Informator broj 6751 od 03. listopada 2022.

UVODNIK

Zašto lokalne jedinice i dalje ne znaju kojom imovinom raspolažu?

Iako hrvatski sustav lokalne samouprave, uz manje iznimke, nepromijenjeno funkcionira gotovo 30 godina, gradovi i općine i dalje ne raspolažu potpunim, točnim i metodološki standardiziranim podacima o svojoj imovini. Iz takvog stanja posljedično i neizbježno proizlazi i nesređeno imovinskopravno stanje u odnosu na brojne gradske i općinske nekretnine, a ta okolnost predstavlja teško premostivu prepreku za sufinanciranje projekata infrastrukturne naravi.
Autor: Vedran Vukobrat, dipl. iur.

Sadržaj

Zašto lokalne jedinice i dalje ne znaju kojom imovinom raspolažu?
Autor: Vedran Vukobrat

Stručni članak

Iako hrvatski sustav lokalne samouprave, uz manje iznimke, nepromijenjeno funkcionira gotovo 30 godina, gradovi i općine i dalje ne raspolažu potpunim, točnim i metodološki standardiziranim podacima o svojoj imovini. Iz takvog stanja posljedično i neizbježno proizlazi i nesređeno imovinskopravno stanje u odnosu na brojne gradske i općinske nekretnine, a ta okolnost predstavlja teško premostivu prepreku za sufinanciranje projekata infrastrukturne naravi.

Ut res magis valeat quam pereat
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Ut res magis valeat quam pereat (II.), lat. da bi stvar više bila valjana, nego da propadne, ili na engleskom, prema poznatom Black’s Law Dictionary „That the thing may rather have effect than be destroyed“. 

Rješenje prosvjetne inspekcije kao temelj za otkaz ugovora o radu
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

Zakon o radu uglavnom ne propisuje razloge za otkaz ugovora o radu. Toga nije lišen ni poseban propis koji u sektoru odgoja i obrazovanja uređuje radnopravne odnose. Čak i neke situacije koje su specifične za taj sektor, nisu uređene. Jedna od njih je otkazivanje ugovora o radu radi izvršenja rješenja prosvjetne inspekcije. Stoga autorica u ovom članku piše o pravnom uređenju toga pitanja, uz navođenje relevantne sudske prakse.

Pravo na žalbu u postupcima javne nabave
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Pravo na žalbu u postupcima javne nabave ima svaki gospodarski subjekt, koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od kršenja subjektivnih prava. Također, pravo na žalbu ima i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Autor u tekstu obrađuje temu kroz primjere iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Porezni praktikum: Neoporeziva naknada troškova noćenja i prijevoza na službenom putovanju
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Troškovi noćenja i prijevoza na službenom putovanju mogu se podmiriti neoporezivo pod propisanim uvjetima, za što je potrebno imati vjerodostojne isprave (primjerice, račune, putne karte i slično). U ovom poreznom praktikumu donosimo više informacija o mogućnosti neoporezive naknade troškova noćenja i prijevoza na službenom putovanju.

Još jedna promjena Pravilnika o porezu na dohodak
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Netom nakon što je Pravilnik o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 102/22) stupio na snagu, Pravilnik o porezu na dohodak ponovno je predmet promjena. Ovaj put riječ je o povećanju iznosa neoporezivih primitaka u sklopu dijela mjera Vlade Republike Hrvatske iz jesenskog paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstava od rasta cijena, o čemu donosimo kratak osvrt na temelju prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak.

Žalba protiv rješenja o određivanju istražnog zatvora
Autori: Marina Kapikul Iva Kero

Stručni članak

Autorice u ovom članku propituju zakonodavno rješenje kojim nije omogućeno preispitivanje istražnog zatvora koji je sudskom odlukom prvi put određen okrivljeniku u odluci po žalbi. Iako se ustalila sudska praksa da se žalba državnog odvjetnika protiv rješenja kojim je odbijen prijedlog za određivanje istražnog zatvora dostavlja okrivljeniku i njegovu branitelju ako ga ima, ili da se u tom slučaju održi sjednica na koju će se pozvati stranke, sve to ne zadovoljava ustavno i konvencijsko pravo okrivljenika na žalbu protiv rješenja kojim mu je po prvi put u kaznenom postupku sloboda ograničena.

Vremeplov: Zakon o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja – 3. listopada 1929.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 6. siječnja 1929., kralj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Aleksandar I. Karađorđević ukinuo je Ustav Kraljevine od 28. lipnja 1921., poznat pod imenom Vidovdanski ustav te uveo diktaturu, u povijesti poznatu kao Šestosiječanjska diktatura. 

Abecedarij upravnog postupka: Predmnjeva usvajanja zahtjeva stranke
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 102. ZUP-a

Utvrđivanje činjenice smrti
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nije u pravu tužitelj kada kaže da je činjenično stanje nepotpuno utvrđeno jer da vanjski uvid u podatke Jedinstvenog registra ministarstva nije materijalni dokaz u kaznenom postupku, odnosno da je za utvrđivanje činjenice smrti optuženika bilo potrebno od matičnog ureda pribaviti izvadak iz matice umrlih. Uvid u podatke Jedinstvenog registra ministarstva dostupan je sudu i iz njega jasno proizlazi datum smrti za optuženika, a taj datum smrti upisuje se na temelju podataka iz matičnog ureda. Dakle, činjenica smrti je nesporno utvrđena.

Rok zastare
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

U kombiniranoj polici osiguranja života dopunsko osiguranje od posljedica nezgode ne predstavlja životno osiguranje, već neživotno, zbog čega zastarni rok iznosi tri godine.

Istraga seksualnog zlostavljanja djece
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Da bi država ispunila obveze prema čl. 35. Ustava i čl. 8. Konvencije, nadležna su tijela mjerodavne kaznenopravne mehanizme dužna primijeniti u praksi kroz učinkovitu istragu i kazneni progon, vodeći pritom računa o posebnoj ranjivosti maloljetnih oštećenika, njihovu dostojanstvu i pravima kao djeteta i kao žrtve.

Stvarno pravo – posjed - zaštita
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Dopušteno je i moguće pružiti posjedovnu zaštitu, u smislu odredbe čl. 21. i 22. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, utvrđenjem čina smetanja posjeda i izricanjem zabrane takvog ili budućeg smetanja, a sve i kada nema pretpostavki za nalaganje uspostave ranijeg posjedovnog stanja.

Prekršajno pravo – troškovi prekršajnog postupka
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na temelju članka 138. stavka 1. i 2. točke 7. Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), okrivljenik ima pravo na trošak nagrade za sastavljanje zahtjeva za naknadu troškova branitelja sukladno Tbr. 1. točke 5. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Nar. nov., br. 142/12, 103/14, 118/14, 107/15 i 37/22).

Žic protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je povredu prava na pošteno suđenje i prava na mirno uživanje vlasništva jer domaća tijela podnositeljicu zahtjeva nisu vratila na posao, niti su joj isplatila zaostatke plaća unatoč pravomoćnoj sudskoj presudi u njezinu korist.

Nedopuštena pobuda pri sklapanju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada je jedna strana sklopila ugovor o dosmrtnom uzdržavanju s drugom stranom koja je u roku od tri dana umrla, sa svrhom da se mene, kao izvanbračnu kći liši zakonskog nasljeđivanja, kakvu pravnu kvalifikaciju ima takav ugovor?

Potrebno obrazovanje službenika koji rješava u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se sistematizacijom radnih mjesta u upravnom tijelu Općine utvrditi da će poslove vođenja upravnog postupka i donošenja rješenja obavljati službenik koji ima srednju stručnu spremu?

Suglasnost poslodavca za dopunski rad radnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik bi želio raditi kod drugog poslodavca u dopunskom radu, a kod nas već radi puno radno vrijeme. Zatražio je suglasnost za rad kod drugog poslodavca. Mora li taj zahtjev postojeći poslodavac odobriti i može li se jednom dana suglasnost kasnije povući?

Darovanje poslovnih udjela suprugu

Vi pitate - mi odgovaramo

Oporezuje li se darovanje poslovnih udjela u trgovačkom društvu kada je ono izvršeno između supružnika? Konkretno, riječ je o tome da supruga daruje suprugu udjele u trgovačkom društvu s ograničenom odgovornošću koje je stekla 2017.

Presumirano povlačenje tužbe u parničnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Što je presumirano povlačenje tužbe i u kojim se slučajevima primjenjuje?

Filteri