Informator broj 6699 od 04. listopada 2021.

UVODNIK

Što nam donosi prva promjena Zakona o općem upravnom postupku?

Zakon o općem upravnom postupku na snazi je dulje od deset godina bez izmjena i dopuna pa je najava njegovog noveliranja izazvala interes stručne javnosti. Pritom, promjene koje se predlažu ne obuhvaćaju sva pitanja na koja je tijekom vremena upozorila stručna javnost, već je riječ o izmjenama i dopuni kojima se promovira uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, kako bi se provođenje upravnih postupaka ubrzalo i pojednostavnilo, odnosno kojima se tekst Zakona usklađuje s nedavnim izmjenama Zakona o sustavu državne uprave. Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Frane Staničić, vodi nas kroz predložene izmjene i pojašnjava kako će one utjecati na vođenje upravnih postupaka.
Autor: izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Sadržaj

Što nam donosi prva promjena Zakona o općem upravnom postupku?
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Zakon o općem upravnom postupku na snazi je dulje od deset godina bez izmjena i dopuna pa je najava njegovog noveliranja izazvala interes stručne javnosti. Pritom, promjene koje se predlažu ne obuhvaćaju sva pitanja na koja je tijekom vremena upozorila stručna javnost, već je riječ o izmjenama i dopuni kojima se promovira uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, kako bi se provođenje upravnih postupaka ubrzalo i pojednostavnilo, odnosno kojima se tekst Zakona usklađuje s nedavnim izmjenama Zakona o sustavu državne uprave. Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Frane Staničić, vodi nas kroz predložene izmjene i pojašnjava kako će one utjecati na vođenje upravnih postupaka.

TVOJE SVETO, A I MOJE SVETO; ČUVAJ SVOJE, U MOJE NE DIRAJ
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Navedenu pravnu izreku oblikovao je naš znameniti pravnik i polihistor Baltazar (Baldo) Bogišić (1834.-1908.), ugradivši je u čl. 997. svoje epohalne crnogorske kodifikacije (Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru - OIZ) iz 1888. godine.

Iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju ugovora o javnoj nabavi
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda. Člancima 283. – 288. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16 - u nastavku teksta: ZJN 2016) propisani su kriteriji za odabir ponude u postupcima javne nabave. Jedan od najčešće korištenih kvalitativnih kriterija u praksi je kriterij „iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju određenog ugovora, ako kvaliteta angažiranog osoblja može značajno utjecati na razinu uspješnosti izvršenja ugovora“. Autor u članku obrađuje temu kroz primjere iz novije prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (u nastavku teksta: Državna komisija) i Visokoga upravnoga suda Republike Hrvatske (u nastavku teksta: VUS)1.

O (ne)dopuštenosti izvanredne revizije i revizije po dopuštenju u antidiskriminacijskim parnicama
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

U ovom članku autor prezentira prijašnje i novozauzeto pravno shvaćanje Vrhovnog suda o procesnopravnom pitanju (ne)dopuštenosti izvanredne revizije i revizije po dopuštenju u antidiskriminacijskim parnicama tako da pravno problematizira ustavnosudsku odluku koja je dovela do promjene pravnog shvaćanja Vrhovnog suda, apostrofira i problematizira pravne nedoumice i pitanja koje je kod nas izazvalo novozauzeto pravno shvaćanje i, naposljetku, kritički analizira vrhovnosudsku odluku1 donesenu u ponovljenom revizijskom postupku.

Porezni aspekti trgovanja i rudarenja kriptovaluta
Autor: Leonardo Žagrić

Stručni članak

Autor u članku donosi informacije o poreznom tretmanu kriptovaluta, s naglaskom na najvažnije segmente tržišta kriptovaluta, odnosno trgovanje i rudarenje. U nedostatku posebne regulative, kriptovalute se oporezuju u okviru općih propisa, prije svega u okviru Zakona o porezu na dohodak. U članku autor daje i primjere nekih posebnosti koje karakteriziraju tržište kriptovaluta.

Isticanje tvrtke trgovačkog društva u kontekstu prekršajnih odredbi
Autor: Željko Kudrić

Stručni članak

Budući da je nedavno Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučivao o zahtjevu za zaštitu zakonitosti podnesenom protiv presude prekršajnog suda kojom su okrivljenici oslobođeni od optužbe da bi počinili prekršaj jer nisu istaknuli tvrtku društva na ulazu u poslovne prostorije trgovačkog društva, smatramo primjerenim nešto više reći o toj problematici, a posebno u svjetlu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske, br. Kzz-29/2021 od 16. lipnja 2021.

Brexit i prava iz zdravstvenog osiguranja
Autor: Renata Turčinov

Stručni članak

Novi odnosi između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, kao bivše države članice, uređuju, između ostalog, i prava iz područja zdravstvenog osiguranja. U članku autorica donosi više informacija o tim pravima, s naglaskom na korištenje europske kartice zdravstvenog osiguranja.

Mišljenje Porezne uprave o primjeni Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

Stručni članak

Nakon objave u Narodnim novinama, br. 92/21, od 20. kolovoza 2021., nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (u nastavku teksta: Uredba) izazvala je dosta zanimanja opće i stručne javnosti.

Vremeplov: Dvojni savez između Njemačke i Austro-Ugarske – 7. listopada 1879.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dvojni savez između Njemačkog i Austro-Ugarskog Carstva bio je tajni obrambeni sporazum između tih dviju zemalja, potpisan u Beču 7. listopada 1879. godine te je predstavljao dio Bismarckova savezničkog sustava nakon Berlinskog kongresa iz 1878.

Abecedarij upravnog postupka: Zaključak
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 77 st. 1. ZUP-a

Upravni spor - oslobođenje od poreza na promet nekretnina
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Presumpcija da se kupnjom nekretnine ne rješava stambeno pitanje ako je porezni obveznik odjavio prebivalište s adrese kupljene nekretnine unutar pet godina od kupnje, nije dostatna za naknadno ukidanje rješenja o oslobođenju od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina. Pravo poreznog obveznika na sudsku zaštitu u upravnom sporu podrazumijeva mogućnost osporavanja te presumpcije kada činjenice upućuju na to da je nekretnina doista kupljena s namjerom da porezni obveznik u njoj živi, u kojem slučaju okolnost promjene prebivališta za sebe ne znači da taj uvjet (više) nije zadovoljen

Sigurnost prometa na cestama – oduzimanje vozačke dozvole
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nije riječ o povredi načela ne bis in idem kad se vozaču prekršajno kažnjavanom za djela protiv sigurnosti prometa na cestama, nakon prikupljenih dvanaest negativnih prekršajnih bodova, primijeni i mjera ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole

Prekršajno pravo – plaćanje novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako okrivljenik koji nema stalno prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj plati novčanu kaznu izrečenu prekršajnim nalogom, neće se smatrati da se time okrivljenik odrekao od prava na podnošenje prigovora, odnosno da je odustao od već podnesenog prigovora

Obvezno pravo – naknada za premještanje nepropisno parkiranog vozila
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Troškove premještanja vozila snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila, a visinu troškova premještanja vozila propisuju jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove

Građansko procesno pravo – stupnjevita tužba
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Da bi stupnjevita tužba bila dopuštena, tužitelj je u obvezi tužbu tako činjenično i pravno obrazložiti da se na temelju tužbe stvarno može zaključiti da tužitelj traženim podacima ne raspolaže ili da do njih ne može doći mimo tuženika

E. H. protiv Francuske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da podnositelj, koji je inače aktivist za neovisnost Zapadne Sahare, nije u dovoljnoj mjeri dokazao da bi njegova deportacija u Maroko povrijedila njegova ljudska prava, posebice pravo na zabranu mučenja i nečovječnog postupanja i kažnjavanja.

Prijenos tražbine ili obveze – ovrha protiv osobe koja u osnovi za plaćanje nije navedena kao dužnik

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada se zahtjev za naplatu na novčanim sredstvima podnosi protiv osobe koja u osnovi za plaćanje nije navedena kao dužnik (npr. nasljednik), može li se tada dokument kojim se dokazuje da je tražbina prešla na drugu osobu dostaviti u običnoj preslici (npr. rješenje o nasljeđivanju)?

Dodatak na mirovinu kod braniteljskih mirovina

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako se osiguraniku starosna mirovina određuje prema općem i prema posebnome (braniteljskom) propisu, ima li on pravo na dodatak na mirovinu?

Povrat plaćenog iznosa komunalnog doprinosa

Vi pitate - mi odgovaramo

Nakon izdane, pravomoćne građevinske dozvole doneseno je rješenje o komunalnom doprinosu koji je stranka u cijelosti platila. Međutim, nekoliko mjeseci nakon što je postupila po rješenju o komunalnom doprinosu, stranka je izvijestila ovo tijelo da je nadležni ured za graditeljstvo na njezin zahtjev poništio građevinsku dozvolu. Slijedom toga, stranka zahtijeva da se poništi i rješenje o komunalnom doprinosu, i da joj se vrate sredstva koja je s te osnove uplatila. Jesmo li stranci dužni vratiti uplaćenu svotu komunalnog doprinosa?

Samostalnost u određivanju radnog vremena pri radu od kuće

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se ugovoriti samostalnost u određivanju radnog vremena pri radu od kuće?

Izravno darivanje fizičkih osoba za zdravstvene potrebe

Vi pitate - mi odgovaramo

Moraju li darovatelji u slučaju izravnih darovanja fizičkih osoba za zdravstvene potrebe voditi kakvu evidenciju ili je za uvećanje osobnog odbitka dovoljno posjedovati račune i isprave o izvršenoj doznaci na žiro račun?

Filteri