Informator broj 6736-6737 od 20. lipnja 2022. i 27. lipnja 2022.

UVODNIK

Preporuke gradonačelnicima za učinkovito vodstvo i vladavinu

Različiti razlozi mogu dovesti do izvanrednih izbora izvršnog čelnika u jedinicama lokalne samouprave. Međutim, svim je tim izborima zajednički razlog to što izabrani čelnik nije ostvario očekivanja pa je izgubio potporu većine u predstavničkom tijelu. Potaknuta izvanrednim izborima u Gradu Splitu, autorica nam predstavlja niz preporuka gradonačelnicima za učinkovito vodstvo i vladavinu, koje proizlaze iz brojnih istraživanja i projekata na kojima je sudjelovala.
Autorica: dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović

Sadržaj

Preporuke gradonačelnicima za učinkovito vodstvo i vladavinu
Autor: Dubravka Jurlina Alibegović

Stručni članak

Različiti razlozi mogu dovesti do izvanrednih izbora izvršnog čelnika u jedinicama lokalne samouprave. Međutim, svim je tim izborima zajednički razlog to što izabrani čelnik nije ostvario očekivanja pa je izgubio potporu većine u predstavničkom tijelu. Potaknuta izvanrednim izborima u Gradu Splitu, autorica nam predstavlja niz preporuka gradonačelnicima za učinkovito vodstvo i vladavinu, koje proizlaze iz brojnih istraživanja i projekata na kojima je sudjelovala.

Tempus regit actum
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Tempus regit actum, lat. vrijeme vlada činom, u rimskoj pravnoj tradiciji označava načelo prema kojemu se na pravne akte (radnje) primjenjuju pravna pravila koja su na snazi u trenutku njihova poduzimanja. Riječ je o općem načelu koje se odnosi na intertemporalna ili pravila o rješavanju sukoba zakona u vremenu.

Ostvarivanje načela ravnopravnosti muškaraca i žena u području socijalne sigurnosti
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Direktiva 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnom ostvarivanju načela ravnopravnosti muškaraca i žena u području socijalne sigurnosti obvezuje države članice Europske unije da urede javne sustave socijalne sigurnosti tako da osiguraju jednaku primjenu na muškarce i žene. Glede primjene te Direktive Sud Europske unije donio je nekoliko zanimljivih odluka. Zbog toga autor će se osvrnuti na sadržaj Direktive, kao i na praksu toga Suda u njezinoj primjeni.

Kako je pandemija potaknula uređenje rada na daljinu
Autor: Andrijana Bilić

Stručni članak

Iako se institut rada na daljinu (rada na izdvojenom mjestu rada) počeo spominjati već pedesetih godina prošloga stoljeća, tek ga je proglašenje pandemije bolesti COVID-19 učinilo masovnim i potaknulo njegov znatniji razvoj. Tome je, dakako, pridonio i razvoj komunikacijske tehnologije, koja danas, uz ispunjene tehničke pretpostavke, omogućava audio i video-kontakt ili prijenos podataka s bilo koje točke na planetu. S tim u svezi, autorica podsjeća na povijest razvoja instituta rada na daljinu, i predstavlja okvir za postupanje u europskom i nacionalnom zakonodavstvu.

Vremeplov: Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti – 26. lipnja 1991.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 26. lipnja 1991. Sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, najvišoj znanstvenoj i umjetničkoj ustanovi u Republici Hrvatskoj. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (u nastavku: Akademija) nastavila je rad i pravna je sljednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, osnovane 1866., kao najviše znanstvene ustanove svih južnoslavenskih naroda, zatim Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1941.-1945., a od 1947. do 1991. ponovno Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.

Abecedarij upravnog postupka: Sadržaj rješenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 98. st. 2. ZUP-a

Obiteljski zakon – lišenje prava na roditeljsku skrb
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Lišenje prava na roditeljsku skrb najdrastičnija je mjera koja se može izreći roditelju radi zaštite djetetovih osobnih interesa i prava, a smisao njenog izricanja te mjere je potpuno onemogućavanje roditelja u njegovoj skrbi za dijete zbog štetnih postupaka i nužnosti zaštite dobrobiti i interesa djeteta.

Ovršno pravo – prigovor treće osobe protiv rješenja o ovrsi
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na zahtjev treće osobe koja je tražila da se ovrha na određenom predmetu proglasi nedopuštenom, sud će odgoditi ovrhu glede toga predmeta ako ta osoba učini vjerojatnim postojanje svoga prava te da bi provedbom ovrhe pretrpjela nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu, uz uvjet da u roku pokrene parnicu na koju je upućena.

Prekršajno pravo – nezakoniti dokaz
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prekršajni nalog ne smije biti utemeljen na nezakonitom dokazu, a na tu apsolutno bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka iz članka 195. točke 10. Prekršajnog zakona, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske pazi po službenoj dužnosti.

Pravni interes umješača
Sud: Županijski sud Zadar

SENTENCE

Da bi se umješaču dopustilo miješanje u parnicu, odnosno interveniranje u tuđi postupak, on mora imati konkretan pravni interes za to te nije dovoljan samo faktični odnosno financijski ili ekonomski interes.

Vlahov protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Kaznena osuda podnositelja zahtjeva zbog toga što je odbio primiti nove članove u sindikalnu podružnicu predstavlja povredu prava na slobodu udruživanja, jer ne postoji šteta na strani budućih članova sindikata kao ni diskriminatorni motiv u postupanju podnositelja zahtjeva.

Obuka za rad na siguran način u JLP(R)S

Vi pitate - mi odgovaramo

Moraju li službenici i namještenici u Općini proći obuku za rad na siguran način?

Osnivanje savjetodavnih tijela gradonačelnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li gradonačelnik osnovati savjetodavna tijela iz područja svoje nadležnosti, i angažirati njihove članove na temelju ugovora o djelu i uz fiksnu mjesečnu naknadu?

Teret dokazivanja pri ocjenjivanju službenika

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako se u upravnim postupcima godišnjeg ocjenjivanja službenika primjenjuje pravilo o teretu dokazivanja?

Prava radnika za blagdan Dana antifašističke borbe

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja materijalna i nematerijalna prava ostvaruju radnici koji rade na Dan antifašističke borbe (22. lipnja), a i oni koji taj dan ne rade?

Prijenos porezne obveze i pravo na pretporez

Vi pitate - mi odgovaramo

Kupac nekretnine je pravna osoba koja je upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV), a stekla je nekretninu na javnoj dražbi u stečajnom postupku od stečajnog dužnika pravne osobe, koja je također upisana u registar obveznika PDV-a. Ovršenik je isporučio nekretninu u ovršnom postupku koja je oporeziva PDV-om te je primijenio prijenos porezne obveze na temelju članka 75. st. 3. toč. d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Dakle, ima li porezni obveznik, kao kupac nekretnine koji je stekao nekretninu u ovršnom postupku na temelju prijenosa porezne obveze, pravo odbiti pretporez u obračunskom razdoblju u kojem je nastala obveza obračuna PDV-a, ako ovršenik nije kupcu izdao račun?

Imenovanje zamjenika povjerljive osobe

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li moguće da povjerljiva osoba prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, nakon što bude imenovana, izabere svog zamjenika?

Filteri