Informator broj 6788 od 19. lipnja 2023.

UVODNIK

Ukidanje prireza i utjecaj na prihode općina i gradova

Iako još nemamo cjelovitu sliku o ciljevima koje Vlada Republike Hrvatske želi postići najavljenim promjenama u poreznom sustavu, u ovom članku osvrnut ćemo se na utjecaje koje gubitak prihoda od prireza porezu na dohodak ima na općinske i gradske proračune te mogu li predložene promjene u sustavu poreza na dohodak potaknuti lokalni razvoj.
Autor: dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović

Sadržaj

Ukidanje prireza i utjecaj na prihode općina i gradova
Autor: Dubravka Jurlina Alibegović

Stručni članak

Iako još nemamo cjelovitu sliku o ciljevima koje Vlada Republike Hrvatske želi postići najavljenim promjenama u poreznom sustavu, u ovom članku osvrnut ćemo se na utjecaje koje gubitak prihoda od prireza porezu na dohodak ima na općinske i gradske proračune te mogu li predložene promjene u sustavu poreza na dohodak potaknuti lokalni razvoj.

Domicilium re et facto transfertur, non nuda contestatione
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Domicilium re et facto transfertur, non nuda contestatione, lat. domicilij (prebivalište) prenosi se stvarima i djelima (realno, vidljivo, faktički), a ne pukom izjavom, pravilo je pripadno rimskoj pravnoj tradiciji, koje je izrekao klasični pravnik Paul i sačuvano u Justinijanovoj kodifikaciji, Digesta 50,1,20.

Isticanje materijalnopravnih prigovora nakon zaključenja prethodnog postupka u parnici
Autor: Vladimir Vučković

Stručni članak

Nužan preduvjet za učinkovito vođenje parničnog postupka je postojanje normativnog okvira koji sadržava pravila o načinu na koji stranke poduzimaju radnje pred sudom. Poduzimanje pojedinih radnji često je ograničeno stadijem u kojem se postupak nalazi. U ovom članku autor raspravlja koji su to materijalnopravni prigovori na koje sud ne pazi po službenoj dužnosti, a koje tuženik ističe u kasnijoj fazi postupka te treba li ograničiti mogućnost isticanja tih prigovora nakon zaključenja prethodnog postupka.

Analiza odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju odredaba Zakona o radu
Autor: Helena Majić

Stručni članak

U članku autorica analizira recentnu odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-242/2023 i dr. od 23. svibnja 2023., kojom su ukinute odredbe članka 192. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o radu. One su se odnosile na mogućnost da se prava koja nisu propisana Zakonom o radu, odnosno primici koje poslodavac isplaćuje radniku kao materijalno pravo iz radnog odnosa kolektivnim ugovorom ugovore u većem opsegu za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru. Zaključno, u članku se osvrće na neka pitanja koja su morala ostati otvorena.

Knjigovodstveno evidentiranje položenih depozita u proračunskom računovodstvu
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnici raspoloživi višak novčanih sredstava mogu plasirati u obliku zajmova, polaganja depozita ili ulaganja u vrijednosne papire. Pritom, potrebno je poštovati propisana ograničenja vezana uz upravljanje novčanim sredstvima. Autorica u članku donosi osvrt na knjigovodstveno evidentiranje položenih depozita u proračunskom računovodstvu, uz praktične primjere knjiženja.

Obračun doprinosa i poreza za radnike izaslane na rad u inozemstvo
Autor: Sandra Pezo

Stručni članak

Izaslanim radnikom smatra se osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od hrvatskog poslodavca upućena u inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca. Da bi se utvrdile obveze poslodavca prilikom slanja izaslanog radnika u inozemstvo, najbitnije je utvrditi gdje se plaćaju porezi i doprinosi. Gdje će se plaćati doprinosi za obvezna osiguranja, ovisi o zemlji u koju radnik odlazi raditi odnosno je li zemlja rada članica Europske unije ili potpisnica međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju. Isto tako, u kojoj se zemlji plaća porez na dohodak pri isplati plaće izaslanom radniku, ovisit će o odredbama Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa zemljom izvora dohotka.

Zakonske zapreke za imenovanje ravnatelja ustanove
Autor: Ivan Šprajc

Stručni članak

U sklopu ispunjenja obveza povezanih s jačanjem sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, Hrvatski sabor je u prosincu 2022. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama. Međutim, čini se da je prilikom koncipiranja izmjena i dopuna Zakona zakonodavac propustio promisliti o posljedicama koje mogu nastupiti kada se na imenovanje i razrješenje ravnatelja ustanove primijene ograničenja koja su utvrđena za imenovanje i razrješenje člana uprave trgovačkog društva. S tim u vezi, autor upozorava na sporne odredbe i analizira moguće probleme prilikom njihove primjene.

Vremeplov: Oregonski ugovor - 15. lipnja 1846.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Oregonski ugovor odnosno Ugovor između Njezina Veličanstva i Sjedinjenih Američkih Država o rješenju oregonske granice, kako se ovaj Ugovor imenuje u Ujedinjenom Kraljevstvu, a u Sjedinjenim Američkim Državama kao Ugovor s Velikom Britanijom oko granica zapadno od Stjenjaka, predstavlja sporazum između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država o rješenju graničnog spora vezanog uz područje Oregona. Oregonski ugovor potpisan je 15. lipnja 1846. Njime je završena zajednička okupacija toga prostora od ovih dviju zemalja te je utvrđena granica između Britanske Sjeverne Amerike i SAD-a na 49. paraleli, s izuzetkom otoka Vancouver, koji je ostao pod britanskom vlašću.

Abecedarij upravnog postupka: Razlozi i rok za obnovu postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 123. st. 1. t. 6. i 7. ZUP-a

Pravo na plaću državnog službenika
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Pravo na isplatu plaće državnog službenika ne stječe se po samom zakonu nego je to osobno imovinsko pravo državnog službenika koje rješenjem utvrđuje nadležno tijelo, dospijeće iznosa plaće nastupa donošenjem rješenja o pravu na plaću i visini plaće, a tim se rješenjem određuje i dan početka isplate plaće na temelju priznatog prava. Stoga kada je o rasporedu i plaći tužitelja odlučeno pravomoćnim i izvršnim rješenjem tuženika donesenim u skladu s odredbama Zakona o državnim službenicima koji upravni akt obvezuje i poslodavca i službenika, to tužitelj ne može više s uspjehom zahtijevati razliku plaće po koeficijentu ranijeg radnog mjesta.

Obiteljska mirovina – smrtno stradali hrvatski branitelj
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Uvjeti za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu procjenjuju se u vrijeme podnošenja zahtjeva, pa kad je djetetu hrvatskog branitelja prestalo pravo na obiteljsku mirovinu, udovica i majka hrvatskog branitelja nalaze se u istom nasljednom redu i međusobno se ne isključuju za stjecanje prava.

Obvezno pravo- Raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zakupac može otkazati ugovor o zakupu u svako doba, bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju zakupa ako zakupodavac, bez razloga za koje on nije odgovoran, ne može koristiti poslovni prostor u kojem je obavljalo svoju djelatnost pa zbog toga namjerava koristiti prostor koji drži zakupnik.

Obligatorni razlozi za odbijanje uvjetnog otpusta
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud će odbiti prijedlog za uvjetni otpust rješenjem ako je zatvorenik stegovno kažnjen za teži stegovni prijestup u posljednjih šest mjeseci. To što je izvršavanje same stegovne mjere (samica) od kaznionice nakon 18 dana obustavljeno, nije odlučno te ne dovodi u pitanje pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja

Prekršajno pravo – blanketna norma
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odredba članka 82. stavka 1. točke 3. i stavka 2. Zakona o šumama blanketne je naravi, jer se valjanost sadržaja popratnice utvrđuje na temelju posebnog propisa, konkretno Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu.

Deltuva protiv Litve
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Članak 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zahtijeva da odluke o ograničenju posjeta članova obitelji istražnom zatvoreniku budu konkretizirane, imajući na umu potrebu zaštite prava na poštovanje obiteljskog života svih uključenih osoba, posebice maloljetnika, pa se neodobravanje posjeta ne može temeljiti na općenitoj i nepotkrijepljenoj tvrdnji da bi se posjeti mogli iskoristiti za ometanje kaznenog postupka.

Prava iz radnog odnosa za blagdan Tijelova

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja su prava radnika vezana uz blagdan Tijelova? Koja su njihova prava ako su taj dan radili, odnosno nisu radili?

Primici po osnovi drugog dohotka kada ih isplaćuje poslodavac svojim zaposlenicima

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li poslodavac i u kojim slučajevima svojem zaposleniku isplatiti neki primitak kao drugi dohodak, a ne kao plaću od nesamostalnog rada te po kojim stopama obračunava porez i doprinose, i priznaje li se pravo na osobni odbitak?

Ovlast davanja u zakup poslovnog prostora

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li osoba na koju je vlasnik prenio ovlaštenja davanja u zakup određene stvari, ovlaštena tražiti naknadu koristi (u visini zakupnine) od nepoštenog posjednika te stvari i uključuje li ta ovlast ujedno i ovlast zahtijevati od bespravnog korisnika naknadu za korištenje poslovnog prostora koji bi po redovitom tijeku stvari morao plaćati zakupninu, ako glede takvog korištenja nije ostvarivao pripadajuću mu zakupninu, a drugi se na račun toga neosnovano okoristio?

Održanje ugovora o zakupu u slučaju promjene na strani zakupnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Nakon provedenog javnog natječaja, Općina je izvršila izbor najboljeg ponuđača i poslovni prostor dala u zakup obrtu s područja Općine, s kojim je i zaključila ugovor o zakupu. Zakupnik se naknadno obratio Općini navodeći da se njegovom obrtu želi pridružiti još jedna osoba, kako bi obrt obavljali zajednički. Slijedom toga, zakupnik pita hoće li se u slučaju uspostavljanja zajedničkog obrta održati ugovor o zakupu koji je obrt sklopio s Općinom, ili se ugovor raskida i ponovo raspisuje natječaj za zakup poslovnog prostora?

Ukupni primici fizičke osobe po osnovi obavljanja sporednog zanimanja u 2023.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja je najviša svota primitaka fizičke osobe u 2023. na godišnjoj razini po osnovi obavljanja sporednog zanimanja?

Filteri