Informator broj 6719 od 21. veljače 2022.

UVODNIK

Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
- jesu li predložene izmjene dovoljno promišljene?

U članku autor iznosi sumaran pregled predloženih izmjena i dopuna u Nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, ocjenjuje njihov smisao, s naglaskom na izmjene vezane uz institut zapisnika i ukazuje na problematiku i posljedice koje predložene izmjene mogu imati u budućnosti, uzimajući u obzir ionako poljuljano povjerenje u pravosuđe, koje dovodi u pitanje ostvarenje željenog cilja, a to je ubrzanje parničnih postupaka. Zaključno autor daje prijedlog kako bi trebale glasiti predložene izmjene Zakona o parničnom postupku u onom dijelu u kojem se regulira zapisnik, da bi bile pravilne i pravedne.
Autor: Nebojša Vitez, dipl. iur.

Sadržaj

Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
Autor: Nebojša Vitez

Stručni članak

U članku1 autor iznosi sumaran pregled predloženih izmjena i dopuna u Nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, ocjenjuje njihov smisao, s naglaskom na izmjene vezane uz institut zapisnika i ukazuje na problematiku i posljedice koje predložene izmjene mogu imati u budućnosti, uzimajući u obzir ionako poljuljano povjerenje u pravosuđe, koje dovodi u pitanje ostvarenje željenog cilja, a to je ubrzanje parničnih postupaka. Zaključno autor daje prijedlog kako bi trebale glasiti predložene izmjene Zakona o parničnom postupku u onom dijelu u kojem se regulira zapisnik, da bi bile pravilne i pravedne.

Stranačka legitimacija u upravnom postupku
Autor: Mladen Ivanović

Stručni članak

Stranačka legitimacija važno je svojstvo stranke u upravnom postupku, koje dokazuje njezinu povezanost s predmetom postupka. Međutim, pitanje stranačke legitimacije zakoni uređuju različito. Tako neki presumiraju tko ima stranačku legitimaciju, dok drugi otklanjaju stranačku legitimaciju kao uvjet za pokretanje postupka. Autor piše o pojmu stranačke legitimacije i podsjeća na posljedice koje su nastupile u jednom od postupaka u kojem stranačka legitimacija nije bila uvjet za pokretanje postupka ili za sudjelovanje u postupku.

Obračun članarina turističkim zajednicama za 2021.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Sustav turističkih zajednica, ustrojstvo, zadaće i način rada turističkih zajednica te osnovna načela financiranja i gospodarenja uređen je prema modelu destinacijske menadžment organizacije Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Nar. nov., br. 52/19 i 42/20). Tim je Zakonom propisano obvezno članstvo za sve fizičke i pravne osobe koje na području za koje se osniva turistička zajednica imaju sjedište ili prebivalište, a koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj. Te osobe plaćaju članarinu lokalnoj turističkoj zajednici sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama. O obračunu članarine turističkim zajednicama za 2021. autorica piše u ovom članku.

Postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

U članku autor analizira primjenu instituta okvirnog sporazuma u praksi postupaka javne nabave, s naglaskom na postupke sklapanja ugovora na temelju tog sporazuma kroz noviju praksu naručitelja, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Raskid ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini kao razlog za obnovu poreznog postupka
Autor: Leonardo Žagrić

Stručni članak

Autor u ovom članku analizira obnovu poreznog postupka kada ne dođe do prijenosa prava vlasništva na nekretnini. Obveza poreza na promet nekretnina nastaje u trenutku sklapanja pravnog posla koji ima za cilj prijenos vlasništva nad nekretninom, međutim samim sklapanjem pravnog posla ne dolazi nužno i do prijenosa prava vlasništva. U nekim slučajevima ostaje nejasno na koji se način može poništiti rješenje o porezu na promet nekretnina, odnosno kakav utjecaj ima raskid ugovora na obvezu poreza na promet nekretnina te koji oblici raskida dovode do poništenja rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

Zaštita obiteljskog života pri izgonu stranca
Autor: Robert Peček

Stručni članak

U predmetima u kojima se stranim državljanima odobrava privremeni boravak u Republici Hrvatskoj moguća su različita rješenja statusa stranca, ali ako se donosi odluka o protjerivanju stranca, ona ne smije biti donesena na štetu njegova prava na zaštitu obiteljskog života. Autor analizira dvije odluke Ustavnoga suda u kojima je Ustavni sud ocijenio da su upravna tijela i upravni sudovi, u postupcima koji su prethodili ustavnosudskoj tužbi, povrijedili jamstvo poštovanja i pravne zaštite obiteljskog života stranca.

Invalidnost i ustavnost
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Ustavni sud Republike Hrvatske nedavnom je Odlukom1 usvojio ustavnu tužbu u jednom konkretnom slučaju, u sporu o postojanju ili nepostojanju invalidnosti. Ta Odluka zanimljiva je s gledišta razgraničenja ustavnosudske nadležnosti i upravnopravne odnosno sudske nadležnosti u upravnom sporu, u kojemu pravo na temelju invalidnosti ovisi o stručnoj ocjeni vještaka pa, zbog toga, ovdje donosimo njezin prikaz.

Mišljenja Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Stručni članak

SAMOSTALNO ODREĐIVANJE RADNOG VREMENA – EVIDENCIJA ZA DIREKTORA, RADNIČKO VIJEĆE - ISTEK MANDATA, NEPLAĆENI DOPUST NA DIO RADNOG VREMENA

Vremeplov: Komunistički puč u Čehoslovačkoj “Pobjedonosna veljača” – 25. veljače 1948.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Pobjedonosna veljača naziv je za komunistički puč u Čehoslovačkoj, koji se odvijao između 17. i 25. veljače 1948., da bi 25. veljače rezultirao preuzimanjem vlasti i vladanjem Komunističke partije Čehoslovačke puna četiri desetljeća nakon toga - sve do pada komunizma 1989. godine.

Abecedarij upravnog postupka: Dostava zajedničkom predstavniku
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 87. ZUP-a

Ovrha na nekretnini – brisanje zabilježbe spora
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Dok je rješenje o dosudi na snazi, ono onemogućava učinak zabilježbe tužbe, pa ju stoga temeljem odredbe čl. 108. st. 1. OZ u vezi s odredbom čl. 89. st. 2. ZZK valja brisati.

Parnični postupak – postupak pred drugostupanjskim sudom – odlučivanje o žalbi
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako prvostupanjski sud odbije tužbeni zahtjev za naknadu štete zbog osnovanosti prigovora zastare, pretpostavlja se da prvostupanjski sud smatra da postoje pretpostavke odštetne odgovornosti. U takvoj situaciji drugostupanjski sud morao je odgovoriti na žalbene navode tužitelja i reći je li nastupila zastara zahtjeva za naknadu štete ili ne.

Parnični postupak – nužni suparničari – obveza suda na poziv za dopunu tužbe
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Svi oporučni nasljednici su nužni suparničari na tuženoj strani, pa tužbom treba obuhvatiti sve te nasljednike, a na temelju čl. 109. Zakona o parničnom postupku sud treba pozvati tužitelja da prethodno uredi tužbu te obuhvati njome i nasljednike koje nije obuhvatio prvobitnom tužbom.

Autorsko pravo – ništetnost žiga
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud je ovlašten da kao prethodno pitanje utvrdi postojanje razloga za ništetnost žiga zbog njegove inherentne nerazlikovnosti, ako o tom pitanju još nije donio odluku sud ili drugo nadležno tijelo.

Prekršajno pravo – izdavanje naredbe za hitno izvođenje dokaza
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Vlasništvo prostora nije odlučna činjenica za izdavanje naredbe za hitno izvođenje dokaza pretragom stana i drugih prostora.

Milošević protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Kažnjavanje za prekršaj zbog korištenja plinskog ulja kao goriva za pogon motornih vozila, a potom naplata trošarine uvećane sto puta, predstavlja dvostruko kažnjavanje u smislu članka 4. Protokola 7. uz Konvenciju.

Iznos potpore za samozapošljavanje u 2022.

Vi pitate - mi odgovaramo

Nezaposlena osoba namjerava podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za dodjelu potpore za samozapošljavanje. Pritom nije riječ o osobi koja ispunjava uvjete za mjeru Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage. Koliko trenutačno iznosi svota potpore u tom slučaju i o čemu to ovisi?

Kupoprodaja poslovnoga prostora temeljem Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

Vi pitate - mi odgovaramo

Odnose li se odredbe članka 33. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora na prodaju svih poslovnih prostora u vlasništvu jedinice lokalne samouprave ili samo na one koji su u aktivnom zakupnom odnosu?

Brisanje lažnog Instagram profila

Vi pitate - mi odgovaramo

Utvrdio sam da na Instagramu postoji moj lažni profil na kojem se koriste moji osobni podaci. Što mogu učiniti s aspekta zaštite osobnih podataka?

Primitak u hrvatsko državljanstvo nakon izdavanja zajamčenja

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako je u postupku izdavanja zajamčenja primitka u hrvatsko državljanstvo utvrđeno da stranka poznaje hrvatski jezik i latinično pismo, može li se ta činjenica ponovno utvrđivati (preispitivati) u postupku primitka u državljanstvo?

Nadopuna natječajne dokumentacije

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li osoba koja se javlja na raspisani javni natječaj za zapošljavanje u županiji, naknadno, nakon isteka roka za predaju potrebnih dokumenata i nakon obavijesti natječajnog povjerenstva o tome da dokumentacija koju je predala u utvrđenom roku ne odgovara objavljenim uvjetima natječaja, nadopuniti dokumente koje je predala i na taj način kompletirati svoju prijavu?

Filteri