Informator broj 6714 od 17. siječnja 2022.

UVODNIK

Tko je odgovoran i tko snosi troškove arhiviranja dokumentarnog i arhivskog gradiva stečajnog dužnika?

Brojne su normativne obveze koje sud i stečajni upravitelj moraju izvršavati u okvirima svojih dužnosti, a jedna od njih je i obveza stečajnog upravitelja da nakon otvaranja stečajnog postupka preuzme imovinu stečajnog dužnika i redovito obavještava o stanju stečajne mase, što uključuje i da po rješenju suda o zaključenju stečajnog postupka arhivira dokumentaciju dužnika. S obzirom na to da su arhivi sve manje u stanju osigurati prostorne, kadrovske i financijske pretpostavke potrebne za preuzimanje dokumentacije društava koja prestaju s radom, problem njezina zbrinjavanja sve više opterećuje i sudove i stečajne upravitelje. Budući da je praksa urednog i sustavnog arhiviranja u društvima koja prestaju s radom prije izuzetak nego pravilo, cilj je ovog članka analizirati tko snosi troškove te tko je odgovoran za nearhiviranja dokumentarnog i arhivskog gradiva stečajnog dužnika. Takva saznanja mogu biti osnova za predlaganje smjernica za izmjenu zakonodavnih okvira u cilju poboljšanja postojeće situacije.
Autor: izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

Tko je odgovoran i tko snosi troškove arhiviranja dokumentarnog i arhivskog gradiva stečajnog dužnika?
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Brojne su normativne obveze koje sud i stečajni upravitelj moraju izvršavati u okvirima svojih dužnosti, a jedna od njih je i obveza stečajnog upravitelja da nakon otvaranja stečajnog postupka preuzme imovinu stečajnog dužnika i redovito obavještava o stanju stečajne mase, što uključuje i da po rješenju suda o zaključenju stečajnog postupka arhivira dokumentaciju dužnika. S obzirom na to da su arhivi sve manje u stanju osigurati prostorne, kadrovske i financijske pretpostavke potrebne za preuzimanje dokumentacije društava koja prestaju s radom, problem njezina zbrinjavanja sve više opterećuje i sudove i stečajne upravitelje. Budući da je praksa urednog i sustavnog arhiviranja u društvima koja prestaju s radom prije izuzetak nego pravilo, cilj je ovog članka analizirati tko snosi troškove te tko je odgovoran za nearhiviranja dokumentarnog i arhivskog gradiva stečajnog dužnika. Takva saznanja mogu biti osnova za predlaganje smjernica za izmjenu zakonodavnih okvira u cilju poboljšanja postojeće situacije.

NON USUS
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

NON USUS, lat. neizvršavanje; u rimskoj pravnoj tradiciji, izraz kojim se označava jedan od razloga prestanka služnosti. U klasičnom rimskom pravu, neizvršavanjem služnosti (non usu) tijekom jedne, odnosno dvije godine, one prestaju.

Kotiranje poduzeća na tržištu kapitala – put u propast?
Autor: Nataša Rupčić

Stručni članak

Poslovni subjekti osnivaju se i postoje kako bi stvarali profit i nove vrijednosti. Neki poslovni subjekti odlučuju izaći na tržište kapitala, odnosno ponuditi svoje dionice investicijskoj javnosti. Međutim, postavlja se pitanje što se time želi postići, odnosno može li takva odluka biti početak gubitka slobode u odlučivanju o načinima stvaranja nove vrijednosti, a fokus na kratkoročne rezultate čak i put u propast. O tome i povezanim pitanjima autorica piše u ovom članku.

Pravo regresa osiguratelja u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti
Autor: Berislav Matijević

Stručni članak

Regresno pravo osiguratelja od automobilske odgovornosti je pravo na naknadu štete, koju je on pretrpio izvršavajući svoju zakonsku obvezu naknade štete oštećenoj osobi, a koja nije obuhvaćena obvezom osiguratelja prema odgovornoj osobi. U ovom članku autor će se malo detaljnije posvetiti razradbi toga instituta, tome kako pravilno razumijevanje prava regresa osiguratelja pridonosi izbjegavanju pravne nesigurnosti, odnosno onoga što se kroz taj institut „konzumira“ (i onoga što ne bi trebalo podvoditi pod njega).

Naknada članovima predstavničkih tijela JLP(R)S-a
Autor: Željka Tropina

Stručni članak

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđuje da članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužnost obnašaju počasno i za to ne primaju plaću. Međutim, Zakon utvrđuje i to da oni imaju pravo na naknadu. Autorica pojašnjava odredbe Zakona kojima se uređuje pravo na naknadu članova predstavničkih tijela, kao i članova radnih tijela koja osnivaju predstavnička tijela.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu

Stručni članak

URAČUNAVANJE PLAĆENOG DOPRINOSA I PARCELACIJA, ZASTARA PRAVA NA UTVRĐIVANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA, ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU SKLADU S KOJOM SE DONOSI RJEŠENJE KOMUNALNOM DOPRINOSU

Vremeplov: Siječanjski edikt – 17. siječnja 1562.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 17. siječnja 1562. u ime dvanaestogodišnjeg francuskog kralja Karla IX., kraljeva regentica i majka, Katarina de Medici donijela je Siječanjski edikt ili Edikt tolerancije iz Saint-Germaina, akt kojim je francuskim protestantima, hugenotima, službeno priznato pravo bogoslužja u gradskim predgrađima i na selima, kao i okupljanja radi propovijedi u privatnim kućama unutar istih gradova.

Abecedarij upravnog postupka: Osobna dostava
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 85. st. 1. ZUP-a

Sloboda izražavanja - novčana kazna odvjetniku zbog neosnovanog podnošenja zahtjeva za izuzeće suca
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Novčano kažnjavanje odvjetnika važan je čimbenik pri postizanju odgovarajuće ravnoteže između zaštite autoriteta sudova i slobode izražavanja odvjetnika, jer može imati obeshrabrujući učinak na odvjetnika da ubuduće iznosi adekvatne primjedbe i koristi dopuštena procesna sredstva za zaštitu prava svojih stranaka.

Zakon o osiguranju radničkih tražbina – članovi uprave trgovačkog društva
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Obnašanje funkcije člana uprave trgovačkog društva, nad kojim je otvoren stečajni postupak, predstavlja negativnu pretpostavku za mogućnost ostvarivanja prava iz Zakona o osiguranju radničkih tražbina, neovisno o vremenu kad je ta funkcija obavljana.

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Svojstvo počinitelja prekršaja konstitutivan je element bića djela iz članka 443. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16).

Obvezno pravo – ništetnost kupoprodajnog ugovora i raskid ugovora zbog neispunjenja
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Neosnovan je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnosti ugovora ako činjenični navodi tužbe i isprave uz tužbu ukazuju na postojanje razloga za raskid ugovora, a ne na razloge za ništetnost ugovora.

Osnivanje sudskog pologa
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Time što je odbio dostaviti broj svojeg deviznog računa, protustranka je došla u zakašnjenje u smislu članka 184. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, pa predlagatelj ima pravo položiti dugovani iznos u sudski polog.

M. L. protiv Slovačke
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Senzacionalistički članci u kojima se neprovjerene i paušalne izjave predstavljaju kao činjenice, ne mogu se smatrati odgovornim novinarstvom.

Šaltinyte protiv Litve
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Nema diskriminacije – litavska vlada opravdano je odredila gornju dobnu granicu za dodjelu stambenih poticaja.

Prisilna naplata temeljem bjanko zadužnice

Vi pitate - mi odgovaramo

Kao vjerovnik prilikom popunjavanja točke 3. na bjanko zadužnici (naplata tražbine u iznosu od ) upisali smo iznos na koji je bjanko zadužnica izdana od dužnika, a prisilnu naplatu zahtijevali smo u djelomičnom iznosu dospjelog duga prema specifikaciji koju smo priložili uz zahtjev za izravnu naplatu i bjanko zadužnicu. Je li tako popunjena zadužnica ispravno popunjena? Je li u tom slučaju, a kad se bjanko zadužnica naplati prema specifikaciji (znači, ne u visini na koji je izdana, nego u manjem iznosu koji je naznačen u specifikaciji naplate), ispravno smatrati da je tražbina iz zadužnice u cijelosti naplaćena?

Prekovremeni rad

Vi pitate - mi odgovaramo

U našoj ustanovi sva radna mjesta nerukovodećih radnika, uz opis poslova radnog mjesta sadržavaju i napomenu da je radnik dužan obavljati „i druge poslove po nalogu nadređene osobe“. Na tragu tako propisane obveze, ravnatelj je nekolicini radnika naložio da izvan radnog vremena sudjeluju u uređenju dvorišta u kojem se nalazi zgrada ustanove, što uključuje rezanje i skupljanje grana, metenje i skupljanje lišća i sl. Može li se navedenom napomenom iz opisa radnog mjesta opravdati nalog za obavljanje prekovremenog rada na poslovima koji su bitno različiti od poslova radnog mjesta radnika i je li poslodavac prekovremeni rad dužan radniku najaviti?

Zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja

Vi pitate - mi odgovaramo

Kakvu pravnu zaštitu mogu ostvariti protiv bivšeg izvanbračnog partnera, koji je javno dijelio našu zajedničku snimku eksplicitnog sadržaja?

Provođenje izbora za ravnatelja knjižnice

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad ima knjižnicu koja, sukladno zakonu, nema upravno vijeće. Budući da je ravnateljici istekao mandat, knjižnica mora provesti postupak izbora ravnatelja. Međutim, Zakonom je propisano da javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi osnivač. S obzirom na to, je li za raspisivanje i provođenje natječaja nadležno predstavničko ili upravno tijelo?

Zatezna kamata od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje su stope zateznih kamata primjenjive od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. na ugovore između trgovaca te trgovaca i osoba javnog prava, a koje za ostale odnose?

Obveza korisnika potpore za samozapošljavanje u 2022.

Vi pitate - mi odgovaramo

Nezaposlena osoba planira početkom 2022. podnijeti zahtjev za dodjelu novčane potpore za samozapošljavanje Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Postoji li uvjet koliku svotu prihoda ili primitaka novoosnovani subjekt mora ostvariti od obavljanja djelatnosti u nekom, određenom razdoblju?

Filteri