Informator broj 6763-6764 od 26. prosinca 2022. i 02. siječnja 2023.

UVODNIK

Riječ glavne urednice

Drage čitateljice i čitatelji Informatora!
Vjerujem da ćete se složiti sa mnom da su nam blagdansko raspoloženje podigli hrvatski nogometaši, osvojivši brončanu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru. Zemlja s nešto manje od četiri milijuna stanovnika ponosno stoji na postolju najmoćnijih nogometnih sila i prkosi svojom voljom i predanošću. Čestitamo vam Vatreni i hvala vam na tom prekrasnom božićnom daru!
Ali, ruku na srce, ova medalja zlatnog sjaja nije jedini hrvatski uspjeh u ovoj godini. Svakako treba pozdraviti i čestitati svima koji su nesebično radili na ispunjenju uvjeta za ulazak Republike Hrvatske u eurozonu i šengenski prostor. Da, od 1. siječnja 2023. ukidaju se unutarnje granične kontrole u Europskoj uniji, a euro postaje službena hrvatska valuta i zakonsko sredstvo plaćanja. Iako hrvatska kuna prestaje biti platežno sredstvo, zasigurno je obilježila važno razdoblje hrvatske povijesti kao neovisne države i stoga će uvijek ostati dio hrvatskog identiteta i potvrda hrvatske samostalnosti.

Sadržaj

Riječ glavne urednice
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Drage čitateljice i čitatelji Informatora!

Sporna pitanja u primjeni noveliranog Zakona o zemljišnim knjigama
Autor: Andrea Simić-Rukavina

Stručni članak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 128/22) donio je brojne novosti u zemljišnoknjižno pravo te u praksi otvorio pitanja na koja sam zakon više ili manje uspješno može ponuditi odgovore, a koja su vezana uz elektroničko podnošenje prijedloga, djelovanje javnog bilježnika kao povjerenika suda i izmjene zabilježbe prvenstvenog reda namjeravanog otuđenja i opterećenja. Odgovore na ta pitanja autorica daje i obrazlaže u ovom članku.

Supplere de iure/de facto
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Supplere de iure/de facto, lat. dopunjavati glede prava/glede činjenica. Termin je korišten u rimskoj pravnoj tradiciji kojim je označavano pravo suca da dopunjava stranačke navode o pravu i/ili o činjenicama u sudskom postupku. 

Novosti u Zakonu o porezu na dohodak
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak odnosi se na prilagodbu hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura i daljnje administrativno i porezno rasterećenje poreznih obveznika. U tom smislu, riječ je o povećanju svote iznosa primitaka uzdržavanih članova, oslobođenju od obveze vođenja poslovnih knjiga i plaćanja poreza na dohodak na primitke koje fizičke osobe ostvare od prodaje viška električne energije te propisivanju mogućnosti isplate primitaka za koje postoji obveza isplate na račune, na bilo koji račun za plaćanje otvoren kod banke.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

Stručni članak

UPUTA O NAPLATI USLUGE PARKIRALIŠTA I OBRAČUN CIJENE U EURIMA, DOPUNA UPUTE O NAPLATI USLUGE PARKIRALIŠTA I OBRAČUN CIJENE U EURIMA, ODREĐIVANJE ZAMJENE SINDIKALNOM POVJERENIKU, ISPUNJAVANJE UVJETA ZA ISPITIVAČA RADNE OPREME, MOGUĆNOST PROPISIVANJA DJELOMIČNOG ILI POTPUNOG OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA POJEDINE GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PLAĆANJE KOMUNALNE NAKNADE ZA POSLOVNI PROSTOR U KOJEM IZNAJMLJIVAČ PRUŽA USLUGE SMJEŠTAJA

Što donosi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada?
Autor: Marina Kasunić-Peris

Stručni članak

Dana 1. siječnja 2023. stupa na snagu Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Riječ je o Zakonu kojim se po prvi put na cjelovit način propisuje što se smatra neprijavljenim radom, uređuju mjere za suzbijanje neprijavljenog rada, aktivnosti u cilju poticanja prijavljivanja rada, vođenje evidencije neaktivnih osoba te odgovornost za povrede odredaba Zakona. Širu sliku svega navedenoga, autorica prikazuje u ovom članku.

Porezni praktikum: Zahtjev za izlazak iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2023.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Propisani uvjeti za upis kao i izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV) od 1. siječnja 2023., u odnosu na prošlu godinu, nisu se promijenili. To znači da vrijednost oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga koje su ostvarene u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini, u većoj ili manjoj svoti od propisanog praga koji iznosi 300.000,00 kuna, određuje hoće li se porezni obveznici upisati u registar obveznika PDV-a po sili zakona ili dobrovoljno. U nastavku donosimo podsjetnik na osnovna pravila i rokove izlaska iz sustava PDV-a, a izlazak iz sustava PDV-a ovisi upravo o tome je li porezni obveznik ušao u sustav PDV-a po sili zakona ili dobrovoljno.

Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj na ovrhu
Autor: Sandra Cindrić

Stručni članak

Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ima utjecaja i na provedbu ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika. Slijedom uvođenja eura donesen je i Zakon o izmjenama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 114/22), koji stupa na snagu 1. siječnja 2023., i kojim se sve utvrđene vrijednosti i vrijednosni pragovi u tom Zakonu iskazuju u eurima. Vezano uz to javljaju se i neka praktična pitanja koja se odnose na postupanje Fine kod ovrhe na novčanim sredstvima, zaštićena primanja, sustav eOvrhe, predujam naknade za provedbu osnove za plaćanje te nužnosti daljnje izmjene zakonskih i podzakonskih propisa.

Vremeplov: Naredba iz Montpelliera o obveznom pologu primjerka knjige – 28. prosinca 1537.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Prvi zakon o dostavi obveznog primjerka knjige u (nacionalnu) knjižnicu u Europi bila je „Ordonnance de Montpellier” odnosno Naredba iz Montpelliera, koju je izdao francuski kralj Franjo I., 28. prosinca 1537. 

Abecedarij upravnog postupka: Odgodni učinak žalbe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 112. ZUP-a

Pristanak na izdržavanje kazne u RH
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada je tražena osoba državljanin Republike Hrvatske, tada je prvostupanjski sud dužan zatražiti od tražene osobe očitovanje o tome pristaje li, u slučaju da mu u državi izdavanja europskog uhidbenog naloga bude izrečena sankcija, tu sankciju izvršavati u Republici Hrvatskoj, a ako pristane, predaju tražene osobe uvjetovati njezinim vraćanjem u Republiku Hrvatsku.

Obvezno pravo - odgovornost za štetu – opasna stvar
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za štetu nastalu od požara zbog pada vodiča s dalekovoda (što predstavlja opasnu stvar), odgovara Hrvatska elektroprivreda, kao imatelj opasne stvari, a ne Republika Hrvatska.

Zakon o općem upravnom postupku – mišljenje Etičkog povjerenstva
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Mišljenje Etičkog povjerenstva ne predstavlja javnopravnu odluku protiv koje je osigurana zaštita u upravnom sporu, pa tužbu kojom se traži poništavanje takvog mišljenja valja odbaciti.

Prekršajno pravo – ugovor o obavljanju knjigovodstvenih usluga
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sklopljeni ugovor o obavljanju knjigovodstvenih usluga je obveznopravni odnos između naručitelja i pružatelja usluga, koji se ne reflektira na prekršajnu odgovornost samog poduzetnika, jer se propust knjigovodstvenog servisa smatra propustom samog poduzetnika vezano uz obveze dostavljanja različite dokumentacije državnim tijelima, pa tako i u odnosu na dostavljanje financijskih izvještaja Fini u propisanim rokovima.

Prekršajno pravo – dostava putem oglasne ploče suda
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako okrivljenik obavijesti prvostupanjski sud o izbivanju s adrese prebivališta, a nakon toga se pošiljke o uručenju odluke ili poziva vrate neuručene, ne postoje zakonski uvjeti za dostavu putem oglasne ploče suda, iz razloga što nije riječ o okolnostima koje upućuju na to da okrivljenik očito izbjegava dostavu ili da nije sudu prijavio promjenu adrese.

Ugovor o kreditu (valuta obveze švicarski franak) – ustupanje tražbine i zastara
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tražbina koju potrošač ima prema banci s obzirom na utvrđenu ništetnost pojedinih odredaba ugovora o kreditu, može se ustupiti, jer nije riječ o tražbini čiji je prijenos zabranjen zakonom, strogo osobnoj tražbini ili o tražbini koja se po svojoj naravi protivi prenošenju na drugoga.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Nacionalni sud dužan je na vlastitu inicijativu provjeriti zakonitost mjere zadržavanja protiv stranog državljanina s nezakonitim boravkom ili tražitelja azila, bez obzira na to je li to istaknuo taj strani državljanin.

Zaposleni umirovljenici – staž osiguranja s povećanim trajanjem

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se umirovljenicima koji se zaposle do polovice punog radnog vremena na poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem primijeniti takvo računanje staža, jer su pri ostvarivanju prava iz radnog odnosa izjednačeni s radnicima koji rade u punom radnom vremenu?

Porez na dodanu vrijednost i najam stambenih prostorija

Vi pitate - mi odgovaramo

Građevinsko društvo obavlja djelatnost na građevinskom objektu, za što koristi uslugu smještaja za svoje radnike jer je gradilište udaljeno više od 30 kilometara od mjesta stanovanja radnika kao i sjedišta društva. Budući da je najmodavac fizička osoba koja je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, može li on ispostaviti građevinskom društvu račun za najam stambenih prostorija radi smještaja radnika, a koji će biti oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost?

Žalba umješača suprotna interesima parnične stranke kojoj se pridružio

Vi pitate - mi odgovaramo

Nakon donesene prvostupanjske odluke u parničnom postupku, umješač koji se pridružio na strani tuženika, podnio je žalbu protiv presude. S obzirom na to da je tuženik otklonio žalbu umješača, ima li to kakvog utjecaja na status te žalbe?

Nadležnost za odlučivanje o prigovoru protiv odluke o dodjeli stana

Vi pitate - mi odgovaramo

Općim aktom Grad je propisao da gradonačelnik donosi odluku o dodjeli gradskog stana na korištenje, i da se protiv gradonačelnikove odluke može izjaviti prigovor „sukladno posebnim propisima“. Koje je tijelo u opisanom slučaju nadležno za odlučivanje o prigovoru?

Način pokretanja natječajnog upravnog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

Kad se upravna stvar rješava slijedom objave javnog natječaja, nadmetanja i sl., u kojem stranke dostavljaju svoje ponude ili prijave, smatra li se da je postupak pokrenut po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke?

Filteri