Informator broj 6783 od 15. svibnja 2023.

UVODNIK

Prikaz odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ocjeni ustavnosti Obiteljskog zakona
- u povodu odluke Ustavnog suda, broj: U-I-3941/2015 i dr. od 18. travnja 2023.

U ovom članku autorica daje prikaz odluke Ustavnog suda broj: U-I-3941/2015 i dr. od 18. travnja 2023., kojom je taj sud pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti Obiteljskog zakona s Ustavom te ukinuo pojedine njegove odredbe (ukupno njih osamnaest). Ustavni sud nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom drugih brojnih osporenih odredaba iz prijedloga predlagatelja, kao niti prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona u cijelosti, te je obustavio postupak koji se odnosi na ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona u odnosu na odredbe vezane za Centar za posebno skrbništvo.
Autorica: Maja Pavić, mag. iur.

Sadržaj

Prikaz odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ocjeni ustavnosti Obiteljskog zakona
Autor: Maja Pavić

Stručni članak

U ovom članku autorica daje prikaz odluke Ustavnog suda broj: U-I-3941/2015 i dr. od 18. travnja 2023., kojom je taj sud pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti Obiteljskog zakona s Ustavom te ukinuo pojedine njegove odredbe (ukupno njih osamnaest). Ustavni sud nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom drugih brojnih osporenih odredaba iz prijedloga predlagatelja, kao niti prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona u cijelosti, te je obustavio postupak koji se odnosi na ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona u odnosu na odredbe vezane za Centar za posebno skrbništvo.

Colonia
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Colonia, lat. kolonija, označava općinu koju su osnovali Rimljani, a kasnije i Latini prema čemu su se razlikovale coloniae civium Romanorum i coloniae Latinae, na novoosvojenim područjima, ispočetka u Italiji, a sa širenjem rimske države u provincijama.

Ovrhom do alimentacije
Autor: Sandra Cindrić

Stručni članak

Česti su slučajevi da se zakonsko uzdržavanje za dijete (alimentacija) ne plaća dobrovoljno. Tada je potrebno poduzeti određene korake radi prisilne naplate, odnosno ovrhe alimentacije. Stoga, u članku autorica navodi učestala pitanja koja se javljaju u postupku naplate tražbine po osnovi alimentacije putem FINA-e, ali i poslodavca, te daje pojašnjenja kako u ovrsi učinkovito naplatiti dužne iznose alimentacije.

Ispravna promjena podataka u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika vodi se putem aplikacije Ministarstva financija pod nazivom Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (RKPFI). Da bi svi podaci u navedenom Registru bili ispravno navedeni, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su pravovremeno izvještavati Ministarstvo financija o svim promjenama u podacima navedenima u tom Registru putem navedene aplikacije. S obzirom na to da velik broj korisnika ima teškoća s izmjenama određenih podataka, u nastavku donosimo praktična pojašnjenja kako to uspješno učiniti.

Plaće i naknade za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Marina Krajnović

Stručni članak

Nakon više od desetljeća primjene Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi doživio je prve izmjene, kojima je, između ostaloga, smanjen najveći dopušteni udio mase sredstava za plaće u prihodima poslovanja jedinice samouprave. Autorica komentira izmjene Zakona, ali i upozorava na nekoliko čestih pogrešaka koje su prilikom primjene toga Zakona uočene tijekom vremena.

Pristup japanskog menadžmenta upravljanju poduzećem
Autor: Nataša Rupčić

Stručni članak

Proizvodi japanskih poduzeća poznati su po svojoj kvaliteti i pouzdanosti. To nije slučajno jer japanski menadžment ima dugoročnu orijentaciju u upravljanju kvalitetom te kontinuirano unaprjeđuje poslovne procese u svrhu isporuke kvalitetnih proizvoda, ali i teži konceptu „nula pogrešaka“. Takav menadžment također ima izvrstan odnos prema zaposlenicima, ali i načinu donošenja odluka. Tako se menadžer smatra svojevrsnom očinskom figurom, čija je zadaća, između ostalog, brinuti se o dobrobiti zaposlenika općenito. Međutim, u posljednje vrijeme japanski ekonomski zamah slabi pa autorica u tekstu analizira prednosti i određene suvremene nedostatke pristupa japanskog menadžmenta upravljanju poduzećem.

Uređenje plaće prema izmijenjenom Zakonu o radu
Autor: Marina Kasunić-Peris

Stručni članak

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu iz 2022. institut plaće doživio je znatne dopune te poneku izmjenu pojedinih odredaba, ponajprije kako bi se odredbe Zakona o radu horizontalno uskladile s ostalim propisima kojima se uređuju određeni segmenti politike plaća, kao što su minimalna plaća i porezi, te kako bi se tim Zakonom jasnije definirala struktura plaće i njezine sastavnice, kao što su dodaci na plaću, troškovi, ostali primici radnika i sl. No, navedene promjene odredaba Zakona o radu o plaći neće znatno utjecati na dosadašnju politiku plaća kod poslodavaca, već bi za posljedicu trebale imati uvođenje reda u politiku plaća i jasnije definiranje i razumijevanje njezinih sastavnih dijelova.

Vremeplov: Referendum o samostalnosti Republike Hrvatske – 19. svibnja 1991.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Prvi višestranački izbori u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata, održani 22. travnja i 6. svibnja 1990., pokrenuli su nepovratan proces otcjepljenja Hrvatske od Jugoslavije, u čijem je sastavu bila od kraja 1918. 

Abecedarij upravnog postupka: Razlozi i rok za obnovu postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 123. st. 1. t. 1. ZUP-a

Opravdanost daljnje primjene mjere istražnog zatvora
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Opravdanost daljnje primjene mjere istražnog zatvora ogleda se u okolnostima i načinu počinjenja kaznenih djela za koja je optuženik osnovano sumnjiv. Psihičko stanje optuženika može biti ta okolnost ako je takva da postoji visoka razina opasnosti da pod utjecajem duševnih poremećaja optuženik može ponoviti kazneno djelo.

Izmjena pravomoćnog rješenja iz mirovinskog osiguranja
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravomoćno rješenje iz mirovinskog osiguranja može se izmijeniti i izvan rokova propisanih ZUP-om. U tom slučaju na uvjete za obnovu i tijek prava nakon obnovljenog postupka primjenjuje se članak 134. ZOMO (lex specialis).

Pravo društva- Pravo dioničara na obaviještenost
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Uprava, odnosno izvršni direktori moraju na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

Prisilno zadržavanje u psihijatrijskoj ustanovi - osobna sloboda, zabrana zlostavljanja, nepristrani sud
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zadržavanje u prekršajnom postupku zbog neobrazložene opasnosti od ponavljanja prekršaja nasilja u obitelji te nepotkrijepljene sumnje u psihičko stanje okrivljenika i njegovo posljedično upućivanje u psihijatrijsku ustanovu, predstavlja proizvoljno postupanje prekršajnog suda protivno Prekršajnom zakonu i Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

Obvezno pravo – naknada štete – odgovornost države – kada država ne odgovora
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sama činjenica dugotrajnosti upravnog postupka nije dovoljna da bi se ostvarile pretpostavke za naknadu štete od Republike Hrvatske sukladno čl. 14. Zakona o sustavu državne uprave. Isto tako, činjenica da je tužitelj uspio u upravnom sporu i što je poništeno upravno rješenje nije dokaz nezakonitog i nepravilnog rada tijela državne uprave i sama po sebi ne znači da postoji odgovornost države za naknadu štete. Odgovornosti države nema ako je do pogrešne primjene materijalnog prava došlo zbog drukčijeg - pogrešnog pravnog shvaćanja određenog propisa.

Povrat iznosa primljenog protivno zahtjevima zaštite potrošača – ovlast regulatornog tijela
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Država članica može nacionalnom regulatornom tijelu dodijeliti ovlast da elektroenergetskim poduzećima naloži da svojim krajnjim kupcima vrate iznos koji odgovara naknadi koju su oni platili kao „troškove administrativnog upravljanja” na temelju ugovorne odredbe koju to tijelo smatra nezakonitom, i to i u slučajevima u kojima se taj nalog za povrat ne temelji na kvaliteti predmetne usluge koju pružaju ti poduzetnici, nego na povredi obveza transparentnosti cijena.

Dostava Izjave o neaktivnosti umjesto godišnjeg financijskog izvještaja

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo osnovano je na samom kraju 2022. godine. Do 31. prosinca 2022. nije bilo dovoljno vremena za otvaranje transakcijskog računa kod Banke pa on nije niti otvoren, niti je bilo ikakvih poslovnih događaja. Također, troškove javnog bilježnika za osnivanje društva platilo je društvo osnivač sa svog transakcijskog računa i novoosnovano društvo taj trošak ne nadoknađuje osnivaču. Je li u tom slučaju bilo ispravno predati Financijskoj agenciji i Poreznoj upravi Izjavu o neaktivnosti umjesto godišnjeg financijskog izvještaja?

Ocjena iskaza svjedoka u drugostupanjskom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li drugostupanjski sud primjenom odredaba iz članka 373.a Zakona o parničnom postupku, bez održavanja rasprave, iskaz svjedoka ocijeniti nevjerodostojnim i neistinitim dokazom isključivo iz razloga što je suprotan sadržaju javne isprave, iako je samim Zakonom o parničnom postupku dopušteno dokazivati da su u javnoj ispravi neistinito utvrđene činjenice?

Izvanredni otkaz zbog gubitka povjerenja poslodavca u radnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se i pod kojim uvjetima činjenica da je poslodavac izgubio povjerenje u radnika smatrati razlogom za izvanredni otkaz ugovora o radu?

Obrada i objava osobnih podataka

Vi pitate - mi odgovaramo

Dolazi li do povrede prava na zaštitu osobnih podataka kada su konkretni osobni podaci spomenuti u poruci elektroničke pošte upućenoj jednoj osobi (različitoj od ispitanika), ali ti podaci nisu javno objavljeni?

Davanje poslovnog prostora na korištenje besplatno ili uz simboličnu zakupninu

Vi pitate - mi odgovaramo

Smije li Grad udrugama za koje ocijeni da su za njega važne (poput dobrovoljnog vatrogasnog društva i sl.), ustupiti poslovni prostor na korištenje besplatno ili uz simboličnu naknadu?

Filteri