Informator broj 6712-6713 od 03. siječnja 2022. i 10. siječnja 2022.

UVODNIK

Uređenje ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga

Od 1. siječnja 2022. na snazi je Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (Nar. nov., br. 110/21), kojim se u hrvatsko zakonodavstvo unose odredbe Direktive (EU) 2019/770 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (SL L 136, 22.5.2019). Ovim Zakonom zakonodavac je nastojao osigurati pravnu sigurnost i pružiti zaštitu potrošačima, koji sve više i više kupuju digitalne proizvode i usluge, o čemu detaljnije u nastavku.
Autorica: mr. sc. Maja Josipović

Sadržaj

Uređenje ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga
Autor: Maja Josipović

Stručni članak

Od 1. siječnja 2022. na snazi je Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (Nar. nov., br. 110/21), kojim se u hrvatsko zakonodavstvo unose odredbe Direktive (EU) 2019/770 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (SL L 136, 22.5.2019). Ovim Zakonom zakonodavac je nastojao osigurati pravnu sigurnost i pružiti zaštitu potrošačima, koji sve više i više kupuju digitalne proizvode i usluge, o čemu detaljnije u nastavku.

CAUTIO USUFRUCTUARIA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

CAUTIO USUFRUCTUARIA, lat. plodouživateljevo osiguranje; u rimskoj pravnoj tradiciji, kod osobne služnosti plodouživanja (ususfructus), plodouživatelj (usufructuarius) bio je obvezan izvršavati svoja ovlaštenja uporabe stvari (usus) i ubiranje njezinih plodova (fructus) izvršavati kao bonus vir („dobar čovjek“), tj. postupati s odgovarajućom razboritošću i pažnjom, kao i vratiti stvar nakon prestanka prava plodouživanja (o pravu plodouživanja /ususfructus/, vidi detaljnije Petrak, Traditio iuridica, br. 152, Informator, br. 5982-5983 od 6. i 9. srpnja 2011.).

Fina pred sudom - dvostruk revizijski kriterij
Autor: Miljenko A. Giunio

Stručni članak

Nakon dvodesetljetnog spora jednoga trgovačkog društva s državnom agencijom (Finom), Agencija je, nezadovoljna pravomoćnom sudskom odlukom - kvazipresudom donesenom u okviru ovršnog postupka, sredinom 2020. podnijela prijedlog za dopuštenje revizije, a zatim, pošto je, nakon godine i pol dana Vrhovni sud RH reviziju dopustio, i reviziju. No, ta je odluka (dopuštenje) u sukobu s ranijom odlukom VSRH-a i Katalogom toga suda o rješenjima u ovršnom postupku protiv kojih je dopuštena revizija. Time je otvoreno pitanje (ne)ravnopravnosti stranaka pred zakonom, i to u postupku pred najvišom sudskom instancom.

Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2021.
Autor: Vlado Đurašin

Stručni članak

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma obračunava se sukladno Zakonu o šumama i Pravilniku o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. U tekstu autor donosi pojedinosti o obračunu i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma te daje i primjer zahtjeva za povrat preplaćene naknade.

Iznimke od zabrane naplaćivanja kamata na kamate (anatocizam)
Autor: Ivica Crnić

Stručni članak

Autor u ovom članku piše o iznimkama od pravila zabrane naplaćivanja kamata na kamate, koje su uređene čl. 27. st. 3. i čl. 31. st. 2. Zakona o obveznim odnosima i upućuje na pravna stajališta sudske prakse i doktrine. Pozornost posvećuje i postupovnim pitanjima pri sastavljanju tužbe sa zahtjevom za plaćanje procesnih kamata.

Prijava poreza na dodanu vrijednost za posljednje razdoblje oporezivanja u 2021.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost obvezni su u prijavi poreza na dodanu vrijednost koju podnose za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. Tu prijavu potrebno je predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave korištenjem elektroničkog portala ePorezna, najkasnije do 20. siječnja 2022. zajedno s redovitim obračunom za prosinac odnosno za listopad – prosinac 2021.

Autorska djela stvorena u radnom odnosu
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

U hrvatskom autorskopravnom zakonodavstvu do sada su bila zastupljena tri različita koncepta regulacije ostvarivanja prava na autorskim djelima koja su stvorena u radnom odnosu i u svezi s radnim odnosom. Naime, svaki zakon koji je uređivao autorsko pravo i srodna prava u Republici Hrvatskoj od osamostaljenja do danas ovu je materiju uređivao na različit način. Dr. sc. Dragan Zlatović pojašnjava kako je pitanje autorskih djela stvorenih u radnom odnosu evoluiralo tijekom vremena te kako je ono riješeno prema danas važećim propisima.

Vremeplov: Šestosiječanjska diktatura u Kraljevini SHS – 6. siječnja 1929.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Proglasom1 kojim se obraća “mome dragom narodu, svim Srbima, Hrvatima i Slovencima” jer je „nastupio (je) čas kad između Naroda i Kralja ne može i ne smije više biti posrednika“, kralj Aleksandar I. Karađorđević, vladar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, ukinuo je 6. siječnja 1929. godine Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 28. lipnja 1921. riječima: „riješio sam i rješavam, da Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 28. juna 1921. godine prestane važiti“ te je raspustio Narodnu Skupštinu, izabranu 11. studenoga 1927. godine.

Abecedarij upravnog postupka: Obavješćivanje o tijeku postupka i razgledavanje spisa
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 84. st. 2. - 4. ZUP-a

Vraćanje dara u ostavinu
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Nema pretpostavki za vraćanje dara u ostavinu kada  tuženica nije zakonska nasljednica tuženika i kada darovanje nije učinjeno u zadnjoj godini života darovatelja.

Uračunavanje u vrijednost nužnog nasljednog dijela
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Ustupanje nasljednoga dijela u ostavinskom postupku iza pokojnoga (oca stranaka) učinjeno od strane majke stranaka tužitelju ima se smatrati – darom, jer se radi o raspolaganju bez naknade, a u smislu  odredbe članka 72. ZN-a, te se uračunava u vrijednost nužnog nasljednog dijela.

Parnični postupak – nepristranost suda na temelju objektivnog testa (delegacija nadležnosti)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Vanjski dojam koji ostavlja činjenica da je jedna od stranaka dugogodišnji sudac suda pred kojim se vodi postupak, potiče objektivno opravdanu sumnju u nepristranost tog suda.

Prekršajno pravo – primjena načela ne bis in idem
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je inspektor prema okrivljeniku primijenio upravnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti, vezano uz prekršaje iz članka 192. stavka 1. točke 1. i 2. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), koja je u cijelosti i izvršena, riječ je o presuđenoj stvari.

Izvanparnični postupak - priznanje strane sudske odluke
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U postupku priznanja strane sudske odluke, kad nijedna stranka nema sjedište u Republici Hrvatskoj, a riječ je o deklaratornoj presudi koja ne sadržava tražbinu koja bi se mogla prisilno ostvariti, bitno je samo postojanje pravnog interesa za priznanje te odluke od suda Republike Hrvatske.

Žibrat protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Zbog prekomjernog trajanja ovršnog postupka radi iseljenja, podnositelju zahtjeva, vlasniku kuće povrijeđeno je pravo na suđenje u razumnom roku i pravo na mirno uživanje vlasništva.

Utvrđivanje obavlja li pravna osoba javne ovlasti

Vi pitate - mi odgovaramo

S obzirom na odredbu članka 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojom je uređen prijam u službu bez provođenja natječaja, može li se u upravno tijelo Grada bez natječaja primiti osoba koja je zaposlena u komunalnom trgovačkom društvu ili gradskoj knjižnici, odnosno kako utvrditi ima li pravna osoba koju je osnovala jedinica lokalne ili područne (samouprave) javne ovlasti?

Komercijalno jamstvo

Vi pitate - mi odgovaramo

Što je komercijalno jamstvo?

Ovrha na novčanim sredstvima – rok zapljene i prijenos sredstava

Vi pitate - mi odgovaramo

U postupku prisilne naplate pred Financijskom agencijom, ovrha se provodi s rokom zapljene od 60 dana. Može li se prijenos novca izvršiti i prije isteka 60 dana? Ako da, na koji način?

Kamatna stopa na zajam između povezanih osoba u 2022.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja je propisana kamatna stopa na zajam dan povezanoj osobi za 2022.?

Isplata trinaeste (dodatne) plaće

Vi pitate - mi odgovaramo

Poslodavac namjerava isplatiti trinaestu odnosno dodatnu plaću. Postoji li mogućnost neoporezive isplate ili je isplata u cijelosti oporeziva?

Pravomoćnost odluke upravnog suda pri odricanju od žalbe

Vi pitate - mi odgovaramo

Tužitelj se odrekao žalbe protiv presude upravnog suda kojom je odbijen tužbeni zahtjev. Kada nastupa pravomoćnost presude?

Filteri