Informator broj 6802 od 25. rujna 2023.

UVODNIK

Posebni uvjeti za određivanje ovrhe na nekretnini
- čl. 80.b Ovršnog zakona

Odredbama Ovršnog zakona propisani su posebni uvjeti za određivanje ovrhe na nekretnini, pa je takva ovrha isključena ako je riječ o jedinoj nekretnini ovršenika, osim za ostvarenje tražbina radi zakonskog uzdržavanja i tražbina radi naknade štete prouzročene kaznenim djelom, kao i u slučaju ako ovrhovoditeljeva tražbina ne prelazi visinu od 5.300,00 eura. Za ovrhovoditeljeve tražbine koje prelaze tako određeni limit sud može odbiti provesti ovrhu unovčenjem ovršenikove nekretnine, primjenom kriterija pravične ravnoteže. Budući da su se u praksi pojavile dvojbe oko primjene navedenih odredaba, posebice u postupcima osiguranja založnim pravom, kao i pitanje okvira vremenske primjene, autorica u ovom članku, pozivajući se na sudsku praksu kao i praksu Europskog suda za ljudska prava, daje odgovor na spomenute dvojbe.
Autorica: Iva Žutelija Krešić

Sadržaj

Posebni uvjeti za određivanje ovrhe na nekretnini
Autor: Iva Žutelija Krešić

Stručni članak

Odredbama Ovršnog zakona propisani su posebni uvjeti za određivanje ovrhe na nekretnini, pa je takva ovrha isključena ako je riječ o jedinoj nekretnini ovršenika, osim za ostvarenje tražbina radi zakonskog uzdržavanja i tražbina radi naknade štete prouzročene kaznenim djelom, kao i u slučaju ako ovrhovoditeljeva tražbina ne prelazi visinu od 5.300,00 eura. Za ovrhovoditeljeve tražbine koje prelaze tako određeni limit sud može odbiti provesti ovrhu unovčenjem ovršenikove nekretnine, primjenom kriterija pravične ravnoteže. Budući da su se u praksi pojavile dvojbe oko primjene navedenih odredaba, posebice u postupcima osiguranja založnim pravom, kao i pitanje okvira vremenske primjene, autorica u ovom članku, pozivajući se na sudsku praksu kao i praksu Europskog suda za ljudska prava, daje odgovor na spomenute dvojbe.

Vitium operis
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Vitium operis, lat. nedostatak djela, u rimskoj pravnoj tradiciji označava nedostatak isporučenog rezultata posla izvođača posla na temelju ugovora o djelu (locatio conductio operis).

Usklađujuće odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Iako je Opća uredba za zaštitu osobnih podataka temeljni europski propis koji uređuje način upravljanja osobnim podacima i koji, između ostaloga, utvrđuje i pretpostavke pod kojima osobni podaci mogu biti dostupni, to nije jedini propis koji se u svojoj primjeni dotiče raspolaganja osobnim podacima. Naime, odredbe Opće uredbe potrebno je uskladiti (uravnotežiti) s odredbama propisa koji uređuju neka druga područja prava i koji se, iako im to nije primarna zadaća, dotiču i prava na pristup osobni podacima. Slijedom toga, autor pojašnjava specifične odredbe Opće uredbe koje druga područja prava povezuju sa zaštitom osobnih podataka.

Ispravak vrijednosti nefinancijske imovine
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Amortizacija imovine je postupno trošenje imovine tijekom njezina vijeka upotrebe. Međutim, u proračunskom računovodstvu jedna od modifikacija računovodstvenog načela nastanka događaja jest da se ne iskazuje rashod amortizacije dugotrajne nefinancijske imovine kao kod poduzetnika. S obzirom na to da se rashodi za nabavu imovine evidentiraju u trenutku njezine nabave, ispravak vrijednosti provodi se samo bilančno, u svrhu prikaza sadašnje vrijednosti te imovine sukladno korisnom vijeku upotrebe.

Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak
Autor: Alen Golub

Stručni članak

Institut pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka u suvremeni hrvatski pravni sustav uveden je Zakonom o zemljišnim knjigama iz 1996., koji je stupio na snagu 1. siječnja 1997. i sadržavao je samo jednu zakonsku odredbu kojom je bio zakonski uređen institut pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka. Od tada, gotovo svakom izmjenom i dopunom toga Zakona, mijenjane su i dopunjavane odredbe o pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku da bi se zakonski okvir što više prilagodio ekonomskim potrebama i pravnopolitičkom cilju samog instituta. Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak određen je pravilima zemljišnoknjižnog prava kao poseban zemljišnoknjižni postupak, kojem je pravnopolitički cilj usklađivanje knjižnog stanja glede knjižnih prava i drugih upisa u zemljišnim knjigama sa stvarnim stanjem nekretnina, kada za to postoji opravdan razlog, dakle samo izuzetno kada se takvo usklađenje ne može ishoditi u redovitom zemljišnoknjižnom ili u parničnom postupku.

Ekološki porezi u Europskoj uniji – postizanje ravnoteže između povoljnih fiskalnih i ekoloških učinaka
Autor: Ivan Reiner

Stručni članak

Svrha ekoloških poreza primarno je nefiskalna odnosno riječ je o zaštiti okoliša. Međutim, da bi se utjecalo na fizičke i pravne osobe da što manje zagađuju okoliš, jedan od učinkovitih elemenata su ekološki porezi. Pritom, iako se nastoji zaštititi ekološki sustav, valja imati na umu da se ne treba onemogućavati razvitak gospodarskog sustava. U ovom članku autor izlaže osnovne pojmove i elemente zaštite okoliša u kontekstu poreznog zakonodavstva Europske unije.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela
Autor: Novi informator

Stručni članak

DOSTAVA POTVRDE I IZVJEŠĆA O PRIVREMENOJ NESPOSOBNOSTI ZA RAD, OBVEZNI SADRŽAJ ISPLATNE LISTE, PREKOVREMENI RAD KAO REDOVNA STIMULACIJA, TJEDNI ODMOR NEDJELJOM I BLAGDANOM, ZAKONSKA ZABRANA NATJECANJA ZA VRIJEME KORIŠTENJA NEPLAĆENOG DOPUSTA, ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA, OZAKONJENJE IZDAVANJEM GRAĐEVINSKE DOZVOLE, UVJETI ZA PREDAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, POTREBA IMENOVANJA GLAVNOG IZVOĐAČA

Vremeplov: Slučaj RE A (Djeca) (Spojeni blizanci – Kirurško razdvajanje) – 22. rujna 2000.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Slučaj sijamskih blizanki, u javnosti nazvanih Jodie i Mary (kasnije je otkriven identitet i roditelja i djece) uzburkao je englesku javnost početkom 21. stoljeća jer je o njihovu razdvajanju odnosno o životu i smrti odlučivao sud pred kojim su se ispriječila mnoga etička i pravna pitanja.

Abecedarij upravnog postupka: Oglašivanje rješenja ništavim
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Članak 128. st. 1. i 3. ZUP-a.

Šteta na radu
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Štetni događaj u kojem je NN počinitelj nakon prisile i prijetnje pištoljem tužiteljici iz blagajne otuđio novac nema značenje izvanrednih i nepredvidivih okolnosti, odnosno više sile, a na koje poslodavac unatoč njegovoj dužnoj pažnji nije mogao utjecati, već je riječ o manifestaciji profesionalnog rizika za koji postoji poslodavčeva odgovornost.

Određivanje visine mirovine
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Smanjenje iznosa osobne invalidnine pripadniku HVO-a u BiH, dovoljan je uvjet za obnovu postupka određivanja visine mirovine u RH.

Stvarno pravo – stjecanje prava vlasništva – Opći građanski zakonik
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prije stupanja na snagu Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima (Nar. nov., br. 53/91), vlasništvo nekretnina na temelju pravnog posla moglo se steći i bez upisa u zemljišne knjige, ako je ugovor bio izvršen. Naime, u režimu primjene pravnih pravila OGZ-a bilo je moguće steći vlasništvo nekretnina na temelju pravnog posla i bez upisa u zemljišne knjige, pa u tom slučaju ugovor o kupoprodaji nekretnina sklopljen s izvanknjižnim vlasnikom uz predaju u posjed nekretnina, predstavlja valjan pravni temelj stjecanja prava vlasništva.

Pravo društava – upis u sudski registar promjene članova društva i članova uprave
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je društvenim ugovorom propisano da je za prijenos poslovnog udjela potrebna suglasnost skupštine društva, onda suglasnost mora prethoditi prijenosu poslovnih udjela.

Obvezno pravo – ugovor o osiguranju – poništenje ugovora
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odredba čl. 932. st. 3. Zakona o obveznim odnosima, prema kojoj osigurateljevo pravo da zahtijeva poništaj ugovora prestaje ako on u roku od tri mjeseca od dana saznanja za netočnost prijave ili prešućivanje ne izjavi ugovaratelju osiguranja da se namjerava koristiti tim pravom, ne isključuje primjenu općih pravila o prestanku prava na poništaj.

K. B. i F. S.
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Članke 3. i 4. te članak 8. st. 2. Direktive o pravu na informiranje u kaznenom postupku, u vezi s člancima 47. i 48. Povelje, treba tumačiti tako da im se ne protivi nacionalni propis kojim se sudu koji odlučuje o meritumu u kaznenim stvarima zabranjuje da u svrhu poništenja postupka razmatra po službenoj dužnosti povredu obveze nadležnih tijela da osumnjičenike ili okrivljenike žurno informiraju o njihovu pravu na uskraćivanje iskaza, ako tim osumnjičenicima ili okrivljenicima nije uskraćena praktična i stvarna mogućnost pristupa odvjetniku, po potrebi korištenjem pravne pomoći, i ako su imali pravo na pristup svojem spisu i pravo pozivati se na tu povredu u razumnom roku.

Nejednaki raspored radnog vremena

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako za službu administrativnih poslova, koja inače radi u petodnevnom radnom tjednu, poslodavac odlukom uvede nejednako radno vrijeme radnika, mora li on određivati poseban tjedni raspored radnog vremena za svakog pojedinog radnika, i to za cijelo razdoblje u kojem se radi nejednako?

Premještaj službenice primljene u službu na određeno vrijeme

Vi pitate - mi odgovaramo

U upravno tijelo Grada službenicu smo primili u službu na određeno vrijeme, radi zamjene službenice koja koristi rodiljni dopust. Odsutna službenica uskoro se vraća s rodiljnog dopusta pa nas zanima možemo li službenicu koja je primljena da je zamijeni premjestiti na određeno vrijeme na drugo radno mjesto, na kojem se pojavila potreba radi privremenog povećanja opsega posla?

Minimalna plaća za dodatni rad radnika kod drugog poslodavca

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo, poslodavac koji zapošljava pet osoba, nije obveznik Kolektivnog ugovora i nema Pravilnik o radu, želi zaposliti još dvije osobe temeljem Ugovora o dodatnom radu. Sukladno tome, kako se određuje minimalna plaća za rad radnika u dodatnom radu?

Osiguranje smještaja za radnike

Vi pitate - mi odgovaramo

Općina započinje izgradnju novog dječjeg vrtića. Međutim, trgovačko društvo s kojim je potpisan ugovor o gradnji ne može na području Općine, ili u razumnoj blizini, naći odgovarajući smještaj za radnike koji će raditi na gradilištu vrtića. Općina u blizini gradilišta ima prazan stan koji bi se mogao koristiti za smještaj radnika. Smije li Općina navedeni stan ustupiti trgovačkom društvu za smještaj radnika?

Naknada štete zbog izgubljene zarade za vrijeme bolovanja

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li oštećenik/tužitelj u sporu koji vodi radi naknade štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti pravo na naknadu imovinske štete s naslova izgubljene zarade, kao razlike između prosječnog bruto iznosa plaće koju je primao prije štetnog događaja i naknade neto plaće koju je primao za vrijeme bolovanja, ili mu pripada razlika između prosječne neto iznosa plaće koju je primao prije štetnog događaja i naknade neto plaće koju je primao za vrijeme bolovanja?

Filteri