Informator broj 6759 od 28. studenog 2022.

UVODNIK

Pravna osnova tužbe prema Noveli ZPP-a iz 2022.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2022. uvedene su nove odredbe koje uređuju pravnu osnovu tužbe, koje autor ovog članka analizira te ukazuje na uočene nedostatke i probleme koji se očekuju u praktičnoj primjeni, s obzirom na dosadašnju nevezanost sudova pravnom kvalifikacijom iznesenom u tužbi.
Autor: Vladimir Vučković, mag. iur.

Sadržaj

Pravna osnova tužbe prema Noveli ZPP-a iz 2022.
Autor: Vladimir Vučković

Stručni članak

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2022. uvedene su nove odredbe koje uređuju pravnu osnovu tužbe, koje autor ovog članka analizira te ukazuje na uočene nedostatke i probleme koji se očekuju u praktičnoj primjeni, s obzirom na dosadašnju nevezanost sudova pravnom kvalifikacijom iznesenom u tužbi.

Condicio pro culpa impleta est
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Condicio pro culpa impleta est, lat. uvjet je ispunjen zbog krivnje, brokarda je kojom se izražava fikcija ispunjenja uvjeta, tj. u slučaju da je uvjetno opterećeni ili tko drugi tko je imao interes da uvjet ne bude ispunjen, svojom krivnjom onemogućio ispunjenje uvjeta, uzet će se da je uvjet ispunjen.

Priručnik Europske komisije o funkcioniranju društveno odgovorne javne nabave
Autor: Kristina Zovko

Stručni članak

Društveno odgovorna javna nabava može biti alat za promicanje pravednih mogućnosti zapošljavanja i društvene uključenosti, osiguravanje prilika za društvenu ekonomiju u društvena poduzeća, promicanje dostojanstvenog rada, osiguravanje poštovanja socijalnih i radničkih prava, pristupačnost i dizajn za sve, poštovanje ljudskih prava i usmjerenost na pitanja etičke trgovine, pružanje visokokvalitetnih socijalnih/zdravstvenih/obrazovnih i kulturnih usluga i mnogo drugoga. Da bi potaknula naručitelje na korištenje društveno odgovorne javne nabave, Europska komisija objavila je priručnik s primjerima dobre prakse iz država članica Europske unije, ali i šire.

Posljedice nedonošenja proračuna JLP(R)S-a
Autor: Katarina Serdar

Stručni članak

Približavanjem kraja kalendarske godine započinju aktivnosti oko pripreme prijedloga proračuna za sljedeću godinu. Općinski načelnik, gradonačelnika, odnosno župan dužan je utvrditi prijedlog proračuna te ga predložiti predstavničkom tijelu koje ga mora donijeti do kraja tekuće godine. No, ako proračun ne bude donesen onako kako je propisano, nastupa niz pravnih posljedica koje su uređene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Slijedom toga, autorica u članku podrobno opisuje posljedice nedonošenja proračuna.

Porezni praktikum: Neoporeziva nagrada za radne rezultate
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Osim prigodnih neoporezivih nagrada, kao što su božićnica i regres za godišnji odmor, poslodavac može novčano neoporezivo nagrađivati svoje radnike za radne rezultate do 7.500,00 kn godišnje. O poreznom položaju te isplate donosimo više informacija u ovom poreznom praktikumu.

Mišljenja i tumačenja

Stručni članak

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA, MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, ZAJEDNIČKO POVJERENSTVO ZA TUMAČENJE PRIMJENE ODREDABA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO, POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Način uvođenja eura u sudske (kaznene) odluke
Autor: Sandra Kantolić

Stručni članak

Republika Hrvatska od 1. siječnja 2023. uvodi euro kao službenu valutu te su sudovi, kao i ostali pravni i poslovni subjekti u obvezi u prijelaznom razdoblju novčane vrijednosti iskazivati dvojno. Sve sudske odluke koje se donose nakon 5. rujna 2022. i koje u sebi sadrže obvezu plaćanja, moraju imati dvojno iskazane vrijednosti, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije te primjenom pravila preračunavanja i zaokruživanja vrijednosti. Što to konkretno znači u praksi za kaznene odluke, autorica analizira u ovom članku.

Vremeplov: Podgorička skupština – 24. – 29. studenoga 1918.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Podgorička skupština1 naziv je za Veliku narodnu skupštinu (srpskog naroda) održane u Podgorici između 24. i 29. studenoga 1918., protivno crnogorskom Ustavu, na kojoj su 26. studenoga 1918. donesene dvije važne odluke – odluka o svrgavanju crnogorske dinastije Petrovića Njegoša u korist srpske dinastije Karađorđevića te odluka o ujedinjenju, tj. pripajanju Kraljevine Crne Gore Kraljevini Srbiji.

Abecedarij upravnog postupka: Sadržaj žalbe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 108. ZUP-a

Obvezno pravo – neimovinska šteta – povreda prava osobnosti i smrt bliske osobe
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je oštećenik za života podnio pisani zahtjev za naknadu štete, njegova tražbina zbog povrede prava osobnosti, trenutkom njegove smrti prešla je na njegova nasljednika. Naknada štete zbog smrti bliske osobe i naknada štete s osnove povrede prava osobnosti oštećenika zasebne su štete pa jedna drugu ni u kojem slučaju ne isključuju. U tom slučaju nasljednik ima pravo i na naknadu štete zbog smrti bliske osobe i na naknadu štete zbog povrede prava osobnosti (naknadno preminulog) oštećenika.

Zakon o općem upravnom postupku – potpis druge službene osobe
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Državni dužnosnici i državni službenici su službene osobe pa kad rješenje donese službena osoba ovlaštena za vođenje postupka, a rješenje potpiše druga službena osoba nije riječ o razlogu za oglašavanje rješenja ništavim.

Prekršajno pravo – oštećenje carinskog obilježja
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako na vozilu koje ima tovarni prostor zaštićen ceradom na koju je stavljena plomba kao carinsko obilježje, dođe do oštećenja cerade, čime je omogućen pristup robi u tovarnom prostoru, smatra se da je došlo do oštećenja samog carinskog obilježja.

Međunarodno privatno pravo – priznanje strane sudske odluke
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prema čl. 2. Haške konvencije o dostavi u inozemstvo sudskih odluka i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima od 15. studenoga 1965., dostava sudskih pismena obavlja se tako da svaka država ugovornica odredi središnje tijelo koje će preuzeti zaprimljene zamolnice za dostavu koje se upućuju iz drugih država ugovornica.

Mamaladze protiv Gruzije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

ESLJP je utvrdio povredu pretpostavke nevinosti zbog izjava visokih državnih dužnosnika kojima je podnositelj zahtjeva označen kao krivac prije suđenja, i nedostatnog obrazloženja odluke o isključenju javnosti.

Odluka o prenošenju mjesne nadležnosti
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odluka Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske o određivanju drugog stvarno nadležnog suda za "vođenje postupka" može biti donesena tek kada su ispunjene pretpostavke za "vođenje postupka", što prije odobrenja Državnog sudbenog vijeća za vođenje kaznenog postupka nije ostvareno te bi donošenje odluke o prenošenju nadležnosti u ovom trenutku predstavljalo prejudiciranje odluke Državnog sudbenog vijeća o samoj dopuštenosti vođenja kaznenog postupka.

Plaćanje poreza na kuće za odmor i poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja

Vi pitate - mi odgovaramo

Iznajmljivači kuća za odmor plaćaju porez temeljem obavljanja djelatnosti. Jesu li oni ujedno i obveznici plaćanja poreza na kuću za odmor i predstavlja li plaćanje obaju poreza dvostruki porezni teret?

Posjednikovi prigovori u reivindikacijskoj parnici – imenovanje prethodnika

Vi pitate - mi odgovaramo

U sporu vlasnik-otac tuži posjednika-sina za iseljenje iz nekretnine koja je bračna stečevina, a tuženi sin ima pisano ovlaštenje majke (suvlasnice nekretnine) da je može koristiti, ali majku nije imenovao kao prethodnika u parnici. Gubi li zbog toga pravo da u parnici dokazuje da ima pravo na posjed temeljem vlasničkih prava majke ili to pravo ima samo majka kad je se imenuje kao prethodnika?

Koeficijent za obračun plaće pročelnika u JLS-u

Vi pitate - mi odgovaramo

Zbog toga što iznos tekućih pomoći Gradu prelazi 10 % prihoda poslovanja, Grad mora uskladiti osnovicu i koeficijente za plaće službenika i namještenika, kao i koeficijent za obračun plaće pročelnika, koji ne smije biti veći od koeficijenta složenosti poslova načelnika sektora ili službe u državnoj službi. Koja je maksimalna vrijednost koeficijenta koji se može odrediti pročelniku?

Uputa o pravnom lijeku u konačnom upravnom aktu

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li u uputi o pravnom lijeku dopušteno navesti da tužba protiv rješenja donesenog u upravnom postupku može biti podnesena mjesno nadležnom upravnom sudu, bez preciziranja o kojem je upravnom sudu riječ?

Autorsko djelo u postupku javne nabave

Vi pitate - mi odgovaramo

Proveli smo postupak jednostavne nabave za izradu idejnog rješenja. Projektant koji je izradio idejno rješenje tvrdi da je on jedini koji može dalje izraditi potrebnu dokumentaciju i poziva se na autorsko djelo. U slučaju da netko drugi izrađuje glavni i izvedbeni projekt, pitanje je hoćemo li moći ishoditi suglasnost projektanta ako postoje osnove za autorstvo. Je li moguće provesti pregovarački postupak bez prethodne objave i zatražiti dostavu inicijalne ponude samo projektanta koji je izradio idejno rješenje (pod osnovom da je riječ o autorskom djelu)?

Filteri