Informator broj 6709 od 13. prosinca 2021.

UVODNIK

Prijedlog reforme položaja stečajnog upravitelja
Što ćemo dobiti i što bismo trebali dobiti?

Obavljanje poslova stečajnog upravitelja pravno je složen posao upravljanja imovinom stečajnog dužnika u ime suda koji provodi postupak, a za račun vjerovnika koji se namiruju iz imovine stečajnog dužnika. Reformom Stečajnog zakona 2015. i njegovom novelom 2017. (i pratećim podzakonskim propisima) napravljen je velik iskorak u regulaciji položaja, odgovornosti te nagradi i naknadi troškova stečajnog upravitelja. No, uvažavajući činjenicu kako je problematika stečajnog postupka dinamično područje u kojem se traže nova rješenja koja će pratiti trend tržišta, pitanje svrhovitosti i potrebe revizije statusa stečajnog upravitelja kao oblika atipičnog rada, u kontekstu osuvremenjivanja de lege lata rješenja, iznimno je aktualno. Stoga je cilj članka analizirati najnoviji prijedlog izmjena položaja stečajnog upravitelja prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona iz prosinca 2021.
Autor: izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

Prijedlog reforme položaja stečajnog upravitelja
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Obavljanje poslova stečajnog upravitelja pravno je složen posao upravljanja imovinom stečajnog dužnika u ime suda koji provodi postupak, a za račun vjerovnika koji se namiruju iz imovine stečajnog dužnika. Reformom Stečajnog zakona 2015. i njegovom novelom 2017. (i pratećim podzakonskim propisima) napravljen je velik iskorak u regulaciji položaja, odgovornosti te nagradi i naknadi troškova stečajnog upravitelja. No, uvažavajući činjenicu kako je problematika stečajnog postupka dinamično područje u kojem se traže nova rješenja koja će pratiti trend tržišta, pitanje svrhovitosti i potrebe revizije statusa stečajnog upravitelja kao oblika atipičnog rada, u kontekstu osuvremenjivanja de lege lata rješenja, iznimno je aktualno. Stoga je cilj članka analizirati najnoviji prijedlog izmjena položaja stečajnog upravitelja prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona iz prosinca 2021.1

DONATIO MORTIS CAUSA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

DONATIO MORTIS CAUSA, lat. darovanje za slučaj smrti; u rimskoj pravnoj tradiciji, donatio mortis causa je takvo darovanje kod kojeg učinak pravnog posla ovisi o tome hoće li obdarenik preživjeti darovatelja.

Razgraničenje pojmova povratka, protjerivanja, prisilnog udaljenja i upozorenja o dužnosti napuštanja RH
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Zakonom o strancima utvrđeno je više mjera kojima se intervenira u položaj državljana trećih zemalja radi osiguranja da će oni, u slučaju donošenja takve odluke, napustiti Republiku Hrvatsku. Autor u članku analizira povratak, protjerivanje, prisilno udaljenje i upozorenje o dužnosti napuštanja Republike Hrvatske, navodeći uvjete za primjenu svake od tih mjera i pojašnjavajući u kakvom su odnosu mjere međusobno.

Nove financijske vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi od 1. siječnja 2022.
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Europska komisija je delegiranim uredbama od 10. studenoga 2021. godine utvrdila nove financijske vrijednosti europskih pragova, koji će se od 1. siječnja 2022. primjenjivati u postupcima javne nabave koje provode naručitelji koji su obveznici primjene propisa o javnoj nabavi. Autor u članku donosi detaljan prikaz novih financijskih vrijednosti europskih pragova.

Sprječavanje dokazivanja
Autori: Damir Juras Željko Gulišija

Stručni članak

Kazneno djelo sprječavanja dokazivanja u praksi je izazivalo dvojbu kada je u pitanju kažnjivost postupanja koje ima za cilj sprječavanje ili otežavanje dokazivanja koje je poduzeto prije nego što je započeo kazneni postupak pred nadležnim tijelom, kada se još ne može pretpostaviti mogu li određeni predmet ili isprava biti dokaz u postupku. Ta je dvojba razriješena nedavnom odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, o čemu više u nastavku.

Zdravstvena zaštita obitelji hrvatskog osiguranika
Autor: Renata Turčinov

Stručni članak

U članku autorica pojašnjava pojedinosti prijave na obvezno zdravstveno osiguranje članova obitelji hrvatskog osiguranika koji imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini, a sve sukladno Ugovoru o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Također, autorica se osvrće i na relevantne hrvatske propise vezane uz obvezno zdravstveno osiguranje članova obitelji koji žive u Republici Hrvatskoj te daje primjere situacija s kojima se moguće susresti u praksi.

Tužbe za zaštitu prava vlasništva u parničnom postupku
Autor: Lidija Vojković

Stručni članak

Zakonskim odredbama, u pravilu, građanskog materijalnog prava, ali i postupovnog prava, definirane su tužbe za zaštitu prava vlasništva, njihove osobine i vrste, te pravna zaštita koja se pruža. O tome kakav se tužbeni zahtjev postavi (kondemnatorni ili deklaratorni), ovisi i pravna zaštita koju pruža sud, i to predajom stvari u posjed, zabranom uznemiravanja ili utvrđenjem prava vlasništva. Upravo iz tog razloga važno je razlikovati u kojim se slučajevima koja vrsta tužbenog zahtjeva može koristiti, pa autorica upućuje ne samo na zakonsko uređenje navedene tematike, nego i na aktualnu sudsku praksu.

Vremeplov: Zakon o Republici Irskoj – 21. prosinca 1948.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Povijest Irske, otočne europske zemlje u Atlantskom oceanu, obilježena je višestoljetnim utjecajem i vladavinom njezine moćne susjede, Engleske, tj. Ujedinjenog Kraljevstva. Iz stoljeća u stoljeće Englezi su sužavali irsku vlast, a irski otpori i pobune protiv toga redovito su završavali neuspjehom.

Abecedarij upravnog postupka: Povrat u prijašnje stanje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 82. st. 4., 5. i 6. ZUP-a

Parnični postupak - pravo na obnovu kuće
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odbačaj tužbenog zahtjeva za utvrđenje prava na obnovu nekretnine stradale u poplavi primjenom pravnog shvaćanja Vrhovnog suda da su za postupke obnove nekretnina stvarno nadležni upravni sudovi, dovela je do povrede prava na pristup sudu jer je pravno shvaćanje primijenjeno retroaktivno, nakon nekoliko godina pravne nesigurnosti, a za posljedicu je imalo gubitak sudske zaštite.

Radno pravo – prestanak ugovora o radu - sporazum
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti zaključen u pisanom obliku, ali sam sporazum ne mora biti u obliku jednog dokumenta potpisanog od obiju ugovornih strana.

Upravno pravo – koncesije – pomorsko dobro
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Obveza plaćanja koncesijske naknade nastaje tek sklapanjem ugovora o koncesiji, odnosno nema mogućnosti naplate koncesijske naknade u slučaju nepostojanja ugovora o koncesiji.

Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama – komunalni doprinos
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada obveza plaćanja komunalnog doprinosa proizlazi iz postupka legalizacije, tada se komunalni doprinos utvrđuje na temelju Odluke o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju.

Obvezno pravo – zastara naplate porezne obveze
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na zastaru tražbine s osnove poreza primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona kao lex specialis, a ne odredbe o zastari iz Zakona o obveznim odnosima.

Gregačević protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Zahtjev za obnovu kaznenog postupka na temelju konačne presude ESLJP-a, podnosi se u roku od 30 dana od kada je presuda ESLJP-a postala konačna, i taj način računanja rokova sam po sebi nije suprotan Konvenciji i nije nepredvidiv.

Zambrano protiv Francuske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Pokušaj umjetnog stvaranja masovne tužbe očigledno je suprotan cilju pojedinačnih zahtjeva i, općenito, duhu Konvencije i njezinim ciljevima.

Poduzimanje radnji radi donošenja odluke o ponovnom pokretanju ovrhe na novčanim sredstvima

Vi pitate - mi odgovaramo

Fina je provodila ovrhu temeljem zadužnice, koju je u kolovozu 2018. godine isknjižila iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje zbog nemogućnosti izvršenja, a sve temeljem odredbe članka 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Da bi mogao donijeti odluku o ponovnom pokretanju ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika, može li mi Fina dati podatke je li ovršenik u odnosu na kojega želim ponovnu ovrhu u blokadi i iznosu blokade?

Stjecanje bez osnove zbog revizijskog ukidanja drugostupanjske odluke

Vi pitate - mi odgovaramo

U parničnom postupku radi isplate dosuđen mi je iznos od 50.000,00 kn, a koji mi je tuženik i isplatio. Međutim, nakon isplate tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije temeljem kojeg mu je revizija dopuštena te je Vrhovni sud Republike Hrvatske u konačnici, odlučujući o reviziji, rješenjem ukinuo drugostupanjsku presudu i predmet vratio drugostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. Jesam li dužan tuženiku vratiti isplaćeni iznos?

Plaća sezonskog radnika u poljoprivredi u 2022.

Vi pitate - mi odgovaramo

Namjeravamo uskoro zaposliti sezonske radnike u poljoprivredi pa nas zanima koji je najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika koji obavlja privremene odnosno povremene poslove u poljoprivredi u 2022.?

Posljedice poništavanja rješenja po izvanrednom pravnom lijeku u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Rješenje javnopravnog tijela, kojim je riješena upravna stvar, poništeno je primjenom članka 129. Zakona o općem upravnom postupku. Treba li postupak u kojem je doneseno poništeno rješenje nastaviti voditi ili ga obustaviti?

Povlačenje prijedloga proračuna

Vi pitate - mi odgovaramo

Gradonačelnik je prijedlog proračuna podnio Gradskom vijeću na odlučivanje u roku propisanom zakonom (do 15. studenoga). Može li prije održavanja sjednice na kojoj će se odlučivati o podnesenom prijedlogu gradonačelnik prijedlog proračuna povući i podnijeti novi?

Filteri