Informator broj 6702 od 25. listopada 2021.

UVODNIK

Novi Zakon o elektroničkim medijima
- rezultat normativnog optimizma i zakašnjele legislativne reakcije

Zaštita slobode govora dio je ustavne materije, međunarodnih konvencija, kao i specifičnih zakona i medijske regulative. No, budući da su nove tehnologije radikalno preoblikovale medijski prostor, tradicionalne regulatorne pretpostavke dovedene su u pitanje i, u mnogim slučajevima, postojeća pravila postala su kontraproduktivna. Stoga, s ciljem detaljnog razumijevanja sistemske prirode izazova s kojim se suočava sloboda izražavanja u domeni elektroničkih medija, Hrvatski je sabor, kao odgovor na taj izazov, 1. listopada 2021. većinom glasova izglasao novi Zakon o elektroničkim medijima (Nar. nov., br. 111/21), određujući nove ciljeve i norme, koji definiraju strukturu i djelovanje elektroničkih medijskih sustava. U nastavku donosimo pregled ključnih novosti i analiziramo novu zakonsku regulativu koja se odnosi na domenu elektroničkih medija, apostrofirajući pritom veće izazove u odabranim područjima elektroničkih medija.
Autor: izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

Novi Zakon o elektroničkim medijima
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Zaštita slobode govora dio je ustavne materije, međunarodnih konvencija, kao i specifičnih zakona i medijske regulative. No, budući da su nove tehnologije radikalno preoblikovale medijski prostor, tradicionalne regulatorne pretpostavke dovedene su u pitanje i, u mnogim slučajevima, postojeća pravila postala su kontraproduktivna. Stoga, s ciljem detaljnog razumijevanja sistemske prirode izazova s kojim se suočava sloboda izražavanja u domeni elektroničkih medija, Hrvatski je sabor, kao odgovor na taj izazov, 1. listopada 2021. većinom glasova izglasao novi Zakon o elektroničkim medijima (Nar. nov., br. 111/21), određujući nove ciljeve i norme, koji definiraju strukturu i djelovanje elektroničkih medijskih sustava. U nastavku donosimo pregled ključnih novosti i analiziramo novu zakonsku regulativu koja se odnosi na domenu elektroničkih medija, apostrofirajući pritom veće izazove u odabranim područjima elektroničkih medija.

SVAKA STVAR SVOME GOSPODARU TEŽI
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Citiranu pravnu izreku formulirao je naš znameniti pravnik i polihistor Baltazar (Baldo) Bogišić (1834.-1908.), uvrstivši je u čl. 1016. svoje iznimno važne crnogorske kodifikacije (Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru - OIZ) iz 1888. godine.

Svečanost dodjele priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2020. godinu
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nakon nepunih mjesec dana od održavanja svečanosti dodjele priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2019. godinu, a sve zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom koja je svima poremetila uobičajeni ritam aktivnosti, Zaklada je u istom okruženju, Preporodnoj dvorani HAZU, 11. listopada 2021., održala svečanost dodjele svojih priznanja za 2020. godinu.

Opći akti o jednokratnim potporama za novorođenu djecu
Autor: Marina Krajnović

Stručni članak

U Informatoru, br. 6696 od 13. rujna 2021. pisali smo općenito o općim aktima koje donose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osnovi i nadležnosti za njihovo donošenje, i čestim pogreškama koje se prilikom njihova donošenja čine. U ovom članku autorica se pobliže bavi samo odlukama o isplati jednokratnih potpora za opremanje novorođenčeta, i ukazuje na detalje sadržaja i forme takvih odluka na koje je potrebno obratiti osobitu pozornost.

Utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad i pravo na naknadu plaće
Autor: Jasenka Pap

Stručni članak

U okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz pravo na zdravstvenu zaštitu, ostvaruju i pravo na novčane naknade kojima je obuhvaćeno i pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. Pretpostavka za ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, osim utvrđenog statusa osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju prema osnovi osiguranja temeljem koje je moguće ostvariti pravo na naknadu plaće, jest i utvrđena privremena nesposobnost/spriječenost za rad zbog bolesti, odnosno drugih okolnosti utvrđenih Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Svjedoci kao dokazno sredstvo u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko Vukšić

Stručni članak

Svjedočenje u postupku poreznog nadzora može imati važan utjecaj na rješavanje porezne stvari. Svjedočenjem fizička osoba daje iskaz o činjenicama i okolnostima koje su važne za rješavanje određene porezne stvari. Međutim, izvođenju dokaza svjedočenjem treba pristupiti s oprezom i dobivene iskaze vrednovati s posebnom pažnjom jer utvrđivanje činjenica svjedocima može biti opterećeno raznim nedostacima i pogreškama. U članku autor donosi više informacija o ulozi svjedoka u poreznom nadzoru.

Zaštita tjelesnog integriteta i zdravstvena zaštita pri nesavjesnom liječenju
Autor: Jakob Nakić

Stručni članak

U članku autor prikazuje jedan postupak (kazneni, parnični i ustavnosudski) naknade štete nastale zbog nesavjesnog liječenja i njime ukazuje na neprimjerenu duljinu trajanja takvih postupaka.1 Naime, svakodnevno smo u medijima bombardirani naslovima o sporosti hrvatskog pravosuđa,2 a nije nepoznata činjenica da sporovi oko naknade štete (iz automobilskih nesreća, povodom medicinskih zahvata i sl.) traju predugo. Mnogi su razlozi tome, ali se sustavna analiza tog stanja u Republici Hrvatskoj do danas nije načinila.3,4

Vremeplov: Rezolucije Ženevske međunarodne konferencije o Međunarodnom odboru Crvenog križa – 29. listopada 1863.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nakon što je svjedočio ratnim stradanjima vojnika u bitci kod Solferina (za vrijeme austro-sardinijskog rata), 1859. godine, švicarski poslovni čovjek i veliki vjernik Jean-Henri Dunant zabilježio ih je u knjizi „Sjećanja iz Solferinija“. Knjigu je objavio vlastitim sredstvima i odaslao je po Europi kako bi privukao pozornost na potrebu stvaranja dragovoljnih organizacija koje bi pomagale ranjenim vojnicima u slučaju rata, prizivajući istovremeno stvaranje međunarodnog sporazuma kojim bi se jamčila zaštita liječnika i ratnih bolnica.

Abecedarij upravnog postupka: Obnavljanje (rekonstrukcija) spisa
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 78. st. 3. - 6. ZUP-a

Ovršni postupak – smetanje posjeda - rok
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Rok od trideset dana u kojem ovrhovoditelj gubi pravo da u ovršnom postupku zahtijeva ovrhu rješenja kojim se tuženiku po tužbi zbog smetanja posjeda nalaže izvršenje određene radnje, ne počinje teći prije nego što je rješenje o postupku zbog smetanja posjeda dostavljeno ovrhovoditelju (tužitelju u parničnom postupku zbog smetanja posjeda)

Zakon o strancima – odobrenje stalnog boravka
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Stranac s odobrenim privremenim boravkom, koji je u razdoblju od pet godina (računajući do podnošenja zahtjeva) višekratno izbivao iz Republike Hrvatske dulje od deset mjeseci, ne ispunjava uvjet za odobrenje stalnog boravka

Pravo društava – istupanje člana društva iz d.o.o.-a
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Opravdani razlozi za istupanje člana iz društva postoje osobito ako mu ostali članovi društva ili neki od organa društva prouzroče štetu, ako je spriječen u ostvarenju svojih prava u društvu ili mu neki organ društva nameće nerazmjerne obveze. U tužbi se mora navesti i iznos naknade za poslovni udio te odrediti primjeren rok za njezino plaćanje članu koji istupa iz društva

Pravo na ostvarivanje tražbine od naručitelja radova ako je nad dužnikom otvoren predstečajni postupak
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako tužitelj ne može ostvariti svoju tražbinu prema glavnom dužniku (koji je u predstečaju), ne može je ostvariti niti prema naručitelju na temelju odredbe čl. 602. Zakona o obveznim odnosima

Radno pravo – tijek otkaznog roka
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada radnik tijekom otkaznog roka napuni daljnju godinu ili godine staža kod poslodavca zbog kojih bi u trenutku otkaza imao pravo na dulji otkazni rok, tada mu je poslodavac dužan kao osnovicu za izračun otkaznog roka priznati i godine rada kod tog poslodavca koje je tijekom otkaznog roka napunio

Otkup i naplata potraživanja - zahtjev za provedbu ovrhe na plaći

Vi pitate - mi odgovaramo

Na koji način treba postupiti poslodavac kada zaprimi dopis društva za otkup i naplatu potraživanja sa zahtjevom za provedbu ovrhe na plaći? Naime, riječ je o situaciji da radnik ima više ovrha i otvoren zaštićen račun na koji mu poslodavac isplaćuje zakonom propisan iznos plaće koji je izuzet od ovrhe, a iz ostatka se provodi ovrha putem Fine. Međutim, naknadno se javljaju društva za otkup i naplatu potraživanja te traže da se uplate obavljaju izravno njima. Što u takvom slučaju poslodavac mora konkretno učiniti, kome uplatiti ovršeni iznos, Fini ili društvu koje se bavi otkupom i naplatom potraživanja? Tko ima prednost?

Dostavljanje uplatnica i računa

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenik zadužen za naplatu različitih davanja, poput komunalnog doprinosa, komunalne naknade, zakupnine za poslovne prostore koje Općina iznajmljuje i sl., u nekim slučajevima strankama dostavlja uplatnicu, a u nekim slučajevima račun. Molimo da nam pojasnite kada se strankama dostavlja uplatnica, a kada račun?

Službenik za informiranje i glasnogovornik

Vi pitate - mi odgovaramo

Treba li glasnogovornik tijela javne vlasti u tom tijelu ujedno obavljati i dužnost službenika za informiranje?

Isplata financijske pomoći za školovanje studentu

Vi pitate - mi odgovaramo

Kao jedinica lokalne samouprave, namjeravamo isplatiti financijsku pomoć za školovanje (stipendiju) studentima, a kako neki studenti nemaju otvoren žiro-račun, tako nas zanima moramo li isplatu izvršiti isključivo na žiro-račun ili je moguće isplatu izvršiti i na tekući račun studenta?

Stručno povjerenstvo u postupku javne nabave

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako tumačite pitanje 36. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koje glasi „Osobe koje prate provedbu ugovora različite su od osoba koje su bile članovi stručnog povjerenstva“ ? Znači li to da sada niti jedna osoba koja je bila član stručnog povjerenstva, bez obzira na to je li sudjelovala u pripremi ili provedbi postupka javne nabave, ne smije pratiti izvršavanje ugovora o javnoj nabavi ili samo ona koja je provodila postupak nabave?

Filteri