Informator broj 6782 od 08. svibnja 2023.

UVODNIK

Novi iznosi novčanih kazni u Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira

Na sjednici Hrvatskog sabora od 21. travnja 2023. donesen je, nakon žustre rasprave, Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Izmjene se odnose na propisivanje znatno većih novčanih kazni za počinjenje većine prekršaja propisanih Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira. Naime, povećanjem novčanih kazni šalje se jasna poruka o neprihvatljivosti kršenja javnog reda i mira, djelujući i prema počiniteljima i prema onima koji bi to mogli postati, što bi trebalo dovesti do povećanja opće razine sigurnosti i učinkovito zaštititi društvene vrijednosti koje štiti navedeni Zakon.
Autor: dr. sc. Damir Juras

Sadržaj

Novi iznosi novčanih kazni u Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira
Autor: Damir Juras

Stručni članak

Na sjednici Hrvatskog sabora od 21. travnja 2023. donesen je, nakon žustre rasprave, Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Izmjene se odnose na propisivanje znatno većih novčanih kazni za počinjenje većine prekršaja propisanih Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira. Naime, povećanjem novčanih kazni šalje se jasna poruka o neprihvatljivosti kršenja javnog reda i mira, djelujući i prema počiniteljima i prema onima koji bi to mogli postati, što bi trebalo dovesti do povećanja opće razine sigurnosti i učinkovito zaštititi društvene vrijednosti koje štiti navedeni Zakon.

Ex antecedentibus et consequentibus fit optima interpretatio
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Ex antecedentibus et consequentibus fit optima interpretatio, lat. iz prethodnih i potonjih izvodi se najbolje tumačenje; u rimskoj pravnoj tradiciji označava jedno od načela tumačenja prema kojemu se smisao izraza ili norme najbolje može razumjeti na temelju onoga što je prethodilo ili onoga što je slijedilo.

Porezni praktikum: Knjigovodstveno evidentiranje naknade plaće za privremenu nesposobnost za rad na teret HZZO-a
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Privremenom nesposobnosti za rad smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede odnosno drugih propisanih okolnosti, a zbog kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom. Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju propisani su uvjeti ostvarivanja prava na isplatu naknade plaće za privremenu nesposobnost za rad kao i pojedinosti na čiji se teret naknada isplaćuje. U nastavku dajemo osvrt na knjigovodstveno evidentiranje isplate i refundacije naknade plaće za privremenu nesposobnost za rad koju snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Novosti u ostvarivanju prava na temelju privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad
Autori: Nevenka Mirković Dijana Vuksan

Stručni članak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. travnja 2023., donio je određene novosti u sustav obveznog zdravstvenog osiguranja. One se, između ostalog, odnose na drukčije reguliranje uzroka privremene nesposobnosti za rad, prava na kontrolu te nesposobnosti, kao i naknadu plaće te prekršajnu odgovornost poslodavca. Stoga, u ovom članku autorice donose prikaz navedenih novosti.

Jamstva nakon otvaranja predstečajnog i stečajnog postupka
Autor: Jelena Čuveljak

Stručni članak

Institutom jamstva daje se vjerovniku veća sigurnost da će njegova tražbina biti podmirena, jer se osim dužnika još jedna osoba obvezala ispuniti obvezu ako je dužnik o dospjelosti ne ispuni. U pravilu, odgovornost jamca ne može biti veća od odgovornosti glavnog dužnika, ali postoje iznimke. Stoga autorica u ovom članku analizira iznimke od navedenog pravila posebno vezane uz položaj jamaca kada je nad glavnim dužnikom otvoren predstečajni odnosno stečajni postupak.

Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u lokalnoj samoupravi
Autor: Dragica Kemeter

Stručni članak

Na temelju odluka Vlade RH, 7. svibnja 2023. održani su izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Slijedom toga, autorica nas podsjeća na pravni okvir kojim je uređena zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u lokalnoj samoupravi, pojašnjavajući da nacionalne manjine koje su u ukupnom broju stanovnika zastupljene propisanim udjelom, imaju pravo na zastupljenost u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima općina, gradova i županija.

Porezni i drugi aspekti sezonskog zapošljavanja u 2023.
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Najave za turističku sezonu 2023. su obećavajuće, a poduzetnici u turizmu počinju obavljati pripremne aktivnosti za dolazak turista. Sastavni dio tih aktivnosti predstavlja i angažiranje sezonskih radnika jer su oni važan segment poslovanja. Čest je slučaj da poslodavci svojim sezonskim radnicima uz plaću osiguravaju smještaj i prehranu pa u članku donosimo pregled poreznog tretmana troškova smještaja i prehrane sezonskih radnika, ali i druge zanimljive pojedinosti sezonskog zapošljavanja u 2023.

Vremeplov: Majska skupština (o Srpskoj Vojvodini) – 13. - 15. svibnja 1848.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Revolucija u Ugarskoj, kao dio revolucionarnih događaja tijekom 1848., ponukala je Srbe iz Vojvodine da u Budimpešti potraže priznanje svog naroda i uporabu svog jezika u Vojvodini, koja je tada bila pod ugarskom vlašću u okviru Austrijskog Carstva. Međutim, ubrzana mađarizacija nakon ugarske revolucije išla je toliko daleko da se raspravljalo o uvođenju mađarskog jezika u liturgiji, što je dovelo do revolta nemađarskog stanovništva u Ugarskoj.

Abecedarij upravnog postupka: Razlozi i rok za obnovu postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 123. st. 1. ZUP-a

Suđenje u odsutnosti
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Optuženiku se može suditi u odsutnosti samo ako postoje osobito važni razlozi da mu se sudi, a nije moguće suđenje u stranoj državi ili nije moguće izručenje, optuženik je u bijegu ili nije dostižan državnim tijelima. Ako je protiv optuženika određen istražni zatvor te je raspisana tuzemna i međunarodna tjeralica te europski uhidbeni nalog, a te tjeralice do danas nisu dale rezultata, pravilan je zaključak da optuženik nije dostižan državnim tijelima Republike Hrvatske. Također, osobito važni razlozi da mu se sudi u odsutnosti proizlaze i iz okolnosti da se u ovom kaznenom postupku optuženiku stavlja na teret počinjenje teškog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti s iznimno visokom pribavljenom protupravnom imovinskom koristi u iznosu od 1.987.791,70 kuna, a koje djelo je počinjeno još 2000. godine, te stoga postoji opasnost od zastare djela.

Kazneni postupak – nezakoniti dokazi – tonska snimka
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Treba ocjenjivati prema okolnostima svakog konkretnog slučaja, može li se tonska snimka koju su sačinili građani koristiti kao zakoniti dokaz u sudskom postupku. Javno izgovorena riječ nastavnika u okviru obrazovnog procesa u školskoj učionici koja je upućena svim nazočnim đacima te suradniku u nastavi, očito, podrazumijeva njegovo odricanje od prava na zaštitu osobnog života i tajnosti općenja te istodobno presumira njegov (prešutni) pristanak na zvučno snimanje onoga što je za vrijeme predavanja izjavio, pa je tako nastala tonska snimka zakoniti dokaz.

Pravično suđenje - ostvarivanje statusa žrtve seksualnog nasilja
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okolnost da su upravni sudovi postojanje negativnog nalaza i mišljenja Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja podveli pod zapreku za ostvarivanje statusa žrtve seksualnog nasilja, a da nisu razmotrili i ocijenili bitne činjenice za ostvarivanje toga statusa, predstavlja mehaničku primjenu pozitivnog prava.

Pravo društava – poslovni udio kao bračna stečevina
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Bračnu stečevinu čini imovina koju su bračni drugovi stekli za vrijeme trajanja bračne zajednice, a ne za vrijeme trajanja braka.

Wizz Air protiv Komisije
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Opći sud utvrdio je da je Europska komisija pravilno procijenila štetu koju je Blue Air pretrpio zbog otkazivanja letova ili promjena u njihovu rasporedu nakon uvođenja ograničenja putovanja u okviru pandemije bolesti COVID-19, te odobrila potporu za sanaciju i restrukturiranje.

Tuzemno svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju osobe s inozemnim prebivalištem

Vi pitate - mi odgovaramo

Korisnik ima prebivalište i status umirovljenika u drugoj državi članici Europske unije. Može li mu, unatoč tome, u Republici Hrvatskoj biti utvrđen status obveznika mirovinskog osiguranja po osnovi svojstva člana uprave trgovačkog društva?

Objava natječaja za prodaju nekretnine

Vi pitate - mi odgovaramo

Općinsko vijeće odlučilo je o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine. S obzirom na to da je odredbom članka 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano da se nekretninom u vlasništvu jedinica samouprave može raspolagati samo na osnovi javnog natječaja, gdje se takav natječaj objavljuje?

Oporezivanje porezom na dodanu vrijednost uvoza i naknadne isporuke

Vi pitate - mi odgovaramo

Obračunava li poljski porezni obveznik hrvatski porez na dodanu vrijednost u računu koji izdaje hrvatskom poreznom obvezniku za isporuku dobara koja poljski porezni obveznik (koji nije registriran za potrebe poreza na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj), uvozi iz Turske u Republiku Hrvatsku?

Prethodno pitanje u parničnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Primjenjuje li se odredba članka 12. stavak 3. ZPP-a analogno i glede postojanja prekršajnog djela i prekršajne odgovornosti?

Prava radnika za Praznik rada

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja prava ostvaruju radnici vezano uz Praznik rada, koji je bio 1. svibnja 2023. (ponedjeljak)? Koja su njihova prava ako su taj dan radili, odnosno ako nisu radili?

Filteri