Informator broj 6811 od 27. studenog 2023.

UVODNIK

Oporezivanje dohotka od najma i zakupa nekretnina
- s osvrtom na usporedbu poreznog tereta u 2023. i 2024.

Primici koje fizičke osobe ostvaruju od iznajmljivanja nekretnina odnosno davanja u zakup poslovnih prostora smatraju se oporezivim dohotkom. Porez na dohodak porezni obveznici plaćaju temeljem rješenja Porezne uprave po stopi 10 %. Riječ je o konačnom dohotku koji se ne uključuje u godišnji obračun poreza na dohodak, niti se za njega provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. Od 1. siječnja 2024. ukida se prirez porezu na dohodak, a stopa poreza na dohodak od imovine po osnovi najma/zakupa povećava se s 10 % na 12 %. Sukladno navedenom, porez na tako ostvaren dohodak porezni obveznici plaćat će temeljem rješenja Porezne uprave po stopi od 12 % bez uvećanja poreza za prirez porezu na dohodak, a porezno opterećenje bit će približno sadašnjem, što se u članku i projicira kroz primjer.
Autor: Gordana Lončar, univ. spec. oec.

Sadržaj

Oporezivanje dohotka od najma i zakupa nekretnina
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Primici koje fizičke osobe ostvaruju od iznajmljivanja nekretnina odnosno davanja u zakup poslovnih prostora smatraju se oporezivim dohotkom. Porez na dohodak porezni obveznici plaćaju temeljem rješenja Porezne uprave po stopi 10 %. Riječ je o konačnom dohotku koji se ne uključuje u godišnji obračun poreza na dohodak, niti se za njega provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. Od 1. siječnja 2024. ukida se prirez porezu na dohodak, a stopa poreza na dohodak od imovine po osnovi najma/zakupa povećava se s 10 % na 12 %. Sukladno navedenom, porez na tako ostvaren dohodak porezni obveznici plaćat će temeljem rješenja Porezne uprave po stopi od 12 % bez uvećanja poreza za prirez porezu na dohodak, a porezno opterećenje bit će približno sadašnjem, što se u članku i projicira kroz primjer.

Consilium fraudis
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Consilium fraudis (I), lat. namjera prijevare, u rimskoj pravnoj tradiciji označava svjesno postupanje dužnika kao bitnu pretpostavku podizanja paulijanske tužbe.

Primjena Zakona o izvanparničnom postupku na stečajni postupak
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

U ovom članku autor analizira pitanje primjene odredaba novog Zakona o izvanparničnom postupku u stečajnim predmetima, i pritom polazi od činjenice da prijelazni režim Zakona o izvanparničnom postupku ne sadržava rješenja kojima bi se propisala primjena njegovih općih odredaba u stečajnim (ili bilo kojim posebnim) propisima.

Dug po osnovi poreza i doprinosa kao razlog isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Autor u članku obrađuje pitanje neplaćenih poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje kao obveznog razloga isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, i to u kontekstu prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Događaji: 3. Informatorovi dani lokalne i regionalne samouprave
Autor: Novi informator

Stručni članak

U konferencijskom centru Grand Hotela 4 opatijska cvijeta u Opatiji, 16. i 17. studenoga 2023. održani su 3. Informatorovi dani lokalne i regionalne samouprave. Riječ je o godišnjem okupljanju predstavnika lokalne i regionalne samouprave, koje Novi informator organizira potkraj kalendarske godine, kako bi potaknuo raspravu o zakonskim promjenama koje su se u području regulacije lokalne i regionalne samouprave dogodile u proteklih godinu dana, i time na konkretan način pridonio izgradnji sustava lokalne i regionalne samouprave.

Opunomoćenik u upravnom postupku: sporna pitanja i prijedlozi de lege ferenda
Autor: Karlo Kožina

Stručni članak

Autor analizira odredbe Zakona o općem upravnom postupku koje se odnose na opunomoćenike. Pritom, predlaže jasnije odrediti pojam opunomoćenika i stručnog pomagača, ali i propisivanje posebnog razloga za obnovu postupka u slučaju nezakonitog zastupanja. Konačno, predlaže da se stranci omogući pravo na naknadu troškova postupka koji bi obuhvaćali i nagradu opunomoćeniku, kada je takvo zastupanje bilo nužno i opravdano.  

Evidentiranje razlika utvrđenih popisom imovine i obveza
Autor: Ana Polić

Stručni članak

U praktikumu o popisu imovine i obveza proračunskih korisnika i JLP(R)S-a, objavljenom u Informatoru, broj 6809 od 13. studenoga 2023., opisana je obveza obavljanja redovitog popisa imovine i obveza. Posljednji korak pri obavljanju popisa jest obveza čelnika proračunskog korisnika odnosno JLP(R)S-a da temeljem izvještaja o obavljenom popisu odluči o načinu postupanja s utvrđenim manjkovima i viškovima, visini otpisa nenaplativih/zastarjelih potraživanja i obveza, rashodovanju imovine, postupanju protiv odgovornih osoba za koje je utvrđeno da su odgovorne za nastale manjkove, oštećenja, zastaru i slično. Stoga u ovom praktikumu donosimo pregled evidentiranja pri utvrđenim viškovima i manjkovima te rashodovanjima imovine.

Vremeplov: Akt o neovisnosti Paname - 28. studenoga 1821.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Val pobuna južnoameričkih španjolskih kolonija za oslobođenje došao je i do Paname 1821. 

Abecedarij upravnog postupka: Predmet izvršenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 136. ZUP-a

Obrazloženje trajanja i produljenja mjere istražnog zatvora
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nakon podnošenja optužnice ovlašteno tijelo za odlučivanje o produljenju istražnog zatvora nije sudac istrage nego optužno vijeće, a rok trajanja istražnog zatvora nakon podnošenja optužnice se ne određuje nego sud svaka dva mjeseca do izricanja nepravomoćne presude ispituje postoje li zakonski uvjeti za daljnju primjenu istražnog zatvora.

Ovrha na nekretnini – pravo osobne služnosti
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Za prestanak prava osobne služnosti, a nastavno i njegovo brisanje nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi, nije odlučno kad je ovrha pokrenuta, već koje je pravo prije upisano, da  li pravo radi čijeg se namirenja ovrha provodi ili pravo osobne služnosti.

Procesno pravo - Ponavljanje parničnog postupka
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud će odbiti kao neosnovan prijedlog za ponavljanje postupka ako predlagatelj nije dokazao da se radi o novim činjenicama i dokazima temeljem kojih traži ponavljanje postupka.

Radno pravo – Poslovni otkaz ugovora o radu – Opravdani razlozi
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Opravdan je razlog za poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu kada poslodavac radi efikasnije organizacije i uspješnijeg poslovanja izvrši reorganizaciju rada tako da poslove određenog radnog mjesta rasporedi na druge radnike. Iako se poslovi tog radnog mjesta kod poslodavca i dalje obavljaju, ali po drugim izvršiteljima, za radom radnika koji je do tada radio na radnom mjestu čiji su poslovi raspodijeljeni na druga radna mjesta odnosno druge radnike, prestala je potreba.

Dodatak na mirovinu – pravo mogu ostvariti samo korisnici mirovine prema općem propisu
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravo na dodatak na mirovinu ostvaruju samo korisnici kojima je mirovina priznata i određena isključivo prema odredbama ZOMO-a pa nema zakonske mogućnosti korisniku kojemu je mirovina određena kombinacijom općeg i posebnog propisa priznati pravo na dodatak na mirovinu.

Meta Platforms i dr. protiv Bundeskartellamt
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Sukladno načelu lojalne suradnje, tijelo nadležno za tržišno natjecanje mora najprije provjeriti je li o određenom pitanju nadležno nacionalno nadzorno tijelo ili Sud već donijelo odluku i ne može od nje odstupiti, ali ostaje slobodno donositi vlastite zaključke sa stajališta primjene prava tržišnog natjecanja.

Granice trošenja novca iz proračuna jedinice lokalne samouprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Sukladno dogovoru predsjednika Općinskog suda i općinskog načelnika, zbog slabe opremljenosti prostorija Suda Općina želi kupiti nekoliko komada namještaja za potrebe Stalne službe Suda, koja se nalazi na području Općine. Je li zakonito da Općina proračunska sredstva troši na opisani način?

Ponovno zapošljavanje nakon neuspjelog polaganja državnog ispita

Vi pitate - mi odgovaramo

U upravnom tijelu Grada zaposlili smo vježbenika, koji je za vrijeme trajanja vježbeničkog staža pristupio polaganju državnog ispita, ali ispit nije položio. Može li se ista osoba ponovno javiti na natječaj za zapošljavanje vježbenika, odnosno zaposliti na službeničkom radnom mjestu?

Plaćanje poreza na kuće za odmor i poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja

Vi pitate - mi odgovaramo

Plaća li se porez na kuće za odmor ako vlasnik tu nekretninu koristi povremeno za vlastiti odmor, ali i za djelatnost iznajmljivanja putnicima i turistima, za što plaća porez na dohodak ostvaren od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, u paušalnom iznosu.

Otkazivanje ugovora o radu i prije isteka ugovorenog probnog rada

Vi pitate - mi odgovaramo

Smije li poslodavac, koji je s radnikom sklopio ugovor o radu s probnim rokom od četiri mjeseca, i prije isteka ta četiri mjeseca otkazati radniku ugovor o radu zbog nezadovoljenja na probnom radu, ako je nedvojbeno utvrđeno da radnik ne ispunjava obveze i očekivanja radnog mjesta?

Pravo koje sprječava ovrhu i dosjelost

Vi pitate - mi odgovaramo

U parničnom postupku utvrđeno je da je tužitelj vlasništvo nekretnine stekao temeljem zakona prije pokretanja ovršnog postupka odnosno publiciranja zabilježbe ovrhe u zemljišnim knjigama. Ima li tužitelj pravo koje sprječava ovrhu, neovisno o savjesnosti ovrhovoditelja koji je pokrenuo ovrhu?

Umanjenje komunalne naknade u slučaju zabrane rada trgovačkog društva

Vi pitate - mi odgovaramo

Obveznik plaćanja komunalne naknade trgovačko je društvo kojem je inspekcija Carinske uprave zabranila rad na određeno vrijeme. Može li to biti razlog za umanjenje koeficijenta namjene prostora za koji se komunalna naknada plaća, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu?

Filteri