Informator broj 6680 od 24. svibnja 2021.

UVODNIK

Otkup dospjelog duga i prisilna naplata
• neka pitanja iz prakse

Agencije koje se bave otkupom i naplatom potraživanja
1 najčešće otkupljuju novčana potraživanja banaka, kartičarskih kuća i teleoperatera, a u manjem postotku i potraživanja od drugih pravnih ili fizičkih osoba. No, naplata otkupljenog potraživanja negativno je odjeknula među građanima-dužnicima čiji je dug na taj način otkupljen, jer u većini slučajeva nemaju saznanja o izvršenom otkupu. Ne znajući o čemu je riječ, građani odbijaju platiti Agenciji za otkup i naplatu potraživanja dospjelo dugovanje pa čak i pod prijetnjom ovrhe, što samo produbljuje problem i dovodi do stvaranja još većih troškova. S druge strane, otkup potraživanja stvara probleme i većini poslodavaca, koji nisu sigurni jesu li uopće dužni postupiti po zahtjevu Agencije za otkup i naplatu potraživanja. Stoga, u nastavku Sanja Mandić, dipl. iur. daje odgovore na najčešća pitanja u svezi s otkupom i naplatom potraživanja.
Autorica: Sanja Mandić, dipl. iur.

Sadržaj

Etika, integritet, moral i sukob interesa lokalnih službenika i namještenika
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

Dok je za etično postupanje državnih službenika uspostavljen osnovni pravni i institucionalni okvir, etika na razini cijelog javnog sektora, uključujući i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, zapostavljena je pa izgradnja etičkog sustava vrijednosti lokalnih službenika i namještenika zahtijeva ulaganje dodatnih napora. Pojašnjavajući postojeću regulaciju etike, integriteta, morala i sukoba interesa na lokalnoj i regionalnoj razini, autorica se zalaže za donošenje jedinstvenog pravnog okvira koji će urediti donošenje etičkih kodeksa u cijelom javnom sektoru.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u provedbi Zakona o gradnji
Autor: Sven Kološ

Stručni članak

Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) u primjeni je nešto više od sedam godina i od svog donošenja mijenjan je i dopunjavan tri puta, a posljednji put krajem 2019. U primjeni toga Zakona od početka važenja postoje dvojbe i sporna pitanja, a kao adekvatan put u pronalaženju rješenja u praksi služe mišljenja ministarstva nadležnog za poslove gradnje. Stoga su mišljenja, koja u sklopu odgovora na upite fizičkih i pravnih osoba iznosi ministarstvo nadležno za graditeljstvo, osobito važna za njegovu pravilnu primjenu.

Abecedarij upravnog postupka: Pravila vještačenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 66. st. 1., 2. i 3. ZUP-a

DISSENSUS IN CAUSA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Važno pitanje u klasičnom rimskom pravu bilo je i je li moguć prijenos prava vlasništva ako stranke nisu suglasne glede pravne osnove predaje stvari (causa traditionis) te svaka stranka ima u vidu drugu pravnu osnovu.

Britanska Bijela knjiga o Palestini – 23. svibnja 1939.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Britanska politika i utjecaj na prilike na Bliskom istoku, tj. u Palestini započela je još tijekom Prvog svjetskog rata, a potvrđena je donošenjem Mandata za Palestinu1, dokumenta temeljem kojeg je Velika Britanija od 1922. imala sve ovlasti upravljanja nad ovim teritorijem, u cilju osiguranja mira u ovom dijelu svijeta, ali i stvaranja židovskog „nacionalnog doma“.

Otkup dospjelog duga i prisilna naplata
Autor: Sanja Mandić

Stručni članak

Agencije koje se bave otkupom i naplatom potraživanja1 najčešće otkupljuju novčana potraživanja banaka, kartičarskih kuća i teleoperatera, a u manjem postotku i potraživanja od drugih pravnih ili fizičkih osoba. No, naplata otkupljenog potraživanja negativno je odjeknula među građanima-dužnicima čiji je dug na taj način otkupljen, jer u većini slučajeva nemaju saznanja o izvršenom otkupu. Ne znajući o čemu je riječ, građani odbijaju platiti Agenciji za otkup i naplatu potraživanja dospjelo dugovanje pa čak i pod prijetnjom ovrhe, što samo produbljuje problem i dovodi do stvaranja još većih troškova. S druge strane, otkup potraživanja stvara probleme i većini poslodavaca, koji nisu sigurni jesu li uopće dužni postupiti po zahtjevu Agencije za otkup i naplatu potraživanja. Stoga, u nastavku Sanja Mandić, dipl. iur. daje odgovore na najčešća pitanja u svezi s otkupom i naplatom potraživanja.

Zahtjevi za ustupanje podataka iz Evidencije prometa nekretnina
Autori: Marija Marinović Ana Vrdoljak Petković

Stručni članak

U Informatoru, broj 6679 od 17. svibnja 2021., autorice su pisale o ustupanju podataka iz Evidencije prometa nekretnina tijelima državne uprave, tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudovima, ali i drugim institucijama. Porezna uprava će svaki zaprimljeni zahtjev razmotriti, ali neće svakom zahtjevu i udovoljiti. U ovom broju autorice daju neke praktične primjere zahtjeva upućenih Poreznoj upravi te odgovora na takve zahtjeve.

Zahtjev za nastavak postupka, sklapanje ugovora ili okvirnog sporazuma u javnoj nabavi
Autor: Zoran Vuić

Stručni članak

U žalbenom postupku pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (u nastavku teksta: DKOM), sukladno čl. 423. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16 – u nastavku teksta: ZJN 2016), naručitelji imaju pravo postavljanja zahtjeva za odobrenje nastavka postupka javne nabave, sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma za predmet ili dio predmeta nabave. Zahtjev se može postaviti u slučaju izjavljene žalbe sa suspenzivnim učinkom, tj. kada žalba sprječava nastavak postupka javne nabave ili sklapanje ugovora ili okvirnog sporazuma.

Novosti i sporna pitanja pri registraciji trgovačkih društava
Autor: Mićo Ljubenko

Stručni članak

U ovom članku autor ukazuje na neka od otvorenih pitanja vezano uz podjelu i pripajanje društva, ovlasti odvjetnika, rokove i upise u sudski registar te istupanje i isključenje člana iz društva, kao i druga pitanja koja se susreću u praksi, te iznosi moguće odgovore i načine rješavanja.

Zabrana zlostavljanja – materijalni i procesni aspekt
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

O prigovorima pojedinca da je postupanje policije tijekom uhićenja i boravka u policiji bilo protivno člancima 23. i 25. Ustava i 3. Konvencije, mora biti provedena učinkovita službena istraga. U protivnom, ako su takvi prigovori ispitani samo unutar hijerarhijske zapovjedne strukture Ministarstva unutarnjih poslova, dolazi do povrede članaka 23. i 25. Ustava i 3. Konvencije u proceduralnom aspektu

Obvezno pravo - pobijanje dužnikovih pravnih radnji – pretpostavke
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za postojanje uvjeta za pobijanje pravnih radnji dužnika nije nužno da je tužiteljevo potraživanje utvrđeno pravomoćnom sudskom odlukom. Jedna od pretpostavki pobijanja dužnikovih pravnih radnji jest dospijeće tražbine vjerovnika, a koja se može utvrditi i postojanjem nepravomoćne sudske odluke (protekom paricijskog roka)

Pravo društava – odgovornost člana uprave za štetu društvu (aktivna legitimacija)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Od trenutka otvaranja stečajnog postupka samo je stečajni upravitelj aktivno legitimiran za podnošenje tužbe zbog odgovornosti članova uprave

Prekoračenje optužnog prijedloga
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prekršajni sud može, ovisno o rezultatima dokaznog postupka, u izreku presude unijeti utvrđenja koja se mogu razlikovati u odnosu na tvrdnje iz optužbe, ali pod uvjetom da se time okrivljenik ne proglašava krivim za neki drugi prekršaj od onoga koji mu je stavljen na teret ili da se ne proglašava krivim za nešto više od onoga što mu je optužbom stavljeno na teret. Sud nije vezan optužnim prijedlogom, ali se on ne smije prekoračiti

Parnično pravo – javna isprava
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Izlist troškova liječenja i izvršenih isplata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po fakturama predstavljaju javne isprave u smislu čl. 230. st. 1. Zakona o parničnom postupku, slijedom čega dokazuju istinitost onoga što se u njima potvrđuje

P.M. i F.F. protiv Francuske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Zbog nedosljednosti u verziji događaja koju su iznijeli podnositelji zahtjeva, zadovoljavajućih službenih objašnjenja mehanizma nastanka ozljeda i istovjetnih zaključaka nacionalnih tijela koja su provela brzu i učinkovitu istragu, nije utvrđeno postupanje francuskih nacionalnih tijela suprotno zabrani mučenja i nečovječnog postupanja

Spajanje predmeta u upravnom sporu nakon prestanka šutnje uprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li upravni sud ovlašten spojiti rješavanje upravnog spora pokrenutog zbog šutnje uprave sa sporom pokrenutim radi ocjene zakonitosti rješenja, donošenjem kojeg je konkretna šutnja uprave prekinuta?

Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

Vi pitate - mi odgovaramo

Za koje zaposlenike poslodavac plaća dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje po osnovi staža s povećanim trajanjem?

Naknada stečene koristi nakon prestanka zakupa poslovnog prostora

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li zakupnik, koji je nakon prestanka Ugovora o zakupu poslovnog prostora i na dalje nastavio koristiti poslovni prostor, u obvezi platiti zakupodavcu naknadu stečene koristi u visini zakupnine ugovorene Ugovorom o zakupu i za vrijeme nakon prestanka zakupa ili se naknada u tom slučaju utvrđuje u visini stvarne koristi koju je zakupnik stekao koristeći poslovni prostor nakon prestanka zakupa?

Ispuštanje otpadnih voda na tuđu nekretninu

Vi pitate - mi odgovaramo

Isporučitelj smo vodnih usluga u vlasništvu nekoliko jedinica lokalne samouprave, i odskora smo zaposlili vodne redare. S tim u svezi, molimo da nam odgovorite je li u nadležnosti vodnih redara uredovanje povodom ispuštanja otpadnih voda na tuđu nekretninu?

Godišnji odmor i sporazumni prestanak radnog odnosa

Vi pitate - mi odgovaramo

Radniku smo u tijeku ove godine, na njegov zahtjev, omogućili korištenje punog godišnjeg odmora za tekuću godinu. Nakon što je iskoristio cijeli godišnji odmor radnik se obratio poslodavcu s prijedlogom za sporazumni raskid radnog odnosa, jer započinje raditi samostalno. Budući da mu je poslodavac, u dobroj vjeri, omogućio korištenje cijelog godišnjeg odmora za tekuću godinu, a radniku će prestati radni odnos u tijeku godine, slijedom čega bi prema Zakonu o radu imao pravo na razmjerni, a ne na puni godišnji odmor, može li poslodavac uvjetovati sklapanje sporazuma o prestanku radnog odnosa ugovaranjem kasnijeg datuma prestanka radnog odnosa, na ime broja dana godišnjeg odmora koji je iskoristio, a koji mu u slučaju prestanka radnog odnosa po zakonu ne bi pripadao?

Filteri