Informator broj 6728 od 25. travnja 2022.

UVODNIK

Periodična sigurnosna provjera sudaca RH
- Damoklov mač nad glavom suca

Zakon o sudovima dopunjen je prije nepuna dva mjeseca odredbama o redovitoj periodičnoj sigurnosnoj provjeri svih sudaca. Uvođenje ove mjere pogodilo je predstavnike sudbene vlasti i suce okupljene u Udrugu hrvatskih sudaca te su i Opća sjednica Vrhovnoga suda Republike Hrvatske i Udruga donijele odluke o pokretanju postupka ocjene ustavnosti članka 86.a, kojim se propisuje provedba periodične provjere. Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske zauzela je stajalište da je navedena mjera „diskriminatorna u odnosu na suce kao dužnosnike sudbene vlasti jer u sklopu ravnopravnosti tri državne vlasti, takve periodične provjere se ne predviđaju niti se propisuju za nositelje izvršne i zakonodavne vlasti". Kako je institut sigurnosne provjere uveden u sudbenu vlast, kako se primjenjuje u praksi, što o periodičnoj sigurnosnoj provjeri misli Venecijanska komisija te kratak kritički osvrt na sve dajemo u nastavku članka.
Autorica: Slavica Banić

Sadržaj

Periodična sigurnosna provjera sudaca RH
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Zakon o sudovima dopunjen je prije nepuna dva mjeseca odredbama o redovitoj periodičnoj sigurnosnoj provjeri svih sudaca. Uvođenje ove mjere pogodilo je predstavnike sudbene vlasti i suce okupljene u Udrugu hrvatskih sudaca te su i Opća sjednica Vrhovnoga suda Republike Hrvatske i Udruga donijele odluke o pokretanju postupka ocjene ustavnosti članka 86.a, kojim se propisuje provedba periodične provjere. Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske zauzela je stajalište da je navedena mjera „diskriminatorna u odnosu na suce kao dužnosnike sudbene vlasti jer u sklopu ravnopravnosti tri državne vlasti, takve periodične provjere se ne predviđaju niti se propisuju za nositelje izvršne i zakonodavne vlasti". Kako je institut sigurnosne provjere uveden u sudbenu vlast, kako se primjenjuje u praksi, što o periodičnoj sigurnosnoj provjeri misli Venecijanska komisija te kratak kritički osvrt na sve dajemo u nastavku članka.

Opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika i župana putem referenduma
Autor: Cecilija Tolo

Stručni članak

Od nekoliko zakonom propisanih načina prestanka mandata izvršnog čelnika u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, možda je najintrigantniji prestanak mandata opozivom putem referenduma. Tijekom godina prilagođavani su propisi kako bi se institut referenduma o opozivu uskladio sa stvarnošću i „oživio“, ali to se nije dogodilo, o čemu osobito govori činjenica da dosad niti jedan od svega nekoliko provedenih referenduma za opoziv izvršnih čelnika nije bio uspješan. Autorica podsjeća na pravni okvir koji uređuje ovo pitanje i ukazuje na moguće razloge neučinkovitosti instituta.

Značenje pojma „dulje vrijeme“ u kaznenim djelima protiv osobne slobode
Autor: Sandra Kantolić

Stručni članak

U nekim kaznenim djelima protiv osobne slobode, i to prijetnje i nametljivog ponašanja, pojam „dulje vrijeme“ javlja se ili kao osnovni oblik počinjenja djela ili kao kvalifikatorna okolnost na način da se traži da je osoba dulje vrijeme stavljena u težak položaj. Pojam „dulje vrijeme“ nije definiran u Kaznenom zakonu, nego je određivanje toga pojma prepušteno sudskoj praksi. Stoga u ovom članku autorica prikazuje nekoliko sudskih odluka iz kojih bismo mogli dobiti uvid u dosadašnji način određivanja toga pojma u sudskoj praksi.

Mišljenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu
Autor: Marta Mustur

Stručni članak

POVRAT KOMUNALNOG DOPRINOSA U SLUČAJU DA JE GRAĐEVINSKA DOZVOLA PRESTALA VAŽITI, POKRETANJE POSTUPKA ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O KOMUNALNOM DOPRINOSU, NERAZVRSTANE CESTE, VOĐENJE EVIDENCIJE I UKIDANJE STATUSA JAVNOG DOBRA  

Dugoročno zaduživanje i davanje jamstava na lokalnoj razini
Autor: Nevenka Brkić

Stručni članak

Jedan od češćih izazova za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave je dugoročno zaduživanje i davanje jamstava. Naime, postoje određena ograničenja kada je riječ o zaduživanju i davanju jamstava, a usto potrebno je za njih i ishoditi suglasnost. Stoga u članku autorica izlaže pojedinosti o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstava na lokalnoj razini te donosi i popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti Ministarstvu financija uz zahtjev za dugoročno zaduživanje.

Porezni praktikum: Neoporeziva isplata jubilarne nagrade
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Jubilarnu nagradu poslodavci isplaćuju svojim radnicima za određenu obljetnicu navršenog radnog staža. Pod određenim uvjetima, ona se može isplatiti neoporezivo pa dajemo osvrt na porezni aspekt i praktične pojedinosti isplate jubilarne nagrade.

Vremeplov: Bansko pismo o ukidanju kmetstva u Hrvatskoj – 25. travnja 1848.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Iako je kmetstvo u Habsburškoj Monarhiji bilo načelno ukinuto Patentom o kmetstvu iz 1781., koji je izdao car Josip II., ono se u različitim oblicima zadržalo do 1848. i bilo je jedan od glavnih razloga ustanaka koji su se proširili Monarhijom. 

Abecedarij upravnog postupka: Dostava elektroničkim putem
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 94. st. 3. - 6. ZUP-a

Zakon o parničnom postupku – zastoj zastarijevanja
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Podnošenje zahtjeva za mirno rješenje spora ima za posljedicu zastoj zastarijevanja u smislu čl. 186.a st. 3. Zakona o parničnom postupku.

Istražni zatvor – iteracijska opasnost
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Opasnost da će dužnosnik ponoviti kazneno djelo ako nastavi obnašati dužnost, sud je dužan obrazložiti tako da otkloni opasnost od ponavljanja kaznenog djela, a da pritom, osim ako to nije prijeko potrebno zbog drugih istražnozatvorskih osnova, ne pribjegava drastičnoj mjeri oduzimanja slobode dužnosnika. To se ne može učiniti samo navođenjem da se svrha istražnog zatvora ne može ostvariti mjerom opreza.

Obvezno pravo – imovinska šteta – izgubljena zarada
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada je kod tužitelja zbog štetnog događaja nastala nesposobnost za obavljanje dotadašnjeg posla, ali je nakon završetka liječenja preostala radna sposobnost za obavljanje drugih poslova, a tužitelj se s preostalom radnom sposobnošću nije niti pokušavao zaposliti, tada on nema pravo na naknadu štete zbog izgubljene zarade.

Kazneno pravo – odgovornost odgovorne osobe u pravnoj osobi – pojam odgovorne osobe
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Stvarni (faktički) voditelj trgovačkog društva može biti proglašen krivim za kaznena djela koja može počiniti odgovorna osoba, bez obzira na to što je druga osoba upisana u registru trgovačkog suda.

Stečajno pravo – odbačaj prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako od dana ispunjenja obveza iz predstečajnoga sporazuma do dana podnošenja novoga prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka nisu protekle dvije godine, ostvarene su pretpostavke za odbačaj prijedloga.

Marić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Podnositelju zahtjeva povrijeđeno je pravo na mirno uživanje vlasništva zbog propusta države da zaštiti njegovu imovinu koju je privremeno preuzela na temelju Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom.

Isplata neoporezive prigodne nagrade radnicima na sezonskim poslovima u poljoprivredi

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li poslodavac koji na svom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu zapošljava sezonske radnike isplatiti tim radnicima prigodnu nagradu neoporezivo?

Prijenos prava iz zadužnice

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se tražbina iz zadužnice djelomično prenijeti na drugu osobu te u odnosu na taj dio tražiti prisilna naplata putem Fine?

Disciplinski postupak i godišnje ocjenjivanje službenika

Vi pitate - mi odgovaramo

U vrijeme donošenja rješenja o ocjeni za prethodnu godinu protiv općinskog službenika vodi se disciplinski postupak. Može li ta činjenica biti uzeta u obzir prilikom donošenja rješenja o godišnjoj ocjeni?

Uskrata plaćanja nepodmirenog dijela cijene

Vi pitate - mi odgovaramo

Odnosi li se pravo kupca na uskratu plaćanja bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene dok prodavatelj ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke samo za potrošačke ugovore?

Važnost prijave na natječaj za radno mjesto

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad je raspisao natječaj za službeničko radno mjesto, navodeći da se uz prijavu prilaže životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta natječaja. Na natječaj se, između ostaloga, javila osoba koja nije priložila prijavu u formi posebnog dopisa, već je samo na omotnicu napisala „ZA NATJEČAJ“, a u omotnicu je stavila potrebne dokumente. Može li se osoba koja nije podnijela formalnu prijavu, već samo dokumente koji dokazuju da ispunjava uvjete natječaja, smatrati kandidatom?

Filteri