Informator broj 6683-6684 od 14. lipnja 2021. i 21. lipnja 2021.

UVODNIK

Sazivanje i održavanje konstituirajuće sjednice predstavničkog tijela

Nakon lokalnih izbora održanih 16. svibnja 2021., na kojima su izabrani članovi općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština, slijedi sazivanje i održavanje konstituirajućih sjednica predstavničkih tijela, koje se u pravilu odvija tijekom lipnja. Za razliku od drugih sjednica predstavničkog tijela, sazivanje i održavanje konstituirajuće sjednice podliježe nekim specifičnostima. U članku autorica Katarina Serdar, dipl. iur., podsjeća na postupak sazivanja i održavanja konstituirajuće sjednice predstavničkog tijela, i odgovara na specifična pitanja koja se mogu pojaviti tijekom toga postupka.
Autorica: Katarina Serdar, dipl.iur.

Sadržaj

Obustava upravnog postupka zbog smrti stranke
Autor: Josip Petković

Stručni članak

Upravni i redoviti sudovi nemaju jedinstveno stajalište o tome može li se upravni postupak nastaviti u slučaju smrti stranke, kada su predmet postupka strogo osobna prava. U tom smislu nije jedinstven čak ni Visoki upravni sud Republike Hrvatske, jer u pojedinim upravnim stvarima smatra da se postupak može nastaviti, a u drugima ne. U svezi s navedenim pitanjem autor u članku daje prikaz prakse upravnih i redovitih sudova te Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Abecedarij upravnog postupka: Očevid
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 68. ZUP-a

Obrazovne i stručne kvalifikacije gospodarskog subjekta u postupku javne nabave
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Autor u članku obrađuje relevantnu noviju praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (u nastavku teksta: Državna komisija) i praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u nastavku teksta: VUS), koja se odnosi na pitanje obrazovnih i stručnih kvalifikacija pružatelja usluge ili izvođača radova, kao uvjeta tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta u postupku javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16 - u nastavku teksta: ZJN 2016).

Rad na daljinu – koristan trend ili nužno zlo?
Autor: Nataša Rupčić

Stručni članak

Pandemija bolesti COVID-19 snažno je utjecala na učestalost rada na daljinu. S obzirom na to da se u nekom skorom razdoblju može očekivati konačan kraj pandemije, postavlja se pitanje treba li nastaviti rad na daljinu ili ne, odnosno je li to koristan trend ili nužno zlo. Pogled na tu problematiku, zajedno s drugim zanimljivim pojedinostima autorica donosi u članku.

Konvencija o najgorim oblicima dječjeg rada - 17. lipnja 1999.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Opća konferencija Međunarodne organizacije rada (u nastavku: MOR) usvojila je 17. lipnja 1999. Konvenciju o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada (br. 182), kao izraz opredjeljenja da „djelotvorno ukidanje najgorih oblika dječjeg rada zahtijeva trenutno i sveobuhvatno djelovanje“.

MALA FIDES SUPERVENIENS (NON) NOCET
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Bona fides („dobra vjera“) - u smislu poštenog posjeda (possesio bonae fidei), kao jedne od pretpostavki za stjecanje vlasništva na određenoj stvari dosjelošću (usucapio) – morala je postojati u trenutku stjecanja posjeda (npr. u trenutku predaje stvari).

Relevantnost instituta poslovodstva bez naloga u sudskoj praksi
Autor: Henrik-Riko Held

Stručni članak

U članku autor analizira poslovodstvo bez naloga (negotiorum gestio) kako je uređeno u Zakonu o obveznim odnosima1, s obzirom na odgovarajuću dostupnu sudsku praksu. Glavni predmet analize jest problem relevantnosti zakonskog uređenja u odnosu na najčešće slučajeve poslovodstva, kao i određena konkretna otvorena pitanja u praksi. Autor najprije općenito analizira poslovodstvo bez naloga u ZOO-u, stavljajući ga ukratko u kontekst uređenja koja su neposredno prethodila aktualnom zakonskom uređenju (ZOO iz 1978.2 i OGZ), analizira dostupnu sudsku praksu, i to opći pristup sudova poslovodstvu bez naloga, strukturu najčešćih slučajeva te određena otvorena pitanja u praksi.

Putovi i stranputice posjedovne zaštite
Autor: Miljenko A. Giunio

Stručni članak

U članku autor razmatra hrvatsku pravnu regulativu i judikaturu o posjedovnoj zaštiti u susretu/sukobu s pravom vlasništva na predmetu posjeda te pokušava utvrditi je li i koliko načelo još iz rimskoga prava – petitorium absorbet possessorium - zastupljeno u hrvatskome pravu, te kako se ono primjenjuje ili ne primjenjuje u sudskoj praksi, posebno u praksi Ustavnoga suda RH.

Sazivanje i održavanje konstituirajuće sjednice predstavničkog tijela
Autor: Katarina Serdar

Stručni članak

Nakon lokalnih izbora održanih 16. svibnja 2021., na kojima su izabrani članovi općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština, slijedi sazivanje i održavanje konstituirajućih sjednica predstavničkih tijela, koje se u pravilu odvija tijekom lipnja. Za razliku od drugih sjednica predstavničkog tijela, sazivanje i održavanje konstituirajuće sjednice podliježe nekim specifičnostima. U članku autorica Katarina Serdar, dipl. iur., podsjeća na postupak sazivanja i održavanja konstituirajuće sjednice predstavničkog tijela, i odgovara na specifična pitanja koja se mogu pojaviti tijekom toga postupka.

Djelomično lišavanje poslovne sposobnosti – pravo na poštovanje osobnog života
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U postupku lišenja poslovne sposobnosti redoviti sudovi su ti koji imaju prednost izravnog kontakta s pojedincima o čijim pravima odlučuju, pa zadaća Ustavnog suda nije da bude zamjena za redovite sudove pri obavljanju njihovih zadaća vezanih uz oduzimanje poslovne sposobnosti, nego je njegova zadaća ocijeniti, u skladu s Ustavom, odnosno Konvencijom, odluke donesene od tih sudova u okviru njihovih ovlasti

Ovršni postupak – utvrđenje ovrhe nedopuštenom – obračun kamata
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Primjenom dopuštenog složenog (konformnog) kamatnog računa (koji podrazumijeva pripisivanje dospjelih kamata glavnici) tako obračunate zatezne kamate u trenutku prijelaza na drukčiji način obračuna kamata (od 1. travnja 1994.) postale su sastavni dio glavnice, stoga je tako uvećana glavnica osnovica za obračun daljnjih zateznih kamata primjenom proporcionalne metode

Obvezno pravo – ugovor s rokom kao bitnim sastojkom ugovora
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Rok nije bitan sastojak ugovora samim time što je ugovoren, ali to će biti ako ugovorne strane izričito ugovore da je ugovoreni rok bitan sastojak ugovora

Zakon o državnim službenicima - Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sklapanje braka nakon rasporeda državnog službenika na rad u mjesto različito od mjesta prebivališta ne utječe na stjecanje prava na naknadu za odvojeni život. Naknada za odvojeni život pripada državnom službeniku ako je raspoređen na temelju odluke poslodavca, a ne i na temelju prijave na interni natječaj

Prekršajno pravo – ispitivanje optužnog prijedloga
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada prvostupanjski sud postupajući po prigovoru na izdani prekršajni nalog kojim okrivljenik osporava počinjenje djela, prekršajni nalog posebnim rješenjem stavi izvan snage, te time prekršajni nalog dobije značenje optužnog prijedloga, tada je sud ovlašten do donošenja naredbe o zakazivanju glavne rasprave ili naredbe o provođenju prve radnje u žurnom postupku, temeljem članka 161. stavka 4. Prekršajnog zakona, tužitelja zvati na dopunu ili ispravak optužnog prijedloga

Akdeniz i drugi protiv Turske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Odluka domaćih sudova da se zabrani javna objava rezultata parlamentarne istrage predstavlja povredu prava na slobodu izražavanja, i to posebice u dijelu koji se odnosi na pravo na primanje informacija koje je zajamčeno tim konvencijskim pravom

Povratak na radno mjesto pročelnika nakon prestanka mandata

Vi pitate - mi odgovaramo

Osoba koja je u Jedinstvenom upravnom odjelu naše Općine bila zaposlena kao pročelnik, u jednom je mandatu obnašala dužnost zamjenika načelnika susjedne općine. Na početku obnašanja dužnosti s njom je zaključen sporazum o povratku na rad, sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Budući da navedena osoba nije osvojila novi mandat lokalnog dužnosnika, obratila se zahtjevom za povratak na rad. Jesmo li dužni, odnosno možemo li osobu ponovo zaposliti na radnom mjestu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela?

Oporučni nasljednici kao materijalnopravni sljednici ostavitelja

Vi pitate - mi odgovaramo

Ostavitelj je odredio oporučne nasljednike koji su različiti od zakonskih nasljednika, a ti zakonski nasljednici ne zahtijevaju prava iz ostavine. Tko je dužan preuzeti parnični postupak, u smislu odredbe članka 212. st. 1. ZPP-a i članka 215. st. 1. ZPP-a?

Imovinski odnosi bračnih drugova – poslovni udjel i dobit

Vi pitate - mi odgovaramo

Smatraju li se poslovni udjel u trgovačkom društvu i ostvarena dobit bračnom stečevinom?

Plaćanje godišnjeg poreza na dohodak utvrđenog primjenom posebnog postupka oporezivanja

Vi pitate - mi odgovaramo

U kojem su roku porezni obveznici dužni platiti godišnji porez na dohodak za 2020., koji je utvrđen primjenom posebnog postupka oporezivanja donošenjem privremenog poreznog rješenja, koje provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti?

Prestanak službe na temelju sporazuma

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako službenik s Općinom, zastupanom po pročelniku, potpiše sporazum o prestanku službe, treba li i u tom slučaju donositi rješenje o prestanku službe, ili se cijeli proces može provesti i okončati samo na temelju potpisanog sporazuma?

Filteri