Informator broj 6785 od 29. svibnja 2023.

UVODNIK

Kako je zakonodavac odvjetnicima »ukrao« godišnji odmor

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku propisan je način dostave odluka i dopisa putem informacijskog sustava odvjetnicima, kao punomoćnicima okrivljenika u kaznenom postupku. Kako takav način dostave utječe na pravo odvjetnika na godišnji odmor, autorica analizira u ovom članku, uspoređujući to zakonodavno rješenje sa zakonodavnim rješenjem propisanim u parničnom postupku.
Autorica: Višnja Drenški Lasan

Sadržaj

Kako je zakonodavac odvjetnicima »ukrao« godišnji odmor
Autor: Višnja Drenški Lasan

Stručni članak

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku propisan je način dostave odluka i dopisa putem informacijskog sustava odvjetnicima, kao punomoćnicima okrivljenika u kaznenom postupku. Kako takav način dostave utječe na pravo odvjetnika na godišnji odmor, autorica analizira u ovom članku, uspoređujući to zakonodavno rješenje sa zakonodavnim rješenjem propisanim u parničnom postupku.

Municipes
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Municipes, lat. članovi gradske općine, municipija, u rimskom pravu lokalno stanovništvo, pripadnici lokalne (plemenske ili slične) zajednice kojoj je zakonom dan pravni status municipija i sva pripadna ovlaštenja. 

Knjigovodstveno evidentiranje rashoda za održavanja i dodatno ulaganje
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Proračunski korisnici i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebaju s imovinom odgovorno postupati, da se ta imovina što dulje koristi, pazeći pritom i na njezinu vrijednost. Da bi se to moglo ostvariti, tu imovinu potrebno je održavati te po potrebi i dodatno u nju ulagati. U ovom članku autorica donosi praktičnu uputu o načinu evidentiranja rashoda za održavanja i dodatno ulaganje.

Porezna oslobođenja za diplomate te međunarodne organizacije akreditirane u Republici Hrvatskoj
Autor: Ana Adorić

Stručni članak

Poreznim propisima uređena su porezna oslobođenja za diplomatska i konzularna predstavništva, posebne misije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te njihovo diplomatsko i konzularno osoblje kada nabavljaju dobra ili usluge u Republici Hrvatskoj. Oslobođenje se, uz ispunjenje uvjeta, primjenjuje pod uvjetom uzajamnosti. Stoga, autorica u članku donosi detaljne informacije o poreznom oslobođenju za diplomate i međunarodne organizacije akreditirane u Republici Hrvatskoj.

Novosti u statusu osiguranika i osnovama osiguranja u obveznom zdravstvenom osiguranju
Autori: Nevenka Mirković Dijana Vuksan

Stručni članak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. travnja 2023., donio je više novosti u sustav obveznog zdravstvenog osiguranja. U Informatoru, br. 6782 od 8. svibnja 2023. autorice su pisale o dijelu tih novosti koje se odnose na reguliranje uzroka privremene nesposobnosti za rad, pravo na kontrolu te nesposobnosti, kao i naknadu plaće te prekršajnu odgovornost poslodavca. U ovom broju autorice nastavljaju s prikazom i analizom novosti koje također donosi predmetna novela Zakona, a tiču se promjena u statusu osiguranika i osnovama osiguranja u obveznom zdravstvenom osiguranju

Izmjene Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Sanda Pipunić

Stručni članak

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi bila je na snazi u nepromijenjenom obliku dulje od deset godina. Međutim, s vremenom je uočeno da primjena Uredbe trpi zbog neusklađenosti s drugim propisima. To je, između ostaloga, dovelo do neopravdane diskvalifikacije dijela osoba na tržištu rada (zbog propisivanja stečenog akademskog ili stručnog naziva umjesto vrste studija za obavljanje poslova određene kategorije), nemogućnosti zapošljavanja osoba koje su završile kratki stručni studij i sl. Slijedom toga, autorica ističe razloge zbog kojih su izmjene Uredbe bile nužne, i pojašnjava kakve su posljedice u primjeni Uredbe te izmjene donijele.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela
Autor: Novi informator

Stručni članak

MOGUĆNOST DAVANJA PRISTANKA ZA PREKOVREMENI RAD, SURADNJA SINDIKATA I RADNIČKOG VIJEĆA, PRERASPODJELA RADNOG VREMENA, NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME IZVANREDNIH OKOLNOSTI, RAD FIZIČKE OSOBE OBRTNIKA KOJI DOHODAK UTVRĐUJE U PAUŠALNOM IZNOSU PUTEM DIGITALNIH RADNIH PLATFORMI, URAČUNAVANJE PRIJE PLAĆENOG KOMUNALNOG DOPRINOSA, ODLUKA KOJOM SE REGULIRAJU ORGANIZACIJSKI OBLICI OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI, OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE KOJE SE KORISTI KAO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, NAČIN DOKAZIVANJA KORIŠTENJA NEKRETNINE BEZ PRAVNE OSNOVE RADI DONOŠENJA RJEŠENJA O KOMUNALNOJ NAKNADI.  

Vremeplov: Sporazumi o podjeli Crnomorske flote te o statusu i uvjetima boravka ruske Crnomorske flote na teritoriju Ukrajine – 28. svibnja 1997.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nakon raspada Sovjetskog Saveza s početka devedesetih godina prošlog stoljeća, pitanje kontrole nad Crnomorskom flotom te pomorskih postrojenja na Krimu postalo je važno pitanje u odnosima novoustrojenih država, Ruske Federacije i Ukrajine. U cilju smanjenja tenzija i iznalaženja pravednog rješenja, godine 1995. predsjednici tih dviju država dogovorili su uvjete podjele flote, ugovorili su privremeni sporazum o ustrojavanju zajedničke, rusko-ukrajinske Crnomorske flote i bilateralno zapovjedništvo dok se ne postigne konačan dogovor.

Abecedarij upravnog postupka: Razlozi i rok za obnovu postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 123. st. 1. t. 4. ZUP-a

Odlučivanje o postojanju opasnosti od ponavljanja djela
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prilikom ocjenjivanja postojanja opasnosti od ponavljanja djela sud sagledava važnost svake pojedine okolnosti koja govori u smjeru postojanja takve bojazni, ujedno imajući na umu i njihovu brojnost, a tako i kakvoću u cjelini, pri čemu je ovisnost o alkoholu samo jedna od okolnosti koju će sud uzeti u razmatranje prilikom donošenja odluke.

Pravo društava – upis promjena u sudski registar (lažna isprava)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Istinitost sadržaja Izjave osnivača o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa na mirovinsko osiguranje ne ispituje se u registarskom postupku.

Prekršajno pravo – oduzeti predmeti
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako prekršajni postupak protiv okrivljenika bude okončan presudom kojom se optužba odbija zbog zastare prekršajnog progona, prvostupanjski sud mora prije donošenja odluke o vraćanju predmeta prekršaja okrivljeniku, utvrditi je li riječ o predmetima koje prema zakonu okrivljenik ne može posjedovati ili predmeti čije je posjedovanje ili promet zabranjen ili ograničen ili su predmeti namijenjeni prometu, ali se u promet mogu pustiti samo pod posebnim uvjetima, jer će se takvi predmeti oduzeti i kad postupak nije završen osuđujućom presudom.

Obvezno pravo – ugovor o kreditu (ništetnost), pasivna legitimacija nakon ustupanja tražbine
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Primatelj tražbine (cesionar) samo je ovlašten zahtijevati ispunjenje ustupljene tražbine, ali svi sporovi oko samog ugovora i dalje su sporovi između ugovornih strana (cedenta i cesusa).

Tužba za ispravak
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

U parničnom postupku povodom tužbe za ispravak provode se svi dokazi potrebni za utvrđivanje činjenica o kojima ovisi osnovanost tužbenog zahtjeva, a sud donosi odluku na temelju svih provedenih dokaza nužnih za pravilno i potpuno utvrđenje je li s obzirom na mjerodavne odredbe materijalnog prava koje uređuju stjecanje, promjenu i prestanak određenog knjižnog prava i odredbe zemljišnoknjižnog prava koje uređuju pretpostavke za upis toga prava u zemljišnu knjigu, sud u pojedinačnom ispravnom postupku donio valjanu odluku.

Rogalski protiv Poljske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Kaznenim ili disciplinskim postupkom protiv odvjetnika zbog navoda koje je on iznio u kaznenoj prijavi nadležnom državnom tijelu, povrijeđeno je njegovo pravo na slobodu izražavanja, zajamčeno člankom 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Ustup tražbine umjesto ispunjenja

Vi pitate - mi odgovaramo

Da bi ugovor o ustupu tražbine bio ugovor o ustupu tražbine umjesto ispunjenja, je li nužno da u njemu ugovaratelji izričito ugovore da se samim sklapanjem toga ugovora o ustupu tražbine gasi obveza ustupitelja koju je imao prema primatelju ili je dovoljno da to proizlazi iz volje odnosno namjere ugovaratelja koju je sud utvrdio tijekom sudskog postupka?

Predaja zahtjeva za ESIF mikro zajam za obrtna sredstva u 2023.

Vi pitate - mi odgovaramo

Poslovnom subjektu (društvu s ograničenom odgovornošću) potrebna je dodatna likvidnost u svrhu pripreme djelatnosti za turističku sezonu 2023. Stoga, uprava toga društva namjerava predati zahtjev za ESIF mikro zajam za obrtna sredstva Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Kome je namijenjen ovaj program i na koji se način podnosi zahtjev za zajam?

Prisutnost poslodavca na skupu radnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li na skupu radnika, koji će sazvati radničko vijeće s ciljem dobivanja informacija i rasprave o stanju društva, prisustvovati poslodavac, odnosno njegovi predstavnici? Naime, po društvu se širi informacija da nitko sa strane poslodavca ne namjerava doći na taj skup. Ima li on onda ikakvog smisla i što učiniti da se poslodavac pojavi na skupu radnika?

Plaćanje troškova obdukcije

Vi pitate - mi odgovaramo

Općini je radi naplate dostavljen račun za troškove obdukcije umrle osobe, koja je za života imala prebivalište na području Općine. Dodatnom provjerom utvrdili smo da je osoba umrla kod kuće, gdje je živjela s nekoliko članova uže obitelji. Općina nije zatražila ili predložila obdukciju, niti je prije dostave računa za izvršenu obdukciju imala saznanje o tome da je navedena osoba umrla. Mora li Općina nadoknaditi troškove obdukcije?

Angažiranje studenata za rad u jedinici lokalne samouprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Zbog privremenog povećanja opsega poslova u Općini, načelnik je naložio da se zaposle studenti. Slijedom toga, molimo da nam pojasnite za obavljanje kojih se poslova u jedinici lokalne samouprave mogu angažirati studenti.

Filteri