Informator broj 6722 od 14. ožujka 2022.

UVODNIK

Aktivno sudjelovanje u donošenju EU propisa

Od pristupanja Europskoj uniji Republika Hrvatska i njezine institucije ravnopravno sudjeluju u zakonodavnom procesu u kojem Unija donosi svoje propise, među kojima su najuobičajeniji uredbe i direktive. Autor opisuje i pojašnjava redoviti, složeni zakonodavni postupak u institucijama EU-a, i ukazuje na pravi trenutak u kojem se interesna skupina, koja želi utjecati na sadržaj budućeg propisa, treba uključiti lobiranjem za svoje interese. Stoga, sadržaj članka posebno se preporuča dužnosnicima, službenicima, gospodarstvenicima, predstavnicima civilnoga društva i svima koji tijekom svoga rada dolaze u dodir s procesom donošenja EU propisa, ili o njemu žele naučiti više.
Autor: Domagoj Maričić, dipl. iur.

Sadržaj

Aktivno sudjelovanje u donošenju EU propisa
Autor: Domagoj Maričić

Stručni članak

Od pristupanja Europskoj uniji Republika Hrvatska i njezine institucije ravnopravno sudjeluju u zakonodavnom procesu u kojem Unija donosi svoje propise, među kojima su najuobičajeniji uredbe i direktive. Autor opisuje i pojašnjava redoviti, složeni zakonodavni postupak u institucijama EU-a, i ukazuje na pravi trenutak u kojem se interesna skupina, koja želi utjecati na sadržaj budućeg propisa, treba uključiti lobiranjem za svoje interese. Stoga, sadržaj članka posebno se preporuča dužnosnicima, službenicima, gospodarstvenicima, predstavnicima civilnoga društva i svima koji tijekom svoga rada dolaze u dodir s procesom donošenja EU propisa, ili o njemu žele naučiti više.

Isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske
Autor: Irena Nišević

Stručni članak

Većina obalnih država Sredozemlja proglasila je isključivi gospodarski pojas, pa tako i Republika Hrvatska, Odlukom Hrvatskog sabora iz 2021. Stoga autorica u članku razmatra suverena prava i jurisdikcijske ovlasti koje je Republika Hrvatska, u skladu s međunarodnim pravom, time stekla u Jadranskom moru. Poseban osvrt daje na pitanja uživanja suverenih prava na iskorištavanje ribe uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Na kraju analizira metode razgraničenja isključivog gospodarskog pojasa te njihovu primjenu u sporazumima na snazi, sklopljenih između Republike Hrvatske i susjednih država.

Bitne povrede odredaba parničnog postupka
Autor: Lidija Vojković

Stručni članak

Parnična stranka koja je nezadovoljna prvostupanjskom presudom podnosi žalbu protiv presude i u njoj navodi žalbene razloge zbog kojih je pobija. Čest žalbeni razlog je bitna povreda odredaba parničnog postupka. S tim u vezi, postoje bitne odredbe parničnog postupka na koje drugostupanjski (žalbeni) sud pazi po službenoj dužnosti, bez obzira je li se na njih stranka posebno pozvala i u odnosu na njih samostalno ispituje pravilnost prvostupanjske presude.

Mišljenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Stručni članak

UTVRĐIVANJE UVJETA PRIKLJUČENJA I POSEBNIH UVJETA – ROKOVI U PONOVNOM POSTUPKU, PROJEKTIRANJE ŠUMSKIH PROMETNICA, IZDAVANJE RJEŠENJA O OBAVLJANJU DJELATNOSTI – PROMJENA BROJA FUNKCIONALNIH JEDINICA, GRAĐEVINA IZGRAĐENA U PROVEDBI PROPISA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI – AKT ZA UPORABU, PRIVREMENA UPORABNA DOZVOLA I FORMIRANJE GRAĐEVNE ČESTICE U KATASTRU

Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2021.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Volontiranje u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o volonterstvu i isključivo se odnosi na organizirano volontiranje, ali ne i na pojedinačne volonterske inicijative ili inicijative skupine ljudi. S obzirom na to da organizirano volontiranje provode za to osnovane neprofitne organizacije, propisana je i njihova obveza sastavljanja i dostavljanja izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima volontiranja. Uz podsjetnik na zakonsko uređenje volontiranja, u ovom članku autorica piše o sastavljanju i dostavljanju toga izvješća za 2021.

Rokovi za dostavu godišnjih financijskih izvještaja za 2021.
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 22/22), koji je stupio na snagu 3. ožujka 2022., propisano je da prestaje važiti Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20).

Porezne olakšice po osnovi invalidnosti u sustavu poreza na dohodak
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Osobe s invaliditetom mogu ostvariti razna prava temeljem različitih propisa, a neka od njih odnose se i na porezne olakšice. Naime, propisima kojima se uređuje porez na dohodak propisane su brojne olakšice odnosno oslobođenja za te osobe, ali i za njihove članove obitelji, kao i za poslodavce.

Vremeplov: Konkordat između Španjolske i Vatikana – 16. ožujka 1851.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Konkordatom između Španjolske i Vatikana odnosno Konkordatom sklopljenim između Njegove Svetosti i Njezina katoličkog Veličanstva u Madridu, 16. ožujka 1851., kako je naslov toga ugovora, uspostavljen je poseban položaj Rimokatoličke crkve u Španjolskoj. Konkordat je ostao na snazi sve do 1931. Nakon dolaska generala Francisca Franca na vlast u Španjolskoj, tri prva članka Konkordata su 1941. ponovno osnažena u dogovoru s Vatikanom.

Abecedarij upravnog postupka: Mjesto dostave
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 90. ZUP-a

Radno pravo – prestanak radnog odnosa
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada tužiteljica nije tražila zaštitu protiv ranije odluke poslodavca o otkazu ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga, već samo protiv kasnije odluke o izvanrednom otkazu, tada se pravna zaštita prava iz radnog odnosa protiv kasnije odluke poslodavca ne odnosi i na prijašnju odluku. Stoga, kada je utvrđeno da je naknadno donesena odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu nedopuštena, što podrazumijeva da ta odluka o otkazu nije proizvela pravne učinke, nije bilo mjesta donošenju odluke kojom se prihvaća zahtjev tužiteljice za utvrđenje da radni odnos nije prestao i za vraćanje na rad, jer prethodno donesena odluka o redovitom otkazu ugovora o radu koja nije osporena proizvodi pravne učinke - prestanak radnog odnosa tužiteljice.

Upravni postupak i spor - formiranje nove građevne čestice
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odbijanje zahtjeva podnositelja da se protivno uvjetima Zakona o prostornom uređenju iz čestica u njegovu vlasništvu formira nova građevna čestica, ne predstavlja povredu prava vlasništva.

Stvarno pravo - vlasništvo – obveze posjednika prema vlasniku – zahtjev za isplatu naknade
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U parnici u kojoj je predmet spora zahtjev (su)vlasnika protiv posjednika koji koristi i posjeduje tuđu stvar (ili tuđi suvlasnički dio stvari), za isplatu naknade za to što ju je upotrebljavao i od nje imao koristi, odnosno naknade za sve koristi koje je tuženik imao za vrijeme svojega posjedovanja, za odluku o tuženom zahtjevu odlučno je utvrditi pravni položaj posjednika. Pritom nije nužno da se tužbenim (vlasničkim) zahtjevom istodobno traži i predaja te stvari u (su)posjed, ako je (su)vlasnik na odgovarajući način izrazio volju za posjedovanjem stvari.

Obvezno pravo – ugovor o ustupanju potraživanja (cesija)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U slučaju kad su dužnik i cedent isključili mogućnost prijenosa tražbine na treću osobu bez suglasnosti dužnika, cesionar (treća osoba) bez te suglasnosti ne može zahtijevati ispunjenje tražbine od dužnika (cesusa).

A.H. protiv Zagrebačke banke
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Nezavisna odvjetnica smatra da Sud Europske unije nije nadležan za prethodna pitanja koja mu je uputio Općinski građanski sud u Zagrebu, jer Direktiva 93/13 nije primjenjiva na izvorni ugovor o kreditu, te predlaže da Sud Europske unije na isti način odgovori na zahtjev za prethodnu odluku.

Naknadno pronađena imovina – predmnijevano pravo vlasništva ostavitelja

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li, kao naknadno pronađenu imovinu, u ostavinskom postupku dopušteno raspraviti i pitanje nasljeđivanja imovine koja predstavlja predmnijevano vlasništvo ostavitelja? Naime, ostavitelj je za života sklopio s trećom osobom ugovor o kupoprodaji nekretnine, ali nikad vlasništvo na svoje ime nije upisao u zemljišnu knjigu.

Akt o razrješenju člana upravnog vijeća ustanove

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li odluka o razrješenju člana upravnog vijeća gradske ustanove, koji u ustanovi predstavlja osnivača, karakter upravnog akta?

Nagrada za rad branitelja po službenoj dužnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

U kaznenom postupku sud mi je nepravomoćnom presudom naložio plaćanje troškova obrane po službenoj dužnosti. Kako se računaju troškovi branitelja po službenoj dužnosti?

Potpora za zapošljavanje

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje je osobe moguće zaposliti uz poticaj za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje?

Uredsko poslovanje u pravnim osobama koje osnivaju JLP(R)S-i

Vi pitate - mi odgovaramo

Jesu li komunalno trgovačko društvo ili druga pravna osoba koju je osnovala jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave obveznici primjene Uredbe o uredskom poslovanju i Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja?

Filteri