Informator broj 6824 od 26. veljače 2024.

UVODNIK

Aktualnosti obiteljskih sudskih postupaka: obiteljski odjeli i razvod braka

Dana 31. prosinca 2023. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona. Izmjene se očituju u području roditeljstva (utvrđivanja majčinstva, presumpcije bračnog očinstva), ostvarivanja roditeljske skrbi, mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, posvojenja djeteta te skrbništva i vraćanja potpunog lišenja poslovne sposobnosti. Izmjenama su obuhvaćena i pojedina pitanja obveznog savjetovanja i obiteljske medijacije. Autorica u članku razmatra pojedina pitanja obveznog savjetovanja i obiteljske medijacije kao procesne pretpostavke tužbe radi razvoda braka te prava djeteta na izražavanje mišljenja. Također analizira pitanja specijalizacije, edukacije i vještina sudaca koji sude u obiteljskim sporovima te ulogu novih stručnih suradnika obiteljskih odjela.
Autor: Izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar

Sadržaj

Profesionalizacija zelene javne nabave kao podrška javnim tijelima za njezinu provedbu
Autor: Anica Drmić Kunić

Stručni članak

Da bi zelena javna nabava bila kvalitetna i osigurala provedbu postupaka nabave sukladno propisima, potrebno je imati profesionalne stručnjake. Uključivanje osoblja koje se bavi nabavom u nove promjene može imati značajan učinak ne samo na način obavljanja svakodnevnih dužnosti nego i na izobrazbu osoblja, što omogućava pojednostavljenje postupaka ne samo na papiru nego i u praksi. Uspješna provedba zelene javne nabave zahtijeva specijalizirana znanja i osposobljene multidisciplinarne timove (profesionalce), budući da se jedino profesionalizacijom institucionaliziraju najbolje prakse i uspostavljaju standardi kvalitete. U članku autorica pojašnjava pojam i značenje profesionalizacije javne nabave i navodi primjere dobre prakse nekih europskih država.

De matrimonio secreto celebrando
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

De matrimonio secreto celebrando, lat. o tajno sklopljenoj ženidbi, odnosno „Tajno sklapanje ženidbe“ kako glasi hrvatski prijevod, naslov je 7. poglavlja 7. titula (naslova) 4. knjige Zakonika kanonskog prava iz 1983. (usp. Zakonik kanonskog prava (Codex Iuris Canonici) proglašen vlašću pape Ivana Pavla II. (25. siječnja 1983.), Zagreb, 1996.), str. 551 i sl.).

(Ne)profitabilnost pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
Autori: Ana Gavran Lulić Miroslav Mudri

Stručni članak

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada Zakonom o gospodarenju otpadom, utvrđena je kao neprofitna, ali isti Zakon utvrđuje da se ona može obavljati i kao profitna, putem koncesije. Autori neprofitabilnost promatraju sa stajališta davatelja javne usluge, koji ima obvezu udovoljiti općim i posebnim normama hrvatskog zakonodavstva, što znači da se cijena javne usluge formira putem taksativno utvrđenih formula (normi) koje osiguravaju neprofitabilnost i onemogućavaju tržišno kreiranje cijena javne usluge.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela
Autor: Novi informator

Stručni članak

UGOVARANJE PROBNOG RADA

Aktualnosti obiteljskih sudskih postupaka: obiteljski odjeli i razvod braka
Autor: Slađana Aras Kramar

Stručni članak

Dana 31. prosinca 2023. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona. Izmjene se očituju u području roditeljstva (utvrđivanja majčinstva, presumpcije bračnog očinstva), ostvarivanja roditeljske skrbi, mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, posvojenja djeteta te skrbništva i vraćanja potpunog lišenja poslovne sposobnosti. Izmjenama su obuhvaćena i pojedina pitanja obveznog savjetovanja i obiteljske medijacije. Autorica u članku razmatra pojedina pitanja obveznog savjetovanja i obiteljske medijacije kao procesne pretpostavke tužbe radi razvoda braka te prava djeteta na izražavanje mišljenja. Također analizira pitanja specijalizacije, edukacije i vještina sudaca koji sude u obiteljskim sporovima te ulogu novih stručnih suradnika obiteljskih odjela.

Zainteresirana osoba u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko Vukšić

Stručni članak

Zainteresirana osoba u poreznom nadzoru je osoba koja radi zaštite svojih pravnih interesa ima pravo sudjelovati u poreznom nadzoru. Kad kod osobe postoji interes za ishod poreznog nadzora, jer način na koji može biti riješena porezna stvar može ići na štetu njezinih prava ili pravnih interesa, tada Poreznoj upravi dostavlja zahtjev za odobravanje statusa zainteresirane osobe. U članku autor iscrpno analizira problematiku zainteresirane osobe u poreznom nadzoru kroz odredbe više propisa, a donosi i primjer zahtjeva za odobravanje statusa zainteresirane osobe.

Knjigovodstveno evidentiranje nabave osobnog automobila
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski korisnici mogu nabaviti osobni automobil, u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) i ostalim podzakonskim propisima koji uređuju proračunsko računovodstvo kao i poslovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika. Osim nabave osobnog automobila u smislu kupnje ili donacije/pomoći, oni se mogu koristiti i putem operativnog i financijskog leasinga, odnosno najma.

Vremeplov: Presuda Međunarodnog suda UN-a u slučaju Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore - 26. veljače 2007
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Pred Međunarodnim sudom Ujedinjenih Naroda (u nastavku teksta: Sud), Bosna i Hercegovina podnijela je, 20. ožujka 1993., zahtjev za pokretanje postupka protiv Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) (nakon 2003. Srbije i Crne Gore, a nakon 2006. Republike Srbije) zbog kršenja Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. (u nastavku: Konvencija o genocidu) i drugih povezanih propisa.

Presumpcija nedužnosti
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nije osnovana žalbena tvrdnja optuženog kako se, navođenjem činjenice da se protiv njega vodi prekršajni postupak, dovodi u pitanje presumpcija nedužnosti jer je to tek jedna od okolnosti koje pojačavaju opravdanost prognoze o postojanju opasnosti od ponavljanja kaznenog djela kod ovog optuženika, ne dovodeći u pitanje pretpostavku nedužnosti.

Parnični trošak i ograničenje konvencijskih prava
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Odluka o naknadi troškova parničnog postupka može predstavljati ograničenje ili miješanje u konvencijska prava. Neovisno o ishodu spora može se razmatrati je li postignuta pravedna ravnoteža između općeg interesa (legitimnog cilja kojem teži pravilo o naknadi troškova) i prava tužitelja na temelju članka 1. Protokola broj 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Obvezno pravo - Otuđenje tuđe stvari - Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - Pravo na raskid ugovora i naknadu štete
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U slučaju otuđenja tuđe stvari putem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, ti ugovori samo zbog tog razloga nisu ništetni, pa niti u situaciji kad su stranke iz tih ugovora bile nesavjesne. U tom slučaju stjecatelj koji nije znao ili nije mogao znati da je stvar tuđa, može, ako se uslijed toga ne može ostvariti svrha ugovora, raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete.

Zakon o upravnim sporovima - ocjenjivanje nadležnosti za postupanje po tužbi
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Žalba izjavljena protiv rješenja kojim se upravni sud oglasio nenadležnim i tužbu ustupio mjesno nadležnom sudu nije dopuštena.

Ugulava v. Gruzija br. 2.
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Okolnost da je član vijeća Vrhovnog suda, koje je odlučivalo o izvanrednom pravnom lijeku koji je podnijelo Glavno državno odvjetništvo, bio sudac koji je u vrijeme podnošenja tog lijeka i u žalbenoj fazi kaznenog postupka bio glavni državni odvjetnik, izaziva objektivno opravdane sumnje u njegovu nepristranost.

Prekršajno pravo – načelo zakonitosti
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 52/21) nije bilo propisano kao prekršaj niti sankcionirano obavljanje djelatnosti trgovine voćem i povrćem za koje su utvrđeni tržišni standardi u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinim provedbenim propisima, a koja nije upisana u Upisnik trgovaca voćem i povrćem u skladu s odredbom članka 131. stavak 2. Zakona o poljoprivredi.

Sukob prednosti pri zapošljavanju

Vi pitate - mi odgovaramo

Komunalno poduzeće raspisalo je javni natječaj za radno mjesto, i u objavljenom natječaju istaknulo kategorije građana koje mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju. Na natječaj se, između ostalih, javila jedna osoba koja je dokazala status branitelja i druga koja je dokazala status osobe s invaliditetom. Ako obje navedene osobe ispunjavaju formalne uvjete za radno mjesto i pokažu jednako znanje prilikom testiranja, koja od njih ima prednost pri zapošljavanju?

Traženje preslike osobne iskaznice prilikom ažuriranja osobnih podataka

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo koje pruža platne usluge i izdaje elektronički novac, a čiji sam korisnik, zatražilo je presliku moje osobne iskaznice prilikom ažuriranja osobnih podataka, sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Je li takva obrada podataka zakonita?

Umanjenje doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Novoosnovano trgovačko društvo zapošljava osobu koja je ujedno i član uprave u društvu. Bruto plaća navedene osobe iznosi 1.014,00 eura te se u veljači prvi put toj osobi obračunava plaća. Osoba istovremeno nema drugih poslodavaca. Postavlja se pitanja primjenjuje li se novopropisano umanjenje doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobu koja je član uprave u trgovačkom društvu te istovremeno u radnom odnosu u tom trgovačkom društvu društvu?

Rad u mirovini i pravo na otpremninu zbog odlaska u mirovinu

Vi pitate - mi odgovaramo

Dva naša zaposlenika otišli su 2. 1. 2024. u starosnu mirovinu. S obzirom na to da se radi o zaposlenicima čije znanje nam je i dalje potrebno, ugovorili smo s njima rad na četiri sata, odnosno rad u mirovini. Zanima nas sada - što s otpremninom prilikom odlaska u mirovinu? Trebamo li im je isplatiti s obzirom na to da je propisana našim pravilnikom o radu? Utječe li na pravo na isplatu te otpremnine činjenica da su oni, unatoč mirovini, ostali raditi za poslodavca?

Posljedice neopravdanog izostanka službenika s posla

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenik je primljen u službu na neodređeno vrijeme. Povremeno neopravdano izostaje s posla, ali nikada dulje od jednog dana. Što se može poduzeti s tim u vezi, odnosno kakve posljedice službenik može snositi zbog povremenog neopravdanog izostanka s posla?

Filteri