Informator broj 6820 od 29. siječnja 2024.

UVODNIK

Novo uređenje ugovora o uzdržavanju u Zakonu o obveznim odnosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima iz prosinca 2023., između ostalog, donosi značajne promjene u pravnom uređenju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, koji su već niz godina predmet ozbiljnih kritika javnosti. Na činjenicu da se ti ugovori često koriste da bi se starije i nemoćne osobe kojima je potrebno nečije uzdržavanje, skrb i pomoć, prevarilo i oduzela im se imovina, upozoravalo je niz umirovljeničkih udruga, sindikat umirovljenika, pravobraniteljica za ljudska prava, kao i niz drugih socijalno osviještenih subjekata. U članku se, stoga, prikazuju izmjene i dopune dosadašnjeg uređenja, odnosno članaka 579.-585. Zakona o obveznim odnosima koji uređuju ugovor o doživotnom uzdržavanju, te članaka 586.-589. istog Zakona koji uređuju ugovor o dosmrtnom uzdržavanju.
Autorica: prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača

Sadržaj

Novo uređenje ugovora o uzdržavanju u Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Maja Bukovac Puvača

Stručni članak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima iz prosinca 2023., između ostalog, donosi značajne promjene u pravnom uređenju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, koji su već niz godina predmet ozbiljnih kritika javnosti. Na činjenicu da se ti ugovori često koriste da bi se starije i nemoćne osobe kojima je potrebno nečije uzdržavanje, skrb i pomoć, prevarilo i oduzela im se imovina, upozoravalo je niz umirovljeničkih udruga, sindikat umirovljenika, pravobraniteljica za ljudska prava, kao i niz drugih socijalno osviještenih subjekata. U članku se, stoga, prikazuju izmjene i dopune dosadašnjeg uređenja, odnosno članaka 579.-585. Zakona o obveznim odnosima koji uređuju ugovor o doživotnom uzdržavanju, te članaka 586.-589. istog Zakona koji uređuju ugovor o dosmrtnom uzdržavanju.

leam legendam hoc modo locare oportet
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

leam legendam hoc modo locare oportet, lat. branje maslina treba ugovoriti na ovaj način, početak je 144. poglavlja djela Marka Porcija Katona (Marcus Porcius Cato ili Katon Stariji, 234.-149. g. pr. Kr.) De agri cultura.

Imenovanje, odnosno izbor članova upravnih vijeća javnih veleučilišta
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Prije nešto više od godinu dana stupio je na snagu Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, s ciljem da, između ostaloga, unaprijedi pravni i financijski okvir sustava visokog obrazovanja. Prema navedenom Zakonu, javna veleučilišta osnivaju se u pravnoj formi ustanove, kojom upravlja upravno vijeće, a u upravnom vijeću predstavljeni su osnivač, vijeće veleučilišta i zaposlenici veleučilišta. Autor pojašnjava novu regulaciju izbora članova upravnog vijeća i ukazuje na odredbe koje u praktičnoj primjeni mogu izazvati dvojbu.

Izvanparnični postupci prema članku 40. Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Jasna Golubić

Stručni članak

Brojni problemi između članova trgovačkoga društva međusobno te između članova društva i društva koji se tiču upravljanja društvom i vođenja poslova društva kao i prava i obveza članova društva koji proizlaze iz njihova položaja u društvu, rješavaju se pred trgovačkim sudom prema pravilima izvanparničnog prava i postupka. Nakon niza godina Republika Hrvatska se pridružila pravnim sustavima Europske unije koji izvanparničnu materiju uređuju posebnim zakonskim odredbama, odnosno putem vlastitog Zakona o izvanparničnom postupku. S obzirom na opipljiva, a mnogima apstraktna, rješenja zakonodavca glede sudske nadležnosti u stvarima iz članka 40. Zakona o trgovačkim društvima, ta kompleksna problematika zaslužuje ishodište i poticaj za sustavno razmatranje.

Neovisno vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Europska unija financirala je u Republici Hrvatskoj projekt pod nazivom „Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama“, u okviru kojega je po prvi puta u Republici Hrvatskoj učinjeno neovisno vrednovanje učinaka nekog hrvatskog propisa primjenom metodologije koju autor opisuje u članku. Autor pojašnjava detalje primijenjene metodologije i navodi najvažnije preporuke i zaključke do kojih je došao Evaluacijski tim.

Nova minimalna studentska satnica i porezni limiti za studente u 2024.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Od 1. siječnja 2024. u primjeni je nova minimalna studentska satnica za rad studenata preko ovlaštenih posrednika i iznosi 5,25 eura neto. S obzirom na to da je posljednjim izmjenama poreznih propisa povećan osnovni osobni odbitak na 560,00 eura, povećan je i iznos primitaka koje student može zaraditi i biti uzdržavano dijete svojem roditelju te iznosi 3.360,00 eura godišnje. Uz povećanje minimalne satnice, studenti koji više nisu na poreznoj olakšici roditelja moći će u ovoj godini neoporezivo zaraditi ukupno 10.080,00 eura. Više o minimalnoj satnici za rad studenata i poreznim limitima piše autorica u ovom članku.

Prijenosi nefinancijske imovine između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici mogu međusobno obavljati prijenose nefinancijske imovine bez naknade. Neovisno o tome prenosi li nadležna jedinica imovinu svom proračunskom/izvanproračunskom korisniku, drugoj jedinici ili njezinom proračunskom korisniku ili je riječ o prijenosu između proračunskih korisnika, knjigovodstveno evidentiranje u poslovnim knjigama provodi se na jednak način. Razlika u evidentiranju kod prijenosa nefinancijske imovine postoji samo ovisno o ispravku vrijednosti te imovine.

Vremeplov: Suđenje engleskom kralju Charlesu I. zbog izdaje - od 20. do 30. siječnja 1649. godine
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

U engleskoj povijesti, kralj Charles I. jedini je engleski monarh koji se našao na optuženičkoj klupi zbog izdaje i koji je nakon suđenja za izdaju pogubljen 30. siječnja 1649. godine.

Abecedarij upravnog postupka: Izvršenje nenovčanih obveza putem trećih osoba
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 143. ZUP-a

Sadržaj rješenja o produljenju istražnog zatvora
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odredba članka 124. st. 2. Zakona o kaznenom postupku ne propisuje obvezu navođenja rješenja kojim je optuženiku prvobitno određen istražni zatvor, a odredbom članka 131. st. 3. toga Zakona propisano je da se u rješenju o produljenju istražnog zatvora nakon podnošenja optužnice ne određuje rok trajanja istražnog zatvora.

Procesna sukcesija kod statusne promjene
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kad je u tijeku parnice nad strankom koja je pravna osoba provedena statusna promjena podjele društva odvajanjem s osnivanjem, kad to društvo nije prestalo postojati, ne radi se o univerzalnoj materijalnopravnoj sukcesiji koja dovodi do ex lege procesnopravne sukcesije novog društva ili društva preuzimatelja.

Darovanje bez prave predaje
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Činjenicom provedbe ugovora o darovanju u zemljišnim knjigama i uknjižbom prava vlasništva daroprimca na nekretninama kod ugovora o darovanju koji nije sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene privatne isprave, ne može se ostvariti učinak konvalidacije jer se tom radnjom ne ispunjavaju ugovorne obveze, a u ovom slučaju to je prava predaja darovane nekretnine u faktični posjed.

Pomorsko pravo - ugovor o pomorskom osiguranju (vinkulacija police osiguranja)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Vinkulacijom police ne prenosi se svojstvo osiguranika (osiguranik zaključuje osiguranje u svoje ime i za svoj račun), već je predmet ustupanja isključivo pravo na naplatu naknade iz osiguranja u slučaju nastanka štete, a ne i prava i obveze iz ugovora općenito.

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Podnositelj koji je protiv drugostupanjske presude paralelno podnio prijedlog za dopuštenje revizije i ustavnu tužbu i potom reviziju po dopuštenju Vrhovnog suda zbog jednog od više pitanja postavljenih u prijedlogu, Ustavnom sudu se može u odnosu na drugostupanjsku presudu obratiti tek po okončanju revizijskog postupka.

FT protiv DW
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Članak 12. st. 5. i članak 15. st. 1. i 3. Opće uredbe o zaštiti podataka treba tumačiti na način da se voditelju obrade nalaže obveza da ispitaniku osigura bez naknade prvu kopiju njegovih osobnih podataka koji se obrađuju, čak i ako je taj zahtjev obrazložen svrhom koja nije povezana s ciljevima iz prve rečenice uvodne izjave 63. navedene Uredbe. Članak 23. st. 1. točku (i) te Uredbe treba tumačiti na način da se ne dopušta donošenje nacionalnog zakonodavstva kojim se, radi zaštite ekonomskih interesa voditelja obrade, ispitaniku stavljaju na teret troškovi prve kopije njegovih osobnih podataka koji se obrađuju. Članak 15. st. 3. prvu rečenicu Opće uredbe o zaštiti podataka treba tumačiti na način da pacijent ima pravo dobiti cjelovitu kopiju dokumenata koji se nalaze u njegovoj medicinskoj dokumentaciji.

Prelazak s tromjesečne na mjesečnu obvezu obračuna poreza na dodanu vrijednost

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, obveznik poreza na dodanu vrijednost, od osnivanja je tromjesečni obveznik poreza na dodanu vrijednost, a obavlja transakcije samo u tuzemstvu (Republika Hrvatska). U posljednje vrijeme kroz poslovanje se pokazalo da se putem obračuna obveze poreza na dodanu vrijednost na tromjesečnoj razini nakupi prilično visoka obveza poreza na dodanu vrijednost koju je potrebno platiti, a tom društvu bi bilo lakše da se obveza obračunava mjesečno. Usto, to trgovačko društvo ne vodi samostalno poslovne knjige već poslovne knjige vodi vanjski računovodstveni ured. Stoga je i u smislu evidencija tom društvu veći benefit da se dokumentacija, vezano uz porez na dodanu vrijednost, obrađuje na mjesečnoj razini. Postavlja se, stoga, pitanje može li tromjesečni obveznik poreza na dodanu vrijednost postati mjesečni?

Korištenje godišnjeg odmora radnika koji radi u dodatnom radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako radnik radi istovremeno kod matičnog poslodavca i u dodatnom radu kod drugog poslodavca, kako primijeniti odredbe Zakona o radu u vezi s ostvarivanjem prava na godišnji odmor radnika? Naime, što ako radnik kod oba poslodavca ne podnese zahtjev da pripadajući godišnji odmor kod svakog od njih koristi istovremeno?

Ograničenje ovlasti skupštine trgovačkog društva

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li zakonito ograničavati ovlasti skupštine trgovačkog društva traženjem prethodne suglasnosti Općinskog vijeća u odnosu na pitanje imenovanja, odnosno opoziva direktora konkretnog društva, odnosno unijeti odredbu u Odluci o izmjenama i dopunama i potpunim tekstom Izjave o osnivanju subjekata upisa, da skupština društva može odlučivati o stvarima iz svoje nadležnosti isključivo uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine?

Razlika između vježbenika i osobe primljene na stručno osposobljavanje

Vi pitate - mi odgovaramo

Općina želi primiti na rad osobu koju će i obučiti za obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave. Međutim, nije nam posve jasna razlika između zapošljavanja vježbenika i primanja osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Možete li nam objasniti po čemu se navedeni instituti razlikuju?

Dodatna naknada mrtvozorniku

Vi pitate - mi odgovaramo

Načelniku Općine obratio se liječnik koji za područje Općine obavlja poslove mrtvozornika, i zatražio da Općina, sukladno svojim mogućnostima, osigura dodatna sredstva za isplatu naknade mrtvozorniku. Pritom nije pojasnio na čemu se temelji njegov zahtjev. Je li Općina dužna udovoljiti traženju mrtvozornika?

Filteri