vezi s primjenom pojedinih odredbi toga Zakona. Slijedom toga, autor ukazuje na neke odredbe koje smatra nedovoljno preciznima i podsjeća da pravna praznina ostavlja prostor za interpretaciju na štetu korisnika kredita.

Pravo na pristup sudu i na mirno uživanje vlasništva kroz odluke sudova o troškovima postupka
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

Odluka suda o troškovima postupka osobito je važna, jer o načinu na koji sud o njima odlučuje može ovisiti ostvarenje prava stranke na pristup sudu i prava na mirno uživanje vlasništva. Europski sud za ljudska prava u praksi je razvio standarde koji sprječavaju da odluka o troškovima postupka naruši samu bit „prava na sud“. Autorica podsjeća na relevantnu praksu ovog Suda u predmetima koji su vođeni protiv Republike Hrvatske i prikazuje kako su njegova stajališta prenesena u praksu domaćih sudova kad odlučuju o troškovima postupka.

Revizija odnosa i transakcija s povezanim strankama
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Stanja i transakcije s povezanim strankama potrebno je odgovarajuće računovodstveno evidentirati i objaviti u financijskim izvještajima. Mnoge transakcije s povezanim strankama nastaju tijekom uobičajenog poslovanja te u takvim okolnostima ne nose veći rizik značajnog pogrešnog prikazivanja u financijskim izvještajima u odnosu na slične transakcije s nepovezanim strankama. Ipak, ponekad može doći do povećanog rizika te propusta vezano uz objavljivanje odnosa i transakcija s povezanim strankama. Stoga, revizor mora razumijeti odnose i transakcije s povezanim strankama, kako bi mogao na odgovarajući način prepoznati i procijeniti rizike značajnog pogrešnog prikazivanja te oblikovati revizijske postupke kao reakciju na procijenjene rizike.

Vremeplov: Osnivački akt o međusobnim odnosima, suradnji i sigurnosti između NATO-a i Ruske Federacije – 27. svibnja 1997.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Odnosi između vojnog saveza NATO-a i Ruske Federacije uspostavljeni su 1991., u okviru Sjevernoatlanskog vijeća suradnje, foruma za diskusiju i suradnju NATO-a s bivšim članicama Varšavskog pakta. To Vijeće utrlo je put osnivanju NATO-ovog programa Partnerstvo za mir kojem se Rusija pridružila 1994.

Abecedarij upravnog postupka: Zaštita od drugih oblika postupanja javnopravnih tijela
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 156 ZUP-a

Trajanje mjera opreza i njihovo ukidanje
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Samo trajanje mjera opreza nije razlog za njihovo ukidanje, kako to pogrešno smatra žalitelj, dok okolnost što se okrivljenik u dosadašnjem tijeku postupka istih pridržavao upravo ukazuje da u konkretnom slučaju mjere opreza polučuju svoju svrhu, a time se i ukazuje opravdanom njihova daljnja primjena.

Razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Da bi se mogla donijeti odluka o razvrgnuću uspostavom etažnog vlasništva, potrebno je da su ispunjenje zakonom predviđene pretpostavke za uspostavu etažnog vlasništva, konkretno,  nužno je da postoji i potvrda nadležnog upravnog tijela da su određeni dijelovi nekretnine samostalne upravne cjeline.

Parnični postupak – Razlozi za odbačaj tužbe - Pravni interes - Granice postavljenog tužbenog zahtjeva - Ništetnost
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Postoji li ili ne pravni interes za tužbu na utvrđenje, sud nije ovlašten ispitivati u revizijskom stupnju postupka.

Komunalni doprinos
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Stajanka (apron) je građevina prometne infrastrukture za čije građenje se ne plaća komunalni doprinos.

Public.Resource.Org i Right to Know/Komisija i dr.
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Sud je poništio odluku Komisije kojom je neprofitnim organizacijama bio odbijen zahtjev za pristup usklađenim normama koje je donio Europski odbor za normizaciju.

Podnošenje više različitih ponuda od istog ponuditelja

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad je pokrenuo postupak jednostavne nabave uredskog pribora za potrebe gradskih tijela. Nakon otvaranja pristiglih ponuda, utvrđeno je da je jedan od ponuditelja podnio dvije različite ponude, od kojih je jedna skuplja od ostalih, a druga je najjeftinija. U općem aktu Grada, kojim je uređena jednostavna nabava, nije opisana situacija u kojoj isti ponuditelj podnosi više ponuda na isti poziv na nadmetanje. Molimo da nam pojasnite koju od navedenih ponuda u opisanoj situaciji trebamo smatrati pravovaljanom.

Porezni tretman premija dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja

Vi pitate - mi odgovaramo

Smatraju li se plaćom i jesu li oporezive premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac na svoj teret podmiruje za svoje radnike?

Evidentiranje napojnice u poslovnim knjigama obrtnika obveznika fiskalizacije

Vi pitate - mi odgovaramo

Na koji način obrtnici koji su obveznici fiskalizacije, evidentiraju primljene napojnice u svojim poslovnim knjigama? U tom smislu zanima nas ubraja li se napojnica u primitke od samostalne djelatnosti te ubraja li se napojnica u prag za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost?

Zakonitost dokaza snimkom nadzornih kamera u kaznenom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Tijekom istrage izuzet je DVD medij sa snimkama nadzornih kamera, koje pokazuju parkiralište zgrade koje je u vlasništvu suvlasnika spomenute zgrade, a nije izuzet od strane stručne osobe. Može li se takva snimka koristiti kao dokaz u kaznenom postupku?

Filteri