Informator broj 6786-6787 od 05. lipnja 2023. i 12. lipnja 2023.

UVODNIK

Interes općina i gradova za dobrovoljno spajanje

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Vlada Republike Hrvatske utvrdila je da je jedan od ciljeva toga Plana funkcionalna i održiva lokalna samouprava. Na tom je tragu krajem srpnja 2022. donesena Odluka o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, a u rujnu 2022. objavljen je javni poziv za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave. U zanimljivoj analizi autorica komentira uspjeh vladine inicijative i upozorava na nedostatke koji su doveli do slabog interesa jedinica lokalne samouprave za dobrovoljnu promjenu teritorijalnog ustroja.
Autorica: dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović

Sadržaj

Interes općina i gradova za dobrovoljno spajanje
Autor: Dubravka Jurlina Alibegović

Stručni članak

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Vlada Republike Hrvatske utvrdila je da je jedan od ciljeva toga Plana funkcionalna i održiva lokalna samouprava. Na tom je tragu krajem srpnja 2022. donesena Odluka o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, a u rujnu 2022. objavljen je javni poziv za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave. U zanimljivoj analizi autorica komentira uspjeh vladine inicijative i upozorava na nedostatke koji su doveli do slabog interesa jedinica lokalne samouprave za dobrovoljnu promjenu teritorijalnog ustroja.

Incola
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Incola, lat. stanovnik, u rimskom pravu osoba koja je prebivala u nekom gradu, no nije bila pripadnik te gradske općine (municipium), već neke druge.

Kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom i plaćanje naknade u slučaju neispunjenja kvote za 2023.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Zaštita osoba s invaliditetom, njihova prava na profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima uređeno je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Tim je Zakonom propisana i obveza poslodavcima koji zapošljavaju najmanje 20 radnika da na primjerenom radnom mjestu, prema vlastitom odabiru i u primjerenim radnim uvjetima, zapošljavaju određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju. Poslodavac koji tu obvezu ne ispuni plaća novčanu naknadu, koja za 2023. iznosi 140,00 eura za svaku osobu s invaliditetom koju je trebao zaposliti.

Knjigovodstveno evidentiranje prihoda JLPRS-a od prodaje nefinancijske imovine
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Uz prihode od poslovanja, proračunski korisnici i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu ostvariti i prihode od prodaje imovine. Imovina se definira kao resurs koji kontrolira proračunski korisnik odnosno jedinica, a nastala je kao rezultat prošlih događaja, i od nje se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti. Isto tako, imovina se prema vrsti klasificira na nefinancijsku i financijsku. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smatraju se namjenskim prihodom, čine manji udio u ukupno ostvarenim prihodima, ali ih je bitno ispravno evidentirati u poslovnim knjigama.

Mogućnosti i izazovi primjene modernih tehnologija u sudskim postupcima
Autori: Nebojša Vitez Romina Štaba

Stručni članak

U članku autori ukazuju na mogućnosti i izazove koje donose odredbe Zakona o parničnom postupku o održavanju ročišta na daljinu primjenom audiovizualnih uređaja i tehnoloških platformi, koje su u potpunosti zaživjele donošenjem i stupanjem na snagu Pravilnika o održavanju ročišta na daljinu. Osim toga, prikazuju se i druge vrste postupaka, osim parničnih, u kojima bi, prema mišljenju autora, primjena modernih tehnologija mogla utjecati na dodatnu ekonomičnost i učinkovitost provedbe takvih postupaka. Ujedno, u članku je dan poseban osvrt o vizijama glede mogućnosti upotrebe dronova u pojedinim postupcima koje za sada upotrebljavaju vještaci provođenjem očevida radi procjene vrijednosti nekretnine.

Komercijalno jamstvo
Autor: Maja Josipović

Stručni članak

Izmjenama Zakona o obveznim odnosima iz 2001. zakonodavac je institut garancije odnosno jamstva za ispravnost prodane stvari uredio pod nazivom komercijalno jamstvo. Budući da postoje nejasnoće u praksi što obuhvaća komercijalno i produljeno jamstvo u odnosu na odgovornost za materijalne nedostatke stvari, koja se često naziva i zakonsko jamstvo, autorica u ovom članku razjašnjava svaki od spomenutih instituta kao i prava kupca u svakom pojedinom slučaju.

Sankcioniranje nepredaje godišnjeg financijskog izvještaja te naknadna predaja i ispravci
Autori: Branka Viduka Ivana Kalčiček

Stručni članak

Rokovi za predaju godišnjeg financijskog izvještaja propisani su Zakonom o računovodstvu. Unatoč tome, ponekad u praksi obveznik predaje godišnjeg financijskog izvještaja taj izvještaj ne preda na vrijeme. Stoga autorice u članku opisuju mogućnosti predaje godišnjeg financijskog izvještaja nakon isteka propisanog roka, kao i naknadne ispravke. Usto, osvrću se i na sankcioniranje nepredaje godišnjeg financijskog izvještaja u smislu novčanih kazni, kao i brisanje subjekta upisa zbog nepredaje tog izvještaja tri godine zaredom.

Vremeplov: Ugovor iz Tordesillasa o podjeli Novog svijeta – 7. lipnja 1494.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nadmetanje Španjolske i Portugala oko osvajanja područja nakon Kolumbova otkrića, započelo je već nakon povratka Kolumba sa svog drugog putovanja. Nakon povratka u Španjolsku, Kolumbo je stao u Lisabonu tražeći sastanak s portugalskim kraljem Ivanom II., kako bi mu dokazao da i ispod Kanarskog otočja ima drugih otoka. Kralj Ivan II. bio je bijesan zato što su Španjolci financirali novo Kolumbovo putovanje te je Španjolce podsjetio na ugovor iz 1479. i papinsku bulu iz 1481. kojom je sva zemlja južno od Kanarskih otoka pripadala Portugalu, što znači da su i nova Kolumbova otkrića pripadala Portugalu. Španjolci su, dakako, smatrali da su oni postali vlasnici otoka koje je Kolumbo otkrio, ali kralj Ferdinand pozvao je kralja na pregovore.

Abecedarij upravnog postupka: Razlozi i rok za obnovu postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 123. st. 1. toč. 5. ZUP-a

Osobito teški invaliditet
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

U okolnostima utvrđenog smanjenja sposobnosti od 85 %, kada majka i baka I.-V.-tužitelja živi sama i samostalno obavlja životne funkcije, utvrđeni invaliditet u ukupnosti sa svojim pojavnim oblicima ne opravdava primjenu čl. 1101. st. 1. ZOO-a, kojom se propisuje tko ima pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju osobito teškog invaliditeta.

Obvezno pravo – stjecanje bez osnove (pasivna legitimacija punomoćnika)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Parnični trošak pripada parničnoj stranci kojoj je dosuđen, a ne punomoćniku odvjetniku te stranke, koji je samo primio iznos dosuđenih parničnih troškova, pa on nije pasivno legitimiran u parnici, u kojoj se traži povrat parničnih troškova, jer je odluka kojom su oni određeni preinačena.

Naknada štete – šteta od divljači – pasivna legitimacija
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravna osoba kojoj je rješenjem nadležnog ministarstva privremeno povjereno izvršavanje mjera uzgoja i zaštite divljači u državnom lovištu do sklapanja koncesijskog ugovora s novim lovoovlaštenikom, nije pasivno legitimirana u parničnim postupcima zbog naknade štete koju počini divljač u lovištu za vrijeme dok je lovište „na čuvanju“, tj. dok joj je povjereno izvršavanje mjera uzgoja i zaštite divljači bez stjecanja statusa lovoovlaštenika.

Odbijanje uvjetnog otpusta
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud će rješenjem odbiti prijedlog za uvjetni otpust ako je protiv zatvorenika u tijeku kazneni postupak za kazneno djelo sa zapriječenom kaznom zatvora višom od pet godina.

Prekršajno pravo – izvršenje novčane kazne osuđeniku koji nema prebivalište ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Protiv osuđenika koji nema prebivalište ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj ne pokreće se postupak prisilne naplate novčane kazne, niti se primjenjuju odredbe Prekršajnog zakona o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro, već će se novčana kazna koja nije plaćena u danom roku, odmah zamijeniti zatvorom.

Georgiou protiv Grčke
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Propust domaćeg suda (protiv čije odluke, sukladno domaćem pravu, nije moguće podnijeti pravni lijek) da ispita zahtjev stranke da se podnese zahtjev Sudu EU-a za donošenje prethodne odluke predstavlja povredu prava na pošteno suđenje iz članka 6. st. 1. Konvencije, a najprikladniji način da se ta povreda ispravi jest ponavljanje postupka pred tim sudom.

Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li se pravo na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta, prema propisima o rodiljnim i roditeljskim potporama, koristiti odmah nakon što je iskorišten roditeljski dopust ili ne, i može li se to pravo koristiti višekratno?

Posjedovna zaštita

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se odlukom suda pružiti posjedovna zaštita koja se sastoji samo u utvrđenju čina smetanja posjeda i zabrane svakog takvog ili budućeg smetanja, ili pružanju posjedovne zaštite nema mjesta ako se osim ta dva elementa ne može naložiti i uspostava prijašnjeg posjedovnog stanja?

Korist koju je ostvario korisnik prostora nakon prestanka zakupa

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li zakupnik nakon prestanka zakupa poslovnog prostora u obvezi platiti zakupodavcu naknadu stečene koristi u visini zakupnine ugovorene Ugovorom o zakupu i za vrijeme nakon prestanka zakupa, ili se naknada u tom slučaju utvrđuje u visini stvarne koristi koju je zakupnik stekao koristeći poslovni prostor nakon prestanka zakupa?

Potpora za pripravništvo Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo osnovano je prije malo više od godinu dana. Društvo ima četiri zaposlenika na neodređeno vrijeme, i to od 1. siječnja 2023. te razmatra zapošljavanje pripravnika, koji ispunjava uvjete za pripravništvo u smislu programa Potpore za pripravništvo Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Koji su uvjeti sa strane poslodavca za dobivanje navedene potpore, odnosno koliko dugo društvo mora postojati te koliko dugo mora imati zaposlene osobe prije podnošenja zahtjeva za mjeru Potpore za pripravništvo?

Plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade za fotonaponske module

Vi pitate - mi odgovaramo

Od nadležnog ureda za graditeljstvo Grad je dobio obavijest o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju solarne elektrane. S tim u vezi, molimo da nam pojasnite kako se obračunava komunalni doprinos, a kako komunalna naknada za solarne panele koji čine dio solarne elektrane.

Filteri