Informator broj 6734 od 06. lipnja 2022.

UVODNIK

Sklapanje ugovora sa samim sobom
- ograničenja i iznimka od potrebe izdavanja posebne ovlasti

Osobama koje su ovlaštene za zastupanje trgovačkih društava i ustanova pravni poredak Republike Hrvatske nameće ograničenja u ugovornim odnosima između tih fizičkih osoba i pravnih osoba koje one zastupaju. Naime, te fizičke osobe ne mogu bez posebne ovlasti trgovačkoga društva, odnosno ustanove nastupati kao druga ugovorna strana i s tim društvom, odnosno ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba. Posljedica sklapanja takvih ugovora sa samim sobom bez posebne ovlasti je ništetnost pravnog posla. No, postoje i slučajevi kada ta posebna ovlast nije potrebna, o čemu se izjasnila i sudska praksa sudova RH. Osim o tim pitanjima, autorica u članku piše i o izdavanju i obliku posebne ovlasti za sklapanje ugovora sa samim sobom kada je ona potrebna, uz primjere iz sudske prakse.
Autorica: Lana Putrić, dipl. iur.

Sadržaj

Sklapanje ugovora sa samim sobom
Autor: Lana Putrić

Stručni članak

Osobama koje su ovlaštene za zastupanje trgovačkih društava i ustanova pravni poredak Republike Hrvatske nameće ograničenja u ugovornim odnosima između tih fizičkih osoba i pravnih osoba koje one zastupaju. Naime, te fizičke osobe ne mogu bez posebne ovlasti trgovačkoga društva, odnosno ustanove nastupati kao druga ugovorna strana i s tim društvom, odnosno ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba. Posljedica sklapanja takvih ugovora sa samim sobom bez posebne ovlasti je ništetnost pravnog posla. No, postoje i slučajevi kada ta posebna ovlast nije potrebna, o čemu se izjasnila i sudska praksa sudova RH. Osim o tim pitanjima, autorica u članku piše i o izdavanju i obliku posebne ovlasti za sklapanje ugovora sa samim sobom kada je ona potrebna, uz primjere iz sudske prakse.

Remissio mercedis
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Remissio mercedis, lat. otpust ili sniženje zakupnine, u rimskoj pravnoj tradiciji odnosi se na pravo zakupoprimca da traži povratak već plaćene, odnosno otpust ili sniženje zakupnine koju tek treba platiti u slučaju da se nije mogao koristiti zakupljenim zemljištem i ubrati očekivane plodove zbog okolnosti za koje nitko nije bio odgovoran. 

Porezni praktikum: Neoporezivo pokriće troškova smještaja radnika
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Poslodavac može neoporezivo podmiriti troškove smještaja svojih radnika za vrijeme trajanja radnog odnosa do visine stvarnih izdataka, uz vjerodostojnu dokumentaciju. Troškovi smještaja mogu se neoporezivo podmiriti svim radnicima pod propisanim uvjetima. U ovom poreznom praktikumu pišemo o uvjetima i načinu podmirivanja tih troškova.

Pravo na smještaj uz dijete na bolničkom liječenju
Autor: Renata Turčinov

Stručni članak

Osiguranoj osobi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji je roditelj ili skrbnik djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Hrvatskoj ili koje se upućuje na bolničko liječenje u inozemstvo, osigurava se pravo na smještaj uz dijete na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja. U članku autorica ukazuje na pojedine oblike toga smještaja te uvjete i način njihova ostvarivanja.

Događaji: Konferencija sudaca i pravnih znanstvenika iz Italije, Slovenije i Hrvatske
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Informator redovito prati tršćanske upravnopravne susrete sudaca i profesora pravnih znanosti iz Italije, Slovenije i Hrvatske.

Sukob interesa državnih i lokalnih službenika
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

U sjeni javnih rasprava o mogućem sukobu interesa pojedinih državnih i drugih dužnosnika skriva se i prevažno pitanje sukoba interesa državnih i lokalnih službenika. Naime, obavljanje službeničkih poslova može itekako biti izloženo opasnosti sukoba interesa, no zato postoje i razrađeni zakonski mehanizmi kojima je svrha sukob interesa spriječiti. Autorica podsjeća na propise kojima je sprječavanje sukoba interesa uređeno i navodi niz praktičnih primjera načina rješavanja dvojbenih situacija.

Odšteta u okviru poreza na dodanu vrijednost
Autor: Leonardo Žagrić

Stručni članak

Autor u ovom članku analizira što se u okviru poreza na dodanu vrijednost smatra odštetom i ne predstavlja isporuku koja podliježe oporezivanju. Iako se u poreznim propisima koristi termin odšteta, on obuhvaća različite oblike naknade u obveznopravnom smislu koje ne podliježu oporezivanju. U načelu, razgraničenje između odštete i isporuke koja podliježe oporezivanju predstavlja quaestio facti i ovisi o svakom pojedinom slučaju, a kroz mišljenja Porezne uprave i sudsku praksu ipak su uspostavljena određena stajališta pomoću kojih je moguće izvesti i općenitije zaključke.

Financijsko izvještavanje u slučaju prestanka društva po skraćenom postupku
Autori: Branka Viduka Ivana Kalčiček

Stručni članak

U članku autorice opisuju obveze financijskog izvještavanja poduzetnika koji se brišu iz sudskog registra po skraćenom postupku odnosno bez likvidacije, a koje se odnose na predaju godišnjeg financijskog izvještaja Financijskoj agenciji za statističke i druge potrebe te javnu objavu sukladno Zakonu o računovodstvu.

Vremeplov: Britanski zakup Hong Konga na 99 godina – 9. lipnja 1898.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Ugovor između Ujedinjenog Kraljevstva i Kine o proširenju teritorija Hong Konga, koji još nosi naziv i Drugi Pekinški ugovor od 9. lipnja 1898., a kojim je Ujedinjeno Kraljevstvo ugovorilo zakup Hong Konga u trajanju od 99 godina, prestao je važiti 1. srpnja 1997., kada je Hong Kong vraćen u okrilje Narodne Republike Kine, i danas u njoj ima položaj posebne upravne regije. 

Abecedarij upravnog postupka: Oblik rješenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 97. st. 3. ZUP-a

Ovrha – izravna naplata
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada je ovrhovoditelj sudu predložio ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi javnog bilježnika koje je postalo pravomoćno i ovršno 1. kolovoza 2011., a u prijedlogu nije dostavio potvrdu Financijske agencije o nemogućnosti provedbe naplate po predmetnoj ovršnoj odluci, tada je takav prijedlog pravilno odbačen sukladno odredbi čl. 209. Ovršnog zakona.

Radno pravo – izvanredni otkaz – razlozi – alkoholiziranost
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nije dopuštena odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu u slučaju kada je poslodavac alkoholiziranost radnika dokazivao iskazima svjedoka. Poslodavac je dužan alkometrom ili drugim podobnim sredstvom ili aparatom utvrditi takvu alkoholiziranost. Samo u slučajevima u kojima se zaposlenik odbije podvrgnuti takvoj provjeri djeluje predmnjeva o tome da je pod utjecajem alkohola.

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima – ponovno imenovanje
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zahtjev za ponovno imenovanje stalnim sudskim tumačem potrebno je podnijeti unutar prekluzivnog roka od 30 dana, sukladno članku 11. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima.

Pravo društava – pretpostavke za opoziv člana uprave d.o.o.
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Člana uprave, koji je i član društva s ograničenom odgovornošću, može se, ako za to postoji važan razlog, opozvati odlukom suda kada to nije moguće postići odlukom članova društva.

Prekršajno pravo – blanketni propis
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada je riječ o blanketnom zakonskom opisu prekršaja ili o prekršaju za čiju konkretizaciju činjeničnog opisa treba navesti odredbu nekog provedbenog propisa (pravilnik, naredba, uredba EZ-a, odluka jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i sl.), u činjeničnom opisu djela mora biti naveden taj provedbeni propis, a konkretizacija činjeničnog opisa djela, između ostalog, mora sadržavati opisno ono što je navedeno u mjerodavnoj odredbi tog provedbenog propisa.

Mesić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Bivšem predsjedniku Republike Hrvatske nije povrijeđeno pravo na slobodu izražavanja kada mu je naloženo da plati naknadu štete odvjetniku kojeg je javno uvrijedio i prešao granice prihvatljive kritike, jer je nastupao kao visoki državni dužnosnik i njegov napad na ugled odvjetnika imao je značaj za privatni i profesionalni život tog odvjetnika.

Mirovanje mandata predsjednika vijeća mjesnog odbora

Vi pitate - mi odgovaramo

Nakon izbora članova vijeća mjesnog odbora, vijeće je izabralo predsjednika vijeća. Međutim, nakon kraćeg razdoblja obnašanja dužnosti predsjednik je stavio mandat u mirovanje radi obnašanja nespojive dužnosti, a u vijeće je određen njegov zamjenik. Nakon toga vijeće je izabralo novog predsjednika i nastavilo s radom. No, prvi izabrani predsjednik želi ponovo aktivirati svoj mandat u vijeću i inzistira na tome da je on izabrani predsjednik vijeća. Može li prvi izabrani predsjednik vijeća ponovo preuzeti svoju dužnost nakon prestanka mirovanja mandata?

Porezni tretman nabave službenog osobnog automobila u 2022.

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo planira nabaviti rabljeni osobni automobil, koji će koristiti član uprave društva isključivo za službene potrebe pa se stoga plaća u naravi neće utvrđivati. Koji je porezni tretman nabave takvog vozila u 2022., u smislu priznavanja pretporeza i amortizacije?

Smanjenje plaće ako je iznos plaće utvrđen ugovorom o radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Smije li poslodavac radniku smanjiti plaću svojom odlukom? Naime, iznos plaće radnika u društvu definiran je ugovorom o radu i ne postoji neki drugi ugovor ili akt koji definira plaće.

Založno pravo na nekretnini – pravična ravnoteža

Vi pitate - mi odgovaramo

Na nekretnini ovršenika sud je dozvolio upis založnog prava ovrhovoditelja smatrajući da su ispunjeni zakonski propisani uvjeti. Ovršenik je stava da je narušena pravična ravnoteža propisana čl. 80. b Ovršnog zakona. Treba li u žalbenom postupku žalbene navode ovršenika o narušenoj pravičnoj ravnoteži pozivom na čl. 80. b Ovršnog zakona ocjenjivati primjenom čl. 80b st. 3 istog Zakona?

Odustanak kandidata nakon donošenja rješenja o prijmu u službu

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad je raspisao i proveo natječaj za službeničko radno mjesto. Od prijavljenih izabrana je najbolja kandidatkinja i doneseno je rješenje o njezinu prijmu u službu. Međutim, prije donošenja rješenja o rasporedu kandidatkinja je obavijestila Grad da odustaje od zapošljavanja. Je li u opisanom slučaju moguće odabrati sljedećeg kandidata s rang-liste prijavljenih kandidata, ili je potrebno poništiti natječaj i ponoviti natječajni postupak?

Filteri