Informator broj 6781 od 01. svibnja 2023.

UVODNIK

Razlozi primjene hitnog i ubrzanog prethodnog postupka pred Sudom Europske unije

Za stranke kao i za nacionalne sudove iznimno je bitan prethodni postupak pred Sudom EU-a u kojem nacionalni sudovi postavljaju prethodno pitanje vezano uz primjenu određene odredbe prava Europske unije, a koje je važno za rješavanje pojedinog predmeta. U ovom članku, stoga, autorica prikazuje sudsku praksu Suda EU-a koja predstavlja ogledne primjere mogućih razloga koji opravdavaju primjenu hitnih i ubrzanih prethodnih postupaka pred tim sudom.
Autorica: Maja Josipović

Sadržaj

Razlozi primjene hitnog i ubrzanog prethodnog postupka pred Sudom Europske unije
Autor: Maja Josipović

Stručni članak

Za stranke kao i za nacionalne sudove iznimno je bitan prethodni postupak pred Sudom EU-a u kojem nacionalni sudovi postavljaju prethodno pitanje vezano uz primjenu određene odredbe prava Europske unije, a koje je važno za rješavanje pojedinog predmeta. U ovom članku, stoga, autorica prikazuje sudsku praksu Suda EU-a koja predstavlja ogledne primjere mogućih razloga koji opravdavaju primjenu hitnih i ubrzanih prethodnih postupaka pred tim sudom.

Cuius est condere legem, eius est abrogare (II)
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Cuius est condere legem, eius est abrogare (II), lat. kome pripada pravo donijeti zakon, njemu pripada i pravo ukinuti ga, pravilo je, kako je već prethodno istaknuto, formirano u okviru rimske srednjovjekovne pravne tradicije.

Ostvarivanje prava s osnove partnerstva registriranog u drugoj državi članici EU-a
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Ideja ujedinjene Europe podrazumijeva, između ostaloga, da građani Europske unije mogu ostvariti određena prava na području Unije, bez obzira na to ostvaruju li ih u svojoj ili u nekoj drugoj zemlji. Slijedom toga, Sud Europske unije odlučivao je u sporu u kojem je ključno pitanje bilo može li se u jednoj državi članici ostvariti neko pravo, ako je uvjet za njegovo ostvarenje registrirano partnerstvo (izvanbračna zajednica ili životno partnerstvo osoba istog spola), a takvo je partnerstvo registrirano u drugoj državi članici. Autor nam predstavlja kontekst u kojem je odlučivao Sud, i pojašnjava iznesena stajališta Suda.

Korištenje godišnjeg odmora iz prethodne kalendarske godine
Autor: Biljana Barjaktar

Stručni članak

Početak je svibnja, a to je obično razdoblje godine kada brojni radnici počinju koristiti preostali pripadajući godišnji odmor iz prethodne godine - tzv. »stari« godišnji odmor. U članku ćemo objasniti tko i do kada ima pravo koristiti godišnji odmor iz prethodne godine i pod kojim uvjetima, uz prikaz nekih učestalih primjera iz prakse. Pritom se ističu i novosti vezane uz godišnji odmor prema noveli Zakona o radu iz 2022. Stoga je svrha ovoga članka upoznati radnike i poslodavce s njihovim pravima i obvezama kad je u pitanju korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine.

Imenovanje predstavnika jedinice samouprave u tijela pravnih osoba koje je jedinica osnovala
Autor: Mladen Ivanović

Stručni članak

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ovlašćuje izvršno tijelo jedinice samouprave da, između ostaloga, imenuje i razrješuje predstavnike jedinice u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje jedinica osniva. Međutim, zbog propusta učinjenog prilikom donošenja izmjena i dopuna toga Zakona, koje su stupile na snagu 2012., osnivački akti pravnih osoba koje su jedinice samouprave osnovale ostali su neusklađeni pa izvršna tijela ponekad ne mogu konzumirati svoju zakonom utvrđenu ovlast. Autor pojašnjava nastali problem na konkretnom primjeru, ukazuje na njegovo ishodište i predlaže određena rješenja.

Oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost kod prekograničnih transakcija
Autor: Ana Adorić

Stručni članak

Jedna od vrlo čestih transakcija između poreznih obveznika odnosi se na isporuku dobara iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije. Riječ je o isporuci raznih dobara, ali i onih pomalo specifičnih u smislu oporezivanja, kao što su nova prijevozna sredstva ili dobra koja podliježu trošarinama (alkohol, duhan i energenti). U ovom članku autorica na praktičan način obrađuje navedene teme, uz navođenje mišljenja Porezne uprave, a osvrće se i na tematiku premještanja vlastitih dobara poreznih obveznika u drugu državu članicu EU-a.

Evidentiranje danih zajmova u proračunskom računovodstvu
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnici mogu višak novčanih sredstava plasirati raznim primateljima u obliku zajmova, poštujući ograničenja koja su vezana uz upravljanje novčanim sredstvima propisana proračunskim propisima. Stoga autorica u članku daje kratak osvrt na evidentiranje danih zajmova u proračunskom računovodstvu, uz primjere knjiženja.

Abecedarij upravni postupak: Izjavljivanje prigovora i postupanje po prigovoru
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 122. st. 2. - 4. ZUP-a

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

Stručni članak

MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE I MINISTARSTVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Vremeplov: Japanski (Mac'Arthurov) Ustav – 3. svibnja 1947.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dok je Drugi svjetski rat u Europi službeno dovršen 8. svibnja 1945., na Dalekom Istoku, u Aziji Japanci su se predali Amerikancima tek 15. kolovoza 1945., nakon što su Sjedinjene Države 6. i 9. kolovoza 1945. na dva japanska grada, Hirošimu i Nagasaki detonirali dvije atomske bombe. Japanska vlada potom je 2. rujna 1945. potpisala predaju, čime je na tom dijelu zemaljske kugle prestao Drugi svjetski rat.

Vozilo opremljeno poremećajnim uređajem zabranjenim pravom Unije – naknada štete
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Pravo Unije kojim se regulira homologacija motornih vozila, osim općih interesa zaštite okoliša, smanjenja onečišćenja i poboljšanja kvalitete zraka, štiti i pojedinačne interese kupca motornih vozila u odnosu na njegova proizvođača, ako je to vozilo opremljeno zabranjenim poremećajnim uređajem. Države članice dužne su osigurati da kupac takvog vozila ima pravo na naknadu štete od proizvođača vozila.

Postupak pred Ustavnim sudom - trošak ustavnosudskog postupka
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okolnost da su podnositelj ustavne tužbe i njegova obitelj na mjesečnoj razini imali na raspolaganju iznos koji je gotovo istovjetan iznosu troška sastava ustavne tužbe sukladno mjerodavnoj Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, upućuje da je snošenje troškova ustavnosudskog postupka predstavljalo za njega prekomjeran financijski teret.

Kriteriji za odlučivanje o uvjetnom otpustu
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Uspješnost primjene programa izvršenja kazne zatvora samo je jedan od kriterija koji se uzima u obzir prilikom odlučivanja o prijedlogu za uvjetan otpust. Osim toga, sud treba cijeniti i sve druge kriterije, i to: ličnost osuđenika, njegov prijašnji život i osuđivanost, je li protiv njega u tijeku drugi kazneni postupak, odnos prema počinjenom djelu i žrtvi, ponašanje tijekom izvršenja kazne zatvora, je li došlo do promjene njegova ponašanja nakon počinjenog kaznenog djela ili se očekuje da će do tih promjena doći, i njegova spremnost za uključivanje u život na slobodi.

Obvezno pravo – pretpostavke za prijeboj tražbina (dospjelost)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tuženik koji ističe prigovor radi prebijanja nije dužan prethodno pokrenuti postupak radi naknade štete, niti je njegova eventualna protutražbina prema tužitelju trebala prethodno biti utvrđena u posebnom parničnom postupku pravomoćnom presudom, pa sama činjenica što navedeno nije ispunjeno ne znači da ta tražbina nije dospjela i da se ne može prebiti.

Obvezno pravo – višestrani prijeboj tražbina (nastupanje pravnih učinaka)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Učinci ugovornog prebijanja nastupaju u času koji ugovorne strane odrede u ugovoru. Ako ugovaratelji nisu ništa odredili, prebijanje proizvodi pravne učinke od trenutka sklapanja ugovora, tj. od trenutka kad zadnji sudionik prijeboja potpiše ugovor.

Pravo na dom
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

U situaciji kada je potraživanje ovrhovoditelja zasnovano na ovršnoj ispravi te je predmetni ovršni postupak nužno provesti kako bi se realiziralo pravo ovrhovoditelja i time postigao cilj zbog kojeg je ovršni postupak pokrenut, a ovršenica je dobrovoljno koristila predmetnu nekretninu kao instrument osiguranja kredita te je na taj način izričito pristala da banka svoju tražbinu može namiriti prodajom založene nekretnine, onda zaštita drugog pojedinačnog prava (prava ovrhovoditelja) preteže nad pravom ovršenice na dom te ovršenici nije povrijeđeno pravo na dom zajamčeno čl. 34. st. 1. Ustava i čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Onemogućavanje raspravljanja pred sudom u parničnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

U parničnom postupku tužena je obrazloženim podneskom u cijelosti prigovorila pisanom nalazu i mišljenju građevinskog vještaka, a punomoćnik tužene je na ročištu održanom pred prvostupanjskim sudom ustrajao kod prigovora na nalaz vještaka i predložio pozvati ga na ročište radi očitovanja na istaknute prigovore. Je li sud onemogućio stranku u raspravljanju pred sudom ako njezine prigovore na pisani nalaz i mišljenje vještaka nije dostavio vještaku na očitovanje, niti je vještaka pozvao na ročište pred sudom radi očitovanja o tim prigovorima?

Prestanak lokalne službe po sili zakona

Vi pitate - mi odgovaramo

Gradskom službeniku prestaje služba po sili zakona, slijedom pravomoćne osuđujuće kaznene presude za kazneno djelo protiv službene dužnosti. Grad je za presudu doznao nekoliko mjeseci nakon njezine pravomoćnosti. S kojim danom treba utvrditi prestanak službe?

Oporezivanje stjecanja prava vlasništva nekretnine dosjelošću

Vi pitate - mi odgovaramo

Podliježe li plaćanju poreza na promet nekretnina stjecanje prava vlasništva nekretnine koju je osoba stekla dosjelošću temeljem presude? Naime, riječ je o nekretnini čije je vlasništvo stekao sin, a nekretnina je bila u posjedu njegova oca dok je bio živ. Prije toga, nekretnina je bila u posjedu njegova djeda. Dakle, nekretnina je u obiteljskom posjedu generacijama, ali nije bilo uredne vlasničke dokumentacije. Stoga je dvojba je li riječ o stjecanju nekretnine od oca i može li se primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.

Sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radničkog vijeća

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li u svakom slučaju sindikalni povjerenik, kada kod poslodavca ne postoji radničko vijeće, pravo imati sva prava i obveze radničkog vijeća pa i u slučaju kada, s obzirom na broj zaposlenih radnika, kod poslodavca uopće i nema uvjeta za provođenje izbora za radničko vijeće?

Rad državnog službenika na izdvojenom mjestu rada

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se državnom službeniku odobriti rad na izdvojenom mjestu rada i, ako može, primjenjuju li se na takav rad odredbe Zakona o radu, o radu na izdvojenom mjestu rada?

Filteri