Informator broj 6767 od 23. siječnja 2023.

UVODNIK

Je li došlo vrijeme za povišenje iznosa naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku?

Zbog inflatornih kretanja i rasta troškova života, novac je znatno izgubio na vrijednosti pa, u kontekstu te činjenice, autor razmatra treba li Ustavni sud Republike Hrvatske, na sličan način na koji je Vrhovni sud Republike Hrvatske ažurirao orijentacijske iznose pravičnih novčanih naknada za okolnosti za naknadu neimovinske štete, odrediti nove iznose primjerenih novčanih naknada koje odmjerava u slučajevima utvrđenja povrede prava na suđenje u razumnom roku. Autor, naime, smatra da je to usklađenje nužno da bi se te naknade doista mogle smatrati pravičnima i primjerenima.
Autor: Damir Jelušić, dipl. iur.

 

Sadržaj

Je li došlo vrijeme za povišenje iznosa naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

Zbog inflatornih kretanja i rasta troškova života, novac je znatno izgubio na vrijednosti pa, u kontekstu te činjenice, autor razmatra treba li Ustavni sud Republike Hrvatske, na sličan način na koji je Vrhovni sud Republike Hrvatske ažurirao orijentacijske iznose pravičnih novčanih naknada za okolnosti za naknadu neimovinske štete, odrediti nove iznose primjerenih novčanih naknada koje odmjerava u slučajevima utvrđenja povrede prava na suđenje u razumnom roku. Autor, naime, smatra da je to usklađenje nužno da bi se te naknade doista mogle smatrati pravičnima i primjerenima.

Utrum iudex debeat iudicare secundum allegata an secundum conscientiam
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Utrum iudex debeat iudicare secundum allegata an secundum conscientiam, lat. mora li sudac suditi na temelju onoga što je navedeno u postupku ili prema svojoj savjesti, jedno je od ključnih pitanja u pravnoj literaturi srednjega vijeka o kojemu je već osnovno rečeno prije, no koje je do današnjih dana ostalo aktualno. 

Utjecaj otvaranja (pred)stečajnog postupka na upravne ugovore
Autori: Dejan Bodul Jakob Nakić

Stručni članak

Otvaranjem stečajnog postupka nastaju određene pravne posljedice koje se odnose na pravni položaj subjekata u (pred)stečajnom postupku, njihove radnje, druge postupke i pravne poslove. Stečajni zakon pravne posljedice dijeli na tri skupine: osnovne pravne posljedice (čl. 150. - 180.), učinak stečaja na ispunjenje pravnih poslova (čl. 181. - 197.) i pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika (čl. 198. - 215.), ne navodeći posljedice otvaranja stečajnog postupka na upravne ugovore. Time se daju uočiti nedostaci trenutačne pravne normiranosti (pred)stečajnopravne zaštite u odnosu na upravne ugovore. Stoga nam je cilj analizirati važeće norme koje se odnose na položaj upravnih ugovora u trenutku otvaranja (pred)stečajnog postupka, imajući na umu moguće posljedice nepotpune i neadekvatne regulacije.

Radnopravni status profesionalnog sportaša i trenera u novom Zakonu o sportu
Autor: Ante Vuković

Stručni članak

Novi Zakon o sportu (Nar. nov., br. 144/22) zamijenio je dugovječni i često osporavani Zakon o sportu (Nar. nov., br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 98/19 – ispr., 98/19 i 77/20). Novi Zakon suvremeni je propis koji se velikim dijelom temelji na smjernicama i ciljevima Nacionalnog programa športa 2019. - 2026., koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2019. godine. To je prvi strateški dokument u povijesti hrvatskog sporta na nacionalnoj razini, a njegov je cilj stvoriti pretpostavke „kako bi Hrvatska 2026. godine uistinu bila zemlja športa, kao načina života svih njezinih građana i zemlja prepoznatljiva po postizanju vrhunskih športskih rezultata“. Cilj ovog članka je raščlaniti odredbe novog Zakona o sportu koje se tiču kategorizacije sportova te osobito radnopravnog statusa profesionalnog sportaša i trenera.

Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2022.
Autori: Katarina Nesterović Martina Štefković

Stručni članak

Sukladno pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna te proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su za 2022. sastaviti i predati financijske izvještaje. Da bi se olakšao taj, ponekad složen posao, autorice u tekstu donose pregled obveznika predaje financijskih izvještaja, rokove, neke napomene vezano uz popunjavanje financijskih izvještaja, ali i pregled drugih aktualnosti u izvještavanju za 2022.

Prestanak mandata lokalnih dužnosnika po sili zakona
Autor: Mladen Ivanović

Stručni članak

U odgovoru na pitanje koje je postavila jedinica samouprave, Ministarstvo pravosuđa i uprave iznijelo je stajalište prema kojem lokalnom dužnosniku dužnost ne prestaje pravomoćnošću presude za kazneno djelo, kako je propisano Zakonom o lokalnim izborima, već danom kada je jedinica samouprave u kojoj dužnosnik obnaša dužnost saznala za pravomoćnu presudu. Autor razmatra argumente za izneseno stajalište Ministarstva i navodi razloge zbog kojih smatra da bi o navedenom pitanju trebalo razmišljati drukčije.

Vremeplov: Osnivanje Komisije Ujedinjenih naroda za atomsku energiju – 24. siječnja 1946.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Prva rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, novoosnovane međunarodne organizacije, ticala se osnivanja komisije „koja će se baviti problemima koje je izazvalo otkriće atomske energije“.

Abecedarij upravnog postupka: Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela u povodu žalbe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 113. st. 2.- 4. ZUP-a

Iteracijska opasnost i produljenje istražnog zatvora
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prilikom ocjenjivanja postojanja iteracijske opasnosti na strani optuženika sud sagledava važnost svake pojedine okolnosti koja govori u smjeru egzistencije takve bojazni, ujedno imajući na umu i njihovu brojnost, a tako i kakvoću u cjelini, pri čemu je prethodna (ne)osuđivanost samo jedna od okolnosti koju će sud uzeti u razmatranje prilikom donošenja odluke.

Pravo na slobodno kretanje i biranje boravišta – odjava prebivališta građana po službenoj dužnosti
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Budući da odjava prebivališta po službenoj dužnosti za građane ima vrlo ozbiljne pravne posljedice, od upravnih sudova očekuje se da preispituju zaključke upravnih tijela tako da do odjave prebivališta po službenoj dužnosti dođe samo kad upravno tijelo utvrdi sve činjenice i okolnosti na temelju kojih se može nedvojbeno zaključiti da osoba ne živi na adresi prijavljenog prebivališta.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – ozljeda na radu
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za utvrđenje da je ozljeda na radu nastala zbog skrivljenog ponašanja radnika potrebno je prvo isključiti postojanje propusta u organizaciji rada za koji je zadužen poslodavac.

Stečajno pravo – predmnijevano rješenje o odbijanju prijedloga za sazivanje skupštine
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Rok od 30 dana za sazivanje skupštine vjerovnika ili donošenje odluke o odbijanju prijedloga za sazivanje skupštine vjerovnika počinje ponovno teći nakon što je drugostupanjski sud ukinuo prethodno (predmnijevano) rješenje, kojim se prijedlog za sazivanje skupštine vjerovnika odbija.

Perkov protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Obrazloženje rješenja o odbačaju kaznene prijave nije sadržavalo jasne, detaljnije i dovoljne razloge o tome što se dogodilo te je li i u kojoj mjeri napad pravosudnih policajaca na podnositelja zahtjeva bio isprovociran i čime, što nije u skladu s procesnom obvezom iz članka 3. Konvencije.

Postupanje komunalnog redara na šumskom zemljištu u vlasništvu RH

Vi pitate - mi odgovaramo

Na zemljištu koje se proteže uz županijsku cestu, ali ne čini dio ceste, komunalni je redar uočio veću količinu nezakonito odbačenog otpada. Naknadnom provjerom utvrđeno je da je riječ o šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, kojim upravljaju Hrvatske šume d.o.o. Može li komunalni redar društvu Hrvatske šume d.o.o. naložiti uklanjanje otpada uz prijetnju da će, ako to Hrvatske šume ne učine, otpad odvesti treća osoba na njihov račun?

Korištenje služnosti u svrhu ostvarivanja pristupa na javnu prometnu površinu

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja je mogućnost korištenja služnosti u svrhu ostvarivanja pristupa na javnu prometnu površinu u kontekstu izdavanja građevinske dozvole, kad u urbanističkom planu uređenja nije određeno niti da se može niti da se ne može koristiti služnost u svrhu ostvarivanja tog pristupa?

Zaštita povjerenja u zemljišne knjige i dosjelost

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se stjecanje prava vlasništva dosjelošću suprotstaviti pravu onoga koji je s povjerenjem u zemljišne knjige u dobroj vjeri upisao svoje pravo vlasništva na nekretnini dok još pravo vlasništva dosjelošću nije upisano?

Plaća sezonskog radnika u poljoprivredi u 2023.

Vi pitate - mi odgovaramo

Namjeravamo uskoro zaposliti sezonske radnike u poljoprivredi pa nas zanima koji je najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika koji obavlja privremene odnosno povremene poslove u poljoprivredi u 2023.?

Mogućnost prijenosa suvlasničkog dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja je mogućnost prijenosa vlasništva zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave uređenog odredbama članaka 170. - 175. Zakona o prostornom uređenju, odnosno tko daje izjavu o prijenosu zemljišta kad prijenos namjerava učiniti suvlasnik zemljišta?

Filteri