Informator broj 6808 od 06. studenog 2023.

UVODNIK

Obnova upravnog postupka prema Zakonu o porezu na promet nekretnina

Ustavni sud Republike Hrvatske odlučivao je u predmetu plaćanja poreza na promet nekretnina, u kojemu je prethodno odlučivao Visoki upravni sud. Pritom, niti jedno od visokih sudišta nije se očitovalo o tome jesu li razlozi za obnovu postupka koji su propisani Zakonom o porezu na promet nekretnina jedini koji se u takvoj vrsti postupaka mogu primijeniti, ili je riječ o dodatnim razlozima, uz razloge koje propisuje Zakon o općem upravnom postupku. Autor analizira Odluku Ustavnog suda i iznosi svoje stajalište o navedenom pitanju.
Autor: prof.dr.sc. Frane Staničić

Sadržaj

Obnova upravnog postupka prema Zakonu o porezu na promet nekretnina
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Ustavni sud Republike Hrvatske odlučivao je u predmetu plaćanja poreza na promet nekretnina, u kojemu je prethodno odlučivao Visoki upravni sud. Pritom, niti jedno od visokih sudišta nije se očitovalo o tome jesu li razlozi za obnovu postupka koji su propisani Zakonom o porezu na promet nekretnina jedini koji se u takvoj vrsti postupaka mogu primijeniti, ili je riječ o dodatnim razlozima, uz razloge koje propisuje Zakon o općem upravnom postupku. Autor analizira Odluku Ustavnog suda i iznosi svoje stajalište o navedenom pitanju.

In Pauliana, per quam quae in fraudem creditorum alienata sunt revocantur
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

In Pauliana, per quam quae in fraudem creditorum alienata sunt revocantur, lat. Paulijanskom tužbom, kojom se opozivaju ona (raspolaganja) učinjena radi prijevare vjerovnika, isječak je iz jedinog teksta Justinijanove kodifikacije, Digesta 22, 1, 38, 4 (Paulus libro sexto ad Plautium), u kojem se spominje actio Pauliana, naziv tužbe koji je u rimskoj pravnoj tradiciji postao sinonim za prikratu vjerovniku.

Zastara naknade štete prouzročene kaznenim djelom u sudskoj praksi
Autor: Vladimir Vučković

Stručni članak

U sudskoj praksi su se tijekom godina javljale velike dvojbe i oprečna tumačenja koja su imala presudan utjecaj na (ne)ostvarivanje zahtjeva za naknadu štete prouzročene kaznenim djelom u postupcima na sudovima u Republici Hrvatskoj. Vrhovni sud Republike Hrvatske recentnom je odlukom, čini se, napokon ujednačio sudsku praksu glede ovog važnog pitanja, o čemu više u nastavku članka.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela
Autor: Novi informator

Stručni članak

OPG KAO INVESTITOR, GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA I GALERIJA, UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINU KUPLJENU U SVRHU STAMBENOG ZBRINJAVANJA – POMOĆNE GRAĐEVINE, POTVRDA O JEDNOSTAVNOJ GRAĐEVINI, PROMJENA NAMJENE GRAĐEVINE U HOTEL.

Prethodno pitanje Ustavnog suda RH upućeno Sudu Europske unije
Autori: Sanja Mišević Anja Draženović

Stručni članak

Jedino djelotvorno sredstvo za komunikaciju nacionalnih sudova sa Sudom EU-a predstavlja institut prethodnog pitanja, koji je utemeljen Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Glavna uloga prethodnog pitanja jest ujednačavanje nacionalne sudske prakse kojom se nastoji svim građanima Unije pružiti jednak pravni položaj i učinkovita sudska zaštita. Autorice u radu ističu najvažnije činjenice o samom institutu prethodnog postupka te njegovu implementaciju u procesno zakonodavstvo Republike Hrvatske, s naglaskom na prvi zahtjev za odlučivanje po prethodnom pitanju, upućen od Ustavnog suda Republike Hrvatske, koje je još uvijek u tijeku. Isto tako, analizira se činjenično stanje postupaka koji su prethodili ustavnosudskom postupku i konkretan zahtjev, s posebnim osvrtom na element diskriminacije glede slobode kretanja studenata koji se školuju u inozemstvu, a koji se proteže u predmetnom slučaju.

Troškovi službenog putovanja
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Za potrebe obavljanja posla iz svoje djelatnosti, poslodavci često upućuju svoje radnike na službena putovanja iz mjesta svog sjedišta ili iz mjesta prebivališta odnosno uobičajenog boravišta radnika u neko drugo mjesto. Poznato je da svako službeno putovanje mora biti popraćeno putnim nalogom, kao obveznom dokumentacijom u poreznom smislu. Putnim nalogom dokazuje se nastanak troškova na službenom putovanju sa svrhom njihova obračuna i prava radnika na neoporezivu naknadu. U članku ćemo pobliže pojasniti pojedinosti vezane uz putne naloge, isključivo s poreznog aspekta.

Događaji: Svečanost dodjele priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2022.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Zaklada dr. sc. Jadranko Crnić već trinaest godina njeguje praksu dodjele priznanja i nagrade za iznimna postignuća u pravnoj struci i osobit doprinos vladavini prava kojima za hrvatsku pravnu povijest bilježi osobe, radove i djela koja pridonose razvoju prava na hrvatskom tlu. Tako je bilo i ove godine.

Izvori financiranja u JLP(R)S-u
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Prihodi, rashodi, primici i izdaci iskazuju se i sustavno prate po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Takav način praćenja propisan je za sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike u procesu planiranja, knjigovodstvenog evidentiranja i izvještavanja, dok je za izvanproračunske korisnike obvezan samo u procesima planiranja i izvještavanja. U ovom praktikumu donosimo osvrt na praćenje prihoda, rashoda, primitaka i izdataka po izvorima financiranja.

Vremeplov: Gibraltarski referendum o suverenosti – 7. studenoga 2002.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Gibraltar je prekomorski teritorij Ujedinjenog Kraljevstva na južnom rtu Pirinejskog poluotoka, između Atlantskog oceana i Sredozemnog mora, koji leži na istoimenom tjesnacu i odvaja Europu i Afriku, površine od 6,7 km2, na kojem živi oko 32.700 ljudi, Gibraltaraca, mješavine Španjolaca, Portugalaca, Maltežana, Britanaca i Židova.

Abecedarij upravnog postupka: Izvršnost rješenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 133. st. 2.-4. ZUP-a

Vođenje drugog kaznenog postupka kao razlog za određivanje istražnog zatvora
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Premda vođenje drugog kaznenog postupka ne može biti, sama za sebe, dostatna okolnost koja pokazuje da je netko sklon činjenju kaznenih djela jer bi to bilo protivno načelu pretpostavke nedužnosti optuženika, pravilno je prvostupanjski sud imao u vidu i ovu okolnost, a sve s obzirom na pravnu prirodu kaznenog djela iz tog drugog kaznenog postupka koji je već u tijeku i koji je u stadiju vođenja rasprave.

Zastara kamata
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Potraživanja zatezne kamate koje su zajedno s glavnicom utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela javne vlasti ili nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom, i koje dospijevaju ubuduće, sukladno čl. čl. 233. st. 2. ZOO/05 zastarijevaju u trogodišnjem roku predviđenom za zastaru povremenih tražbina računajući od ovršnosti ovršnih isprava.

Pravo na suđenje u razumnom roku – iscrpljenje pravnih sredstava (promjena prakse)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako trajanje postupka u trenutku podnošenja ustavne tužbe nije predstavljalo a priori povredu prava na suđenje u razumnom roku, podnositelj je dužan prije podnošenja ustavne tužbe koristiti dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.

Trgovačko pravo – Menadžerski ugovor – Odluka o razrješenju
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ugovor kojim su regulirana tužiteljeva prava i obveze kao člana uprave tuženika u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, i kojim je propisano da se isti primjenjuje od dana kada je tužitelj imenovan za člana tuženikove uprave, pa do kraja tužiteljevog ugovornog mandata, menadžerski je ugovor. Sama činjenica da je tuženik tužitelju obračunavao i plaćao doprinose na ime mirovinskog i zdravstvenog osiguranja ne dokazuju da se radi o ugovoru o radu, niti isti ima značaj ugovora o radu. Na prestanak menadžerskog ugovora primjenjuju pravila obveznog prava, točnije čl. 590. Zakona o obveznim odnosima. U procesnoj situaciji kada je tužitelj razriješen dužnosti člana uprave, kada je isti opozvan na Skupštini društva tuženika, to tuženik u odluci o razrješenju nije trebao navesti nikakve razloge razrješenja, jer tužitelj nije istovremeno bio član tuženikova društva, niti je on za člana uprave imenovan Izjavom društva.

TT protiv AK
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Prijenos nadležnosti u slučaju nezakonitog odvođenja djeteta može se zatražiti samo ako su ispunjena tri kumulativna uvjeta taksativno navedena u članku 15. st. 1. Uredbe br. 2201/2003, odnosno ako je dijete „posebno povezano” s drugom državom članicom, ako sud koji ima stvarnu nadležnost u predmetu smatra da je sud te druge države članice „primjereniji” za rješavanje predmeta i ako je prijenos nadležnosti u najboljem interesu djeteta.

Izuzeće službene osobe u postupku neposrednog rješavanja

Vi pitate - mi odgovaramo

U upravnom postupku koji je pokrenut po službenoj dužnosti rješenje je doneseno u postupku neposrednog rješavanja, jer su sve činjenice bile dostupne u službenim evidencijama. Međutim, nakon dostave prvostupanjskog rješenja stranci, stranka je izjavila žalbu u kojoj je istaknula zahtjev za izuzeće službene osobe koja je odlučivala u prvom stupnju. Tko u opisanim okolnostima treba odlučiti o zahtjevu za izuzeće?

Rad na određeno vrijeme umirovljenika i uračunavanje prethodnog ugovora na određeno vrijeme prije umirovljenja

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik je nakon što je navršio 65 godina života i 15 godina staža osiguranja nastavio raditi kod poslodavca na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine (do tada je godinama radio na neodređeno vrijeme). Nakon isteka tog ugovora planira se umiroviti, no želio bi i dalje nastaviti raditi, na pola radnog vremena temeljem novog ugovora na određeno vrijeme, sada kao umirovljenik. Utječe li činjenica da bi ubuduće radio kao umirovljenik na zakonsko ograničenje o najviše tri godine rada na određeno vrijeme? Računa li se, naime, rok od tri godine dopuštenog rada na određeno vrijeme tada ispočetka, jer bi to bio prvi ugovor o radu na određeno vrijeme u novom statusu (umirovljenika)?

Pravila vidljivosti financijskih instrumenata – HAMAG BICRO

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačkom društvu (d.o.o.) odobren je zajam iz Programa "Investicijski zajmovi iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti", Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, a koji se financira iz sredstava u okviru instrumenta NextGenerationEU. Upućeni smo da moramo poštovati tvz. „pravila vidljivosti“. Što to točno znači?

Suđenje u odsutnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li u kaznenom postupku koji se vodi radi počinjenja kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, a koje kazneno djelo ne zastarijeva, nedolazak optuženika (državljanin Republike Srbije) na sjednicu optužnog vijeća i zakazanu raspravu ukazivati da je nedostupan sudu te da mu se treba suditi u odsutnosti, posebno imajući na umu Sporazum o suradnji u progonu počinitelja kaznenih djela ratnih zločina protiv čovječnosti i genocida, od 13. listopada 2006. Zaključen između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije?

Filteri