Informator broj 6827 od 18. ožujka 2024.

UVODNIK

O prijedlogu Zakona o upravljanju i održavanju zgrada
- treba li nam (takav)?

Od 19. veljače do 20. ožujka 2024. traje javno savjetovanje o prijedlogu Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. U ovom članku autor razmatra i ocjenjuje smisao, doseg i rješenja pojedinih odredaba, uzimajući u obzir postojeću regulativu iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ujedno prijedlog Zakona i kritizira pri čemu pokušava shvatiti svrhu predloženog. Zaključno autor razmatra jesu li predložene odredbe ono što je doista potrebno radi unapređenja upravljanja i održavanja zgrada te može li predloženo uopće polučiti bilo kakav kvalitativni i kvantitativni pomak u reguliranju te problematike, uzimajući u obzir Ustavom RH i međunarodnim konvencijama zajamčenu nepovredivost prava vlasništva i činjenicu da intervenirati u pravo vlasništva može samo sud. Krajnji cilj ovog članka je ukazati na primjer jednog neprihvatljivog normativnog zadiranja u relativno dobro reguliranje pravnih odnosa, a koje nema oslonca u teoriji prava i praksi, ali bi se nedvojbeno nametnulo izglasavanjem u Hrvatskom saboru, i time, kao nebrojeno puta dosad, pokazalo već sada predvidivu štetu.
Autor: Nebojša Vitez, dipl. iur.

Sadržaj

O prijedlogu Zakona o upravljanju i održavanju zgrada
Autor: Nebojša Vitez

Stručni članak

Od 19. veljače do 20. ožujka 2024. traje javno savjetovanje o prijedlogu Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. U ovom članku autor razmatra i ocjenjuje smisao, doseg i rješenja pojedinih odredaba, uzimajući u obzir postojeću regulativu iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ujedno prijedlog Zakona i kritizira pri čemu pokušava shvatiti svrhu predloženog. Zaključno autor razmatra jesu li predložene odredbe ono što je doista potrebno radi unapređenja upravljanja i održavanja zgrada te može li predloženo uopće polučiti bilo kakav kvalitativni i kvantitativni pomak u reguliranju te problematike, uzimajući u obzir Ustavom RH i međunarodnim konvencijama zajamčenu nepovredivost prava vlasništva i činjenicu da intervenirati u pravo vlasništva može samo sud. Krajnji cilj ovog članka je ukazati na primjer jednog neprihvatljivog normativnog zadiranja u relativno dobro reguliranje pravnih odnosa, a koje nema oslonca u teoriji prava i praksi, ali bi se nedvojbeno nametnulo izglasavanjem u Hrvatskom saboru, i time, kao nebrojeno puta dosad, pokazalo već sada predvidivu štetu.

In contractibus rei veritas potius quam scriptura prospici debet
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

In contractibus rei veritas potius quam scriptura prospici debet, lat. u ugovorima se mora više ispitati stvarno stanje nego ono što je napisano, izreka je pripadna rimskoj pravnoj tradiciji kojom se izražava stajalište da je prilikom tumačenja ugovora, odnosno odlučivanja o njihovu sadržaju važnije utvrditi što je stvarno učinjeno, nego što je napisano u ispravi.

Novi Zakon o državnim službenicima
Autor: Sanda Pipunić

Stručni članak

Zakon o državnim službenicima donio je Hrvatski sabor u prosincu 2023., objavljen je u Nar. nov., br. 155/23, a stupio je na snagu 1. siječnja 2024. U Informatoru br. 6822 od 12. veljače i 6823 od 19. veljače 2024. objavili smo članke u kojima je autorica pojasnila neka nova zakonska rješenja i institute. Predstavljanje sadržaja Zakona završavamo člankom u kojem autorica pojašnjava odredbe o prestanku službe i sukobu interesa.

Međunarodna otmica djeteta i najbolji interes djeteta
Autor: Branko Brkić

Stručni članak

Prestanak postojanja braka ili životne zajednice između osoba različitog državljanstva u kojem je rođeno dijete ili djeca, pretpostavlja rješavanje niza složenih pravnih pitanja koja pretpostavljaju suglasnost i dogovor roditelja. Među tim pitanjima je i pitanje prebivališta djeteta. U članku koji slijedi autor analizira slučaj iz hrvatske prakse te daje kritički osvrt na postupanja javnih tijela u ispitivanju najboljeg interesa djeteta.

Neka pitanja povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te etažiranja
Autori: Dejan Bodul Jakob Nakić

Stručni članak

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima jedan je od kompleksnijih zakona i njegova je unutarnja struktura kao i priroda predmeta koje uređuje iznimno osjetljiva. Riječ je o sistemskom organskom zakonu koji se odlikuje izrazitom unutarnjom povezanošću i interakcijom svojih odredbi. S druge strane, Zakon o zemljišnim knjigama, s pratećim propisima, uređuje upisivanje nekretnina i prava na njima u zemljišne knjige te pravne odnose između ljudi, koji nastaju upisivanjem nekretnina i prava na njima. Zbog složenosti i višeslojnosti pravnih odnosa koje navedeni propisi uređuju, autori se u ovom članku usredotočuju na neka pitanja vezana uz povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te etažiranja.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela
Autor: Novi informator

Stručni članak

STROJARNICA DIZALA - VISINA ZGRADE - PROJEKTANTSKI NADZOR - REKONSTRUKCIJA ZGRADE - OCJENA USKLAĐENOSTI ZAHVATA - PROJEKT UKLANJANJA - AKTI KOJI SE SMATRAJU UPORABNOM DOZVOLOM - IZMJENE TIJEKOM GRAĐENJA - PRISTUPNI PUT U SUVLASNIŠTVU INVESTITORA - MOGUĆNOST PRIKLJUČENJA - IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE

Knjigovodstveno evidentiranje pomoći unutar sustava proračuna
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i proračunski korisnici mogu dati novčana sredstva drugoj jedinici i/ili proračunskom korisniku druge jedinice, kao i primiti ih od njih, bilo temeljem odluke ili nekog drugog akta. Ispravno evidentiranje u poslovnim knjigama kod davatelja, ali osobito kod primatelja tih sredstava, od iznimne je važnosti zato što se ti računi prihoda i rashoda, prilikom izrade konsolidiranog financijskog izvještaja općeg proračuna, eliminiraju.

Vremeplov: Evianski sporazumi o okončanju Alžirskog rata - 18. ožujka 1962.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nakon tajnih pregovora, održanih u Les Rousses, malom francuskom mjestu kod švicarske granice, između Vlade Francuske Republike i Privremene Vlade Alžirske Republike potpisani su 18. ožujka 1962. Evianski sporazumi o okončanju rata u Alžiru, do tada francuskom departmanu. Već sljedeći dan, 19. ožujka 1962. na cijelom alžirskom teritoriju objavljen je prekid vatre, a o prihvaćanju Sporazuma na obje je strane održan referendum: u Francuskoj je na referendumu 8. travnja 1962. Sporazum odobrilo 91 % glasača, a na alžirskoj je strani, u sklopu referenduma o neovisnosti, 1. srpnja 1962., glasovalo 99,72 % glasača.

Abecedarij upravnog postupka: Hitno izvršenje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 149. ZUP-a

Opasnost od bijega
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Opasnost od bijega kao razlog za određivanje i produljenje istražnog zatvora postoji onda kad optuženik nije prijavio sudu promjenu adrese pa, stoga, nije primao pozive za ročišta, a bio je upozoren da je dužan odazvati se pozivu i odmah priopćiti svaku promjenu adrese ili namjeru da promijeni adresu, kao i na posljedice ako ne postupi prema toj obvezi.

PRAVO DRUŠTAVA – Prestanak subjekta upisa po skraćenom postupku
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prije donošenja rješenja o upisu u sudski registar prestanka subjekta upisa po skraćenom postupku bez likvidacije, sud će ispitati je li postojalo dugovanje po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava i, posljedično tome, postoji li mogućnost da se oštete vjerovnici društva.

Ovršni postupak – Ovrha na nekretnini – Proglašenje ovrhe nedopuštenom – Nesavjesnost ovrhovoditelja
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Osoba koja je sklopila valjani kupoprodajni ugovor, isplatila ugovorenu kupoprodajnu cijenu i stupila u posjed nekretnine koja je predmet ovrhe, prije zabilježbe ovrhe (predmnijevani vlasnik) ima pravo koje bi sprječavalo provođenje ovrhe, ako u postupku dokaže da je ovrhovoditelj bio nesavjestan, nepošten, odnosno da je zloupotrijebio svoje pravo.

Pravično suđenje – zastara prava na naplatu poreznog duga
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ustavnopravno je prihvatljivo stajalište da su početak tijeka zastare kod utvrđivanja porezne obveze i kod zastare naplate porezne obveze različiti te je u ovršnom postupku radi naplate poreznog duga odlučan datum kad je porezni dug utvrđen i podoban za naplatu, a ne saznanje nadležne porezne uprave za poreznu obvezu.

G. K. i dr. (Ured europskog javnog tužitelja)
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Nadzor koji se provodi u državi članici pomoćnog delegiranog europskog tužitelja, kad je prema pravu te države članice za dodijeljenu istražnu mjeru potrebno sudsko odobrenje, može se odnositi samo na elemente koji se odnose na izvršenje te mjere, uz isključenje elemenata koji se odnose na opravdanje i donošenje navedene mjere, pri čemu potonji elementi moraju, u slučaju ozbiljnog zadiranja u prava dotične osobe, koja su zajamčena Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, biti predmet prethodnog sudskog nadzora u državi članici delegiranog europskog tužitelja koji vodi predmet.

Zakon o općem upravnom postupku – suglasnost Centra za socijalnu skrb
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Suglasnost koju Centar za socijalnu skrb daje roditelju malodobnog djeteta za promjenu prebivališta, odnosno boravišta, nije upravni akt.

Prisilno izvršavanje izrečene/preostale nenaplaćene novčane kazne

Vi pitate - mi odgovaramo

Možde li sud koji prisilno izvršava izrečenu/preostalu nenaplaćenu novčanu kaznu u visini većoj od 360 dnevnih iznosa, a novčana kazna se ne može ni prisilno naplatiti u roku tri mjeseca, uz pristanak osuđenika donijeti odluku o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro?

Stope poreza na dohodak po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak

Vi pitate - mi odgovaramo

Po kojoj se stopi plaća porez na drugi dohodak u slučaju kad predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nije donijelo odluku o visini poreznih stopa za 2024.?

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika koji ne radi na poslovima s posebnim uvjetima rada

Vi pitate - mi odgovaramo

Imamo radnika kod kojeg smo u zadnje vrijeme primijetili da ima određenih zdravstvenih problema: počeo se „gubiti“, ne prepoznaje ljude s kojima radi, ne zna što treba odraditi, iako se radi o zadacima koje je do sada svakodnevno obavljao (radi kod nas više godina). Ukazali smo mu na to i on djelomično priznaje da ima problema, ali ne u toj mjeri da to utječe na obavljanje posla, kao što mi to smatramo. Na naš nagovor otišao je k liječniku i trenutno je na bolovanju, obavlja određene preglede. Možemo li zatražiti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za tog radnika (ne radi na poslovima s posebnim uvjetima rada)? Možemo li tražiti ocjenu njegove radne sposobnosti i koje su naše mogućnosti kao poslodavca ako se utvrdi da radnik ima neku preostalu radnu sposobnost ili, pak, ako se utvrdi da nema više radnu sposobnost?

Prednost pri zapošljavanju pročelnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Grad je raspisao javni natječaj za zapošljavanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. Na natječaj se, između ostalih, javio kandidat koji je magistar struke i ima jednu godinu relevantnog radnog iskustva, i drugi kandidat koji je sveučilišni prvostupnik struke i ima pet godina relevantnog radnog iskustva. Koji od kandidata ima prednost?

Filteri