Informator broj 6779 od 17. travnja 2023.

UVODNIK

Nove informacijske tehnologije i otvorena pitanja autorskog prava

Nedavno smo svjedočili neviđenom interesu javnosti koji je izazvalo lansiranje naprednog sustava umjetne inteligencije, jezičnog modela ChatGPT. Taj alat, temeljen na izrazito velikoj bazi podataka, simulira ljudski razgovor putem chat sučelja u stvarnom vremenu. Uslijedio je razvoj brojnih drugih platformi koje se oslanjaju na nove informacijske tehnologije, stoga pitanje autorskih prava nad takvim sadržajem izaziva kontroverze glede zaštite prava intelektualnog vlasništva. Autorica u ovom članku obrađuje tematiku autorskog prava s naglaskom na digitalno okruženje, iznosi pregled zakonskog uređenja i razmatra utjecaj Monkie selfie slučaja na pitanje autorskih prava umjetne inteligencije.
Autorica: Dora Lučić

Sadržaj

Nove informacijske tehnologije i otvorena pitanja autorskog prava
Autor: Dora Lučić

Stručni članak

Nedavno smo svjedočili neviđenom interesu javnosti koji je izazvalo lansiranje naprednog sustava umjetne inteligencije, jezičnog modela ChatGPT. Taj alat, temeljen na izrazito velikoj bazi podataka, simulira ljudski razgovor putem chat sučelja u stvarnom vremenu. Uslijedio je razvoj brojnih drugih platformi koje se oslanjaju na nove informacijske tehnologije, stoga pitanje autorskih prava nad takvim sadržajem izaziva kontroverze glede zaštite prava intelektualnog vlasništva. Autorica u ovom članku obrađuje tematiku autorskog prava s naglaskom na digitalno okruženje, iznosi pregled zakonskog uređenja i razmatra utjecaj Monkie selfie slučaja na pitanje autorskih prava umjetne inteligencije.

Eius est interpretari (legem), cuius est condere (II)
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Eius est interpretari (legem), cuius est condere (II), lat. njemu je pripadno tumačiti zakon, kome ga i donijeti, pravilo je kojim se izražava bit autentičnog ili vjerodostojnog tumačenja (interpretacije) zakonskih propisa. Kao što je prethodno istaknuto, ovaj oblik tumačenja vuče svoje korijene iz rimskog prava, a već je u njegovim prijašnjim fazama razvoja razmatrano jedno od spornih pitanja – retroaktivno djelovanje tumačenja zakona.

Pravo na novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova rada na izdvojenom mjestu rada
Autori: Dražen Opalić Gordana Lončar

Stručni članak

U prošlom broju Informatora, u članku „Rad na izvojenom mjestu rada – s oglednim primjerima“, dan je pregled zakonskog okvira rada na izdvojenom mjestu rada. U ovom broju razmatra se pravo radnika na novčanu paušalnu naknadu za rad na izdvojenom mjestu rada. Ono je uređeno propisima radnog zakonodavstva, dok se poreznim propisima uređuje oporezivanje tako isplaćene naknade. Zadnjim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak propisana je mogućnost neoporezive isplate naknade za rad na izdvojenom mjestu do određenog iznosa. Stoga u članku autori pišu o pravnom i poreznom aspektu tako isplaćene naknade.

Načelo ne bis in idem u praksi Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije
Autori: Marina Kapikul Tanja Pavelin

Stručni članak

U prvom dijelu ovog članka autorice analiziraju uređenje načela ne bis in idem u domaćem i međunarodnom pravu te bitne odluke Europskog suda za ljudska prava kojima se definiraju kriteriji za primjenu toga načela, odnosno procjenu može li se određeni postupak smatrati ''kaznenim postupkom'', jesu li djela za koja se poduzima progon ista, kao i značenje pojmova „oslobođenje“ ili „osuda“, te kako u konačnici procijeniti postoje li dvostruki postupci. U drugom dijelu članka, koji ćemo objaviti u sljedećem broju lista, autorice navode bitnu praksu Europskog suda za ljudska prava u predmetima koji su se vodili protiv Republike Hrvatske i praksu Suda Europske unije.  

Jamstvo za ozbiljnost ponude kao instrument osiguranja od određenih rizika u postupcima javne nabave
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Svrha instituta jamstva za ozbiljnost ponude prije svega je zaštita javnog ili sektorskog naručitelja od određenih rizika koji se u postupku javne nabave mogu pojaviti na strani ponuditelja, poput odustajanja ponuditelja od ponude u roku njezine valjanosti, odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, itd. Autor pojašnjava elemente tog instituta, uz citiranje odgovarajuće prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda RH.

Knjigovodstveno evidentiranje doznačivanja sredstava za higijenske potrepštine
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. S obzirom na to da se sredstva za tu namjenu isplaćuju iz Državnog proračuna na račune jedinica područne (regionalne) samouprave, donosimo informacije o knjigovodstvenom evidentiranju tih sredstava.

Vremeplov: Konferencija i Rezolucija iz San Rema o podjeli Osmanskog Carstva – 19. - 26. travnja 1920.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Poraz Turaka u Balkanskim ratovima (1912. - 1913.) označio je početak raspada Osmanskog Carstva, kulminacija kojeg se dogodila u Prvom svjetskom ratu, u kojem je Carstvo sudjelovalo na strani Centralnih sila. 

Abecedarij upravni postupak: Rok za donošenje drugostupanjskog rješenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 121. ZUP-a

Pretpostavke za prenošenje mjesne nadležnosti
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odluka Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske (odnosno zajedničkog neposredno višeg suda) o određivanju drugog stvarno nadležnog suda za "vođenje postupka" ili za "poduzimanje određenih radnji u postupku" može biti donesena tek kada su ispunjene pretpostavke za "vođenje postupka" ili za "poduzimanje određenih radnji u postupku". Da bi se mogao podnijeti prijedlog u smislu članka 28. stavak 2. ZKP/08, pretpostavka je da se pred sudom u odnosu na koji se predlaže prenošenje mjesne nadležnosti stvarno vodi postupak ili poduzimaju određene radnje u postupku.

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravni posao kojim je u konačnici povećan temeljni kapital ne čini sam po sebi taj predmetni pravni posao naplatnim raspolaganjem, budući da je ta okolnost u vezi sa statusnim pitanjima te kao takva nema obvezno pravni značaj tj. značaj protučinidbe (kao naknade za dopuštanje zasnivanja hipoteke).

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ne može se utvrditi poslovnost ozljedi koja nastane na putu od mjesta rada do mjesta stanovanja ako osiguranik svojom voljom prekine put u namjeri da se negdje duže zadrži ili nešto obavi.

Pravo na poštovanje privatnog života – objava osobnih podataka poreznih dužnika
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Da bi zakonska obveza javne objave osobnih podataka poreznih dužnika bila u skladu sa zahtjevima prava na poštovanje privatnog života iz članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, objava mora barem na nekoj razini državne vlasti uključivati vaganje između suprotstavljenih interesa države i pojedinca, koje će, između ostalih, uzeti u obzir osnovna načela zaštite podataka u odnosu na automatiziranu obradu osobnih podataka.

Procesno pravo – opoziv punomoći i povlačenje tužbe
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Stranka može punomoć u svako doba opozvati, a punomoćnik je može u svako vrijeme otkazati, s tim da se opozivanje odnosno otkaz punomoći mora priopćiti sudu pred kojim se vodi postupak pismeno ili usmeno na zapisnik (čl. 99. st. 2. ZPP-a).

Prekršajno pravo – oduzimanje imovinske koristi
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako tužitelj u optužnom aktu činjeničnim opisom djela ne obuhvati da je okrivljenica počinjenim prekršajem ostvarila imovinsku korist, a prvostupanjski sud osuđujućom presudom od okrivljenice oduzme imovinsku korist, došlo je do povrede materijalnog prekršajnog prava iz članka 196. točke 5. Prekršajnog zakona, na štetu okrivljenice.

Kamata na dosuđeni iznos naknade imovinske štete s osnove tuđe pomoći i njege

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li pogrešno primijenjeno materijalno pravo ako sud nije primijenio odredbu članka 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (Nar. nov., br. 151/05) i odbio tužiteljicu s dijelom tužbenog zahtjeva koji se odnosi na tijek zatezne kamate na imovinsku štetu za tuđu pomoć i njegu od dana podnošenja odštetnog zahtjeva?

Doprinosi po osnovi obavljanja druge djelatnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Na koju osnovicu i po kojim stopama plaća doprinose za obvezna osiguranja osoba koja uz radni odnos obavlja drugu samostalnu djelatnost?

Diskriminirajuće postupanje u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Na koji se način utvrđuje da službena osoba prema stranci postupa diskriminirajuće, u smislu članka 24. st. 3. t. 3. Zakona o općem upravnom postupku?

Redoviti obvezni zdravstveni pregledi tijekom radnog vremena

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada poslodavac može, s aspekta radnog vremena, organizirati obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda radnika koji rade ili će raditi na poslovima s posebnim uvjetima rada prema propisima zaštite na radu i kako to vrijeme evidentirati u evidenciji radnog vremena?

Utvrđivanje prava prednosti prilikom zakupa

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li Općini dopušteno općim aktom utvrditi pravo prednosti prilikom ugovaranja zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine, za neke kategorije potencijalnih zakupoprimaca?

Filteri