Informator broj 6664 od 01. veljače 2021.

UVODNIK

Pravne posljedice promijenjenih okolnosti u kojima je sklopljen predugovor

Osim odredbe da predugovor ne obvezuje ako su se okolnosti od njegova sklapanja toliko izmijenile da ne bi bio ni sklopljen da su takve okolnosti postojale u to vrijeme, Zakon o obveznim odnosima ne sadržava neke odredbe o pretpostavkama nastanaka pravnih posljedica promjene okolnosti kod predugovora. Stoga u ovom članku prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, usporedbom pravila o promijenjenim okolnostima kod ugovora s čl. 268. st. 6. Zakona o obveznim odnosima, koji se odnosi na predugovor, nastoji upotpuniti razumijevanje te odredbe.
Autor: prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper

Sadržaj

Pravne posljedice promijenjenih okolnosti u kojima je sklopljen predugovor
Autor: Zvonimir Slakoper

Stručni članak

Osim odredbe da predugovor ne obvezuje ako su se okolnosti od njegova sklapanja toliko izmijenile da ne bi bio ni sklopljen da su takve okolnosti postojale u to vrijeme, Zakon o obveznim odnosima ne sadržava neke odredbe o pretpostavkama nastanaka pravnih posljedica promjene okolnosti kod predugovora. Stoga u ovom članku prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, usporedbom pravila o promijenjenim okolnostima kod ugovora s čl. 268. st. 6. Zakona o obveznim odnosima, koji se odnosi na predugovor, nastoji upotpuniti razumijevanje te odredbe.

PAROECIA LEGITIME ERECTA PERSONALITATE IURIDICA IPSO IURE GAUDET
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Po zakoniku Kanonskog prava kojeg valja primijeniti sukladno međunarodnom  ugovoru sklopljenom između Republike Hrvatske i Vatikana (tj. Svete Stolice, op. M. P.), i to paragrafu (tj. kanonu, op. M. P.) 515. župa je određena zajednica vjernika trajno ustanovljena u partikularnoj crkvi, za koju je pastirska briga pod vlašću dijecezanskog biskupa povjerena župniku kao njezinu vlastitom pastiru.

Utvrđivanje plaće zaposlenicima upravnih tijela JLP(R)S-a
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

Plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uređene su zakonom, ali i nekim podzakonskim aktima. Osim osnovne plaće, službenici i namještenici mogu ostvariti i pravo na dodatak za uspješnost u radu, ili dodatke na plaću utvrđene kolektivnim ugovorom. S tim u svezi, autorica pojašnjava način primjene propisa na temelju kojih se utvrđuju plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Novosti u Pravilniku o porezu na dobit
Autor: Stjepan Gadžo

Stručni članak

U okviru nastavka poreznog i adminstrativnog rasterećenja, promijenjen je i Pravilnik o porezu na dobit. Riječ je o novim odredbama vezano uz transferne cijene, a koje se odnose na kompenzacijsko usklađenje, zatim produljenju roka za donošenje rješenja o priznavanju ili odbijanju povlastica pri prijenosu imovine, izmjenama u sadržaju prijave o porezu na dobit i drugim sadržajnim i novotehničkim unaprjeđenjima. U nastavku autor donosi više pojedinosti.

Specifična obilježja prekršaja u sudskoj praksi
Autor: Stanislav Walaszek

Stručni članak

Pojedini prekršaji, osim osnovnih konstitutivnih elemenata, u svojim propisanim obilježjima imaju određene specifičnosti o kojima se mora voditi računa prilikom utvrđivanja propisanog bića prekršaja. Specifičnosti pojedinih prekršaja koje predstavljaju odlučne činjenice potrebno je utvrđivati tijekom postupka radi pravilne primjene materijalnog prekršajnog prava i donošenja zakonite odluke, što detaljnije razmatramo u članku, ne samo teoretski, nego i kroz sudsku praksu.

Zabilježba postupka izvlaštenja u zemljišnoj knjizi
Autor: Koraljka Matejčić

Stručni članak

Prema zakonskoj predmnjevi, zemljišna knjiga odražava pravno i faktično stanje nekretnine te Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade1 propisuje obvezu upravnog tijela koje vodi upravni postupak izvlaštenja da od zemljišnoknjižnog odjela zatraži upis zabilježbe pokrenutog postupka izvlaštenja nekretnina. U ovom članku analizira se i proučava upis zabilježbe pokrenutog postupka izvlaštenja i njezino brisanje. Ujedno daje se prikaz pravnih učinaka te zabilježbe te njezin odnos s ostalim zabilježbama koje su upisane na nekretnini za koju je pokrenut postupak izvlaštenja, te način ostvarenja prava koja su zajamčena ovom zabilježbom u situacijama u kojima su za istu nekretninu već zabilježeni drugi postupci sudski, upravni ili ovršni postupak.

Primjena posebnog postupka utvrđivanja poreza na dohodak građana za 2020.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Obveza podnošenja godišnje porezne prijave za 2020. propisana je još uvijek za one porezne obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost ili koji dohodak ostvaruju kao članovi posade u međunarodnoj plovidbi. Dakle, u najvećem broju slučajeva građani više ne moraju podnositi prijavu godišnjeg poreza na dohodak jer Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak obračuna godišnjeg dohotka prema raspoloživim podacima. Međutim, ako porezni obveznik ima pravo na uvećanje osobnog odbitka prema podacima kojima Porezna uprava ne raspolaže, mora joj podnijeti Obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku radi priznavanja poreznih olakšica. U nastavku autorica donosi više pojedinosti.

Vremeplov: Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije – 31. siječnja 1946.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Proces stvaranja jugoslavenske države započet tijekom Drugog svjetskog rata dovršen je donošenjem Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 31. siječnja 1946.1 

Abecedarij upravnog postupka: Rješavanje prethodnog pitanja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 56. st. 2.-5. ZUP-a

Ovršna isprava – zadužnica – pravni interes
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Vjerovnik koji raspolaže zadužnicom kojom je osigurao svoju tražbinu, nema pravni interes za vođenje parničnog postupka radi naplate te tražbine

ZAKLJUČAK - pozivanje na raspravu osobe na koju je imovinska korist prenesena
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kad dolazi u obzir oduzimanje imovinske koristi, sud je dužan na sjednicu optužnog vijeća, pripremno ročište i raspravu pozvati osobu na koju je imovinska korist prenesena, a pod pojmom „osobe“ - treba tumačiti i fizičku i pravnu osobu.

Pojam »obitelj« prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Da bi se neka osoba mogla sankcionirati za prekršaj iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, nužno je da su počinitelj i žrtva međusobno obitelj, u smislu članka 3. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, odnosno mora riječ biti o srodnicima u ravnoj liniji, a u pobočnoj do zaključno trećeg stupnja

Pomorsko pravo – privilegij na brodu
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Privilegij na brodu postoji na onom brodu u svezi s kojim je tražbina nastala pa se radi ostvarenja pomorskog privilegija može zaustaviti samo brod na koji se privilegij odnosi, bez obzira na to je li u vrijeme podnošenja prijedloga brod u vlasništvu osobnog dužnika.

Radno pravo - prestanak ugovora o radu direktora
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada trgovačko društvo ugovorom o radu s direktorom društva ugovori obvezu da direktoru ponudi novi ugovor o radu nakon prestanka dužnosti direktora, a umjesto da ponudi novi ugovor o radu, direktoru da nezakoniti otkaz ugovora o radu, trgovačko društvo je u obvezi isplaćivati plaću odnosno naknadu plaće sve do davanja ponude toga novog ugovora o radu

Sabalić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Kada istražuju nasilje, državna su tijela obvezna poduzeti sve razumne korake kako bi razotkrila jesu li potaknuti diskriminatornim stajalištima te identificirati i kazniti počinitelje na odgovarajući način. Prekršajnim postupkom nije obuhvaćen element zločina iz mržnje, pa je obustava kaznenog postupka za progon zločina iz mržnje iz formalnih razloga (poštovanja načela ne bis in idem) dovela do propusta u ispunjavanju obveza države na temelju članka 3. u svezi s člankom 14. Konvencije

Fiksni i varijabilni iznos potpore za samozapošljavanje u 2021.

Vi pitate - mi odgovaramo

Nezaposlena osoba namjerava podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za dodjelu potpore za samozapošljavanje. Međutim, postavlja se pitanje na koji se način određuju prihvatljivi fiksni i varijabilni troškovi?

Obnova kaznenog postupka zbog suđenja u odsutnosti i određivanje istražnog zatvora

Vi pitate - mi odgovaramo

Pod kojim se uvjetima primjenjuje odredba članka 507. st. 4. ZKP-a o odgodi izvršenja kazne kada je osuđenik podnio zahtjev za obnovu kaznenog postupka zbog suđenja u odsutnosti i obećao odazvati se sudskom pozivu?

Izvršno tijelo kao tuženik u upravnom sporu

Vi pitate - mi odgovaramo

Konačno rješenje u upravnom postupku donio je župan. Protiv tog rješenja želimo pokrenuti upravni spor. Trebamo li u tužbi pri označavanju tuženika navesti samo pojam župana, ili je potrebno navesti i njegovo ime i prezime?

Razvrgnuće suvlasničke zajednice – pasivna legitimacija

Vi pitate - mi odgovaramo

Jedan suvlasnik nekretnine pokrenuo je postupak razvrgnuća suvlasništva nekretnine i kao protustranke u prijedlogu naznačio nasljednike drugog suvlasnika, koji su temeljem rješenja o nasljeđivanju naslijedili uknjiženog suvlasnika. Mogu li ti nasljednici biti pasivno legitimirani u postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice jer (još) nisu i uknjiženi suvlasnici?

Rok za ocjenu zakonitosti općeg akta

Vi pitate - mi odgovaramo

Gradsko vijeće donijelo je opći akt iz svoje nadležnosti i dostavilo ga Ministarstvu radi ocjene zakonitosti. Međutim, od dostave akta prošlo je više od mjesec dana, a na opetovano traženje nismo dobili odgovor na pitanje je li akt u redu ili ne. U kojem roku tijelo nadzora mora ocijeniti zakonitost akta tijela jedinice lokalne samouprave?

Filteri