Informator broj 6718 od 14. veljače 2022.

UVODNIK

Ograničenja ovrhe na plaći i uplata zaštićenih primanja
- aktualnosti u 2022. -

U današnje vrijeme, zbog pandemije izazvane bolesti COVID-19, koja znatno utječe na gospodarstvo i zbog koje je sve veći broj građana, bilo zbog gubitka posla bilo zbog smanjenih prihoda, doveden u situaciju da im zbog nemogućnosti plaćanja svojih obveza računi budu blokirani, više je od 235.000 računa građana blokirano. S obzirom na tu visoku brojku blokiranih računa građana, pitanje zaštićenog računa je i nakon deset godina od njegova ustroja izuzetno aktualno. S obzirom na važnost ispravnog postupanja vezano uz zaštićeni račun i zaštićena primanja, u nastavku donosimo prikaz aktualnosti u 2022., koje se odnose na uplatu zaštićenih primanja odnosno ograničenja iznosa ovrhe na plaći, kao najčešćeg i najvažnijeg stalnog primanja građana, s raznim primjerima i uputama za ispravno postupanje u praksi.
Autorica: Sanja Mandić, dipl. iur.

Sadržaj

Ograničenja ovrhe na plaći i uplata zaštićenih primanja
Autor: Sanja Mandić

Stručni članak

U današnje vrijeme, zbog pandemije izazvane bolesti COVID-19, koja znatno utječe na gospodarstvo i zbog koje je sve veći broj građana, bilo zbog gubitka posla bilo zbog smanjenih prihoda, doveden u situaciju da im zbog nemogućnosti plaćanja svojih obveza računi budu blokirani, više je od 235.000 računa građana blokirano. S obzirom na tu visoku brojku blokiranih računa građana, pitanje zaštićenog računa je i nakon deset godina od njegova ustroja izuzetno aktualno. S obzirom na važnost ispravnog postupanja vezano uz zaštićeni račun i zaštićena primanja, u nastavku donosimo prikaz aktualnosti u 2022., koje se odnose na uplatu zaštićenih primanja odnosno ograničenja iznosa ovrhe na plaći, kao najčešćeg i najvažnijeg stalnog primanja građana, s raznim primjerima i uputama za ispravno postupanje u praksi.

Mišljenja Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Stručni članak

POSTUPAK IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA – VALJANOST IZBORA I NAČIN GLASOVANJA, TRAJANJE UGOVORA O RADU STRANOG DRŽAVLJANINA

Posebnosti radnog statusa zaposlenih u javnim ustanovama u području obrazovanja odraslih
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Nakon donošenja Zakona o strukovnom obrazovanju (Nar. nov., br. 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18), Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Nar. nov., br. 22/13, 41/16, 64/18, 47/20 - Odluka Ustavnog suda RH i 20/21) i Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Nar. nov., br. 124/14) nastala je potreba za donošenjem novog Zakona o obrazovanju odraslih kojim bi se otklonili nedostaci uočeni tijekom primjene prijašnjeg Zakona te se cijeli sustav uskladio s navedenim zakonodavno-normativnim rješenjima te strateškim prijedlozima. Nadalje, bilo je nužno uskladiti zakonsku materiju u tom području s odredbama Zakona o uslugama (Nar. nov., br. 80/11), te je Hrvatski sabor na sjednici od 15. prosinca 2021. usvojio novi zakonski okvir glede obrazovanja odraslih.

Podsjetnik na obvezu predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2021.
Autor: Ana Zorić

Stručni članak

Početak svake godine obilježava niz aktivnosti kojima se revidiraju postupci napravljeni tijekom protekle godine. Jedna od takvih aktivnosti je samoocjena i samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola, koja se manifestira kroz obvezu predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. U nastavku teksta autorica podsjeća na najvažnije obveze vezane uz predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Izmjene cijena u ugovorima o javnoj nabavi
Autor: Zoran Vuić

Stručni članak

Pitanje izmjene cijena u ugovorima o javnoj nabavi aktualno je zbog evidentno velikog porasta tržišnih cijena koje u velikoj mjeri utječu na izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Stoga je i Vlada Republike Hrvatske 30. rujna 2021. donijela Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda od 1. listopada 2020. U članku autor, s aspekta izmjene cijena ponude i ugovora o javnoj nabavi, obrađuje krucijalne odredbe spomenutog Zaključka, Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, uz primjere iz prakse, tj. mišljenja.

Razlika između pravomoćnosti presude i vezanosti pravnim shvaćanjem suda u upravnom sporu
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

U presudama upravnoga suda potrebno je razlikovati izreku presude od razloga i uputa iznesenih u obrazloženju presude. Naime, samo izreka presude, a ne i razlozi ili upute koje sadržava obrazloženje presude, stječe svojstvo pravomoćnosti. Autor pojašnjava razliku između tih elemenata presude, i ukazuje na ispravno postupanje javnopravnih tijela prilikom izvršavanja presude upravnoga suda.

Oporezivanje djelatnosti domaće radinosti i sporednih zanimanja
Autori: Dražen Opalić Gordana Lončar

Stručni članak

Sporedno zanimanje odnosno domaća radinost može fizičkim osobama biti privlačan oblik obavljanja djelatnosti, ponajprije jer su davanja po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja relativno niska, a usto nije potrebno voditi poslovne knjige (osim Knjige prometa). Postoje, međutim, određena ograničenja obavljanja takve djelatnosti, kao što je svota godišnjih primitaka (za tekuću godinu 95.370,00 kuna). U članku autori daju više pojedinosti o toj temi.

Vremeplov: Bakalarski ratovi između Islanda i Velike Britanije: islandsko-britanski prekid diplomatskih odnosa – 19. veljače 1976.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Bakalarski rat naziv je za višestoljetni sukob između Islanda i Velike Britanije oko prava ribolova (najvećim dijelom bakalara) u islandskim vodama. Kovanicu „bakalarski rat“ osmislio je britanski novinar 1958., nakon što je Island jednostrano proširio područje svojih teritorijalnih voda na 12 nautičkih milja (22 km), s čime se Britanci, ali i neke druge zapadnoeuropske zemlje nisu složile.

Abecedarij upravnog postupka: Posredna dostava
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 86. ZUP-a

Radno pravo – otpust duga
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Sporazum o prestanku ugovora o radu u kojem je izričito navedeno da tužiteljica nema prema tuženici nikakvih daljnjih potraživanja koja bi proizlazila iz radnog odnosa, ima učinak izjave o otpustu duga i tužiteljica se mogla odreći potraživanja dospjelog u trenutku zaključenja Sporazuma.

Parnični postupak – odgovornost države za naknadu štete
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pozitivne obveze države da zaštiti vlasništvo pojedinca podrazumijevaju odgovornost države za naknadu štete, iako je neposredni štetnik osoba kojoj je država na temelju mjerodavnog zakona i odgovarajućeg pojedinačnog akta dala nekretninu na privremeno korištenje.

Parnični postupak – parnični troškovi – zahtjev za mirno rješenje spora
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Stranka ima pravo na naknadu troškova podnošenja zahtjeva za mirno rješenje spora u skladu s odredbom čl. 186.a st. 1. Zakona o parničnom postupku, ako je zahtjev procesna pretpostavka za podnošenje tužbe u parničnom postupku, i to bez obzira na činjenicu je li stranka uspjela u parničnom postupku koji je uslijedio ili je protivna strana dobrovoljno ispunila zahtjev prije pokretanja parničnog postupka.

Prekršajno pravo – zavaravajuća poslovna praksa
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako trgovac oglasi akcijsku prodaju za neki proizvod i naznači njezino trajanje, u situaciji kad navedeni proizvod nije bio uopće dostupan kroz cijelo vrijeme trajanja oglašene akcijske prodaje, riječ je o zavaravajućoj poslovnoj praksi, koja je nedopuštena u smislu članka 32. - 38. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14, 110/15 i 14/19).

Zakon o upravnim sporovima – upravni akt
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto kod Gradskog društva Crvenog križa, koja je humanitarna udruga, a ne javnopravno tijelo, nije upravni akt.

Milanković protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Osuda podnositelja zahtjeva za ratne zločine na temelju zapovjedne odgovornosti imala je u vrijeme počinjenja djela dovoljno jasnu pravnu osnovu u međunarodnom pravu, te je podnositelj morao biti svjestan da će biti kazneno odgovoran za nesprječavanje ratnih zločina koje su počinili pripadnici postrojbi kojima je bio nadređen.

Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora između lokalne turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li Općina s lokalnom turističkom zajednicom sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora bez obveze provođenja javnog natječaja?

Uvid u EU COVID potvrde zaposlenika i pohrana podataka u privatnom sektoru

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li s aspekta zaštite osobnih podataka zakonita obrada osobnih podataka o testiranju zaposlenika i drugih osoba koje ulaze u prostorije poslodavca (privatni sektor), ako ne posjeduju COVID potvrde, sukladno preporuci iz točke XI. Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021.?

Obustava isplate najniže mirovine hrvatskom branitelju

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li hrvatskom branitelju – korisniku starosne mirovine, koji se zaposlio do polovice punoga radnog vremena, biti obustavljena isplata najniže mirovine?

Članstvo u Hrvatskoj gospodarskoj komori

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li jednostavno društvo s ograničenom odgovornosti biti član Hrvatske gospodarske komore i mora li plaćati članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori?

Financiranje vijećnika koji istupi iz članstva političke stranke

Vi pitate - mi odgovaramo

Član gradskog vijeća koji je u vijeće izabran s liste političke stranke, obavijestio je upravno tijelo o tome da je istupio iz članstva političke stranke te da će svoj mandat nastaviti obnašati samostalno, kao nezavisni vijećnik. Pritom, zamolio je da se sredstva za godišnje financiranje političkih aktivnosti dostavljaju na bankovni račun koji je otvorio za tu svrhu. Može li Grad sredstva namijenjena za godišnje financiranje političkih aktivnosti vijećniku isplatiti, kako je to zatražio?

Filteri