Informator broj 6835 od 13. svibnja 2024.

UVODNIK

Satira u kontekstu ustavnog jamstva slobode izražavanja

Ustavni sud Republike Hrvatske prvi je put odlučivao o srazu prava na slobodu izražavanja u kontekstu satiričnog praćenja političkih i drugih zbivanja, i prava na zaštitu od povrede ugleda, časti i dostojanstva. Autor predstavlja stajalište Europskog suda za ljudska prava o granicama odgovornosti za satirično izražavanje i pojašnjava argumente koje je u svojoj Odluci istaknuo Ustavni sud.
Autor: dr. sc. Robert Peček

Sadržaj

Satira u kontekstu ustavnog jamstva slobode izražavanja
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Ustavni sud Republike Hrvatske prvi je put odlučivao o srazu prava na slobodu izražavanja u kontekstu satiričnog praćenja političkih i drugih zbivanja, i prava na zaštitu od povrede ugleda, časti i dostojanstva. Autor predstavlja stajalište Europskog suda za ljudska prava o granicama odgovornosti za satirično izražavanje i pojašnjava argumente koje je u svojoj Odluci istaknuo Ustavni sud.

Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur, lat. „Ženidba uživa pravnu pogodnost; stoga u dvojbi ženidba treba da se smatra valjanom dok se ne dokaže protivno.“, odredba je kanona 1060. Zakonika kanonskog prava iz 1983. koja se sastoji od dva dijela, odnosno sadržava dva pravila, oba pripadna rimskoj pravnoj tradiciji, nastavno na prethodno izložen razvoj predmnjeve valjanosti pravnog akta, ali i ranije obrađena rješenja nastala tijekom formativnog razdoblja kanonskog prava glede ženidbe (12. i 13. stoljeće). 

Stranka u inspekcijskim postupcima u području prostornog uređenja i gradnje
Autori: Mateja Held Mihaela Vučak

Stručni članak

Pravni položaj vlasnika susjednog zemljišta (tzv. susjeda međaša) u postupku nadzora građevinske inspekcije, kao i osobe koja je poslala predstavku na temelju koje je inspekcijski postupak pokrenut, često je pitanje u praksi. Položaj stranke utvrđen ZUP-om posebni propisi ponekad sužavaju, izričito propisujući tko su stranke u postupku. Autorice prikazuju odredbe temeljnih zakona u području prostornog uređenja i gradnje koje reguliraju položaj stranke u tim postupcima, a posebnu pozornost posvećuju stranci u inspekcijskom postupku, kako je određuje Zakon o Državnom inspektoratu.

Unos nekretnine u društvo iskazivanjem u rezervama kapitala
Autor: Nenad Šimunec

Stručni članak

Autor u članku analizira jedan od načina unosa nekretnine u društvo, odnosno u rezerve kapitala, njegove specifičnosti, kao i porezni aspekt. Posebno se osvrće na određivanje tržišne vrijednosti nekretnine, pravo na povrat unesene nekretnine članu društva te navodi ogledni primjer pravnih instrumenata potrebnih za unos nekretnine u društvo i iskazivanje u rezervama kapitala.

Paušalno oporezivanje po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima u 2024.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Za građane, rezidente Republike Hrvatske, koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, a ostvaruju dohodak od imovine iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranjem kampova, propisana je mogućnost plaćanja paušalnog poreza na dohodak. Od početka 2024., primjenjuju se izmijenjene i dopunjene odredbe Zakona o porezu na dohodak, prema kojima se, između ostalog, ukinuo prirez porezu na dohodak te povećala stopa poreza na dohodak na 12 %, a koja se odnosi na paušalno oporezivanje. Autorica u članku donosi detaljan osvrt na djelatnost iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu za fizičke osobe – građane koji su rezidenti Republike Hrvatske.

Vremeplov: Suđenje Krvniku iz Lyona – 11. svibnja 1987.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nikolaus Barbie, kasnije imenom Klaus Barbie, svoje službovanje njemačkog SS časnika u Drugom svjetskom ratu započeo je u Nizozemskoj, u Amsterdamu, da bi 1942. bio premješten u Francusku gdje je u gradu Lyonu postavljen za glavnog zapovjednika Gestapoa. Zbog svoje okrutnost i te osobnog mučenja i usmrćivanja zatvorenika, prozvan je Krvnikom iz Lyona. Za njegova nedjela Hitler ga je odlikovao sa Željeznim križem prve klase. Međutim, nakon rata, njegovu sudbinu slobodnog čovjeka do 1983. iskrojile su ni manje ni više nego Sjedinjene Američke Države, odnosno njihova protuobavještajna služba (koja se kasnije ispričala Francuskoj zbog toga).

Abecedarij upravnog postupka: Prigovor na upravni ugovor
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 154. ZUP-a

Tužba za zaštitu od uznemiravanja
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Actio negatoria, vrsta je vlasničke tužbe koju je ovlašten podnijeti vlasnik protiv svakog koji protupravnim radnjama trajno uznemirava njegovo vlasničko pravo na način da svojata neko pravo koje mu ne pripada (npr. pravo služnosti i sl.) ili ga ograničava u fizičkom vršenju toga prava, primjerice u posjedovanju stvari, njenom korištenju i sl. Dakle, temeljem ove odredbe ostvaruje se zaštita prava vlasništva kao imovinskog prava.

Pravično suđenje - zastara prava na utvrđivanje porezne obveze
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ustavnopravno je prihvatljivo stajalište da za nastup apsolutne zastare utvrđenja porezne obveze nije od utjecaja kad je drugostupanjsko porezno rješenje dostavljeno poreznom obvezniku, nego kad je doneseno.

Obvezno pravo – Odgovornost za nedostatke - Materijalni nedostaci
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za korištenje prava na isticanje materijalnih nedostataka izvršenog posla nije potrebno preuzimanje objekta, niti je ono uvjet početka prekluzivnih rokova jer su oni određeni od saznanja za nedostatke.

Prethodno odobrenje za radove na kulturnom dobru
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Imatelj kulturnog dobra ovlašten je podnijeti zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru.

Prekršajno pravo – naknada troškova obrane okrivljenika u situaciji odustanka oštećenika tužitelja od optužnog prijedloga
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako se prekršajni postupak protiv okrivljenika vodi po optužnom prijedlogu oštećenika tužitelja, te bude okončan donošenjem presude kojom se optužba odbija zbog toga što je oštećenik tužitelj odustao od prekršajnog progona okrivljenika, o troškovima obrane okrivljenika odlučit će se temeljem članka 140. stavak 9. Prekršajnog zakona supsidijarnom primjenom članka 149. stavak 3. Zakona o kaznenom postupku.

Puma v EUIPO
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Žalbeno vijeće Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) pravilno je utvrdilo da su fotografije objavljene na Instagram računu „badgalriri“ otkrile raniji dizajn.

Žalba protiv presude donesene na temelju sporazuma stranaka u kaznenom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li dopuštena žalba protiv presude donesene na temelju sporazuma, podnesena u korist optuženika, ako je podnesena samo zbog pogrešno i/ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili odluke o kazni?

Neoporezivi primici radnika koji rade u dodatnom radu

Vi pitate - mi odgovaramo

S radnikom smo u stalnom radnom odnosu zaposlenom na puno radno vrijeme sklopili ugovor o dodatnom radu. Ima li tako zaposleni radnik pravo, i u kojoj visini, na neoporezive primitke, s obzirom na to da već ostvaruje takve primitke kod matičnog poslodavca?

Imenovanje pročelnika jedinstvenog upravnog odjela

Vi pitate - mi odgovaramo

Općina je raspisala natječaj za zapošljavanje pročelnika jedinstvenog upravnog odjela, sukladno članku 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na natječaj su se javila dva kandidata: osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i jednu godinu radnog iskustva, i osoba koja ima nižu razinu obrazovanja, ali i više od pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Povjerenstvo želi dati prednost kandidatu s nižom razinom obrazovanja i više godina radnog staža, jer smatra da je riječ o kandidatu koji je bolji od kandidata s višom razinom obrazovanja. Je li to dopušteno?

Obračun minimalne plaće radnika u slučaju potpore za zapošljavanje u 2024.

Vi pitate - mi odgovaramo

Aplicirali smo kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2024., za potporu za zapošljavanje radnika jer prema tekstu programa ispunjavamo uvjete. Međutim, koja je minimalna plaća radnika koju moramo obračunati ako dobijemo potporu za zapošljavanje. Je li to plaća u iznosu 840,00 eura bruto ili je minimalna plaća u ovom slučaju veća? Riječ je o zapošljavanju kozmetičarke sa srednjom stručnom spremom.

Porez na dodanu vrijednost prilikom isporuke građevinskog zemljišta

Vi pitate - mi odgovaramo

Društvo s ograničenom odgovornošću, obveznik poreza na dodanu vrijednost, kupuje građevinsko zemljište od društva s ograničenom odgovornošću, također obveznika poreza na dodanu vrijednost. Prodavatelj tvrdi da se umjesto primjene poreza na promet nekretnina primjenjuje porez na dodanu vrijednost jer za predmetno zemljište postoji građevinski akt (građevinska dozvola). Primjenjuje li se na tu kupoprodaju zemljišta porez na dodanu vrijednost ili porez na promet nekretnina? Ako se primjenjuje porez na dodanu vrijednost, obračunava li se porez na dodanu vrijednost po stopi 25 % ili se primjenjuje prijenos porezne obveze?

Filteri