Informator broj 6694 od 30. kolovoza 2021.

UVODNIK

Nova Uredba o uredskom poslovanju

Vlada Republike Hrvatske donijela je 1. srpnja 2021. novu Uredbu o uredskom poslovanju, jedan od ključnih propisa za rad cjelokupne državne i javne uprave, kojom se uredsko poslovanje u Republici Hrvatskoj uvodi u suvremeno, elektroničko doba. Naime, nova Uredba utvrđuje da javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem. Također, papirno vođenje evidencija u pisarnici odlazi u povijest. Izvanredni profesor, dr. sc. Goran Vojković, navodi najvažnije izmjene koje u uredsko poslovanje uvodi nova Uredba.
Autor: izv. prof. dr. sc. Goran Vojković

Sadržaj

Nova Uredba o uredskom poslovanju
Autor: Goran Vojković

Stručni članak

Vlada Republike Hrvatske donijela je 1. srpnja 2021. novu Uredbu o uredskom poslovanju, jedan od ključnih propisa za rad cjelokupne državne i javne uprave, kojom se uredsko poslovanje u Republici Hrvatskoj uvodi u suvremeno, elektroničko doba. Naime, nova Uredba utvrđuje da javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem. Također, papirno vođenje evidencija u pisarnici odlazi u povijest. Izvanredni profesor, dr. sc. Goran Vojković, navodi najvažnije izmjene koje u uredsko poslovanje uvodi nova Uredba.

ZAKON JE ZAKON, MA KAKO OPOR BIO
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Navedenu pravnu izreku oblikovao je naš znameniti pravnik i polihistor Baltazar (Baldo) Bogišić (1834.-1908.), ugradivši je u čl. 988. svoje iznimno značajne crnogorske kodifikacije (Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru - OIZ) iz 1888. godine.

Uloga revizora u procesu financijske dubinske analize (due dilligence)
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Dubinska analiza poslovnog subjekta odnosno due dilligence najčešće se provodi u postupku akvizicije kako bi se kupac detaljno upoznao sa svim aspektima poslovanja nekog društva, odnosno identificirali mogući rizici prije provođenja transakcije. Pritom se najčešće provodi financijski, pravni i komercijalni due diligence angažiranjem različitih stručnih osoba, primjerice revizora, poreznih savjetnika, pravnika ili poslovnih savjetnika. U članku autorica piše o ulozi revizora u postupku provođenja financijskog due diligencea.

Domet novih orijentacijskih kriterija VSRH-a za naknadu neimovinske štete
Autor: Berislav Matijević

Stručni članak

Povod ovom članku su određeni izazovi u materiji neimovinske štete, koji su stvarni (aktualni) i u teoriji i u praksi, ali kao da ih nitko ne želi javno akceptirati (prihvatiti). Riječ je o izazovima koje je „otvorio“ ZOO po pitanju neimovinske štete, a na ta pitanja „sudbonosno“ utječu i orijentacijski kriteriji za naknadu neimovinske štete VSRH-a, koji su na drugoj sjednici od 5. ožujka 2020. i 15. lipnja 2020. Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske povećani za 50 %.1

Pouke iz jednog spora s državnom institucijom povodom pogrešno provedene ovrhe
Autor: Miljenko A. Giunio

Stručni članak

Dvodecenijsko nastojanje društva ovrhovoditelja da ostvari naknadu propuštenoga u provedbi ovrhe popraćeno je i paralelnim kaznenim (pred)postupkom u pokušaju utvrđenja kaznene odgovornosti odgovorne osobe koja je u državnoj instituciji unijela neistinit datum primitka sudske odluke, a time ujedno i kaznene odgovornosti institucije kao pravne osobe. U članku opisan ovrhovoditeljev 'hod po mukama' ima elemente pravne drame, ali se, nažalost, uklapa i u recentnu ocjenu Europske komisije o percepciji neovisnosti pravosuđa.

Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju i isplata mirovina
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

U Nar. nov., br. 84 od 23. srpnja 2021. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je u Hrvatskom saboru donesen po hitnom postupku i kojim je omogućena isplata obiteljske mirovine korisnicima te mirovine i isplata najniže mirovine svim korisnicima te mirovine za vrijeme trajanja njihova radnoga odnosa. Zakon je stupio na snagu 1. kolovoza 2021. Ovdje ćemo dati prikaz tih izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju1.

Ništetnost ugovora o kreditu sklopljenog sa stranim štedionicama
Autor: Robert Peček

Stručni članak

U Informatoru br. 6656 od 7. prosinca 2020. objavljen je članak povodom Odluke Ustavnoga suda Republike Hrvatske, kojom je ukinut Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom. U ovom broju pišemo o ishodu pojedinačnog parničnog postupka koji je bio pokrenut na temelju ukinutog Zakona i pravnim shvaćanjima koja su tijekom tog postupka zauzeli sudovi.

Vremeplov: Anglo-ruska antanta – 31. kolovoza 1907.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dugogodišnje tenzije između Velike Britanije i Rusije oko (kolonijalnih) područja, Perzije, Afganistana i Tibeta riješene su Anglo-ruskom antantom, tj. Konvencijom između Velike Britanije i Rusije u odnosu na Perziju, Afganistan i Tibet, koja je potpisana u Sankt-Peterburgu (Petrogradu) 31. kolovoza 1907.

Abecedarij upravnog postupka: Nedostaci u podnesku
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 73. ZUP-a

Digitalna transformacija uredskog poslovanja
Autor: Tatjana Martinović

Stručni članak

U Informatoru br. 6694 pisali smo o novoj Uredbi o uredskom poslovanju, predstavljajući Uredbu kao cjelinu i njezine nove institute. U nastavku pišemo detaljnije o digitalnoj transformaciji uredskog poslovanja, kao glavnoj novosti nove Uredbe. Autorica podsjeća na europsko zakonodavstvo koje je ishodište digitalnog uredskog poslovanja, i predstavlja rezultate istraživanja o digitalnoj spremnosti hrvatskih gradova.  

Nesavjesno liječenje – zaštita tjelesnog integriteta i zdravstvena zaštita (postupovni aspekt)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ispunjenje pozitivne obveze države da zaštiti tjelesni integritet žrtve nesavjesnog liječenja zahtijeva da postupci pokrenuti radi utvrđenja okolnosti povrede tjelesnog integriteta žrtve i odgovornosti liječnika te eventualno ishođenja naknade štete budu učinkoviti. To podrazumijeva, između ostaloga, brzinu i marnost u vođenju postupka te dovršetak postupka u razumnom roku

Obvezno pravo – zastara – trgovački ugovori
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tražbine obrtnika prema pravnoj osobi iz sklopljenog ugovora o obavljanju njihovih djelatnosti zastarijevaju u roku od tri godine, jer su ugovori koje je sklopio obrtnik u obavljanju djelatnosti obrta trgovački ugovori

Prekršajno pravo – zabluda o biću prekršaja
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Gospodarski ribolov koji obavlja okrivljenik sa slovenskog ribarskog broda u pratnji slovenskih policijskih plovila, koja se postavljaju između njegova ribarskog plovila i policijskih plovila Republike Hrvatske, nije uobičajen način obavljanja gospodarskog ribolova, pa stoga kod okrivljenika postoji svijest o protupravnosti njegova postupanja protivno propisima Republike Hrvatske, slijedom čega nije riječ o neotklonjivoj zabludi koja bi isključivala krivnju okrivljenika za prekršaj koji mu se stavlja na teret

Obvezno pravo – stjecanje bez osnove (osnova naknadno otpala)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti, nema pravo zahtijevati vraćanje, osim ako je zadržao pravo na povrat, ako je platio da bi izbjegao prisilu ili ako isplata duga ovisi o ispunjenju uvjeta

Pravo društava – upis u središnji depozitarij nematerijaliziranih vrijednosnih papira i isplata dividende
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U odnosu prema društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je upisan u registru dionica

Zustović protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da je došlo do povrede prava na pošteno suđenje zbog odluke domaćih sudova kojima su odbili zahtjev podnositeljice zahtjeva da joj se nadoknadi trošak upravnog postupka, iako je on pravomoćno okončan u njezinu korist

Oporezivanje dobiti neprofitnih organizacija

Vi pitate - mi odgovaramo

Neprofitna smo organizacija (udruga) koja radi financiranja svoje neprofitne djelatnosti obavlja i gospodarsku djelatnost. U slučaju da postanemo obveznici poreza na dobit, plaćamo li porez na dobit na ukupnu djelatnost ili samo na gospodarsku te možemo li plaćati porez na dobit u paušalnom iznosu?

Vrijednosni bodovi nakon presude u parničnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako je korisniku mirovine, nakon odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu, na teret prijašnjeg poslodavca dosuđena mjesečna renta kao naknada štete za izgubljenu zaradu (razliku između plaće koju bi primao da radi i mirovine), ima li korisnik, koji nakon priznavanja prava na mirovinu nije ostvario dodatni staž osiguranja, pravo na ponovno određivanje mirovine?

Ošasna ostavina

Vi pitate - mi odgovaramo

Općina je u više navrata stekla tzv. ošasnu ostavinu, odnosno imovinu ostavitelja koji u trenutku provođenja ostavinskog postupka nisu imali nasljednika, ali praksa je pokazala da je u pravilu riječ o nekretninama u lošem stanju koje generiraju trošak, dok je njihov uporabni značaj mali ili nikakav. Slijedom toga, molimo da nam odgovorite može li se Općina odreći prava na ošasnu ostavinu?

Zaštita osobnih podataka pri objavi poziva kandidatima na testiranje u svrhu provedbe natječaja

Vi pitate - mi odgovaramo

Na internetskoj stranici trgovačkog društva objavljen je Poziv na razgovor-natječaj s imenima i prezimenima kandidata čije su prijave pravovremene i uredne (sadrže sve podatke i isprave) te ispunjavaju uvjete iz natječaja za određena radna mjesta. Je li takvo postupanje sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka?

Oporezivanje zamjene nekretnine porezom na promet nekretnina

Vi pitate - mi odgovaramo

Fizičke osobe građani obavljaju zamjenu nekretnina (zemljišta) pa se postavlja pitanje oporezuje li se zamjena nekretnina. Ako se oporezuje, što se smatra poreznom osnovicom, odnosno plaća li se porez na promet nekretnina na cijelu zamijenjenu nekretninu, ili samo na možebitnu razliku vrijednosti?

Filteri