Informator broj 6776 od 27. ožujka 2023.

UVODNIK

Odgovornost države za zločine osoba na psihijatrijskom liječenju

U Informatoru, broj 6753 od 17. listopada 2022. objavljen je članak pod nazivom "Odgovornost države za osobe na psihijatrijskom liječenju" u kontekstu članka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Proširujući obradu te teme, autor analizira odgovornost države za zločine koje počini osoba koja je bila na psihijatrijskom liječenju, odnosno odgovornost države za zločine koje počine građani u odnosu na treće osobe i njihova prava koja proizlaze iz prakse Ustavnog suda RH i Europskog suda za ljudska prava.
Autor: dr.
sc. Robert Peček

Sadržaj

Odgovornost države za zločine osoba na psihijatrijskom liječenju
Autor: Robert Peček

Stručni članak

U Informatoru, broj 6753 od 17. listopada 2022. objavljen je članak pod nazivom "Odgovornost države za osobe na psihijatrijskom liječenju" u kontekstu članka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Proširujući obradu te teme, autor analizira odgovornost države za zločine koje počini osoba koja je bila na psihijatrijskom liječenju, odnosno odgovornost države za zločine koje počine građani u odnosu na treće osobe i njihova prava koja proizlaze iz prakse Ustavnog suda RH i Europskog suda za ljudska prava.

Sponsalia de praesenti non solvuntur per sequens matrimonium, etiam carnali copula consummatum
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Sponsalia de praesenti non solvuntur per sequens matrimonium, etiam carnali copula consummatum, lat. zaruke izražene riječima koje se odnose na sadašnjost ne raskidaju se naknadnom ženidbom, čak i ako je ona konzumirana spolnim odnosom, riječi su kojima je sažeto izražena bit dekreta pape Aleksandra III. sadržanog u Liber Extra iz 1234. (X IV,4,3; dekret je izdan između 1159. - 1181.), kojim je određeno da u slučaju da su prilikom sklapanja ženidbe (braka) korištene riječi koje se odnose na sadašnje vrijeme (npr. „ja uzimam tebe“), ženidba je valjano i potpuno sklopljena bez obzira na to je li konzumirana.

Dostava u parničnom postupku
Autor: Lidija Vojković

Stručni članak

U postupku pred sudom posebno značenje ima dostava pismena. Ako dostava nije uredno izvršena, to dovodi do povrede odredaba postupka i mogućnosti pobijanja presude zbog apsolutno bitne povrede odredaba parničnog postupka, ako kojoj stranci nezakonitim postupanjem, a osobito propuštanjem dostave, nije dana mogućnost raspravljanja pred sudom. Kakve su pravne posljedice u slučajevima nepostupanja na propisani način i kakva je sudska praksa o tom pitanju, autorica analizira u ovom članku.

Stjecanje prava stvarnih služnosti
Autor: Alen Golub

Stručni članak

Autor razmatra zakonski okvir te teorijska objašnjenja instituta stvarne služnosti i zakonom propisane načine stjecanja na temelju pravnih poslova, uključujući i oporuku kao jednostrani pravni posao, na temelju odluke suda ili drugog nadležnog tijela ili na temelju zakona. Glede stjecanja stvarnih služnosti na temelju zakona dosjelošću na nekretninama u prijašnjem društvenom vlasništvu analizira se recentna sudska praksa ESLJP-a, kao i sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Prema njoj se, pri stjecanju prava vlasništva dosjelošću na stvarima koje su prije 8. listopada 1991. bile u društvenom vlasništvu, treba u vrijeme dosjelosti računati i vrijeme prije 8. listopada 1991., ako se time ne vrijeđaju vlasnička prava osoba koje ta prava nisu stekle na temelju odredbe čl. 388. st. 4. ZV-a, nego na temelju drugih odredaba ZV-a. Takvo stajalište primjenjivo je i na stjecanje prava stvarnih služnosti na nekretninama u prijašnjem društvenom vlasništvu. Prikazuje se učinak stjecanja nekretnine u dobroj vjeri i s povjerenjem u zemljišne knjige glede stjecanja stvarne služnosti, ali i mogućnosti prestanka stvarne služnosti, ovisno o dobroj vjeri stjecatelja povlasne i poslužne nekretnine.

Porezni praktikum: Rokovi predaje JOPPD obrasca
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, Poreznoj upravi dostavljaju isplatitelji primitaka i/ili sami porezni obveznici i/ili ostali obveznici sukladno posebnim propisima u svrhu obavještavanja o isplati primitaka (oporezivih ili neoporezivih) za koje je propisano da se izvješćuje.

Posebnosti učenja temeljenog na radu
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Strukovno obrazovanje specifično je, između ostaloga, i zbog toga što se ono djelomično odvija na radu, kako bi polaznici već tijekom obrazovnog procesa stekli praktična znanja koja će kasnije koristiti tijekom obavljanja posla za koji se školuju, te kako bi se nakon završetka obrazovanja lakše uklopili u radnu sredinu. Autor komentira izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju, koji je na nov način utvrdio uvjete koje mora ispunjavati poslodavac koji prima učenike na obrazovanje uz rad, i pojašnjava obveze koje polaznik obrazovanja ima prema poslodavcu.

Planiranje i računovodstveno evidentiranje EU sredstava u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Proračunski korisnici i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao primatelji EU pomoći imaju obvezu dio svog financijskog i računovodstvenog poslovanja prilagoditi pravilima korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostalih programa EU-a. Također, sukladno odredbama Zakona o proračunu i drugih akata koji uređuju proračunsko računovodstvo, imaju i obvezu pravilnog planiranja, evidentiranja i izvještavanja o primljenim sredstvima.

Vremeplov: Državni udar u Argentini – 24. ožujka 1976.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Tijekom XX. stoljeća južnoamerička država Argentina proživjela je šest državnih udara: 1930., 1943., 1955., 1962., 1966. i 1976. Državni udari između 1930. i 1962. uspostavljali su privremene diktature, dok su posljednja dva puča uvela diktature trajnog tipa prema modelu birokratsko-autoritarne države. 

Abecedarij upravnog postupka: Izmjena rješenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 118. ZUP-a

Istraga požara u prostoru za zadržavanje nezakonitih migranata
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

ESLJP je utvrdio da je bilo ozbiljnih nedostataka u pretrazi i nadzoru zatočenika te da nacionalne vlasti nisu poduzele dovoljne mjere za zaštitu života i tijela podnositelja zahtjeva koji je stradao u požaru u policijskoj postaji, kao i da nije provedena učinkovita istraga o okolnostima incidenta, zbog čega je podnositelju zahtjeva dosudio naknadu štete.

Obvezno pravo – naknada štete – imovinska šteta – izgubljena zarada
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Oštećenik/tužitelj u sporu koji vodi radi naknade štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti, ima pravo na naknadu imovinske štete s naslova izgubljene zarade, kao razlike između prosječnog neto iznosa plaće koju je primao prije štetnog događaja i naknade neto plaće koju prima za vrijeme bolovanja.

Prekršajno pravo – molba za povrat u prijašnje stanje
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Molbu za povrat u prijašnje stanje radi propuštanja roka za podnošenje pravnog lijeka, u smislu članka 124. stavka 1. Prekršajnog zakona ovlašten je podnijeti isključivo okrivljenik, a ne i tužitelj.

Procesno pravo – opoziv punomoći i povlačenje tužbe
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Stranka može punomoć u svako doba opozvati, a punomoćnik je može u svako vrijeme otkazati, s tim da se opozivanje odnosno otkaz punomoći mora priopćiti sudu pred kojim se vodi postupak pismeno ili usmeno na zapisnik.

Pravo na uskraćeno uzdržavanje
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i nije plaćao uzdržavanje za svoje maloljetno dijete, dužan je isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka toga prava pa do podnošenja tužbe. To se ne odnosi na bake i djedove po roditelju koji ne plaća uzdržavanje, tako da naplata uskraćenog uzdržavanja maloljetnog djeteta nije moguća u odnosu na baku i djeda.

Dodatak na plaću – nagrada za radni rezultat (stimulacija)

Vi pitate - mi odgovaramo

Smatra li se bilo koja nagrada za radni rezultat, koju poslodavac isplaćuje radniku, plaćom, u smislu noveliranog Zakona o radu, odnosno pod kojim se uvjetima smatra plaćom?

Vrijeme provedeno u penalnoj ustanovi i povreda prava osobnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li razdoblje koje traje dulje od 27 dana, a u kojem zatvorenik na raspolaganju u sobi u penalnoj ustanovi ima manje od 3 m2 osobnog prostora, predstavljati kratko razdoblje u smislu utvrđenja Europskog suda za ljudska prava u odluci Muršić protiv Hrvatske?

Učinci uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje

Vi pitate - mi odgovaramo

Korisnik prijevremene starosne mirovine radio je, nakon stjecanja prava na mirovinu, kraće od jedne godine pa ne može ostvariti pravo na novu starosnu mirovinu. Pripada li mu, u tom slučaju, pravo na povrat uplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje jer po tim uplatama neće ostvariti dodatna primanja?

Izvod otvorenih stavki za porezna potraživanja jedinice područne (regionalne) samouprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Sukladno pitanju broj 50 Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2.a), testira se jesu li usklađeni podaci o potraživanjima s dužnicima na datum 31. listopada. Pitanje iz upitnika glasi: „S dužnicima su usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31. listopada“. U skladu s tim, je li potrebno slati izvod otvorenih stavki (IOS) fizičkim osobama - građanima i za potraživanja po osnovi poreza na nasljedstva i darove?

Zabrana održavanja vatrometa

Vi pitate - mi odgovaramo

Skupina građana podneskom je predložila da Grad zabrani održavanje vatrometa prilikom blagdana i proslava te da propiše kazne za one koji postupaju protivno zabrani. Može li Grad općim aktom zabraniti održavanje vatrometa na javnim površinama?

Filteri